Yönetimin disiplin cezasını geç bildirim etmesi dava açma mühletini tesirler mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 03, 2022 Yorum Yok

Olayda, PTT’de amir olarak misyon yapmakta olan davacının, 657 sayılı Kanunun 125/C-(ı) hususu uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına yönelik sürece karşı yapılan itirazın reddine ait kararının iptali ve süreç nedeniyle mahrum kaldığı nakdî haklarının yasal faiziyle Birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Davacı, 7 gün içinde itirazda bulunmasına Karşın yönetim 2.5 ay sonra itirazı karara bağlayarak ceza katılaşmıştır.

İlk derece mahkemesi süreci iptal etmiştir.

Danıştay Onikinci Dairesi ise “davacının 03/06/2011 tarihinde yaptığı itiraza altmış gün içinde Cevap verilmeyerek isteğin 02/08/2011 tarihinde zımnen reddedildiği, bu tarihten itibaren altmış gün içinde ve en nihayet 03/10/2011 (Pazartesi) tarihinde dava açılması gerekirken, 17/11/2011 tarihinde açılan davada müddet aşımı bulunduğundan aslının incelenme imkanı bulunmadığı” münasebeti ile karar bozmuştur.

İlk derece mahkemesi ise kararında ısrar etmiştir.

İdari Dava Daireleri Konseyi birinci derece mahkemesi kararını onamıştır. Münasebeti ise şu haldedir:

657 sayılı Kanun’un 135. hususuyla, disiplin cezalarına karşı itirazın tabi olacağı mühlet tarafından özel bir düzenleme getirilmiş, davacı da kendisine verilen cezaya karşı bu Özel düzenlemenin öngördüğü 7 günlük müddet içerisinde itirazda bulunmuş olup, cezanın, itiraz müracaatının sonuçlandırılması ile kesinleşeceğinin kabulü gerekir.

Bu durumda; uyuşmazlıkta, itiraz tarihinden yaklaşık 2,5 ay sonra 10/08/2011 tarihinde, davalı idarece itirazın sonuçlandırılmasıyla disiplin cezası kesinleşmiş olup, dava açma müddeti de, cezanın katılaşmasına yol açacak olan itirazın reddine dair kararın davacıya bildiri edildiği tarih olan 06/10/2011 tarihinden itibaren başlatılacağından, bu tarihten itibaren altmış gün içinde açılan davada mühlet aşımı bulunmamaktadır.

T.C.

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas : 2017/853

Karar: 2019/1129

Tarih:14.03.2019

İSTEMİN KONUSU: Ankara 8. idare Mahkemesi’nin 16/11/2016 tarih ve E:2016/3950, K:2016/3747 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Ankara Posta İşletme ve Dağıtım Başmüdürlüğü Posta Sürece Merkezi’nde amir olarak misyon yapmakta olan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-(ı) unsuru uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına yönelik sürece karşı yapılan itirazın reddine ait Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Merkez Disiplin Şurasının 10/08/2011 tarihli ve 87 sayılı kararının iptali ve süreç nedeniyle mahrum kaldığı mali haklarının yasal faiziyle Bir arada ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk derece mahkeme kararının özeti: Ankara 8. idare Mahkemesi’nin 11/07/2012 tarih ve E:2011/2482, K:2012/931 sayılı kararıyla; davacının amir olarak vazife yaptığı Ankara Posta İşletme ve Dağıtım Başmüdürlüğü Posta Sürece Merkezi’nde sürücü olan … isimli çalışanın, memur servisinde sürücülük yaparak gelir getirici Amel yaptığını bilmesine Karşın rastgele bir süreç yapmadığı, … koruduğu ve kolladığı tarafında kuşkudan uzak, somut ve Kesin kanıt bulunmadığı; davacı tarafından, …’ın 27/08/2010 tarihinde servis aracını kullanırken görüldüğüne dair tutanak tutularak süreç yapılması için Müdürlük makamına arz edildiğinin görüldüğü, bu haliyle davacının üzerine atılı hatası işlediğinin sübuta ermediği, dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Belirtilen münasebetlerle, dava konusu sürecin iptaline, maaşından yapılan kesintinin, kesintinin yapıldığı tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile Birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Onikinci Dairesi’nin 30/05/2016 tarih ve E:2013/14, K:2016/3349 sayılı kararıyla; Dava konusu disiplin cezasının, 01/06/2011 tarihinde davacıya bildirim edildiği, 03/06/2011 tarihinde cezaya itiraz edildiği, 10/08/2011 tarihli süreç ile itirazın reddedildiği, bu ret kararının 06/10/2011 tarihinde davacıya bildiri edildiği ve bu sürecin iptali istemiyle 17/11/2011 tarihinde davanın açıldığı; bu durumda; davacının 03/06/2011 tarihinde yaptığı itiraza altmış gün içinde Karşılık verilmeyerek isteğin 02/08/2011 tarihinde zımnen reddedildiği, bu tarihten itibaren altmış gün içinde ve en nihayet 03/10/2011 (Pazartesi) tarihinde dava açılması gerekirken, 17/11/2011 tarihinde açılan davada müddet aşımı bulunduğundan aslının incelenme imkanı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Belirtilen münasebetlerle, Ankara 8. idare Mahkemesinin 11/07/2012 tarih ve E:2011/2482, K:2012/931sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti: Ankara 8. idare Mahkemesi’nin 16/11/2016 tarih ve E:2016/3950, K:2016/3747 sayılı kararıyla, birinci kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ: Davalı yönetim tarafından, davanın müddet aşımından reddi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ Gül Banu DOĞAN’IN KANISI: Temyiz isteminin reddi ile idare Mahkemesi kararının, metot ve yasaya Müsait olan ısrara ait kısmının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin sonuncu kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 49. hususunda yer Meydan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar metot ve hukuka Müsait olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Diğer yandan, 657 sayılı Kanun’un 135. unsuruyla, disiplin cezalarına karşı itirazın tabi olacağı müddet istikametinden Özel bir düzenleme getirilmiş, davacı da kendisine verilen cezaya karşı bu Özel düzenlemenin öngördüğü 7 günlük mühlet içerisinde itirazda bulunmuş olup, cezanın, itiraz müracaatının sonuçlandırılması ile kesinleşeceğinin kabulü gerekir.

Bu durumda; uyuşmazlıkta, itiraz tarihinden yaklaşık 2,5 ay sonra 10/08/2011 tarihinde, davalı idarece itirazın sonuçlandırılmasıyla disiplin cezası katılaşmış olup, dava açma mühleti de, cezanın katılaşmasına yol açacak olan itirazın reddine dair kararın davacıya bildiri edildiği tarih olan 06/10/2011 tarihinden itibaren başlatılacağından, bu tarihten itibaren altmış gün içinde açılan davada müddet aşımı bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı yönetimin temyiz isteminin reddine,

2. Kararın ısrara ait kısmı yordam ve hukuka Müsait bulunduğundan, Ankara 8. idare Mahkemesi’nin 16/11/2016 tarih ve E:2016/3950, K:2016/3747 sayılı kararının ısrara ait kısmının üstte yer Meydan İzah ile ONANMASINA,

3. Dairesince işin aslına yönelik temyiz incelemesi yapılmadığından, işin temeli hakkında inceleme yapılarak karar verilmek üzere evrakın Danıştay Onikinci Dairesine GÖNDERİLMESİNE,

4. Bu kararın bildiri tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere 14.03.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir