Sözleşmesi feshedilen Külliye personeline İDDK’dan ret

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 22, 2023 Yorum Yok

İDDK öncesi süreç

İlk derece mahkemesi Cumhurbaşkanlığı sürecini hukuka Müsait bularak davayı reddetmiştir. Münasebet ünitenin kapatılması ve ilgilinin hizmetine muhtaçlık kalmaması.

İstinaf bu kararı bozmuştur. Münasebeti ise, “davacının ofis(yazıhane) İşçisi statüsünde istihdam edildiği de dikkate alınmak suretiyle birebir ünitede vazife yapan öteki işçi üzere, Teşkilatın Öbür ünitelerinde istihdam edilme yahut Öbür kurumlara tayin imkanının bulunup bulunmadığı araştırılmaksızın, mukavelesinin, hizmetine gereksinim kalmadığından bahisle feshedilmesine ait dava konusu süreçte hukuka, hakkaniyete ve mevzuata uyarlık bulunmadığı”.

Danıştay 12. Dairesi bu kararı bozmuştur.

İstinaf kararında ısrar etmiştir.

İDDK: Ünite kalkınca hizmetine gereksinim bitmiştir.

davacının yapmış olduğu vazifenin Cumhurbaşkanlığı teşkilatında bir karşılığının bulunmadığı, çalıştığı ünitenin kapatılmış olması nedeniyle yerine rastgele birisinin de istihdam edilmediği anlaşılmıştır.

Bu durumda; Cumhurbaşkanlığı teşkilatının tekrar yapılandırılıyor olması ve üstte aktarılan mevzuat kararları ile 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in ek 6. unsurunun (d) bendinde yer Meydan düzenleme dikkate alındığında, hizmetin gerektirdiği duruma gereksinim kalmaması halinde ilgili halk Kuruluş ve kuruluşlarınca kontratlı çalışanın mukavelesinin Biricik taraflı olarak feshedilebileceği ve Yine davacı ile imzalanan “Hizmet Sözleşmesi”nin 8. unsuru uyarınca tarafların bir ay Evvel ihbar etmek kaidesiyle Sebep göstermeksizin mukaveleyi feshedebileceği anlaşılmakta olup; davacıya 06/12/2018 tarihinde mukavelesinin feshedileceğine dair ihbar yapıldığı ve devamında hizmetine gereksinim kalmadığı belirtilerek 06/01/2019 tarihi prestijiyle kontratının feshedildiği görüldüğünden, dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
temel No : 2022/2013
Karar No : 2022/3548

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : .
VEKİLİ : Hukuk ve Mevzuat genel Müdürü .
KARŞI taraf (DAVACI) : .
VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem:

Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı (mülga) Halkla Alakalar Başkanlığında kontratlı ofis(yazıhane) vazifelisi olarak misyon yapan davacının, mukavelesinin feshedilmesine ait . tarih ve E.. sayılı sürecin iptali ile bu süreç nedeniyle mahrum kaldığı maaş ve öbür nakdî haklarının yasal faizi ile Bir arada ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6. hususu ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının vazifelerinin ve ünitelerinin belirlendiği, Halkla İlgiler Başkanlığının bu üniteler ortasında sayılmadığı, davacının misyon yaptığı Halkla Alakalar Başkanlığının mülga olduğu, vazife tariflerinin Cumhurbaşkanlığına bağlı İrtibat Başkanlığı vazife tarifleri ortasında sayıldığı, davacının yapmış olduğu misyonun Cumhurbaşkanlığı Teşkilatında bir karşılığının bulunmadığı, davacının çalıştığı ünitenin kapatılmış olması nedeniyle yerine rastgele birisinin istihdam edilmediğinin belirtildiği, bu durumda, mevzuat kararlarından, hizmetin gerektirdiği konuma muhtaçlık kalmaması halinde ilgili halk Kuruluş ve kuruluşlarınca mukavelenin Biricik taraflı feshedilebileceği, ayrıyeten davacı ile imzalanan hizmet mukavelesinin 8. unsurunda tarafların bir ay Evvel ihbar etmek koşuluyla Sebep göstermeksizin mukaveleyi feshedebileceğinin anlaşıldığı, davacıya 06/12/2018 tarihinde kontratının feshedileceğine dair ihbar yapıldığı ve bilahare hizmetine muhtaçlık kalmadığı belirtilerek 06/01/2019 tarihi prestijiyle kontratının feshedilmesine ait dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge idare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

Davalı yönetim bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4/B hususu kapsamında kontratlı ofis(yazıhane) İşçisi olarak misyon yapan ve hakkında misyonunda başarısız ya da yetersiz olduğuna dair bir tespit bulunmayan davacının mukavelesi, vazife yaptığı Halkla İlgiler Başkanlığının kapatıldığı, bu nedenle hizmetin gerektirdiği duruma muhtaçlık kalmadığından bahisle feshedilmiş ise de, davacı ile birebir ünitede misyon yapan bir kısım işçinin Öbür kurumlara tayin edildiğinin, bir kısmının ise muhtaçlığa binaen Teşkilatların değişik ünitelerinde görevlendirildiğinin görülmesi karşısında, davacının ofis(yazıhane) Çalışanı statüsünde istihdam edildiği de dikkate alınmak suretiyle birebir ünitede vazife yapan öbür işçi üzere, Teşkilatın Öbür ünitelerinde istihdam edilme yahut Öbür kurumlara tayin imkanının bulunup bulunmadığı araştırılmaksızın, mukavelesinin, hizmetine muhtaçlık kalmadığından bahisle feshedilmesine ait dava konusu süreçte hukuka, hakkaniyete ve mevzuata uyarlık bulunmadığı,

Nitekim, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne 24/10/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile eklenen 14/A unsuruyla, İdari İşler Başkanlığında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 14. hususuna nazaran istihdam edilen kontratlı çalışandan hizmetine muhtaçlık kalmayanların Müsait görülmesi halinde diğer halk Kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun’un 4. hususunun (B) fıkrası kapsamındaki durumlarına Müsait durumlara atanabilmelerine İmkan tanındığı da görüldüğü gerekçesiyle,

Davacının istinaf müracaatının kabulüne, . idare Mahkemesince verilen . tarih ve E:., K:. sayılı kararın kaldırılmasına, dava konusu sürecin iptaline ve davacının süreç nedeniyle mahrum kaldığı mali haklarının hak ediliş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle Birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 20/10/2021 tarih ve E:2021/5442, K:2021/5235 sayılı kararıyla;

Uyuşmazlıkta; belgede bulunan bütün bilgi ve evraklar incelendiğinde, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6. hususu ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının misyonlarının ve ünitelerinin belirlendiği, Halkla Münasebetler Başkanlığının bu üniteler ortasında sayılmadığı, davacının misyon yaptığı Halkla İlgiler Başkanlığının mülga olduğu, vazife tariflerinin Cumhurbaşkanlığına bağlı İrtibat Başkanlığının vazife tarifleri ortasında sayıldığı, davacının yapmış olduğu misyonun Cumhurbaşkanlığı Teşkilatında bir karşılığının bulunmadığı, davacının çalıştığı ünitenin kapatılmış olması nedeniyle yerine rastgele birisinin istihdam edilmediğinin anlaşıldığı,

Bu durumda; Cumhurbaşkanlığı teşkilatının tekrar yapılandırılıyor olması ve üstte aktarılan mevzuat kararları ile 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in ek 6. hususunun (d) bendinde yer Meydan düzenleme dikkate alındığında, hizmetin gerektirdiği konuma gereksinim kalmaması halinde ilgili halk Kurum ve kuruluşlarınca kontratlı çalışanın kontratının Biricik taraflı olarak feshedilebileceği, ayrıyeten davacı ile imzalanan “Hizmet Sözleşmesi”nin 8. unsurunda tarafların bir ay Evvel ihbar etmek kaidesiyle Sebep göstermeksizin mukaveleyi feshedebileceği anlaşılmakta olup; davacıya 06/12/2018 tarihinde mukavelesinin feshedileceğine dair ihbar yapıldığı ve bilahare hizmetine muhtaçlık kalmadığı belirtilerek 06/01/2019 tarihi prestijiyle mukavelesinin feshedildiği görüldüğü gerekçesiyle dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı sonucuna varıldığı,

Bu prestijle, davanın reddi tarafındaki idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının kabulü ile kararın kaldırılması, dava konusu sürecin iptali, davacının süreç nedeniyle mahrum kaldığı nakdî haklarının hak ediliş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle Bir arada davacıya ödenmesi yolundaki temyize bahis . Bölge idare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararında hukuksal isabet bulunmadığı belirtilerek anılan kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi ısrar kararının özeti:

. Bölge idare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; dava konusu sürecin iptali ve davacının süreç nedeniyle mahrum kaldığı mali haklarının hak ediliş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle Bir arada davacıya ödenmesi yolundaki birinci kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ:

Davalı yönetim tarafından, davacının hizmet kontratının hizmetine muhtaçlık kalmaması üzerine mevzuata Müsait olarak feshedildiği, temyize bahis kararda davacının statüsünün yanılgılı olarak 657 sayılı Kanun’un 4/B hususu kapsamındaki kontratlı işçi olarak değerlendirildiği, lakin davacının Cumhurbaşkanlığına has Özel mevzuat kararları çerçevesinde kontratlı olarak istihdam edildiği; davacının teşkilatın Öbür bir ünitesinde istihdam edilme durumu yahut Öbür kurumlara tayin imkanının araştırılmadığı tarafındaki münasebetin Anayasa ve 2577 sayılı Kanun’a ters olarak yerindelik kontrolü manasına geldiği ve yönetimin takdir yetkisini ortadan kaldırır nitelikte olduğu; kaldı ki teşkilatın değişik ünitelerinde istihdam edilmesine karar verilen işçinin tüzel statülerinin davacı ile tıpkı olmadığı; süreç tarihinden sonra yapılan mevzuat değişikliğine dayanılarak dava konusu sürecin hukuka karşıt olduğu istikametindeki tespitin hukuken kabul edilebilir olmadığı ileri sürmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:
Davacı tarafından, hizmet mukavelesinin hiçbir münasebet gösterilmeden feshedildiği, misyon yaptığı ünitenin mülga olmadığı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı içerisinde Öbür bir üniteyle birleştirildiği, kendisi ile birebir durumda olan diğer bütün çalışanların Öbür kurumlara yahut Örgüt içerisinde Öbür ünitelere nakledilerek çalışmalarına İmkan tanındığı, yalnızca kendisinin hizmet mukavelesinin feshedildiği, yönetimin takdir yetkinin sınırsız olmadığı ve keyfi olarak kullanılamayacağı savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .’IN FİKRİ:

Temyiz isteminin reddi ile . Bölge idare Mahkemesi . İdari Dava Dairesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra, evrak tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıyeten bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı Halkla Münasebetler Başkanlığında kontratlı ofis(yazıhane) vazifelisi olarak vazife yapan davacı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu ile 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” kapsamında Cumhurbaşkanlığı genel Sekreterliğinde kontratlı işçi statüsünde ofis(yazıhane) vazifelisi olarak 14/08/2015-31/12/2015 tarihleri ortasında çalışmak üzere imzalanan Hizmet Mukavelesine istinaden genel Sekreterlik Halkla Münasebetler Başkanlığı buyruğundaki vazifesine başlamış, müteakip yıllarda kontratı yenilenmiş ve nihayet olarak dava konusu . tarih ve E.. sayılı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı süreciyle hizmet mukavelesinin 8. hususunda yer Meydan “Taraflar, bir ay Evvel ihbar etmek kaidesiyle Sebep göstermeksizin mukaveleyi feshedebilir” kararı uyarınca davacıya 06/12/2018 tarihinde mukavelesinin feshedileceğine dair ihbar yapılmış ve daha sonra 06/01/2019 tarihi prestijiyle mukavelesinin feshedilmesine karar verilmiştir.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun birinci fıkrasında “Sözleşmeli personel”, “Kalkınma planı, yıllık program ve Amel programlarında yer Meydan Kıymetli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için Koşul olan, zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere Özel bir Uğraş bilgisine ve ihtisasına muhtaçlık gösteren süreksiz işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen temel ve yollar çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet İşçi Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen konumlarda, mali yılla hudutlu olarak kontrat ile çalıştırılmasına karar verilen ve Amele sayılmayan halk hizmeti görevlileridir.” biçiminde tanımlanmış; tıpkı unsurun üçüncü fıkrasında, “Bu halde istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine karşıt devinim etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Şurası kararı ile belirlenen istisnalar dış mukaveleyi Biricik taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir Yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararı yer almıştır.

06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in 1. hususunda, “Bu Asıllar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) fıkrası kararı uyarınca halk yönetim, Kurum ve kuruluşlarında mali yılla hudutlu olarak mukavele ile çalıştırılan ve Amele sayılmayan halk hizmeti vazifelileri hakkında uygulanır.”, “Sözleşmenin feshi” başlıklı ek 6. hususunda, “Personelin; a) İşe alınma açısından Gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, b) İşe alınma açısından Gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi, c) Kontrat devri içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün yahut Yekün on gün mühletle vazifesine gelmemesi, ç) Hizmet kontratında belirtilen şartlara uymaması nedeniyle bağlı bulundukları yöneticileri tarafından yazılı olarak uyarılmasına Karşın Laf konusu şartlara uymama halinin tekrarlanması, (Danıştay Onikinci Dairesinin 10/12/2014 tarih ve E:2011/6048, K:2014/8538 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.) d) Hizmetinin gerektirdiği konuma gereksinim kalmaması, e) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının yahut proje kısımlarının kontratta öngörülen müddetten Evvel tamamlanması, f) (Ek: 20/02/2017-2017/9949) Terör örgütleriyle aksiyon birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, halk İmkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması, hallerinden rastgele birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili halk Kuruluş ve kuruluşlarınca kontratı Biricik taraflı feshedilir. İşçi; kendi isteği ile bir ay evvelce haber vermek şartıyla yahut ek 1 inci hususun dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca mukaveleyi Biricik taraflı feshedebilir. …” düzenlemesine yer verilmiştir.

10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “Personelin statüsü” başlıklı 13. hususunda; “(1) Merkez Teşkilatında; a) Takımlı işçi, b) Takıma bağlı müddetli işçi, c) Takıma bağlı olmayan periyodik işçi, ç) Kısmi vakitli işçi, d) Kontratlı işçi, misyon yapar. … (7) Kontratlı işçi, 657 sayılı kanun ile diğer Kanunların kontratlı işçi çalıştırılmasına dair kararlarına bağlı kalınmaksızın, bu Kararname kararlarına ve akdedilecek mukaveleye nazaran istihdam edilen işçidir.” kararı; “Sözleşmeli çalışana ait hükümler” başlıklı 14. hususunda ise; “(1) İdari İşler Başkanlığında, 657 sayılı Kanunun ve diğer kanunların kontratlı çalışana ait kararlarına bağlı kalınmaksızın kontratlı işçi çalıştırılabilir. Kontratlı işçi hakkında, bu Kararnamede düzenlenmeyen ve mukavelede yer almayan konularda kontratlı işçi çalıştırılmasına ait mevzuat kararları uygulanır. (2) Mukavele yapmaya İdari İşler Lideri yetkilidir. …” kararı yer almaktadır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Uyuşmazlık, Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı Halkla İlgiler Başkanlığı (mülga)’nda kontratlı ofis(yazıhane) vazifelisi olan davacının, vazife yaptığı ünitenin kapatılması üzerine hizmetine muhtaçlık kalmadığından bahisle kontratının feshedilmesine ait sürecin iptali isteminden kaynaklanmıştır. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6. unsuru ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının misyonları ve üniteleri belirlenmiş, davacının vazife yaptığı Halkla Bağlantılar Başkanlığı bu üniteler ortasında sayılmayarak kapatılmış olup, kapatılan bu ünitenin vazife tariflerine Cumhurbaşkanlığına bağlı İrtibat Başkanlığının vazife tarifleri ortasında yer verilmiştir. Belgedeki bilgi ve evrakların incelenmesinden; davacının yapmış olduğu vazifenin Cumhurbaşkanlığı teşkilatında bir karşılığının bulunmadığı, çalıştığı ünitenin kapatılmış olması nedeniyle yerine rastgele birisinin de istihdam edilmediği anlaşılmıştır.

Bu durumda; Cumhurbaşkanlığı teşkilatının tekrar yapılandırılıyor olması ve üstte aktarılan mevzuat kararları ile 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in ek 6. unsurunun (d) bendinde yer Meydan düzenleme dikkate alındığında, hizmetin gerektirdiği duruma muhtaçlık kalmaması halinde ilgili halk Kurum ve kuruluşlarınca kontratlı çalışanın kontratının Biricik taraflı olarak feshedilebileceği ve Yeniden davacı ile imzalanan “Hizmet Sözleşmesi”nin 8. hususu uyarınca tarafların bir ay Evvel ihbar etmek koşuluyla Sebep göstermeksizin mukaveleyi feshedebileceği anlaşılmakta olup; davacıya 06/12/2018 tarihinde kontratının feshedileceğine dair ihbar yapıldığı ve devamında hizmetine muhtaçlık kalmadığı belirtilerek 06/01/2019 tarihi prestijiyle kontratının feshedildiği görüldüğünden, dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan; dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı anlaşıldığından, davacının bu süreç nedeniyle mahrum kaldığı mali haklarının hak ediliş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle Bir arada ödenmesine ait isteminin de reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Bu prestijle, temyize bahis Bölge idare Mahkemesi ısrar kararında hukuksal isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davalı yönetimin temyiz isteminin kabulüne;

2. idare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf müracaatının kabulü, … idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının kaldırılması, dava konusu sürecin iptali ve davacının süreç nedeniyle mahrum kaldığı nakdî haklarının hak ediliş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle Birlikte davacıya ödenmesi yolundaki . Bölge idare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3.Yeniden bir karar verilmek üzere evrakın . Bölge idare Mahkemesi . İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 05/12/2022 tarihinde, Kesin olarak oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Temyiz edilen kararla ilgili evrakın incelenmesinden; . Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin temyize bahis . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının, yol ve hukuka Müsait bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı yönetimin temyiz isteminin reddi ve ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

GEREKÇEDE KARŞI OY

XX- Dava, Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı Halkla Bağlantılar Başkanlığında kontratlı ofis(yazıhane) vazifelisi olarak misyon yapan davacının, kontratının feshedilmesine ait 04/12/2018 tarih ve E.146746 sayılı sürecin iptali ile bu süreç nedeniyle mahrum kaldığı maaş ve öteki mali haklarının yasal faizi ile Birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Uyuşmazlıkta, davacı ile imzalanan Hizmet Kontratının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru ile 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”ın değişik 14.maddesi uyarınca akdedilmiş olduğu belirtilmiş ise de, evrak içeriğinden davacının hangi statüde işe alındığı ve misyona devam ettiğinin anlaşılamadığı, Bölge idare Mahkemesi tarafından da davacının statüsünün belirlenmesi istikametinde rastgele araştırma ve inceleme yapılmaksızın karar verildiği görülmüştür.

Bu durumda, Mahkemece davacının hukuksal statüsünün belirlenmesine yönelik Gerekli araştırma ve inceleme ve süreç tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat kararları uyarınca bir kıymetlendirme yapıldıktan sonra bir karar verilmesi gerektiğinden bu istikamette bir araştırma ve inceleme yapılmadan verilen kararda türel isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, temyize mevzu kararın üstte yer verilen münasebetle bozulması gerektiği oyuyla, karara münasebet istikametinden katılmıyorum.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir