Astsubay MYO’da fazla olan eğitim sürelerine ilişkin İDDK’dan sevindirici karar

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 23, 2023 Yorum Yok

İdare müracaatları reddetmekteydi

İDDK: Gerek sivil kaynaktan gerekse uzman erbaşlıktan geçirilmek suretiyle astsubaylığa nasbedilenlere uygulanmalıdır

“İlgili mevzuat” kısmında metinlerine yer verilen mevzuat kararları bir ortada değerlendirildiğinde, 926 sayılı Kanun’un 79/3. hususunun uygulanması için, bireylerin astsubaylığa hangi biçimde nasbedilmelerinin gerektiğine ait bir ayrıma gidilmediği anlaşıldığından gerek sivil kaynaktan gerekse uzman erbaşlıktan geçirilmek suretiyle astsubaylığa nasbedilme durumlarında, anılan kararın uygulanmasında pürüz bir halin bulunmadığı anlaşılmaktadır. aykırı yorumun farklı kaynaklardan astsubaylığa nasbedilenler bakımından Adalet prensibini zedeleyeceği açıktır.

Bu durumda, tahsillerini uzman erbaş olarak misyon yaparken tamamlayıp, astsubaylığa geçirilme için yapılan imtihanı kazanmak ve Temel askerlik eğitimini muvaffakiyet ile bitirmek suretiyle muvazzaf astsubay olarak nasbedilenlerin, 926 sayılı Kanun’un 79/3. unsuru uyarınca, astsubay Uğraş yüksek okullarından Çok olan eğitim müddetlerinin kıdemlerinden sayılması gerektiği ve bunların hangi rütbelerde ne kadar Noksan bekletileceklerine ait Yönetmelik düzenlemesine nazaran haklarında süreç tesis edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
temel No: 2022/54
Karar No: 2022/70

BÖLGE idare MAHKEMESİ KARARLARI ORTASINDAKİ TERSLİĞİN GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR

İstanbul Bölge idare Mahkemesi Liderler Şurasının 07/06/2022 tarih ve E:2022/34, K:2022/34 sayılı kararıyla;

vekili Av. tarafından, İstanbul Bölge idare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 18/02/2021 tarih ve E:2019/2390, K:2021/380 sayılı kararı ile İzmir Bölge idare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 25/10/2018 tarih ve E:2018/4229, K:2018/4975 sayılı kararı ortasındaki tersliğin giderilmesinin istenmesi nedeniyle,
“Aykırılığın, dava konusu sürecin iptali yolundaki İstanbul Bölge idare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği” görüşüyle, 2576 sayılı Bölge idare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Misyonları Hakkında Kanun’un 3/C hususunun 4. fıkrasının (c) bendi uyarınca belgenin Danıştaya gönderilmesi üzerine,

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakimi ‘in açıklamaları dinlendikten sonra bahis ile ilgili kararlar ve yasal düzenlemeler incelenerek gereği görüşüldü:

I- KARŞITLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE HUSUS BÖLGE idare MAHKEMESİ KARARLARI :

A- İSTANBUL BÖLGE idare MAHKEMESİ 2. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2019/2390 SAYILI BELGESİNE BAHİS YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: bünyesinde uzman erbaş olarak vazife yapmaktayken 17/10/2016 tarihinde yapılan imtihanı kazanmak suretiyle astsubaylığa nasbedilen davacının, 4 yıllık fakülte mezunu olduğundan bahisle astsubay Uğraş yüksek okullarından Çok olan eğitim mühletinin rütbe bekleme mühletinden düşülerek 30/08/2018 tarihi prestijiyle astsubay kıdemli çavuş rütbesine yükseltilmesi istemiyle davalı yönetime yaptığı müracaatın reddine ait 17/10/2018 tarih ve 68012 sayılı sürecin iptali istenilmiştir.

Tekirdağ 1. idare Mahkemesinin 18/09/2019 tarih ve E:2019/28, K:2019/868 sayılı kararının özeti:

Olayda; davacının 20/04/2010 tarihinde uzman erbaş olarak misyona başladığı; uzman erbaş olarak vazife yapmakta iken 15/08/2016 tarihinde Üniversitesi iktisat Fakültesi Milletlerarası Bağlantılar Kısmını bitirerek lisans diploması aldığı; 2016 yılında uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş imtihanını kazanarak 10/03/2017 tarihinde astsubaylığa nasbedildiği; öteki bir Anlatım ile davacının kendi nam ve hesabına fakülte bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvurarak, Temel askerlik eğitimini muvaffakiyet ile bitirip muvazzaf astsubay olarak nasbedilen bireylerden olmadığı Aleni olduğundan, kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul yahut Uğraş yüksekokullarını bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvurarak Temel askerlik eğitimini muvaffakiyet ile bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olarak nasbedilenler için getirilmiş olan 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu’nun 79/3 hususu uyarınca astsubay Uğraş okullarından Yıl prestijiyle Çok olan tahsil müddetinin kıdeminden sayılmasına yasal İmkan bulunmadığından, davacının uyuşmazlık konusu müracaatının reddine dair dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

İstanbul Bölge idare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 18/02/2021 tarih ve E:2019/2390, K:2021/380 sayılı kararının özeti:

Olayda; davacının Üniversitesi iktisat Fakültesi Memleketler arası Bağlantılar Kısmını 15/08/2016 tarihinde bitirdiği, uzman erbaş olarak misyon yapmaktayken 17/10/2016 tarihinde yapılan imtihanı kazanmak suretiyle 10/03/2017 tarihinden geçerli olarak astsubaylığa nasbedildiği, 4 yıllık fakülte mezunu olduğundan bahisle astsubay Uğraş yüksek okullarından Çok olan eğitim mühletinin rütbe bekleme mühletinden düşülerek 30/08/2018 tarihi prestijiyle astsubay kıdemli çavuş rütbesine yükseltilmesi istemiyle davalı yönetime 06/09/2019 tarihli müracaatta bulunduğu, Laf konusu müracaatın dava konusu süreçle; davacının kendi nam ve hesabına fakülte bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvurarak, Temel askerlik eğitimini muvaffakiyet ile bitirip muvazzaf astsubay olarak nasbedilen bireylerden olmadığı, Kanun’un statüler ortası geçişi kapsamadığından bahisle reddedildiği anlaşılmakta ise de, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu’nun 79/3. hususunun uygulanması için astsubaylığa ne halde geçildiğinin/atanıldığının Ehemmiyet arz etmediği, anılan hususun davacı aleyhine durum yaratacak halde ayrıksı bir durum teşkil etmediğinin görülmesi karşısında, davacının 4 yıllık fakülte mezunu olduğundan bahisle astsubay Uğraş yüksek okullarından Çok olan eğitim mühletinin rütbe bekleme mühletinden düşülerek 30/08/2018 tarihi itibariyle astsubay kıdemli çavuş rütbesine yükseltilmesi istemiyle davalı yönetime yaptığı müracaatının reddine dair dava konusu süreçte mevzuata uygunluk, karşıt yorumla davanın reddine hükmeden mahkeme kararında ise hukuksal isabet görülmediği gerekçesiyle, istinaf müracaatının kabulüne, Tekirdağ 1. idare Mahkemesinin 18/09/2019 tarih ve E:2019/28, K:2019/868 sayılı kararının kaldırılmasına ve dava konusu sürecin iptaline Kesin olarak karar verilmiştir.

B- İZMİR BÖLGE idare MAHKEMESİ 2. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2018/4229 SAYILI EVRAKINA MEVZU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: bünyesinde uzman erbaş olarak vazife yapmaktayken, 2015 yılında uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş imtihanını kazanarak 30/08/2015 tarihinden geçerli olarak astsubaylığa nasbedilen davacının, Üniversitesi iktisat Fakültesi halk İdaresi Kısmını 04/06/2012 tarihinde bitirerek lisans diploması alması nedeniyle, Astsubay Uğraş Yüksek Okullarından Yıl prestiji ile Çok olan (2 yıl) tahsil mühletinin kıdeminden sayılması istemiyle yapmış olduğu müracaatın reddine dair 06/12/2016 tarih ve 287202 sayılı sürecin iptali istenilmiştir.
İzmir 6. idare Mahkemesinin 04/04/2018 tarih ve E:2017/1023, K:2018/455 sayılı kararının özeti:

Davacının 18/10/2007 tarihinde uzman erbaş (uzman çavuş) olarak misyona başladığı, uzman erbaş olarak misyon yapmakta iken 04/06/2012 tarihinde Üniversitesi iktisat Fakültesi halk İdaresi Kısmını bitirerek lisans diploması aldığı, 2015 yılında uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş imtihanını kazanarak 30/08/2015 tarihinde astsubaylığa nasbedildiği, diğer bir Anlatım ile davacının kendi nam ve hesabına fakülte bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvurarak, Temel askerlik eğitimini muvaffakiyet ile bitirip muvazzaf astsubay olarak nasbedilen bireylerden olmadığı; kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul yahut Uğraş yüksekokullarını bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvurarak Temel askerlik eğitimini muvaffakiyet ile bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olarak nasbedilenler için getirilmiş olan 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu’nun 79/3 hususu uyarınca astsubay Uğraş okullarından Yıl prestijiyle Çok olan tahsil müddetinin kıdeminden sayılmasına yasal İmkan bulunmadığından, davacının bu taraftaki müracaatının reddine dair dava konusu süreçte mevzuata ve hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

İzmir Bölge idare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 25/10/2018 tarih ve E:2018/4229, K:2018/4975 sayılı kararının özeti:

İzmir 6. idare Mahkemesi kararının dayandığı münasebetin yöntem ve yasaya Müsait olduğu, istinaf müracaatının kabulünü gerektiren Öbür bir neden de bulunmadığı gerekçesiyle, istinaf müracaatının reddine Kesin olarak karar verilmiştir.

II-İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

İLGİLİ MEVZUAT:
.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Başvuruya husus olan kararlar ortasındaki karşıtlık, bünyesinde uzman erbaş olarak misyon yapmaktayken, 4 yıllık fakülte bitirerek lisans diploması Meydan ve daha sonra idarece yapılan imtihanı kazanmak suretiyle astsubaylığa nasbedilenlerin, astsubay Uğraş yüksek okullarından Çok olan eğitim müddetlerinin kıymetlendirilerek, rütbe bekleme müddetlerinin eksiltilip eksiltilmeyeceği konusundan kaynaklanmaktadır.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu’nun 79/3. unsurunda; “Kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek Okul yahut Uğraş yüksek okullarını bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvuranlardan, Temel askerlik eğitimini muvaffakiyetle bitirip muvazzaf astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı ve sınıfta kalmalar dış olmak üzere astsubay Uğraş yüksek okullarından Yıl itibariyle Çok olan tahsil müddetleri, kıdemlerinden sayılır ve bunların hangi rütbelerde ne kadar Noksan bekletilecekleri yönetmelikte gösterilir” kararına yer verilmiştir.

Anılan karara yönelik kanun münasebeti “… fakülte, yüksekokul yahut Uğraş yüksekokulları bitiren ve müteakiben bu tahsillerine nazaran astsubay nasbedilenlerin astsubay Uğraş yüksekokullarından Yıl olarak Çok okudukları mühletlerin astsubay rütbe bekleme müddetlerinden sayılması ve rütbe bekleme müddetinden düşülmesi temel alınmakta; bu müddetlerin tamamının bir rütbenin bekleme mühletinden düşülmesine pürüz olmak ve çalışanın her rütbede idarece Müsait görülecek bir mühlet kadar beklemesini sağlamak emeliyle bunların hangi rütbede ne kadar Noksan bekletileceğinin yönetmelikte belirtilmesi öngörülmektedir.” formundadır.

“İlgili mevzuat” kısmında metinlerine yer verilen mevzuat kararları bir ortada değerlendirildiğinde, 926 sayılı Kanun’un 79/3. hususunun uygulanması için, şahısların astsubaylığa hangi halde nasbedilmelerinin gerektiğine ait bir ayrıma gidilmediği anlaşıldığından gerek sivil kaynaktan gerekse uzman erbaşlıktan geçirilmek suretiyle astsubaylığa nasbedilme durumlarında, anılan kararın uygulanmasında mani bir halin bulunmadığı anlaşılmaktadır. zıt yorumun farklı kaynaklardan astsubaylığa nasbedilenler bakımından Adalet prensibini zedeleyeceği açıktır.

Bu durumda, tahsillerini uzman erbaş olarak misyon yaparken tamamlayıp, astsubaylığa geçirilme için yapılan imtihanı kazanmak ve Temel askerlik eğitimini muvaffakiyet ile bitirmek suretiyle muvazzaf astsubay olarak nasbedilenlerin, 926 sayılı Kanun’un 79/3. unsuru uyarınca, astsubay Uğraş yüksek okullarından Çok olan eğitim müddetlerinin kıdemlerinden sayılması gerektiği ve bunların hangi rütbelerde ne kadar Noksan bekletileceklerine ait Yönetmelik düzenlemesine nazaran haklarında süreç tesis edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu prestijle, Bölge idare Mahkemesi kararları ortasındaki karşıtlığın, iptal kararı doğrultusunda giderilmesi gerekmektedir.

III-SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle; Bölge idare Mahkemesi kararları ortasındaki karşıtlığın, üstte belirtilen münasebet ile sürecin iptali kararı doğrultusunda giderilmesine, Kesin olarak, 12/12/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir