Büyükşehir belediye başkan danışmanları sözleşmeli mi işçi midir?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 23, 2023 Yorum Yok

Büyükşehir belediyelerinde sayıları 5-10 ortası danışman istihdam edilmektedir.

Bilindiği üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20 nci hususunda, “Nüfusu ikimilyonu aşan büyükşehir belediyelerinde on, öbür büyükşehir belediyelerinde beşi geçmemek üzere reis danışmanı görevlendirilebilir. Danışman olarak görevlendirileceklerin en az dört yıllık yüksek tahsil kurumlarından mezun olması koşuldur. Danışman olarak görevlendirilme, memuriyete geçiş, kontratlı yahut Amele statüsünde çalışma dahil, ilgililer açısından rastgele bir hak teşkil etmez. Danışmanların misyon müddetleri mukavele mühleti ile sonludur. Fakat bu müddet belediye liderinin misyon müddetini aşamaz.

Danışmanlara, her türlü ödemeler dahil, büyükşehir belediyesi genel sekreterine ödenen brüt aylık ölçüsünün % 75’ini aşmamak üzere belediye meclisinin belirlediği ölçüde brüt fiyat ödenir.” kararı yer almaktadır.

Bu danışmanların türel statüsün ne olduğuna ait Danıştay 12. Dairesi bir karar vermiştir.

NOT: Dava isimli yargı yerinde açıldığında mahkeme misyonsuzluk kararı verirse bahis uyuşmazlık mahkemesi tarafından çözülecektir.

Danıştay 12. Dairesi: Danışmanlar işçidir

Davacının Van Büyükşehir Belediye Başkanlığında reis danışmanı olarak 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında Amele statüsünde, Özel hukuk kararlarına tabi olarak çalıştığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının davalı yönetim bünyesinde 4857 sayılı Kanun’a tabi Amele statüsünde çalışmakta iken Amel akdinin feshedildiğinin görüldüğü, 4857 sayılı İş Kanunu kararlarına tabi olarak çalışması nedeniyle, uyuşmazlığın görüm ve tahlilinde 7036 sayılı Kanun’un 5. unsurunun 1. fıkrası uyarınca isimli yargının misyonlu olduğu sonucuna varıldığından, Özel hukuk kararları çerçevesinde İş Mahkemeleri’nce görüm ve tahlilinin yapılması gereken bir uyuşmazlığın bulunduğu hususu dikkate alınarak, 2577 sayılı Kanun’un 15. unsurunun 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca davanın misyon istikametinden reddi gerekir.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
temel No : 2022/4602
Karar No : 2022/4732

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
KARŞI taraf (DAVALI) : … Büyükşehir Belediye Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU:

… Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem:

Davacı tarafından, 5216 sayılı Kanun’un 20. unsuru uyarınca belediye reis danışmanı olarak vazife yapmakta iken danışmanlık kontratının feshedilmesine ait Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının … tarih ve … sayılı sürecinin iptali ile özlük haklarının tanınması ve maddi haklarının yasal faizi ile Birlikte iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

… idare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; davacının … tarih ve … sayılı olurla büyükşehir belediye lideri danışmanı olarak görevlendirildiği, Van Büyükşehir Belediye Liderinin 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından 19/08/2019 tarihinde vazifeden uzaklaştırıldığı ve yerine görevlendirme yapıldığı, hasebiyle büyükşehir belediye reis danışmanı olan ve vazife müddeti belediye liderinin misyon mühleti ile hudutlu olan davacının vazife müddetinin de bu tarihte sona erdiğinden bahisle tesis edilen dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti:

… Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf müracaatına husus kararının hukuka ve adaba Müsait olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen argümanların Laf konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 45. unsurunun üçüncü fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI:

İdarenin süreç tesis ederken hukuken kabul edilebilir somut münasebetlere dayanması gerektiği, münasebet sunulmadan işine nihayet verildiği, meclis kararı ile misyona başladığı lakin meclis kararı ile misyonuna nihayet verilmediği ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI:

Uyuşmazlığın görüm ve tahlilinin İş Mahkemesi’nce yapılması gerektiğinden davanın vazife tarafından reddine karar verilmesi gerekirken, işin temeline girilerek verilen istinaf talebinin reddi yolundaki Bölge idare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ Hadise :

Davacının … tarih ve … sayılı Olur ile Büyükşehir Belediye reis Danışmanı olarak vazifeye başladığı, 19/08/2019 tarihinde var belediye liderinin vazifeden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapıldığı, 29/08/2019 tarihli Başkanlık Oluru ile davacının mukavelesinin feshedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 2. hususunda; idari yargının misyon alanının idari süreç ve aksiyonlar ile halk hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari mukavelelerden Dolayı taraflar ortasında çıkan uyuşmazlıklardan doğan davalara bakmakla sonlu olduğu, “Dilekçeler Üzerinde Birinci İnceleme” başlıklı 14. hususunda de; dilekçelerin; a) misyon ve yetki, b) İdari merci tecavüzü, c) Ehliyet, d) İdari davaya bahis olacak Kesin ve yürütülmesi gereken bir süreç olup olmadığı, e) Müddet aşımı, f) Hasımlık, g) 3. ve 5. unsurlara Müsait olup olmadıkları, taraflarından sırasıyla inceleneceği karar altına alınmış, birebir Kanun’un 15. unsurunun (a) bendinde, isimli yargının vazifeli olduğu hususlarda davanın reddine karar verileceği belirtilmiştir.

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. hususunun 1. fıkrasında, 22/05/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi emekçiler ile patron yahut patron vekilleri ortasında, Amel alakası nedeniyle mukaveleden yahut kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarında İş Mahkemelerinin vazifeli olduğu kararı yer almakta olup, bu husus metninden, Amele sayılan kimselerle patron yahut patron vekilleri ortasında İş Kanunu’na dayanan ve Amel akdinden doğan uyuşmazlıkların Amel mahkemelerinde görüleceği anlaşılmaktadır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Davacının Van Büyükşehir Belediye Başkanlığında reis danışmanı olarak 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında Amele statüsünde, Özel hukuk kararlarına tabi olarak çalıştığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının davalı yönetim bünyesinde 4857 sayılı Kanun’a tabi Amele statüsünde çalışmakta iken Amel akdinin feshedildiğinin görüldüğü, 4857 sayılı İş Kanunu kararlarına tabi olarak çalışması nedeniyle, uyuşmazlığın görüm ve tahlilinde 7036 sayılı Kanun’un 5. hususunun 1. fıkrası uyarınca isimli yargının misyonlu olduğu sonucuna varıldığından, Özel hukuk kararları çerçevesinde İş Mahkemeleri’nce görüm ve tahlilinin yapılması gereken bir uyuşmazlığın bulunduğu hususu dikkate alınarak, 2577 sayılı Kanun’un 15. unsurunun 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca davanın vazife tarafından reddi gerekirken, davanın reddi yolunda verilen idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf istemi üzerine Bölge idare Mahkemesi’nce işin aslına girilerek istinaf talebinin reddi yolunda verilen kararda hukuksal isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun’un 49. hususuna Müsait bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Üstte özetlenen münasebetle davanın reddine ait idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki temyize husus … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Tekrar bir karar verilmek üzere evrakın … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesine, Kesin olarak 10/10/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir