Tag

Dava

MEB’in Anadolu imam hatip liseleri açma konusundaki takdir hakkı açıktır

Danıştay 8. Dairesi, Resmi Gazete’de yayımlanan, ulusal Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve isim Eda Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2. hususu ile değiştirilen, ulusal Eğitim Bakanlığı Kuruluş Açma, Kapatma ve isim Eda Yönetmeliği’nin 7. unsurunun 5. fıkrasının iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı. MEB’in takdir hakkına vurgu yapılarak istem reddedildi

Öğretim görevlisi kadrosunda ‘en az tezli yüksek lisans’ araması hukuka uygun bulundu

Danıştay 8. Dairesi, 9 Kasım 2018 gün ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan İle Giriş İmtihanlarına Ait Yöntem Ve Temeller …

Okulda çalıştırılan hükümlünün memuru öldürdüğü olayda karar

Danıştay 10. Dairesi, kontrollü özgürlük kapsamında cezasının infazı için . İlköğretim Okulunda çalıştırılan hükümlü .. tarafından, birebir okulda memur olarak çalışan yakınları …’nin 19/08/2016 tarihinde öldürülmesi olayında kararını verdi. Mahkeme Valilik ve Kontrollü Özgürlük Müdürlüğünün müşterek kusuru bulunduğunu belirterek zıt istikametteki kararları bozdu.

5434’te tabi memurun re’sen emekliliğinde kurumun takdir hakkı sınırsız mı?

Danıştay 12. Dairesinin yeni yayınlanan 2 kararında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu hususu mucibince re’sen emekli edilen memurların açtığı davalarda şahıs lehine karar verdi. Süreci hukuka ters bulan bölge yönetim mahkemesi kararları onandı

Sözleşmeli erlikten erbaşlığa geçenlere ikramiye ödenir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, TSK’dan ayrılma olmadığından “alamaz” dedi İDDK: Ayrılma Laf konusu değildir. 6191 sayılı Kanun’un üstte metnine yer verilen 7. hususunun 5. fıkrasında; kendi kusurları olmaksızın yahut birinci …

Sahte tescil işlemleri yapan memur atılamadı

Danıştay 12. Dairesi, Toplumsal Emniyet Merkezi’nde memur olarak vazife yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. unsurunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile cezalandırılmasına ait Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığı Yüksek Disiplin Heyeti kararını hukuka ters bularak iptal etti.

Covid-19 salgınında sağlık personeline idari izin verilmemesi hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, “Covid-19 Kapsamında halk Kurum ve Kuruluşlarında Olağanlaşma ve Alınacak Tedbirler” bahisli, 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin ikinci paragrafının birinci cümlesinde geçen “(Sağlık Bakanlığı ve …)” ibaresinin hukuka Müsait olduğuna karar verdi.

Ceza yargılamasından beraat eden memura disiplin cezası verilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Vergi Dairesi müdürü olarak vazife yapmakta iken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca iki başka “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezasıyla cezalandırılmasına ait davada kararını verdi. Hakkındaki suçlamalardan beraat eden memur hakkında yapılacak sürece açıklık getirdi.

Astsubay MYO’da fazla olan eğitim sürelerine ilişkin İDDK’dan sevindirici karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi, bünyesinde uzman erbaş olarak vazife yapmaktayken, 4 yıllık fakülte bitirerek lisans diploması Meydan ve daha sonra idarece yapılan imtihanı kazanmak suretiyle astsubaylığa nasbedilenlerin, astsubay Uğraş yüksek okullarından Çok olan eğitim müddetlerinin kıymetlendirilerek, rütbe bekleme müddetlerinin eksiltilip eksiltilmeyeceği konusundan kaynaklanan uyuşmazlıkta kararını verdi.