üniversitede.com | Üniversite Öğrencilerinin Buluşma Notktası

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. Sahte tescil işlemleri yapan memur atılamadı

Sahte tescil işlemleri yapan memur atılamadı

admin admin -
22 0

Danıştay 12. Dairesi, Toplumsal Emniyet Merkezi’nde memur olarak misyon yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile cezalandırılmasına ait Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığı Yüksek Disiplin Konseyi kararını hukuka ters bularak iptal etti.

Olay ve argümanlar:

Davalı yönetim tarafından birtakım işyerleri ile ilgili işyeri tescil kayıtlarında yapılan değişliklere ait log kayıtları incelenip işyeri belgesi memurlarının belirlendiği, . sicil numaralı işyerinin 16/06/2015 tarihinde saat 11:27’de . sicil numaralı (…) kullanıcı tarafından, işyeri için kanun kapsamından çıkış süreci yapıldığı, Laf konusu kanun kapsamından çıkış sürecinin 20/03/2017 tarihinde . sicil numaralı kullanıcı davacı tarafından yapılan süreçle kaldırılarak evrakın patron sistemde etkin hale getirildiği, . Toplumsal Emniyet Merkezinden işyeri evrakı talep edildiğinde . sicil numaralı işyeri belgesinin kayıp olduğunun anlaşıldığı, servis şefinin sözünde, bahsi geçen kayıp belgenin 11/07/2017 tarihine kadar davacının zimmetinde bulunduğu ve o tarihten sonra kayıp olduğunun belirtildiği, davacının müsaadeli olduğu 20/03/2017 tarihinde saat 18:31 ile 20:26 ortasında kendisine ilişkin . kullanıcı ismi ve kodu . olan girişlerin . SGM de bulunan . numaralı bilgisayardan yapıldığı, hizmet girişleri yapılan işyerlerinin aktif olmadığı, her ne kadar davacı şifresini kimseye vermediğini tez etse de bütün Düzmece girişlerin davacıya ilişkin olan . kullanıcı ismi altında yapıldığı ve şifrenin davacı tarafından kimseye verilmeden kullanılamayacağının anlaşıldığı, davacının eşi ..’nün Düzmece hizmet girişlerinin yapıldığı 20/03/2017 tarihinden sonraki hesap hareketlerinde yapılan incelemede … ve .. isimli şahıslardan Nakit transferlerinin olduğunun görüldüğü, … ve . ‘nin sözleri ile .. ve davacının sözleri değerlendirildiğinde, ortalarında hiçbir arkadaşlık ve akrabalık yahut ticari bağ olmadan Nakit transferi yapıldığı, sözlerin de birbiriyle çeliştiğinin görüldüğü, ayrıyeten yapılan soruşturma sonucunda, …’nin . SGM de vazife yapan …’nin kardeşi olduğu tespit edilmiştir.

12. Daire: Bu hareketler memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak Nitelik ve derecede Çehre kızartıcı ve utanç verici hareketler kapsamına girmez

Mahkeme bu sonuca Cumhuriyet Başsavcılığının . tarih ve Soruşturma No., K:. sayılı kararıyla, ”Resmi Evrakta Sahtecilik, halk Kurum ve Kuruluşları vb. Hükmî Kişiliklerin araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Evrakın Düzenlenmesinde Palavra Beyan, özel Dokümanda Sahtecilik” argümanlarıyla yürütülen soruşturmada kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yolunda karar verildiği ve bu karara karşı yapılan itirazın … Sulh Ceza Hakimliğinin . tarih ve Değişik İş No:. sayılı kararı ile reddedilerek katılaştığı anlaşılması üzerine vermiştir.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
temel No: 2019/7931
Karar No: 2022/3929

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .
VEKİLİ: Av. .
KARŞI taraf (DAVALI) : . Başkanlığı
VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU:

.(Kapatılan) Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. Toplumsal Emniyet Merkezi’nde memur olarak misyon yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. unsurunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile cezalandırılmasına ait Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığı Yüksek Disiplin Şurası’nın . tarih ve . sayılı sürecinin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. idare Mahkemesince verilen . tarih ve E:., K:. sayılı kararla; davalı yönetim tarafından birtakım işyerleri ile ilgili işyeri tescil kayıtlarında yapılan değişliklere ait log kayıtları incelenip işyeri belgesi memurlarının belirlendiği, . sicil numaralı işyerinin 16/06/2015 tarihinde saat 11:27’de . sicil numaralı (…) kullanıcı tarafından, işyeri için kanun kapsamından çıkış süreci yapıldığı, Laf konusu kanun kapsamından çıkış sürecinin 20/03/2017 tarihinde . sicil numaralı kullanıcı davacı tarafından yapılan süreçle kaldırılarak evrakın patron sistemde etkin hale getirildiği, . Toplumsal Emniyet Merkezinden işyeri belgesi talep edildiğinde . sicil numaralı işyeri belgesinin kayıp olduğunun anlaşıldığı, servis şefinin tabirinde, bahsi geçen kayıp evrakın 11/07/2017 tarihine kadar davacının zimmetinde bulunduğu ve o tarihten sonra kayıp olduğunun belirtildiği, davacının müsaadeli olduğu 20/03/2017 tarihinde saat 18:31 ile 20:26 ortasında kendisine ilişkin . kullanıcı ismi ve kodu . olan girişlerin . SGM de bulunan . numaralı bilgisayardan yapıldığı, hizmet girişleri yapılan işyerlerinin aktif olmadığı, her ne kadar davacı şifresini kimseye vermediğini argüman etse de bütün Düzmece girişlerin davacıya ilişkin olan . kullanıcı ismi altında yapıldığı ve şifrenin davacı tarafından kimseye verilmeden kullanılamayacağının anlaşıldığı, davacının eşi ..’nün Düzmece hizmet girişlerinin yapıldığı 20/03/2017 tarihinden sonraki hesap hareketlerinde yapılan incelemede … ve .. isimli bireylerden Nakit transferlerinin olduğunun görüldüğü, … ve . ‘nin tabirleri ile .. ve davacının tabirleri değerlendirildiğinde, ortalarında hiçbir arkadaşlık ve akrabalık yahut ticari bağ olmadan Nakit transferi yapıldığı, tabirlerin de birbiriyle çeliştiğinin görüldüğü, ayrıyeten yapılan soruşturma sonucunda, …’nin . SGM de vazife yapan …’nin kardeşi olduğu tespit edilmekle birlikte, her ne kadar davacı tarafından, soruşturma raporunda tespit edildiği sav edilen rastgele bir suça temel olacak halde Ceza Mahkemesi tarafından katılaşmış mahkumiyet kararı bulunmadığı için dava konusu sürecin hukuku alışılmamış olduğu argüman edilmiş ise de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir ortada yürütülmesi” başlıklı 131. hususunun 1. ve 2. fıkralarında; “Aynı olaydan Dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Memurun ceza kanununa nazaran mahküm olması yahut olmaması halleri, ayrıyeten disiplin cezasının uygulanmasına Mani olamaz.” belirtilen karar uyarınca disiplin cezası verilmesi için ceza mahkemesinde ki yargılamanın sonucunu beklenmeyeceği gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti:

.(Kapatılan) Bölge idare Mahkemesi .. İdari Dava Dairesince; istinaf müracaatına mevzu … idare Mahkemesi kararının hukuka ve yola Müsait olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen tezlerin Laf konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 45. hususunun üçüncü fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ:

Yeterli incelemenin yapılmadığı, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, dava konusu sürecin hukuka alışılmamış olduğu belirtilerek Bölge idare Mahkemesince verilen kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI:

Davanın reddi yolundaki idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddine ait Bölge idare Mahkemesi kararı yordam ve hukuka Müsait olduğundan, temyiz isteminin reddi ile yöntem ve yasaya Müsait olan Bölge Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET MADDİ OLAY:

Dosyanın incelenmesinden; . Toplumsal Emniyet Merkezince, . Ajansı Turizm İnşaat Taahhüt işyerinin dokümanları ve bu işyerine ilişkin Kuruluş kayıtlarının davalı yönetim tarafından incelenmesi sonucunda; “işyeri unvanının . Ajansı Turizm İnşaat Taahhüt olmadığı, . İşletme ve Ticaret Ltd.Şti. olduğu ve 18/09/2009 tarihi itibariyle kanun kapsamına alındığı, patronun dilekçesine istinaden 16/06/2015 tarihi itibariyle kanun kapsamından çıkarıldığı, Amel yeri E-bildirge şifresi ile en nihayet 2015 yılı Mart ayında 3 şahıs ismine bildirimde bulunulduğu, 2016 yılı Nisan ayına kadar rastgele bir bildirimde bulunulmadığı, 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına tahakkuk kesildiği fakat bu tahakkukların 04/07/2017 tarihinde iptal edildiği, 2016 yılı Nisan, Aralık ayları ile 2017 yılı Ocak-Haziran ayları için şubeden ibaresi ile aylık prim ve hizmet dokümanı işlenerek bireylere hizmet kazandırıldığı, bu şahısların sistemde işe girişlerinin bulunmadığı, bilgi ve evraka dayanmayan bilgi giriş ve iptal süreçlerinin olduğu, Laf konusu bireylere ait girilen SPEK ölçülerinin yüksek olduğu, daha sonra bu ölçülerin da iptal edildiği, patronun işyeri evrakına ulaşılamadığı, işyeri tescil bilgileri, unvanı, vergi numarası ve yönetici bilgilerinin değiştirildiği” tespitinin yapıldığı ve Laf konusu süreçlerin . Merkez Müdürlüğünde vazifeli davacı .’ün şifresi ile yapıldığının sonucuna varıldığı belirtilerek düzenlenen . tarih ve . sayılı raporda; “.’ün, 20/03/2017 tarihinde . SG Merkezinde vazife yapan Kuruluş çalışanına . kullanıcı ismi ve şifresini vererek iki işyerinin tescil bilgilerinin değiştirilmesine ve bu işyerlerine 2016 yılının tamamı ve 2017 yılı 1-3 aylarına tahakkuk girilerek 8 şahıs ismine Düzmece hizmet girişi yapılmasına neden olduğu, . kullanıcı ismi ve şifresi ile 27/03/2017 -04/07/2017 tarihleri ortasında Düzmece olarak ., . ve . sicil numaralı işyerlerinin tescil bilgilerinde değişiklik yaptığı, bu işyerlerine 2016 yılının tamamı ve 2017 yılı 1-6 aylar için tahakkuk girişi yaptığı ve bu işyerlerinden 83 şahıs için Düzmece hizmet girişi yaptığı, yapılan bu sahtecilik karşılığında . ve . isimli bireylerden maddi çıkar temin ettiği” biçiminde ki tespitin sonucunda; Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığı Yüksek Disiplin Konseyi tarafından davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezası ile cezalandırılmasına ait Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığı Yüksek Disiplin Heyeti’nin . tarih ve . sayılı sürecinin tesisi ile bakılan dava iptali açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendinde , ”Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak Nitelik ve derecede Çehre kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” fiili, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren Fiil ve haller ortasında sayılmıştır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Kanun koyucu, halk hizmetlerinin Ahenk ve düzey içinde yürütülmesini sağlamak hedefiyle, bu hizmeti sunan halk vazifelileri için kimi kurallar öngörebilir ve bu kurallara uyulmasını temin etmek gayesiyle Türlü disiplin yaptırımları da belirleyebilir. Memurlara disiplin cezası verilmesindeki gaye, halk hizmetinin yerine getirilmesinde, mevzuat ile belirlenen kuralları eksiksiz bir formda yerine getirmekle yükümlü ve Tekrar mevzuat ile getirilen yasaklı davranışları yapmakla yasaklı halk vazifelilerinin hizmeti aksatan yahut disiplin nizamını bozan davranışları cezalandırılarak, bozulan halk hizmeti tertibinin sağlanması ve halk işçisini disiplini bozacak davranışlardan caydırmaktır.

Kamu hizmetlerinden Daimi uzaklaştırılabilmek üzere ağır sonuçlara neden olabilen disiplin cezaları, tartısı ve değeri sebebiyle Anayasa’nın 38. hususundaki hata ve cezalara ait kurallara tabi tutulmuşlardır.

“Kanunsuz cürüm ve ceza olmaz” unsuru uyarınca, ceza yaptırımına bağlanan her bir fiilin tarifinin yapılması ve kanunun ne Cin fiilleri cürüm sayarak yasakladığının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek halde belirtilmesi gerekmektedir. Kelamı edilen cürüm tanımlaması yapıldıktan sonra, hatanın karşılığı olan cezanın ve cürüm sayılan fiili gerçekleştiren halk görevlisinin hangi disiplin kuralını ihlal ettiğinin Aleni bir formda ortaya konulması da mecburidir. Laf konusu fiil, mevzuatta öngörülen tanıma uymuyorsa verilen disiplin cezasının hukuka karşıt olacağı açıktır.

Uyuşmazlığa husus olayda, belge kapsamı ve soruşturma raporu içeriğinden; . Cumhuriyet Başsavcılığının . tarih ve Soruşturma No., K:. sayılı kararıyla, ”Resmi Dokümanda Sahtecilik, halk Kurum ve Kuruluşları vb. Hukukî Kişiliklerin araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Dokümanın Düzenlenmesinde Palavra Beyan, özel Dokümanda Sahtecilik” savlarıyla yürütülen soruşturmada kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yolunda karar verildiği ve bu karara karşı yapılan itirazın … Sulh Ceza Hakimliğinin . tarih ve Değişik İş No:. sayılı kararı ile reddedilerek katılaştığı anlaşıldığından, davacının fiilinin “Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak Nitelik ve derecede Çehre kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak'” fiili kapsamında olmadığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu süreçte hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu prestijle, davanın reddi tarafındaki … idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki temyize bahis Bölge idare Mahkemesi kararında hukuksal isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun’un 49. hususuna Müsait bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki temyize mevzu .(Kapatılan) Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin .. tarih ve E:., K:. sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yine bir karar verilmek üzere evrakın .(Kapatılan) Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 20/06/2022 tarihinde Kesin olarak, oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI oy :

Davanın reddi yolundaki idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddine ait Bölge idare Mahkemesi kararı yöntem ve hukuka Müsait olduğundan, kararın onanması gerektiği görüşüyle karşıt taraftaki çoğunluk kararına katılmıyoruz.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir