Afet yeniden imar fonunun kurulması hakkında kanun yayımlandı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Mar 20, 2023 Yorum Yok

KANUN

AFET YİNE bayındır FONUNUN KURULMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7441

Kabul Tarihi: 15/3/2023

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun maksadı, doğal afetler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için Gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili halk Kurum ve kuruluşlarına aktarılması hedefiyle Afet Yine bayındır Fonu (Fon) kurmak, Fonun idaresi ve faaliyetlerine ait adap ve asılları düzenlemektir.

Fonun kuruluşu

MADDE 2- (1) Bu Kanunun emelinin gerçekleştirilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı, hükmî kişiliği haiz Afet Yine bayındır Fonu kurulmuştur.

Fonun idaresi ve işleyişi

MADDE 3- (1) Fonun Yönetim Şurası; Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanı, tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Liderinden oluşur.

(2) Fon, Yönetim Heyetinin kararları çerçevesinde yönetilir. Yönetim Heyeti, Fondan kaynak transferi yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak fiyatını ve harcama programlarını belirler.

(3) Fonun kaynakları 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı halk Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci unsuru çerçevesinde belirlenen temellere nazaran kıymetlendirilir.

(4) Fonun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

(5) Fonun yapısı ve işleyişine ait tarz ve temeller Fon tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.

Fonun kaynakları ve finansmanı

MADDE 4- (1) Fonun kaynakları;

a) Yurt içi ve Yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım, hibe ve kredilerden,

b) Bütçeye bu emelle konulacak ödenekten,

c) Fon tarafından Kurum ve kuruluşların mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak Yurt içi ve Yurt dışı kapital ve Nakit piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklardan,

ç) öteki gelirlerden,

oluşur.

Fondan yapılacak kaynak aktarımları

MADDE 5- (1) Kanunun gayesine Müsait olarak Yönetim Heyeti tarafından karar verilen projeler için, harcama programı kapsamında ve gerçekleşmelere bağlı olarak ödenmek üzere Fondan, Yönetim Heyeti onayı ile ilgili Kuruluş ve kuruluşlara kaynak aktarılır. Bu formda aktarılan meblağlar genel bütçe kapsamındaki yönetimler için genel bütçeye, diğer yönetimler için ilgili halk Kuruluş ve kuruluşlarının bütçesine gelir kaydedilir. İlgili mevzuatı mucibince yatırım programıyla ilişkilendirilmesi gereken masraflar için yatırım programı alakası kurulduktan sonra, kaydedilen meblağlar karşılığını ilgili yönetim bütçelerinde açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen fiyatlardan yılı içinde harcanmayan kısımları sonraki yıla devretmeye ilgili yönetimler yetkilidir.

(2) Bu unsurun uygulanmasına ait adap ve asıllar Cumhurbaşkanlığınca belirlenir.

Denetim ve raporlama

MADDE 6- (1) Fon Müstakil kontrol standartlarına Müsait olarak denetlenir.

(2) Fon kaynakları ve transferlerine ait mali bilgiler en geç üçer aylık periyotlar prestijiyle kamuoyuyla paylaşılır. Bu çerçevede, kaynak aktarılan yönetimler Gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlamakla yükümlüdür.

Muafiyet ve istisnalar

MADDE 7- (1) Fon, kurumlar vergisinden muaftır. Fonun bu Kanunda sayılan misyonlarıyla ilgili faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri hasebiyle iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz. Bu muafiyet, Fonun kar ve iratları üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de kapsar.

(2) Fonun faaliyetleri hasebiyle yapılan süreçler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan, Fona yapılan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden, Fonun faaliyetleri ile ilgili süreçler banka ve sigorta muameleleri vergisinden ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna yapılacak kesintilerden müstesnadır.

(3) Fona yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, 193 sayılı kanun ile 5520 sayılı kanun kararları çerçevesinde gelir yahut kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir yahut kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıyeten gösterilmek kuralıyla beyan edilen gelirden yahut Kurum karından indirilebilir.

MADDE 8- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı halk Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek unsur eklenmiştir.

“Doğal afetler nedeniyle sağlanacak Hariç finansman

EK UNSUR 7- doğal afetler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti ismine sağlanan Hariç finansmanı, Afet Yine bayındır Fonuna karşılıksız tahsis etmeye Bakan yetkilidir.

Herhangi bir Hariç finansman kaynağının birinci fıkrada yer Meydan Gaye doğrultusunda genel bütçe kapsamındaki halk yönetimleri dışında kalan bu kanun kapsamındaki Kurum ve kuruluşlara münhasıran kullandıracağı Hariç finansmanı ilgili Kuruluş ve kuruluşlara karşılıksız tahsis etmeye Bakan yetkilidir.

Bu husus kapsamında tahsis edilen meblağlar karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Bakan yetkilidir.”

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu kanun kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir