‘Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi’ yargıdan dönüyor

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Şub 15, 2023 Yorum Yok

Bilindiği üzere Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin ek 6 ncı hususunda, “Personelin;

” İşe alınma açısından Gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

” İşe alınma açısından Gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi,

” Kontrat devri içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün yahut Yekün on gün müddetle misyonuna gelmemesi,

” Hizmetinin gerektirdiği konuma muhtaçlık kalmaması,

” Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının yahut proje kısımlarının mukavelede öngörülen mühletten Evvel tamamlanması,

” Terör örgütleriyle aksiyon birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, halk İmkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması,

hallerinden rastgele birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili halk Kurum ve kuruluşlarınca kontratı Biricik taraflı feshedilir.” Kararına yer verilmiştir.

Danıştay karaları incelendiğinde Özellikle belediyelerde “Hizmetinin gerektirdiği konuma gereksinim kalmaması” nedeniyle kontratın fesih edildiği lakin bu süreçlerin Aka çoğunluğunun iptal edildiği gözükmektedir.

Aşağıda Danıştay 12. Dairesinin yeni tarihli 2 kararı verilmiştir.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
temel No: 2021/5757
Karar No: 2022/2780

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. unsuruna istinaden kontratlı işçi statüsünde teknisyen olarak vazife yapan davacının, hizmetinin gerektirdiği konuma muhtaçlık kalmadığından bahisle, 31/12/2019 tarihi prestijiyle kontratının feshedilmesi ve 2020 yılında yenilenmemesine ait Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının …tarih ve …sayılı süreci ile …tarih ve …sayılı sürecinin iptali ve mahrum kaldığı nakdî haklarının yasal faiziyle Bir arada ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

…. idare Mahkemesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı kararıyla; 21/01/2020 tarihli Ara kararı ile davalı yönetimden, davacının misyon yaptığı süreçle ilgili ödül, muvaffakiyet, ceza bilgileri, vazife yaptığı takımın cetveli ile hizmetine gereksinim kalmadığını ortaya koyan somut dataların gönderilmesinin istendiği, davalı yönetim tarafından verilen karşılıktan, davacı hakkında rastgele bir disiplin soruşturması, başarısız/yetersiz olduğuna yahut hizmetine muhtaçlık kalmadığına yönelik idarece yapılmış hukuken geçerli ve prestij edilebilir somut bir tespit yahut tutanak bulunmadığının anlaşıldığı; bu durumda, belge kapsamında davacının başarısız yahut yetersiz olduğuna ya da hizmetine muhtaçlık kalmadığına yönelik davalı idarece yapılmış somut bir tespit bulunmaması karşısında, davacının hizmet mukavelesinin yenilenmemesinin haklı bir nedene dayanmadığı, hasebiyle dava konusu süreçte yönetime tanınan takdir yetkisinin halk faydası ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılmadığı anlaşılmakla dava konusu süreçlerde hukuka uyarlık bulunmadığı; öte yandan, Anayasa’nın 125. hususunun nihayet fıkrasında yer Meydan ” yönetim, kendi hareket ve süreçlerden doğan ziyanı ödemekle yükümlüdür.” kararı uyarınca, hukuka tersliği saptanan süreçler nedeniyle, davacının mahrum kaldığı mali haklarının dava açılış tarihi olan 13/01/2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle, dava konusu süreçlerin iptaline, mahrum kaldığı nakdî haklarının dava açılış tarihi olan 13/01/2020 tarihinden itibaren hesaplanarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti:

…Bölge idare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesince; istinaf müracaatına mevzu idare Mahkemesi kararının hukuka ve yordama Müsait olduğu ve davalı yönetim tarafından ileri sürülen tezlerin Laf konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 45. hususunun üçüncü fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI:

Adana Büyükşehir Belediyesinin bütçe açığı verdiği, halk hizmetinin devamlılığının sağlanması için kâfi ölçüde memur işçisi bulunduğu, işçi fazlalığı sebebiyle davacının uzmanlık alanı dışındaki idari işlerde istihdam edildiği, Mahkeme kararı münasebetinde yer aldığının tersine davacının hizmet kontratının disiplinsizlik ya da başarısızlık üzere sair sebepler nedeniyle değil hizmetine muhtaçlık bulunmadığından feshedildiği, yıllık olarak yapılan mukavele bitiminde muhtaçlık bulunmaması durumunda işçi ile yine kontrat imzalamanın yönetimin takdirinde olduğu, yönetimin Mahkeme kararı ile kontrat imzalamaya zorlanamayacağı, dava konusu sürecin hukuka Müsait olduğu ileri sürülmektedir.

KARAR SONUCU:

ONANMASINA 23/05/2022 tarihinde Kesin olarak oyçokluğuyla karar verildi.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
temel No: 2018/9943
Karar No: 2022/2726

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Hatay Büyükşehir Belediyesi . Daire Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. hususuna istinaden kontratlı işçi statüsünde istatistikçi olarak vazife yapan davacının, 31/12/2016 tarihinde sona erecek olan kontratının yenilenmeyeceğine ait . tarih . sayılı sürecin iptali ile mahrum kaldığı özlük ve nakdî hakların ve .-TL manevi tazminatın yasal faiziyle Bir arada ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; 10/05/2017 tarihli Ara kararı ile davalı yönetimden, dava konusu sürecin Sebep ögesini teşkil eden, davacının performansının istenilen seviyede olmadığını ve kurumun beklentilerini karşılayamadığını gösteren somut bilgi ve evraklar ile davacı hakkında Olumsuz bir tespit Mevcut ise bu tespite ait somut bilgi ve dokümanların gönderilmesinin istenildiği; Uzaklık karara verilen yanıt dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, anılan konulara yönelik rastgele bir somut bilgi ve dokümanın gönderilmediğinin görüldüğü, lakin davalı yönetimin savunma dilekçesi ile Aralık karara yanıt dilekçesinde, davacının yapması gereken işlerin hizmet alımı yoluyla bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirildiği, bu nedenle davacının hizmetine duyulan gereksinimin ortadan kalktığı belirtilerek buna ait bilgi ve dokümanların sunulduğu, diğer yandan, anılan dilekçeler ile dilekçelerin ekinde sunulan “Kadro İhdası (Memur)” başlıklı evraktan, belediye meclisinin . tarih ve . sayılı kararı ile “1 adet” istatistikçi takımının ihdas edildiği ve halihazırda bu takımın da boş olduğunun anlaşıldığı; bu durumda, hakkında Olumsuz bir tespit bulunmayan davacının, performansının istenilen seviyede olmaması ve kurumun beklentilerini karşılayamaması üzere somut bilgi ve dokümana dayanmayan konular dikkate alınarak kontratının yenilenmemesi yoluna gidilmesinde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı; hukuk ters olduğu saptanan süreç nedeniyle davacının mukavelesinin yenilenmediği tarih ile yine vazifeye başlatıldığı tarih ortasındaki özlük ve nakdî haklarının davacıya ödenmesi gerektiği; bununla birlikte, her hukuka karşıt süreç nedeniyle duyulan keder manevi tazminat verilmesini gerektirmeyeceğinden, olayın gelişimi ve niteliği değerlendirildiğinde, davacıya manevi tazminat verilmesini gerektirecek kaidelerin oluşmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle, dava konusu sürecin iptaline, mahrum kaldığı mali hakların davacının hizmet mukavelesinin yenilenmediği tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle Birlikte davacıya ödenmesine, manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf müracaatına mevzu idare Mahkemesi kararının iptal ve kabule ait kısmının hukuka ve adaba Müsait olduğu ve davalı yönetim tarafından ileri sürülen argümanların, kararın Laf konusu kısmının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 45. hususunun üçüncü fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ: Davacının mukavelesinin, halk faydası ve hizmet gerekleri sebebi ile yenilenmediği, sürecin hukuka Müsait olduğu, bu süreçten kaynaklanan bir ziyanı bulunmadığından maddi tazminat isteminin reddedilmesi gerektiği, Mahallî mahkeme ve istinaf mahkemesi kararında zararın ölçüsünün ve sebebinin gösterilmemiş olmasının ayrıyeten bozma sebebi olduğu, davacının Ankara Toplumsal Emniyet Vilayet Müdürlüğü toplumsal Emniyet denetmen yardımcısı takımına 26/10/2017 tarihinde açıktan atandığı, istinaf mahkemesinin davacının işinden ayrıldıktan sonra tekrar çalışmaya başlayıp başlamadığını, yeni işyerinde ne kadar müddet ile çalıştığını ve ne kadar maaş aldığı konusunu araştırmadan karar verdiği ileri sürülmektedir.

KARAR SONUCU:

DÜZELTİLEREK ONANMASINA 18/05/2022 tarihinde, Kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir