Taşeronda ‘hemşire’ olarak çalıştığı ispat edildi, derecesinde sayıldı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 24, 2023 Yorum Yok

Danıştay 12. Dairesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire takımında vazife yapan davacının, memuriyete atanmadan Evvel birebir kurumda 10/07/2007 – 02/01/2008 ile 01/04/2008 – 18/10/2010 tarihleri ortasında taşeron firma bünyesinde hemşire olarak vazife yaptığından bahisle, anılan hizmet müddetlerinin memuriyetten sayılması talebiyle yaptığı müracaatın reddine ait süreci hukuka ters buldu.

657 s. Kanunun 36/C SHYS’ye atananlara imtiyaz tanıyor

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. unsurunun “Ortak Hükümler” başlıklı kısmının C/2 fıkrasında; “Sağlık hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden Evvel Yurt içinde yahut Yurt dışında mesleklerini hür olarak yahut resmi yahut Özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yine memurluğa girmek isteyenlerin sıhhat hizmetlerinde geçen müddetinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci hususunda kelamı edilen kurumlarda geçen müddetlerinin tamamı ve Geri kalan müddetlerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu müddetlerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kıymetlendirilir.” kuralına yer verilmiştir.

Kurum “hemşire olarak çalıştırıldığını” kabul etmiştir.

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri Sınıfında misyon yapan çalışanın memuriyete girmeden Evvel Yurt içinde ve Yurt dışında hür olarak yahut resmi yahut Özel kurumlarda çalışmalarının müddetlerinin memurlukta geçmiş sayılabilmesi için, bu çalışmaların sıhhat Hizmetleri ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri sınıfındaki bir misyona ait olması gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; Dairemizin 02/03/2022 tarihli Aralık kararıyla, davacının 10/07/2007 – 02/01/2008 ve 01/04/2008 – 18/10/2010 tarihleri ortasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmasının bulunup bulunmadığı, Laf konusu mühletler içerisinde çalışması var ise, hangi durumda çalıştığı ve bu müddet içerisinde hemşirelik mesleğini icra edip etmediği sorularak, bahse ait bilgi ve evrakların istenilmesi üzerine davalı idarece belgeye sunulan 26/04/2022 tarihli yazma ve ekinde yer Meydan dokümanlardan; davacının anılan tarihlerde davalı yönetim bünyesinde hemşire olarak misyon yaptığı anlaşılmaktadır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
temel No : 2019/6195
Karar No : 2022/5293

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .
VEKİLİ : Av. .

KARŞI taraf (DAVALI) : . Üniversitesi Rektörlüğü
VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU:

. idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ

Dava konusu istem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire takımında vazife yapan davacının, memuriyete atanmadan Evvel tıpkı kurumda 10/07/2007 – 02/01/2008 ile 01/04/2008 – 18/10/2010 tarihleri ortasında taşeron firma bünyesinde hemşire olarak vazife yaptığından bahisle, anılan hizmet müddetlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. hususunun C/2 fıkrası yeterince memuriyetten sayılması talebiyle yaptığı müracaatın reddine ait 02/10/2014 tarihli sürecin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. idare Mahkemesince; mevzuat kararları uyarınca, sıhhat Hizmetleri ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri sınıfında memur olarak vazife yapanların, memuriyete girmeden Evvel Yurt içinde yahut Yurt dışında özgür olarak yahut resmi yahut Özel kurumlarda sıhhat hizmetlerinde geçen müddetlerinin intibakında değerlendirileceği, davacının 10/07/2007 – 02/01/2008 ile 01/04/2008 – 18/10/2010 tarihleri ortasında hemşire olarak çalıştığına dair rastgele bir bilgi ve evrakın belgeye sunulmadığı; bu durumda, davalı yönetimde hemşire olarak vazife yapan davacının, memuriyete girmeden Evvel anılan tarihlerde davalı yönetim bünyesinde yer Meydan Özel şirketlerde hemşire olarak çalıştığı konusunun kanıtlanamadığı gerekçesiyle dava konusu süreç hukuka Müsait bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ:

Hemşire olarak çalıştığına dair bilgi ve dokümanların davalı yönetim nezdinde olduğu ve talep edilmesine Karşın kendisine verilmediği, idare Mahkemesince Laf konusu dokümanların davalı yönetimden istenilmediği, hastanenin gastroentroloji kısmında mesleği dışında Öbür bir işte çalışmasının hayatın olağan akışına ters olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Dava konusu sürecin mevzuata Müsait olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI:

Temyiz isteminin kabulü ile idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ Hadise :

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire takımında misyon yapan davacının, memuriyete atanmadan Evvel birebir kurumda 10/07/2007 – 02/01/2008 ile 01/04/2008 – 18/10/2010 tarihleri ortasında taşeron firma bünyesinde hemşire olarak misyon yaptığından bahisle, anılan hizmet müddetlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. unsurunun C/2 fıkrası yeterince memuriyetten sayılması talebiyle yaptığı müracaatın reddi üzerine temyizen bakılmakta olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. hususunun “Ortak Hükümler” başlıklı kısmının C/2 fıkrasında; “Sağlık hizmetleri ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden Evvel Yurt içinde yahut Yurt dışında mesleklerini özgür olarak yahut resmi yahut Özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak tekrar memurluğa girmek isteyenlerin sıhhat hizmetlerinde geçen müddetinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci hususunda kelamı edilen kurumlarda geçen mühletleri ile 196 ncı hususta belirtilen biçimde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 Yıl çalışanların yahut çalışacak olanların müddetlerinin tamamı ve Geri kalan müddetlerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu müddetlerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kıymetlendirilir.” kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Yukarıda yer verilen mevzuat kararı uyarınca; sıhhat Hizmetleri ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri Sınıfında misyon yapan çalışanın memuriyete girmeden Evvel Yurt içinde ve Yurt dışında hür olarak yahut resmi yahut Özel kurumlarda çalışmalarının müddetlerinin memurlukta geçmiş sayılabilmesi için, bu çalışmaların sıhhat Hizmetleri ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri sınıfındaki bir misyona ait olması gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; Dairemizin 02/03/2022 tarihli Aralık kararıyla, davacının 10/07/2007 – 02/01/2008 ve 01/04/2008 – 18/10/2010 tarihleri ortasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmasının bulunup bulunmadığı, Laf konusu müddetler içerisinde çalışması var ise, hangi konumda çalıştığı ve bu mühlet içerisinde hemşirelik mesleğini icra edip etmediği sorularak, hususa ait bilgi ve evrakların istenilmesi üzerine davalı idarece belgeye sunulan 26/04/2022 tarihli yazma ve ekinde yer Meydan dokümanlardan; davacının anılan tarihlerde davalı yönetim bünyesinde hemşire olarak misyon yaptığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, sıhhat Hizmetleri ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri sınıfında hemşire takımında vazife yapan davacının, memuriyete atanmadan Evvel davalı yönetimde hemşire olarak çalıştığı mühletlerin, 657 sayılı Kanun’un 36. Unsurunun C/2 fıkrası mucibince intibakında kıymetlendirilmesi gerekmekte olup, zıt istikamette tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uygunluk, davanın reddine ait idare Mahkemesi kararında türel isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun’un 49. hususuna Müsait bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait . idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı temyize mevzu kararının BOZULMASINA,

3. Tekrar bir karar verilmek üzere evrakın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu Aleni olmak üzere, 09/11/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir