Tarım Kredi Kooperatifleri 35 İşçi Alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ genel MÜDÜRLÜĞÜ

SERVİS VAZİFELİSİ Alım İLANI

Teşkilatımız bünyesinde Türkiye tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere Servis Vazifelisi istihdamı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN genel ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. 01.01.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından Aka olmamak, (01.01.1991 ve daha sonra doğanlar Müracaat edebilirler.)
 4. Erkeklerde askerlikle alakası olmamak yahut tecilli olmak,
 5. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 6. Taksirli cürümler hariç, ağır mahpus yahut altı ay ya da daha Çok mahpus ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet üzere Çehre kızartıcı yahut Erdem ve haysiyeti kırıcı fiiller, vazifesi berbata kullanma, inancı berbata kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara Nakit aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör hareketlerine katılma ve bu üzere aksiyonları tahrik ve teşvik cürümleri ile kamunun sıhhatine ve halk itimadına karşı işlenen kabahatlerden biriyle karar giymiş olmamak,
 7. Görevini yapmaya mahzur akli ve vücudu hastalığı bulunmamak,
 8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve koşulsuz kabul etmek.

ADAYLARDA ARANAN özel ŞARTLAR

Müracaatta bulunacak adayların aşağıdaki Özel kaideleri taşıması gerekmektedir;

 • Adayın yahut ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba yahut eşinden rastgele biri) Ankara ili hudutları içerisinde nihayet 6 aydır ikamet ediyor olması gerekmektedir.
 • Adayların, ÖSYM tarafından 6-12-13 Eylül 2020 tarihlerinde yapılmış olan 2020-KPSS (Lisans) imtihanının Tabloda belirtilen puan cinsinden en az 70 puan almış olması gerekmektedir.
 • Adayların Tabloda belirtilen Fakülteler ile (İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler vb.) sanayi Mühendisliği ve İstatistik kısımlarından mezun olması gerekmektedir.
 • Tabloda belirtilen Fakülteler ile bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi (YÖK) tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarının belirtilen Fakültelerinden mezun olmak.(Adayların, tabloda belirtilen Fakültelere denk sayılan Fakültelerden mezun olmaları halinde, YÖK tarafından onaylanmış denklik dokümanlarını tarayarak müracaatları sırasında müracaat ekranındaki ilgili kısma eklemeleri gerekmektedir.)
 • Ancak, sanayi Mühendisliği ve İstatistik Kısımlarında rastgele bir denklik kabul edilmeyecek olup, şahsen Kısım mezuniyeti aranacaktır.

İstihdam edilecek Servis Vazifelisi sayısının 5 sert mülakata çağrılacaktır.

KPSS’de yüksek puan almak işe başlatılmalarda Biricik başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu durumdan Dolayı bir hak argüman edemeyecektir.

Müracaatta bulunulabilecek Fakülte ve Kısım, KPSS puan çeşidi ve kontenjanı gösterir Tablo aşağıdadır.

ORTAK YAHUT İŞÇİ ÇOCUKLARINA AİT KONTENJAN

Alınacak işçi sayısının % 20’si oranında ortak yahut işçi (eski işçi dahil) çocuklarına kontenjan tanınacaktır. Bu kontenjan kapsamındaki adaylar KPSS puan tipine nazaran yapılacak genel sıralamaya tabi olmaksızın, kendi ortalarında KPSS puanı ile sıralamaya tabi tutulacaklardır.

İşçi yahut Ortak (eski işçi dahil) çocuklarının % 20’lik kontenjana tabi olabilmeleri için, müracaat ekranında İşçi yahut Ortak çocukları için düzenlenen kısımdan giriş yapmaları gerekmektedir.

Fakat, işçi yahut ortak çocukları tercihleri halinde genel müracaat tipini seçebileceklerdir. Adaylar müracaat mühleti bitimi olan 25.12.2020 tarihi mesai saati (18:00) bitiminden sonra tercihlerinde değişiklik yapamayacak olup, tercih ve mesuliyet adayın kendisine aittir.

Mülakata, işe alınacak işçi sayısının 5 katına kadar Namzet çağrılacak olup, İşçi yahut Ortak Çocuklarının İstihdamına Ait Yöntem ve Temeller mucibince; İşçi yahut Ortak Çocuğu kontenjanından yararlanabilmesi için işçinin Vazifeden Çıkarma cezası almamış olması, ortağın ise kooperatife en az altı aylık iştirakinin bulunması, (Başvuru tarihi itibariyle) kooperatifle olan alakalarının aktif olması ve kooperatife olan borçlarından Dolayı hakkında icra takibinin bulunmaması (erteleme yahut yapılandırma üzere haller hariç) gerekir.

tarım Kredi Kooperatifleri, tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birlikleri ve Türkiye tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Konseyi Üyeleri ve Denetçilerinin, eş ve ikinci derece iç kan ve sıhri hısımları ile ilgili olarak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 6215 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un “Yönetim Konseyi Üyeleri ve Denetçilerin eş ve hısımlarının bağdaşmayan görevleri” başlıklı 18.maddesi ile değişik ek HUSUS 3 hususuna istinaden; Kurumumuzca yayınlanan 19.07.2011 tarih ve 1608 nolu Genelge ve ekinde bulunan “Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Konseyi Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Vazifelerine Ait Tebliğ” e nazaran süreç yapılacaktır.

Merkez Birliği Yönetim Heyeti Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece iç kan ve kayın hısımları Müracaatta bulunamazlar, müracaatta bulunsalar bile işe başlatılamazlar.

BAŞVURU FORMU VE SÜRESİ

10.12.2020 tarihinde başlayacak olan müracaatlar elektronik ortamda yapılacak olup, nihayet müracaat 25.12.2020 günü saat 18.00’a kadardır.

Müracaatlar 25.12.2020 tarihi mesai saati (18.00) sonunda sona ereceğinden, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek yahut oluşabilecek öteki aksaklıkları göz önüne alarak, müracaatlarını nihayet güne bırakmamaları gerekmektedir.

Adaylar müracaatları esnasında, faal olarak kullandıkları geçerli bir e-posta adresi ekleyeceklerdir. Müracaatlar tamamlandığında giriş yapılan e-posta adresine müracaatın tamamlandığına dair e-posta gönderilecektir. Adaylar tamamlanan müracaatlarında değişiklik yapmak istediklerinde, gönderilen e-posta’da ki link üzerinden yapacaklardır.

(Başvuru bitiş tarihi olan 25.12.2020 mesai saati bitiminden (18:00) sonra değişiklik yapamayacaklardır.)

Bu sebeple müracaat yapacak adayın e-posta adresinin hakikat ve eksiksiz olması Ehemmiyet arz etmektedir.

Elektronik ortamda alınan doküman ve beyanlar Kurumumuz tarafından talep edilmesi halinde Namzet tarafından fiziki olarak ibraz edilecektir.

Başvurusu kabul edilip, mülakata katılabilecekler ortasında yer alanlardan, gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak ve Şayet atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olan işçi hiçbir hak talep edemeyecek olup, haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulabilecektir.

Adaylar, müracaatlarını elektronik ortamda yapacağından, genel Müdürlüğümüz yahut Bölge Birliklerimize şahsen, posta ya da e-posta yolu ile yapılan müracaatlar muhakkak dikkate alınmayacaktır.

müracaat esnasında Namzet tarafından;

 1. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek

  “Nüfus Kayıt Örneği”

 2. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek

  “Yükseköğretim Mezun Belgesi”,

 3. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek kendisinin yahut ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba yahut eşinden rastgele biri) nihayet 6 aydır, Ankara İli sonları içerisinde ikamet ettiğini gösterir

  “Tarihçeli Yerleşim Yeri ve öteki Adres Belgesi”

  belgeyi, (Belge temininde evrakın alınma sebebi “Kuruma İbraz” seçilerek Kuruluş ismi “Tarım Kredi Kooperatifleri” olarak doldurulacaktır.)

(Adayın üstte bahsedilen 6 aylık ikametgah koşulunun teyidi; ibraz edeceği e-devlet Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda yer Meydan “Tescil Tarihi” kısmından yapılacaktır. Bu nedenle e-devlet Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda yer Meydan “Tescil Tarihi” kısmında yapılan değişiklik, bu ilanın yayınlandığı tarih olan 10.12.2020 itibariyle dikkate alınmayacaktır.),

 1. 2020 yılına ilişkin KPSS Sonuç Evrakını, (sonuç evrakı üzerinde Denetim kodunun bulunması zorunludur)
 2. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek

  “Adli sicil kayıt belgesi”

  , (Kurum çeşidi “Resmi”, evrakın neden verileceği “Diğer” , dokümanın nereye verileceği “Türkiye tarım Kredi Kooperatifleri” olarak doldurulacaktır.)

 3. Fakülte denklik dokümanı (YÖK ya da Yetkili Makamlar tarafından Onaylı)

Eklenecektir.

Kurumumuza bugüne kadar bu takımlar için yapılmış olan Amel talepleri dikkate alınmayacak olup, yeni müracaat yapılması gerekmektedir.

MÜLAKATA DAVET VE DEĞERLENDİRME

Müracaatta bulunan adayların, belirtilen kısım ve KPSS puan çeşidine nazaran en yüksek puandan başlamak suretiyle, tespit edilen gereksinimin beş sert Namzet mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda tıpkı puana sahip birden Çok adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.

Mülakata çağrılacak adayların listesi ve istenecek evraklar ile diğer konular www.tarimkredi.org.tr adresinden yayınlanarak ilan edilecektir. İlan, bildiri niteliğinde olup, Mülakata katılmaya hak kazanan adayların adreslerine ayrıyeten yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Mülakat sonucunda başarılı olanlar, www.tarimkredi.org.tr adresinden ilan edilecek olup Gerekli açıklamalar ilan metninde yer alacaktır.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 50,00-TL İmtihan fiyatı alınacaktır. Adaylara İmtihan fiyatının yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası bilahare bildirilecektir.

İşe başlatılacaklardan, 3 (üç) Yıl müddet ile çalışacaklarına ve bu mühletten Evvel haklı bir Sebep olmaksızın istifaen işten ayrılmaları halinde nihayet brüt fiyatın 5 (beş) sert fiyatında cezai kuralı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir