Tag

Kararı

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik

Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Kararda Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Kara Harp Okulu mezunlarına Gazi Üniversitesince verilen diplomaların iptali davası sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi, kara Muharebe Okulundan 2015-2016 eğitim öğretim periyodunda mezun olan öğrencilerin diplomalarının Gazi Üniversitesi tarafından düzenleneceğine ait sürecin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.

Sözleşmesi feshedilen Külliye personeline İDDK’dan ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı (mülga) Halkla İlgiler Başkanlığında kontratlı ofis(yazıhane) vazifelisi olarak misyon yapan davacının, mukavelesinin feshedilmesine ait . tarih ve E.. sayılı sürecin iptali ile bu süreç nedeniyle mahrum kaldığı maaş ve öbür mali haklarının yasal faizi ile Bir arada ödenmesine karar verilmesi istemini reddetti.

Evinde örgütsel yayın çıkan sözleşmelinin atılması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. hususu uyarınca kontratlı sosyolog olarak misyon yapan davacının, kontratının feshedilmesine ait süreci hukuka Müsait buldu<

‘Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama’ mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

Danıştay 2. Dairesi, güvenlik Müdürlüğünde polis memuru olarak vazife yaptığı devirde hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda “belirlenen durum ve müddetlerde mal bildiriminde bulunmamak yahut gerçeğe ters bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek” fiilini işlediğinden bahisle güvenlik Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 7/A-4 unsuru uyarınca “12 ay uzun müddetli durdurma cezası” ile cezalandırılmasına ait sürece karşı açılan davada kararını verdi.

Biden, Putin’in savaş suçları işlediğini söyleyerek, UCM’nin kararını haklı buldu

ABD Lideri Joe Biden:- “Bence haklı bir karar. Lakin Sıkıntı şu ki (UCM) bizim tarafımızdan da memleketler arası ölçekte de tanınmıyor”

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğine Konfederasyonca açılan davaya ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, 30/04/2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin birtakım hususlarının iptal için X Konfederasyonunca açılan davayı sonuçlandırdı.

‘Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi’ yargıdan dönüyor

Kontratlı çalışanın vazifesine nihayet vermek isteyen belediyeler en Fazla “Hizmetinin gerektirdiği konuma muhtaçlık kalmaması” münasebetine sığınsa da bunu ispatlayamadıkları için süreçler yargı tarafından iptal edilmektedir.

FETÖ’cü işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, 667 ve 668 sayılı Fevkalâde Vaziyet Kapsamında Alınan Önlemlere Ait kanun Kararında Kararnameler uyarınca çıkarılan, Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığının 02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelgesi’nin ”İşyerlerinin 5510 sayılı kanun kapsamından çıkarılması” başlıklı 1. Unsurunun hukuka Müsait oluğuna karar verdi.