Tag

Kanun

Anayasa Mahkemesi seçim sonrasına yoğun başladı! 17 dosya görüşülecek

Anayasa Mahkemesi, bu haftaki genel Konsey Gündemini açıkladı. Yüksek Mahkeme 5’i asıldan olmak üzere Yekün 17 belge görüşecek.

MEB’in Anadolu imam hatip liseleri açma konusundaki takdir hakkı açıktır

Danıştay 8. Dairesi, Resmi Gazete’de yayımlanan, ulusal Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve isim Eda Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2. hususu ile değiştirilen, ulusal Eğitim Bakanlığı Kuruluş Açma, Kapatma ve isim Eda Yönetmeliği’nin 7. unsurunun 5. fıkrasının iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı. MEB’in takdir hakkına vurgu yapılarak istem reddedildi

Bağlı kuruluş daire başkanına fazla ödenen ücret ve tazminatlara ilişkin 34 karar

Sayıştay Temyiz Kurlunun 07/12/2022 tarihli toplantısında görüşülen kararlar Sayıştay internet adresinde yayımlandı. Yayınlanan kararlar ortasında genel Müdürlük Daire Lideri takımında bulunanlara 375 sayılı kanun Kararında Kararname’ye ekli (II) sayılı Cetvelin (8) inci sırasında yer Meydan daire liderleri yerine Cetvelin (7) nci sırasında sayılan bağımsız daire liderleri için öngörülen fiyat ve tazminatların ödendiği gerekçesiyle halk ziyanına hükmeden 34 karar var.

Emeklilikte şube müdürü mü, araştırmacı ek göstergesi mi uygulanır?

5434 e tabi memurların bulunmuş oldukları vazifelerden en üst aylık ve ikramiye ödemesini sağlayacak misyonlar emeklilikte dikkate alınır, bu vazifelerden ek göstergesi düşük vazifelere gelmeleri bu durumu değiştirmez.

5510 sonrası ilk defa memur olanlara ‘HİTAP’ sanal intibakı zorunlu mu?

5510 sayılı Kanunun halk Kurum ve kuruluşları açısından yürürlüğe girdiği 15.10.2008 ve sonrası birinci defa memur olanlar yahut memuriyet ile ilişkilendirilenler açısından HİTAP (Hizmet Takip Programı) üzerinden sanal intibak yapılması gerekmektedir.

Taşeronda ‘hemşire’ olarak çalıştığı ispat edildi, derecesinde sayıldı

Danıştay 12. Dairesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire takımında misyon yapan davacının, memuriyete atanmadan Evvel birebir kurumda 10/07/2007 – 02/01/2008 ile 01/04/2008 – 18/10/2010 tarihleri ortasında taşeron firma bünyesinde hemşire olarak misyon yaptığından bahisle, anılan hizmet müddetlerinin memuriyetten sayılması talebiyle yaptığı müracaatın reddine ait süreci hukuka karşıt buldu.

AYM bir hükmü iptal ederse uyuşmazlık nasıl çözülür?

Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi, rektör olarak misyon yaptığı devirdeki fiilleri nedeniyle davacının, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 9. unsurunun 1. fıkrasının (m) bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ait Yükseköğretim Heyeti Yüksek Disiplin Heyeti kararının iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.

Şoförken yaptığı fiillerden dolayı imam hatibin atılması hukuka aykırı bulundu

Danıştay 12. Dairesi, Köyü Camii imam hatip olarak vazife yapan davacı tarafından T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde aranılan kaideleri taşımadığı münasebeti ile meslekten çıkartılmasını hukuka karşıt buldu.

Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Komisyonda kabul edildi

Sıhhat alanında düzenlemeler içeren İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 663 Sayılı kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi, TBMM Sıhhat, Aile, Çalışma ve Toplumsal İşler Kurulunda kabul edildi.