üniversitede.com | Üniversite Öğrencilerinin Buluşma Notktası

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. Ceza yargılamasından beraat eden memura disiplin cezası verilir mi?

Ceza yargılamasından beraat eden memura disiplin cezası verilir mi?

admin admin -
27 0

İddialar

… isimli şahsa ilişkin firmaları müdafaa ve kollama karşılığında çıkar temin ettiği yolundaki tezin disiplin hukuku tarafından sübut bulduğu, bu konuda ceza hukuku istikametinden devam eden yargılama sonucuna nazaran ağır ceza mahkemesince ayrıyeten kıymetlendirme yapılacağı ve karar tesis edileceği, bu nedenle belirtilen fiilden hareketle davacıya memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak Nitelik ve derecede Çehre kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunduğundan bahisle verilen dava konusu meslekten çıkarma cezasında hukuka karşıtlık bulunmadığı, …’ye ilişkin firmalardan … İnşaat A.Ş’ne Düzmece fatura düzenlenmesi ve kullanılması fiiline aracılık etmek fillerinden Dolayı verilen meslekten çıkarma cezasına gelince; … isimli şahsın sahibi olduğu firmalardan … İnşaat A.Ş’ne Yekün 14.163.942TL meblağında Düzmece fatura düzenlenmesine davacının da aracılık ettiği ve bundan çıkar elde ettiği yolundaki tespit ve kanıtlar…

Davacı ceza yargılamasında beraat etmiştir

davacının birden Çok Fiil nedeniyle “rüşvet almak” cürmünden yargılandığı ceza davasında, … Ağır Ceza Mahkemesi’nin … tarihli E:…, K:… sayılı kararı sayılı kararı ile kabahatin işlendiğine dair kâfi her türlü kuşkudan Irak Kesin ve inandırıcı kanıt elde edilemediğinden davacının üzerine atılı kabahatleri işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildiği, bu kararın da Yargıtay … Ceza Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla onanmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Beraat kararı disiplin süreci üzerinde nasıl bir tesir yaratır

Kamu hizmetlerinden Daimi uzaklaştırılabilmek üzere ağır sonuçlara neden olabilen disiplin cezaları, yükü ve ehemmiyeti sebebiyle Anayasa’nın 38. hususundaki kabahat ve cezalara ait kurallara tabi tutulmuşlardır.

“Kanunsuz cürüm ve ceza olmaz” prensibi uyarınca, ceza yaptırımına bağlanan her bir fiilin tarifinin yapılması ve kanunun ne Cin fiilleri hata sayarak yasakladığının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek formda evvelden belirtilmesi gerekmektedir. Kelamı edilen hata tanımlaması yapıldıktan sonra, cürmün karşılığı olan cezanın ve hata sayılan fiili gerçekleştiren halk görevlisinin hangi disiplin kuralını ihlal ettiğinin Aleni bir formda ortaya konulması da zaruridir. Laf konusu fiil, mevzuatta öngörülen tanıma uymuyorsa verilen disiplin cezasının hukuka ters olacağı açıktır.

657 sayılı Kanun’un üstte anılan kararı kapsamında ceza mahkemesi kararlarının disiplin cezalarına tesirinin kıymetlendirilmesi gerekmektedir. Disiplin cezasının sebebini oluşturan hareket ve davranışlar, birebir vakitte ceza kanununda da hata sayılabilir. Bu durumda, disiplin cezası yaptırımı ile Birlikte isimli ceza yaptırımı da uygulanabilir. Bu iki yaptırım cinsinin tüzel desteği, Gaye ve sonuçları birbirlerinden farklıdır. Ceza yargılamasında kabahatin niteliği ve kanıtların takdirinde uygulanan unsur ve kurallar ile disiplin hukuku açısından uygulanan prensip ve kurallar birbirinden farklı olduğundan, yönetimin, halk vazifelisi hakkında disiplin cezası vermemesi, ceza mahkemelerince ceza verilmesine tüzel Mani oluşturmayacağı üzere, birebir formda, ceza yargılaması sonucu beraat kararı verilmiş olmasının da, kuramsal olarak, disiplin cezası verilmesine Mani teşkil etmeyeceği açıktır.

Ancak; ceza yargılaması sonucunda hatanın ögelerinin oluşmadığı ya da cürmün o şahıs tarafından işlenmediği gerekçesiyle verilen beraat kararının, disiplin cezası bakımından da yalnızca tıpkı hata nev’i bakımından bağlayıcı olacağı; bir Öbür tabirle, ceza yargılamasının (beraat kararının) konusunu teşkil eden kabahat, disiplin hukuku tarafından de birebir kabahat kapsamında kıymetlendirilerek disiplin cezası verilemeyeceği kuşkusuzdur.

Ayrıca, ceza yargılaması sonucunda hatanın ögelerinin oluşmadığı gerekçesiyle ya da kanıt yetersizliğinden Dolayı beraat eden memurun aksiyon, tavır ve davranışlarının tanımlanan bir Öbür disiplin hatası kapsamına girmesi halinde, disiplin hukuku tarafından yaptırım uygulanmasında türel bir Mani bulunmamaktadır.
Bir memura isnat olunan disiplin cezasına bahis fiillerin, Türk Ceza Kanunu kararlarına nazaran cezalandırılmasının Gerekli olduğu durumda, disiplin cezası hakkında karar verilmesi için var kanıtlar kâfi görülmeyerek ceza mahkemesi kararına gereksinim duyulduğu kanaati hasıl olmuş ise, disiplin cezasına husus fiilin türel kontrolünden Evvel ceza mahkemesi kararının nihaileşmesinin beklenmesi gerekmektedir.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
temel No : 2019/4813
Karar No : 2022/5618

KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI) :…
VEKİLİ : Av. …

KARŞI taraf (DAVALI) : … Başkanlığı / ANKARA
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU:

… idare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:…. sayılı kararının kısmen onanmasına kısmen bozulmasına dair Danıştay Onikinci Dairesinin 26/12/2018 tarih ve E:2018/1247, K:2018/6782 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun Süreksiz 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı kanun ile değişik 54. hususu uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem:

Dava, İstanbul İli, … Vergi Dairesi müdürü olarak misyon yapmakta iken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca iki başka “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezasıyla cezalandırılmasına ait … tarih ve … karar sayılı sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

… idare Mahkemesince,dava belgesi ve eki klasörlerde var bulunan disiplin soruşturma raporu, güvenlik ünitelerce düzenlenen 17/06/2014 tarihli fezleke, 01/07/2014 tarihli iddianame, sorgulama tutanakları, Şahit beyanları, teknik ve fiziki takip tahlilleri Bir arada değerlendirildiğinde, firma sahibi … ile Hadise tarihi itibariyle Hisar Vergi Dairesi Müdürü olan …’nın (şirketleri ile ilgili olmak üzere) sık sık görüştükleri ve bu görüşmelerin … tarafından davacıya aktarıldığı, ödemelerin çek ile yapıldığı, çeklerin … isimli Şahıs tarafından Tahsil edildiği yolundaki tespitler dikkate alındığında davacı üzerine atılı, … isimli şahsa ilişkin firmaları muhafaza ve kollama karşılığında çıkar temin ettiği yolundaki tezin disiplin hukuku tarafından sübut bulduğu, bu konuda ceza hukuku istikametinden devam eden yargılama sonucuna nazaran ağır ceza mahkemesince ayrıyeten kıymetlendirme yapılacağı ve karar tesis edileceği, bu nedenle belirtilen fiilden hareketle davacıya memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak Nitelik ve derecede Çehre kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunduğundan bahisle verilen dava konusu meslekten çıkarma cezasında hukuka karşıtlık bulunmadığı, …’ye ilişkin firmalardan … İnşaat A.Ş’ne Düzmece fatura düzenlenmesi ve kullanılması fiiline aracılık etmek fillerinden Dolayı verilen meslekten çıkarma cezasına gelince; … isimli şahsın sahibi olduğu firmalardan … İnşaat A.Ş’ne Yekün 14.163.942TL meblağında Düzmece fatura düzenlenmesine davacının da aracılık ettiği ve bundan çıkar elde ettiği yolundaki tespit ve kanıtlar nedeniyle “yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” fiilinden Dolayı davacıya ikinci Kez meslekten çıkarma cezası verilmiş ise de Düzmece fatura düzenlenmesine aracılık etmek ve bundan Menfaat sağlamak formundaki fiilin Çehre kızartıcı ve utanç verici devinim olarak değerlendirilemeyeceği, yargı içtihatlarıyla Çehre kızartıcı kabahatler olarak genel kabul gören rüşvet, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık üzere cürümlerden olmadığı, bu nedenle anılan münasebetle verilen meslekten çıkarma cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu sürecin, …’ye ilişkin firmalardan … İnşaat A.Ş’ne Düzmece fatura düzenlenmesi ve kullanılması fiiline aracılık etmek fillinden Dolayı verilen meslekten çıkarma cezasına ait kısmının iptaline, … isimli şahsa ilişkin firmaları muhafaza ve kollama karşılığında çıkar temin ettiği gerekçesiyle davacıya verilen meslekten çıkarma cezası tarafından davanın reddine hükmedilmiştir.

Daire kararının özeti:

KARAR DÜZELTME TALEP EDENİN ARGÜMANLARI:

Disiplin cezasına husus fiiller ile ilgili olarak Ceza Mahkemesinde beraat kararı verildiği, lekelenmeme hakkının ihlal edildiği temyiz kademesinde ileri sürdüğü argümanların değerlendirilmediği, dava konusu sürecin hukuka karşıt olduğu ileri sürülerek Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Düzeltilmesi istenen kararın yordam ve yasaya Müsait olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 54. hususuna uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ NİYETİ:

Karar düzeltme istemine mevzu Daire kararı hukuk ve yordama Müsait olduğundan, davacının karar düzeltme isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun’un Süreksiz 8. hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı kanun ile değişik 54. hususu kararına Müsait bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Onikinci Dairesinin 26/12/2018 tarih ve E:2018/1247, K:2018/6782 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yine incelendi:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ Hadise :

Dosyanın incelenmesinden; İstanbul (Anadolu) Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen bir ihbar üzerine başlatılan ceza soruşturması sonucu, 2013 yılı Temmuz ayına kadar Sultanbeyli Vergi Dairesi Müdürü olarak, bu tarihten sonra ise eğitim müdürlüğünde koordinatör olarak vazife yapan davacı ve öbür birtakım şahıslar hakkında … sayılı iddianame ile ceza davası açıldığı, ayrıyeten soruşturmada ismi geçenler hakkında davalı yönetimin 11/09/2014 tarihli onayı ile başlatılan disiplin soruşturması sonucu … tarihli, … sayılı düzenlenen Disiplin Soruşturması raporunda, davacının … ile Birlikte … isimli bireye ilişkin üç firmayı muhafazaları karşılığında maddi çıkar temin ettikleri, … Ltd. Şirketi yetkilisi …’ya yönelik irtikaba teşebbüs aksiyonunda bulundukları, …’ye ilişkin firmalardan … İnşaat A.Ş’ne Düzmece fatura düzenlenmesi ve kullanılması fiiline aracılık etmek fillerini işlediklerinin sabit olduğu sonucuna varılarak 657 sayılı Kanun’un 125/E-(g) bendi uyarınca üç başka meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmalarının Teklif edildiği, Yüksek Disiplin Şurası kararıyla da davacıya, irtikaba teşebbüs fiilinin disiplin cezası tarafından zamanaşımına uğraması nedeniyle ceza verilmediği, üstte belirtilen diğer iki Fiil nedeniyle ise iki farklı “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezasının verildiği anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. unsurunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendinde, “Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak Nitelik ve derecede Çehre kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” fiili, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren haller ortasında belirtilmiş, 131. unsurunda ise, “Aynı olaydan Dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Memurun ceza kanununa nazaran mahkum olması yahut olmaması halleri, ayrıyeten disiplin cezasının uygulanmasına Mani olamaz.” kararı öngörülmüştür.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Kanun koyucu, halk hizmetlerinin Ahenk ve düzey içinde yürütülmesini sağlamak hedefiyle, bu hizmeti sunan halk vazifelileri için kimi kurallar öngörebilir ve bu kurallara uyulmasını temin etmek emeliyle Çeşitli disiplin yaptırımları da belirleyebilir. Memurlara disiplin cezası verilmesindeki emel, halk hizmetinin yerine getirilmesinde, mevzuat ile belirlenen kuralları eksiksiz bir formda yerine getirmekle yükümlü ve Yine mevzuat ile getirilen yasaklı davranışları yapmakla yasaklı halk vazifelilerinin hizmeti aksatan yahut disiplin nizamını bozan davranışları cezalandırılması suretiyle halk çalışanını disiplini bozacak davranışlardan caydırmak ve sonuçta bozulan halk hizmeti sistemini sağlamaktır.

Kamu hizmetlerinden Daimi uzaklaştırılabilmek üzere ağır sonuçlara neden olabilen disiplin cezaları, yükü ve ehemmiyeti sebebiyle Anayasa’nın 38. unsurundaki cürüm ve cezalara ait kurallara tabi tutulmuşlardır.

“Kanunsuz cürüm ve ceza olmaz” prensibi uyarınca, ceza yaptırımına bağlanan her bir fiilin tarifinin yapılması ve kanunun ne Cin fiilleri hata sayarak yasakladığının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde evvelce belirtilmesi gerekmektedir. Kelamı edilen hata tanımlaması yapıldıktan sonra, cürmün karşılığı olan cezanın ve hata sayılan fiili gerçekleştiren halk görevlisinin hangi disiplin kuralını ihlal ettiğinin Aleni bir formda ortaya konulması da zaruridir. Laf konusu fiil, mevzuatta öngörülen tanıma uymuyorsa verilen disiplin cezasının hukuka muhalif olacağı açıktır.

657 sayılı Kanun’un üstte anılan kararı kapsamında ceza mahkemesi kararlarının disiplin cezalarına tesirinin kıymetlendirilmesi gerekmektedir. Disiplin cezasının sebebini oluşturan hareket ve davranışlar, birebir vakitte ceza kanununda da hata sayılabilir. Bu durumda, disiplin cezası yaptırımı ile Birlikte isimli ceza yaptırımı da uygulanabilir. Bu iki yaptırım tipinin tüzel desteği, Gaye ve sonuçları birbirlerinden farklıdır. Ceza yargılamasında hatanın niteliği ve kanıtların takdirinde uygulanan prensip ve kurallar ile disiplin hukuku açısından uygulanan prensip ve kurallar birbirinden farklı olduğundan, yönetimin, halk vazifelisi hakkında disiplin cezası vermemesi, ceza mahkemelerince ceza verilmesine türel Mani oluşturmayacağı üzere, tıpkı formda, ceza yargılaması sonucu beraat kararı verilmiş olmasının da, kuramsal olarak, disiplin cezası verilmesine Mani teşkil etmeyeceği açıktır.

Ancak; ceza yargılaması sonucunda hatanın ögelerinin oluşmadığı ya da kabahatin o şahıs tarafından işlenmediği gerekçesiyle verilen beraat kararının, disiplin cezası bakımından da yalnızca birebir cürüm nev’i bakımından bağlayıcı olacağı; bir Öbür tabirle, ceza yargılamasının (beraat kararının) konusunu teşkil eden cürüm, disiplin hukuku tarafından de birebir kabahat kapsamında kıymetlendirilerek disiplin cezası verilemeyeceği kuşkusuzdur.

Ayrıca, ceza yargılaması sonucunda kabahatin ögelerinin oluşmadığı gerekçesiyle ya da kanıt yetersizliğinden Dolayı beraat eden memurun hareket, tavır ve davranışlarının tanımlanan bir Öbür disiplin cürmü kapsamına girmesi halinde, disiplin hukuku istikametinden yaptırım uygulanmasında türel bir Mani bulunmamaktadır.

Bir memura isnat olunan disiplin cezasına bahis fiillerin, Türk Ceza Kanunu kararlarına nazaran cezalandırılmasının Gerekli olduğu durumda, disiplin cezası hakkında karar verilmesi için var kanıtlar kâfi görülmeyerek ceza mahkemesi kararına muhtaçlık duyulduğu kanaati hasıl olmuş ise, disiplin cezasına mevzu fiilin hukuksal kontrolünden Evvel ceza mahkemesi kararının nihaileşmesinin beklenmesi gerekmektedir.

Uyuşmazlık konusu olayda; disiplin cezasına bahis fiillerin tıpkı vakitte Türk Ceza Kanunu kapsamında da hata olması nedeniyle, davacının apansız Çok Fiil nedeniyle “rüşvet almak” hatasından yargılandığı ceza davasında, … Ağır Ceza Mahkemesi’nin … tarihli E:…, K:… sayılı kararı sayılı kararı ile kabahatin işlendiğine dair kâfi her türlü kuşkudan Irak Kesin ve inandırıcı kanıt elde edilemediğinden davacının üzerine atılı cürümleri işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildiği, bu kararın da Yargıtay … Ceza Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla onanmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
Bu durumda, davacının hem ceza davasına hem de disiplin soruşturmasına mevzu olan fiilleri nedeniyle hakkında dava konusu sürecin tesis edildiği görülmekte ise de, “rüşvet almak” argümanıyla yapılan ceza yargılamasında ise beraat kararı verilmesi ve bu kararın katılaşması karşısında, ceza yargılaması sonucuna nazaran disiplin cezasına mevzu fiillerin işlenip işlenmediği konusunda bir kıymetlendirme yapılarak karar verilmesi gerekirken, bu konular gözetilmeksizin ve ceza yargılaması sonucu beklenilmeksizin Noksan inceleme ve araştırma sonucu verilen idare Mahkemesi kararında tüzel isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun’un 49. hususuna Müsait bulunan davacının ve davalı yönetimin temyiz istemlerinin kabulüne,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle kısmen iptaline kısmen reddine ait, … idare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının 2577 sayılı Kanun’un 49. hususu uyarınca BOZULMASINA,

3. Tekrar bir karar verilmek üzere belgenin anılan Mahkemeye gönderilmesine, 17/11/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir