YSK, 15 seçim uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

Yüksek Seçim Heyeti Başkanlığından:

SEÇİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Yüksek Seçim Heyeti Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 adet Seçim Uzman Yardımcısının alımı hedefiyle giriş (sözlü) imtihanı yapılacaktır.

I. MÜRACAAT ŞARTLARI

Seçim Uzman Yardımcılığı giriş (sözlü) imtihanına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda yer Meydan genel kuralları taşıması,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri yahut bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen Yurt içi yahut Yurt dışındaki öğretim kuramlarından birisinden mezun olması,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2019 ve 2020 yıllarında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanı KPSS P4 yahut KPSS P5 tiplerinden en az yetmiş puan almış olması,

ç) Giriş (sözlü) imtihanının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1985 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak) veya

7062 sayılı Yüksek Seçim Şurasının Örgüt ve Vazifeleri Hakkında Kanunun Süreksiz 1. unsurunun 9. fıkrası mucibince Konseyin Merkez ve Taşra takımlarında vazife yapan çalışanın, öteki kaideleri taşımaları kaydıyla imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) prestijiyle 45(kırk beş) yaşını doldurmamış (01/01/1975 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak) olması,

d) Vazifesini devamlı yapmasına Mani olabilecek hastalığının bulunmaması,

Yapılacak incelemede, katılma koşullarını taşımadığı ve müddeti içerisinde müracaat yapmadığı tespit edilenler giriş (sözlü) imtihanına alınmazlar.

II. MÜRACAAT VAKTİ, BİÇİMİ, YERİ VE ÖTEKİ HUSUSLAR

Başvuru Tarihi: Müracaatlar 16/12/2020 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 23/12/2020 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

Başvuru Hali: Müracaatlar, Yüksek Seçim Heyeti resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer Meydan “Başvuru Formu” eksiksiz ve yanlışsız bir halde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

İlanda belirtilen kaidelere Müsait olmayan müracaatlar ile posta yahut diğer bağlantı kanallarıyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Giriş (sözlü) imtihanına, Nakil yapılacak takım sayısının dört sert Namzet çağırılacaktır. Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan KPSS P4 yahut KPSS P5 puan tipinden en yüksek puanı Meydan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. nihayet sıradaki adayla birebir puana sahip olan birden Çok Namzet bulunması halinde, bu adayların tümü kelamlı giriş imtihanına çağırılacaktır.

Giriş (sözlü) imtihana hak kazanan adayların listesi ile İmtihan yeri Konseyin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. İmtihana katılamayacak müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

III. GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHAN KONULARI

Giriş (sözlü) İmtihan mevzuları aşağıda belirtilmiştir.

a) Anayasa Hukuku,

b) Seçim Mevzuatı (7062 sayılı Kanun, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Kararları ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2972 sayılı mahalli Yönetimler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu)

c) halk İdaresi (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Türkiye İktisadı, idare Hukuku ve ilgili mevzuatlar. )

IV. GİRİŞ (SÖZLÜ) İMTİHAN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş (sözlü) imtihanı; III. hususta belirtilen İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesi (50) puan, bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 puan), özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), genel Yetenek ve genel kültür (10 puan), bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) üzerinden kıymetlendirilerek kelamlı olarak Biricik evrede yapılacaktır.

Giriş (sözlü) imtihanında adaylara, İmtihan komitesi reis ve üyelerinin her biri tarafından farklı başka 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması Giriş (sözlü) İmtihan notunu teşkil eder. Giriş (sözlü) imtihanında başarılı sayılabilmek için, İmtihan giriş kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş (sözlü) imtihanını kazananlar Başkanlık resmi internet sayfasında (https://www.ysk.gov.tr) duyurulacaktır. Bu ilan bildiri kararında olacaktır.

V. ÖTEKİ HUSUSLAR

– Giriş (sözlü) imtihanına adayların fotoğraflı ve onaylı bir kimlik evrakından (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/T.C. Kimlik Numaralı Şoför Belgesi/Geçerli Pasaport) rastgele birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Laf konusu evrakları ibraz etmeyen adaylar imtihana alınmayacak olup, bu adaylar mevzu ile ilgili olarak rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

– Bu imtihana yönelik, kelamlı İmtihan giriş yeri ve vakti ile Gerekli görülen duyurular Yüksek Seçim Şurası resmi internet sitesinden yapılacaktır.

– Giriş (sözlü) imtihanını kazananlardan müracaat formunda gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

– Haklarında Nakil koşullarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki aksiyonlarından Dolayı isimli bir soruşturma yahut kovuşturma bulunanlardan imtihanda başarılı sayılanların atamaları soruşturma yahut kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

– Atanmaya hak kazandığı halde verilecek müddet içerisinde misyona başlamayanların yerine, en son muvaffakiyet puanına nazaran en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden Nakil yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar rastgele bir hak tezinde bulunamazlar.

– Gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur. 10399/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir