Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 12 avukat alacak

Genel May 22, 2023 Yorum Yok

Devlet Su İşleri genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ AVUKAT Alım İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsuruna nazaran istihdam edilmek üzere aşağıda Vilayet ve sayıları belirtilen 12 adet tam vakitli kontratlı Avukat duruma “28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı” çerçevesinde Kurumumuzca yazılı ve/veya kelamlı İmtihan yapılmaksızın 2020 Yılı halk Çalışanı Seçme İmtihanı (KPSS) (B) kümesi puanı temel alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

4/B KONTRATLI “AVUKAT” DURUMUNUN DAĞILIM TABLOSU

1- ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) nihayet Müracaat tarihi prestijiyle Hukuk Fakültelerinin yahut denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış Yurt içi yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının Hukuk Programı (YÖKSİS Kayıt No:3309) kısmından mezun olmak.

c) nihayet Müracaat tarihi prestijiyle Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

ç) halk haklarından yoksun bulunmamak.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer Meydan “Kamu haklarından yoksun bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı hatalar, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.” kaidelerini haiz olmak.

e) Erkek adayların askerlikle bağlantısı bulunmamak.

f) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanı KPSS-P3 puan cinsinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

g) Yurdun her yerinde ve arazi kurallarında vazife yapabilecek sıhhat kaidelerini taşımak.

2- MÜRACAATLARIN YERİ VE ŞEKLİ

a) Müracaatta bulunacakların tahsil durumlarına dair bilgiler, YÖKSİS’ te kayıtlı olması gerekmekte olup aksi takdirde müracaatta bulunulması Muhtemel bulunmamaktadır.

Bu sebeple; müracaatta bulunacakların e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/ yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama adresinden tahsil durumlarını Denetim etmeleri gerekmektedir. şayet e-Devlette kayıtları yok ise mezun oldukları üniversitelerin Talebe işleri ile irtibata geçerek YÖKSİS’e kayıtlarının yapılmasını sağlamaları ve kayıt süreci tamamlandıktan sonra müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Bu etapta, Kurumumuzun yapabileceği her hangi bir süreç bulunmadığından, olabilecek aksilikler için Kurumumuz Mesul değildir.

b) Müracaatlar, elektronik ortamda https://personelalimi.dsi.gov.tr adresinden yapılacak olup, Kurumumuza şahsen yahut posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

c) Tercihte bir sınırlama olmayıp, her Namzet Vilayet sayısı kadar tercih yapabilecektir.

3- MÜRACAAT TARİHİ

Başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 09.00′ da başlayacak, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 24.00 de sona erecektir.

4- MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ

a) Mühleti içerisinde müracaatta bulunan ve Gerekli koşulları sağlayan adaylar, müracaat müddeti bittikten sonra 2020 yılında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanı KPSS puanları temel alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.

b) duyuru edilen durum sayısı kadar belirlenen Namzet listesi Kurumumuz resmi internet sitesinde (www.dsi.gov.tr/duyurular) 26 Şubat 2021 tarihinde ilan edilecek olup adayların e-posta adresine bildirimde bulunulacağından ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

5- ÖTEKİ HUSUSLAR

Gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

Sözleşmeli olarak istihdam edilecek işçinin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen koşulları taşımadığı yahut sonradan bu kaideleri kaybettiği anlaşılanların kontratları tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecektir.

Göreve başlama kaidelerini taşımadığı yahut gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla kontrat yapılmayacak olup, bu konuların mukaveleden sonra tespiti halinde yapılan kontratlar iptal edilerek ilgililer hakkında genel kararlara nazaran süreç yapılacaktır. idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile Bir arada tazmin edilecektir.

İlan olunur.

808/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir