Hastanesi bünyesindeki infaz müdafaa memuru eşitlik Hizmetleri Tazminatı alabilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 02, 2022 Yorum Yok

Hastane bünyesinde infaz muhafaza memuru olarak vazife yapan davacı, eşitlik hizmetleri tazminatının ödenmesi için yaptığı 15/09/2014 tarihli müracaatın yanıt verilmemek suretiyle zımnen reddine ait sürecin iptali ile Laf konusu tazminatın geçmişe dönük olarak yasal faizi ile Bir arada ödenmesine karar verilmesi istemiyle dava açmıştır.

Ruh Sıhhati ve Hastalıkları Servisinde Genel idare Hizmetleri Sınıfında infaz muhafaza memuru takımında sivil memur olarak misyon yapan davacının, eşitlik hizmetleri tazminatı ödenmesi için yaptığı müracaatın reddine ait 03/06/2014 tarih ve 78-14 sayılı sürecin iptali ile Laf konusu tazminatın yönetime müracaat tarihinden 60 gün öncesinden itibaren yasal faizi ile Bir arada ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İstanbul Bölge idare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin E:2018/1094 Sayılı kararı ile dava reddedilmiştir.

Ankara Bölge idare Mahkemesi Yedinci İdari Dava Dairesinin E:2018/869 Sayılı karında ise davacı haklı bulunmuştur.

Danıştay İdari Dava Dairleri de

İnfaz müdafaa memurlarına, eşitlik hizmetleri tazminatı ödenebilmesi için ceza infaz kurumları iç olmak üzere askeri yargıda fiilen vazife yapılması şartı getirilmiş olmakla birlikte, davacılar üzere münhasıran ve Daimi bir formda askeri yargıya hizmet eden işçinin de “askeri yargıda misyon yapan memur” olarak kabul edilmesi ve bu tazminattan yararlandırılmasının hukuka ve hakkaniyete Müsait olacağı sonucuna varılmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas : 2020/66

Karar : 2020/94

Tarih : 09.06.2020

BÖLGE idare MAHKEMESİ KARARLARI ORTASINDAKİ TERSLİĞİN GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR

İstanbul Bölge idare Mahkemesi Liderler Konseyinin 04/12/2019 tarih ve E:2019/118, K:2019/118 sayılı kararıyla; vekili Av tarafından, İstanbul Bölge idare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin 08/03/2019 tarih ve E:2018/1094, K:2019/159 sayılı kararı ile Ankara Yedinci İdari Dava Dairesinin 27/02/2019 tarih ve E:2018/869, K:2019/164 sayılı kararı ortasındaki tersliğin giderilmesinin istenmesi nedeniyle,

“Aykırılığın, İstanbul Bölge idare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin 08/03/2019 tarih ve E:2018/1094, K:2019/159 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği” görüşüyle, 2576 sayılı Bölge idare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Misyonları Hakkında Kanun’un 3/C unsurunun 5. fıkrası uyarınca karar verilmesi için belgenin Danıştaya gönderilmesi üzerine,

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten sonra mevzu ile ilgili kararlar ve yasal düzenlemeler incelenerek gereği görüşüldü:

I- KARŞITLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE MEVZU BÖLGE idare MAHKEMESİ KARARLARI :

A- İSTANBUL BÖLGE idare MAHKEMESİ UÇUNCU İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2018/1094 SAYILI EVRAKINA BAHİS YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: Hastanesi bünyesinde infaz müdafaa memuru olarak vazife yapan davacının, eşitlik hizmetleri tazminatının ödenmesi için yaptığı 15/09/2014 tarihli müracaatın yanıt verilmemek suretiyle zımnen reddine ait sürecin iptali ile Laf konusu tazminatın geçmişe dönük olarak yasal faizi ile Birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Tekirdağ idare Mahkemesinin 09/05/2018 tarih ve E:2017/1376, K:2018/679 sayılı kararının özeti:

Anayasa’nın 128. unsurunun 2. fıkrası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 146. unsurunun 2. fıkrası ve 152. hususu ile anılan husus uyarınca 05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Konseyi Kararına ekli (I) sayılı Cetvelde yer Meydan temeller belirtilerek;

657 sayılı Kanun’un 152. hususundan de görüleceği üzere, vazifenin değer, mesuliyet ve niteliği, misyon yerinin özelliği, hizmet mühleti, takım unvan ve derecesi ve eğitim düzeyi üzere konular göz önüne alınarak, hangi işi yapanlara ve hangi misyonda bulunanlara ne ölçüde ve hangi oranlarda Özel hizmet tazminatı ödeneceği konusunda Bakanlar Konseyine takdir yetkisi verildiği, Bakanlar Kurulunca alınan 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı karara ekli “Diğer Tazminatlar” başlıklı (111) sayılı Cetvelin “Adalet Hizmetleri Tazminatı” başlıklı (F) kısmında, eşitlik hizmetleri tazminatının ödeneceği şahısların, vazife yerleri, hizmet sınıfları, takım yahut vazife unvanları ve bulundukları derecelere nazaran belirlendiği;

Buna nazaran, eşitlik hizmetleri tazminatından yararlanabilmek için takım (görev) unvanının kâfi olmadığı, Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Konseyi, Sayıştay, Vilayet ve İlçe Seçim Konseyleri ile isimli, idari ve askeri yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlükleri işçisi dahil) fiilen vazife yapılmasının da gerektiği;

Olayda ise, 31/07/2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 669 sayılı İnanılmaz Vaziyet Kapsamında Birtakım Önlemler Alınması ve ulusal Savunma Üniversitesi Kurulması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Kararında Kararname uyarınca sıhhat Bakanlığı bünyesine devredilen ve Hastanesi Binası olarak hizmetine devam eden Hastanesi bünyesinde 657 sayılı Kanun’a tabi genel idare Hizmetleri Sınıfında infaz müdafaa memuru olarak misyon yapan davacının eşitlik Hizmetleri Tazminatından yararlanıp yararlanamayacağının belirlenmesinde vazife yaptığı kurum, hizmet sınıfı, takım ve misyon unvanının dikkate alınması gerektiğinden, infaz müdafaa memuru takımında misyon yapmakla Bir arada “Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Konseyi, Sayıştay, Vilayet ve İlçe Seçim Şuraları, İsimli, İdari, Askeri Yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri işçisi dahil)” fiilen misyon yapmadığı Aleni olan ve takım (görev unvanı) unvanı eşitlik hizmetleri tazminatından yararlanabilmek için kâfi olmayan davacının, eşitlik hizmetleri tazminatından yararlandırılmasına İmkan bulunmadığından, eşitlik hizmetleri tazminatının ödenmesi istemiyle yaptığı müracaatın zımnen reddine ait dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

İstanbul Bölge idare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin 08/03/2019 tarih ve E:2018/1094, K:2019/159 sayılı kararının özeti:

Mahkeme kararında hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle, davacının istinaf isteminin reddine Kesin olarak karar verilmiştir.

B- ANKARA BÖLGE idare MAHKEMESİ YEDİNCİ İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2018/869 SAYILI EVRAKINA HUSUS YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: Hastanesi Ruh Sıhhati ve Hastalıkları Servisinde genel idare Hizmetleri Sınıfında gardiyan takımında sivil memur olarak vazife yapan davacının, eşitlik hizmetleri tazminatı ödenmesi için yaptığı müracaatın reddine ait 03/06/2014 tarih ve 78-14 sayılı sürecin iptali ile Laf konusu tazminatın yönetime müracaat tarihinden 60 gün öncesinden itibaren yasal faizi ile Birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Kayseri 1. idare Mahkemesinin 17/04/2018 tarih ve E:2018/1310, K:2018/406 sayılı kararının özeti:

Mevzuatta, eşitlik hizmetleri tazminatının, Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Heyeti, Sayıştay, Vilayet ve İlçe Seçim Heyetleri, İsimli, İdari, Askeri Yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri çalışanı dahil) fiilen vazife yapan memurlara ödeneceğinin açıkça ve tahdidi bir biçimde sayıldığı, sayılan bu üniteler ortasında askeri hastanelerde vazife yapanların bulunmadığı;

Bu duruma nazaran; nakdî mevzuları düzenleyen kuralların kapsamının yorum yolu ile genişletilmesinin Mümkün olmaması karşısında, uyuşmazlık konusu sürecin tesis edildiği tarihte r Hastanesi Ruh Sıhhati ve Hastalıkları Servisinde genel idare Hizmetleri Sınıfında gardiyan takımında sivil memur olarak misyon yapan (anılan hastanenin sıhhat Bakanlığı’na dönemi üzerine hala Hastanesi’nde memur olarak çalışan) davacının, eşitlik hizmetleri tazminatından yararlandırılmasına hukuken İmkan bulunmadığından, davacının eşitlik hizmetleri tazminatı ödenmesi istemiyle yaptığı müracaatın reddine ait dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Ankara Bölge idare Mahkemesi Yedinci İdari Dava Dairesinin 27/02/2019 tarih ve E:2018/869, K:2019/164 sayılı kararının özeti:

Uyuşmazlığın tahlili için, davacının “askeri yargıda fiilen vazife yapan memur” statüsünde olup olmadığının irdelenmesine muhtaçlık bulunmakta olup, bunun için ise, öncelikle askeri hastane tutuklu koğuşunda fiilen ifa ettiği ‘gardiyanlık’ misyonunun, askeri yargıya ait bir misyon olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği;

4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun kurum ve Yönetimine Ait Kanun’un 2. hususunun (e) bendi ile Ceza İnfaz Kurumlarının İdaresi ile Ceza ve Emniyet Önlemlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 8. hususu ve 5275 sayılı Ceza ve Emniyet Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un ikinci kısım 2. kısmında, ceza infaz kurumlarının tanımlanıp cinslerine nazaran belirlendiği;

Davacının pozisyonunu direkt doğruya ilgilendiren düzenlemenin ise, Askeri Ceza ve Tutukevlerinin İdaresine ve Cezaların İnfazına Dair Yönetmelik olduğu, anılan Yönetmelik’in 4. hususunun (a) bendinde yer verilen askeri ceza ve tutuk konutu tarifinden yola çıkıldığında; Kayseri Asker Hastanesinin ‘Tutuklu’ koğuşunda ‘gardiyan’ olarak vazifeli davacının, “Askeri Yargıda vazife yapan memur” statüsünde olup olmadığının anlaşılabilmesi için, ifa ettiği hizmetin niteliğine bakılmasına gereksinim bulunduğu, davacının yaptığı hizmetin “münhasıran” ve “süreklilik” arz edecek bir biçimde “askeri yargıya ilişkin bir hizmet niteliğinde” olması halinde, ifa ettiği “gardiyanlık” misyonu nedeniyle “askeri yargıda vazife yapan memur” statüsünde sayılabileceği;

Dava evrakının incelenmesinden; Askeri Ceza ve İnfaz Kurumları ve Tutukevleri işçisine yönelik düzenlenen Ceza ve İnfaz Muhafaza Memurluğu (Gardiyanlık) kursunu bitirmesi üzerine 18/07/2012 tarihli onay ile Hastanesi Baştabipliği Ruh Sıhhati ve Hastalıkları Servisine gardiyan olarak naklen ataması yapılan sivil memur statüsündeki davacının asli vazifesinin psikiyatri servisi ve tutuklu koğuşunda ifa ettiği gardiyanlık olduğu, bu vazifenin tutuklu şüpheli/sanıkların askeri hastanede kaldıkları süreç içerisinde kaçmalarının önlenmesi halinde açıklanabileceği, isimli rasat süreçleri sırasında hastanede bulunan tutukluların kaçmasını önlemekle misyonlu kılınan davacının ifa ettiği bu hizmetin de, müşahade altında tutulan tutuklulara gardiyanlık yapmak biçiminde Anlatım edilebileceği, davacının münhasıran ve Daimi bir biçimde bu misyonla vazifeli kılındığı dikkate alındığında, ifa ettiği vazife prestijiyle “askeri yargıda misyon yapan memur” kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığı;

Bu durumda; davacıya eşitlik hizmetleri tazminatı ödenmemesi sürecinde ve davanın reddine ait mahkeme kararında isabet bulunmadığı gerekçesiyle, mahkeme kararı kaldırılarak, davacının eşitlik hizmetleri tazminatı ödenmesi istemiyle yaptığı müracaatın reddine ait dava konusu sürecin iptali ile Laf konusu tazminatın yönetime müracaat tarihinden 60 gün öncesinden itibaren yasal faizi ile Bir arada davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

II- İNCELEME VE MÜNASEBET :

MADDİ OLAY:

Aykırılığın giderilmesi istemine mevzu uyuşmazlıklarda davacılar, dava konusu süreçlerin tarihi prestijiyle, asker hastanelerinde sivil memur statüsünde gardiyan olarak misyon yapmaktadırlar.

Davacılar; askeri yargıyla ilgili bir Amel yapmalarına Karşın kendilerine eşitlik hizmetleri tazminatı ödenmediğinden bahisle, bu tazminatın taraflarına ödenmesi istemiyle ulusal Savunma Bakanlığına başvurmuşlar, müracaatlarının reddi üzerine işbu davaları açmışlardır.

Dava devam ederken, 31/07/2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 669 sayılı Harika Vaziyet Kapsamında Birtakım Önlemler Alınması ve ulusal Savunma Üniversitesi Kurulması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Kararında Kararname ile davacıların vazife yaptığı asker hastaneleri ve bu hastanelerde misyon yapan işçi sıhhat Bakanlığına devredilmiştir.

İLGİLİ MEVZUAT :

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (işlem tarihindeki yürürlükte bulunan):

Zam ve Tazminatlar

Madde 152 –

II- Tazminatlar: (Değişik: 20/3/1997 – KHK-570/9 md.)

Görevin değer, mesuliyet ve niteliği, vazife yerinin özelliği, hizmet müddeti, takım unvan ve derecesi ve eğitim düzeyi üzere konular göz önüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt fiyatının,

G) eşitlik HİZMETLERİ TAZMİNATI

Yüksek Mahkemeler,Yüksek Seçim Konseyi, Sayıştay, Vilayet ve İlçe Seçim Heyetleri, İsimli, İdari, Askeri Yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri işçisi dahil) vazifeli bu Kanuna tabi çalışandan;

a) genel idare Hizmetleri Sınıfında bulunanlar için % 180 ine,

b) Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar ile Teknik Hizmetler Sınıfında olduğu halde bu sınıfın Özel hizmet tazminatından yararlanamayanlar için % 56 sına,

c) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(2)

d) Cezaevi Müdürü, İnfaz ve Muhafaza Başmemuru, İnfaz ve Muhafaza Memurlarına ayrıyeten % 10 una,

kadar, bu nispetleri aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek temel, ölçü ve nispetler dahilinde üstteki tazminatlar ödenir.

2- 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Bakanlar Şurası Kararı:

III SAYILI Çizelge öbür Tazminatlar

F. eşitlik Hizmetleri Tazminatı:

Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Şurası, Sayıştay, Vilayet ve İlçe Seçim Heyetleri ile isimli, idari ve askeri yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlükleri çalışanı dahil) fiilen misyon yapan memurlardan;

1- genel idare Hizmetleri Sınıfında bulunanlardan;

Tazminat

f- İnfaz ve Muhafaza Başmemurları ile İnfaz ve Müdafaa Memurlarından; Oranı (%)

-1-4 üncü dereceli takımlara atanmış olanlar : 100

-1-4 üncü derecelerden aylık alanlar : 75

-5-9 uncu derecelerden aylık alanlar : 66

-Diğer derecelerden aylık alanlar : 64

3- 2576 sayılı Bölge idare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Misyonları Hakkında Kanun:

Bölge yönetim mahkemesi liderler konseyi:

Madde 3/C- (Ek: 18/6/2014-6545/6 md.)

4. Bölge yönetim mahkemesi liderler şurasının vazifeleri şunlardır:

c) Emsal olaylarda, bölge yönetim mahkemesi dairelerince verilen Kesin nitelikteki kararlar ortasında yahut farklı bölge yönetim mahkemeleri dairelerince verilen Kesin nitelikteki kararlar ortasında karşıtlık yahut uyuşmazlık bulunması halinde; resen yahut ilgili bölge yönetim mahkemesi dairelerinin ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların bu tersliğin yahut uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, istemin Müsait görülmesi halinde kendi görüşlerini de ekleyerek Danıştaydan bu hususta karar verilmesini istemek.

5. (Değişik:17/10/2019-7188/7 md.) Dördüncü fıkranın (c) bendine nazaran yapılacak istemler, konusuna nazaran İdari yahut Vergi Dava Daireleri Konseyine iletilir. İlgili dava daireleri kurulunca üç ay içinde karar verilir. Karşıtlık yahut uyuşmazlığın giderilmesine ait olarak bu fıkra uyarınca verilen kararlar nihaidir.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Başvuruya mevzu olan kararlardaki karşıtlığın aslını, asker hastanesinin ruh sıhhati ve hastalıkları servisinin tutuklu koğuşunda, genel yönetim hizmetleri sınıfında, sivil memur olarak infaz muhafaza memuru (gardiyan) statüsünde çalışan şahısların, 2006/10344 sayılı Bakanlar Heyeti kararı kapsamında eşitlik hizmetleri tazminatından yararlanıp yararlanamayacağı hususu oluşturmaktadır.

31/07/2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 669 sayılı Fevkalâde Vaziyet Kapsamında Birtakım Önlemler Alınması ve ulusal Savunma Üniversitesi Kurulması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Kararında Kararname’nin 106 ve 107. hususları uyarınca, davacıların vazife yaptığı asker hastanelerinin ve buralarda vazife yapan işçinin sıhhat Bakanlığına devredildiği; ayrıyeten 6771 sayılı Kanun’un 16. hususunun (E) bendi ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın askeri yargıyı düzenleyen 145. unsurunun yürürlükten kaldırıldığı görülmekle birlikte, mahkemeler önündeki derdest davalara tesiri nedeniyle uyuşmazlığın temelinin incelenmesi gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, süreç tarihinde yürürlükte bulunan, 152. unsurunda, misyonun kıymet, mesuliyet ve niteliği, misyon yerinin özelliği, hizmet müddeti, takım unvan ve derecesi ve eğitim düzeyi üzere konular göz önüne alınarak Kanun’da belirlenen bireylere eşitlik hizmetleri tazminatı verilmesi karar altına alınmış ve bu tazminat oranının en yüksek hududu birebir hususta belirlenmiş, bulunulan takıma nazaran tazminat oranını ve tazminatın aslını belirleme konusunda Bakanlar Heyetine yetki verilmiştir.

Anılan yetki uyarınca Bakanlar Heyeti tarafından, 2006/10344 sayılı karar ile üstte metnine yer verilen (III) sayılı cetvelde; Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Heyeti, Sayıştay, Vilayet ve İlçe Seçim Şuraları ile isimli, idari ve askeri yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlükleri işçisi dahil) fiilen misyon yapan infaz muhafaza memurlarına ödenecek tazminat oranı belirlenmiştir.

Uyuşmazlık konusu olaylarda, asker hastanelerinin infaz müdafaa memuru takımında misyon yapan davacıların, fiilen askeri yargı kolu içinde yer Meydan mahkemelerde yahut ceza infaz kurumlarında vazifeli olmadıkları, lakin askeri yargıda yargılaması devam eden yahut hakkında karar verilen bireylerle ilgili olarak mevzuatta kendilerine verilen vazifeleri yerine getirmekle yükümlü oldukları ve vazifelerinin, tabiatı gereği askeri yargı ile İç içe olduğu gözetildiğinde, Yeniden askeri yargıya hizmet eden vazifeler ifa ettikleri anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat kararları Birlikte değerlendirildiğinde; infaz muhafaza memurlarına, eşitlik hizmetleri tazminatı ödenebilmesi için ceza infaz kurumları iç olmak üzere askeri yargıda fiilen misyon yapılması şartı getirilmiş olmakla birlikte, davacılar üzere münhasıran ve Daimi bir formda askeri yargıya hizmet eden çalışanın de “askeri yargıda vazife yapan memur” olarak kabul edilmesi ve bu tazminattan yararlandırılmasının hukuka ve hakkaniyete Müsait olacağı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, davacıların eşitlik hizmetleri tazminatı ödenmesi istemiyle yaptıkları müracaatların reddine ait süreçlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

III- SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle; Bölge idare Mahkemesi kararları ortasındaki karşıtlığın, “dava konusu sürecin iptali ile eşitlik hizmetleri tazminatının davacıya ödenmesi” yolundaki Ankara Bölge idare Mahkemesi Yedinci İdari Dava Dairesinin 27/02/2019 tarih ve E:2018/869, K:2019/164 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesine, Kesin olarak, 09.06.2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Bölge idare Mahkemesi kararları ortasındaki karşıtlığın, üstte münasebetine yer verilen davanın reddi yolundaki karara yönelik istinaf başvurusunu reddeden İstanbul Bölge idare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin 08/03/2019 tarih ve E:2018/1094, K:2019/159 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir