Tag

Karar

Anayasa Mahkemesi seçim sonrasına yoğun başladı! 17 dosya görüşülecek

Anayasa Mahkemesi, bu haftaki genel Konsey Gündemini açıkladı. Yüksek Mahkeme 5’i asıldan olmak üzere Yekün 17 belge görüşecek.

MEB’in Anadolu imam hatip liseleri açma konusundaki takdir hakkı açıktır

Danıştay 8. Dairesi, Resmi Gazete’de yayımlanan, ulusal Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve isim Eda Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2. hususu ile değiştirilen, ulusal Eğitim Bakanlığı Kuruluş Açma, Kapatma ve isim Eda Yönetmeliği’nin 7. unsurunun 5. fıkrasının iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı. MEB’in takdir hakkına vurgu yapılarak istem reddedildi

Bağlı kuruluş daire başkanına fazla ödenen ücret ve tazminatlara ilişkin 34 karar

Sayıştay Temyiz Kurlunun 07/12/2022 tarihli toplantısında görüşülen kararlar Sayıştay internet adresinde yayımlandı. Yayınlanan kararlar ortasında genel Müdürlük Daire Lideri takımında bulunanlara 375 sayılı kanun Kararında Kararname’ye ekli (II) sayılı Cetvelin (8) inci sırasında yer Meydan daire liderleri yerine Cetvelin (7) nci sırasında sayılan bağımsız daire liderleri için öngörülen fiyat ve tazminatların ödendiği gerekçesiyle halk ziyanına hükmeden 34 karar var.

Öğretim görevlisi kadrosunda ‘en az tezli yüksek lisans’ araması hukuka uygun bulundu

Danıştay 8. Dairesi, 9 Kasım 2018 gün ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan İle Giriş İmtihanlarına Ait Yöntem Ve Temeller …

Okulda çalıştırılan hükümlünün memuru öldürdüğü olayda karar

Danıştay 10. Dairesi, kontrollü özgürlük kapsamında cezasının infazı için . İlköğretim Okulunda çalıştırılan hükümlü .. tarafından, birebir okulda memur olarak çalışan yakınları …’nin 19/08/2016 tarihinde öldürülmesi olayında kararını verdi. Mahkeme Valilik ve Kontrollü Özgürlük Müdürlüğünün müşterek kusuru bulunduğunu belirterek zıt istikametteki kararları bozdu.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik

Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Kararda Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

5434’te tabi memurun re’sen emekliliğinde kurumun takdir hakkı sınırsız mı?

Danıştay 12. Dairesinin yeni yayınlanan 2 kararında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu hususu mucibince re’sen emekli edilen memurların açtığı davalarda şahıs lehine karar verdi. Süreci hukuka ters bulan bölge yönetim mahkemesi kararları onandı

Sözleşmeli erlikten erbaşlığa geçenlere ikramiye ödenir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, TSK’dan ayrılma olmadığından “alamaz” dedi İDDK: Ayrılma Laf konusu değildir. 6191 sayılı Kanun’un üstte metnine yer verilen 7. hususunun 5. fıkrasında; kendi kusurları olmaksızın yahut birinci …

İDDK’dan Sahte açık lise diploma ile atanmaya ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, Gençlik Hizmetleri ve Spor Vilayet Müdürlüğünde antrenör olarak misyon yapan davacının, Devlet memuru olma vasfını kaybettiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b hususu uyarınca Devlet memurluğunun sona erdirilmesine ait süreci hukuka Müsait buldu.

Sahte tescil işlemleri yapan memur atılamadı

Danıştay 12. Dairesi, Toplumsal Emniyet Merkezi’nde memur olarak vazife yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. unsurunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile cezalandırılmasına ait Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığı Yüksek Disiplin Heyeti kararını hukuka ters bularak iptal etti.