Üniversite kendi koyduğu tayin düzenlemesine uymadı!

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 03, 2022 Yorum Yok

Bir yükseköğretim kurumunda önder takımında misyon yapan davacı iki çocuğunun bulunduğu, eşinin misyon yaptığı ile gelmesinin Muhtemel olmadığı, eşinin Silifke’de Özel kesimde çalışması sebebiyle naklen tayin talebinde bulunmuştur.

İlgilinin misyon yaptığı üniversite işçiye olan gereksinimini göz önünde bulundurarak ismi geçenin muvafakat talebini reddetmiştir. Birinci derece mahkemesi, memurun aleyhine karar vermiştir.

Davacının itirazı sonrasında Erzurum Bölge idare Mahkemesi ise; dava konusu süreç tarihinde yürürlükte bulunan üniversitenin “İdari İşçisinin Vilayet Dışı Naklen Tayin Süreçleri Hakkındaki Yöntem ve Esaslar” çerçevesinde davacının ilgili Kuruluş içi düzenlemede aranılan kuralları taşıdığı, bu nedenle üniversitenin kendi yöntem ve temelleri kapsamında yer Meydan kaideleri taşıdığı anlaşılan davacıya muvafakat verilmesi istikametinde süreç tesis edilmesi gerekirken, davacının talebinin reddine ait dava konusu süreçte mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmadığı Sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

ERZURUM BÖLGE idare MAHKEMESİ

1 İNCİ İDARİ DAVA DAİRESİ

Esas No : 2020/960

Karar No : 2020/330

İSTEMİN ÖZETİ : ….. Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde şef takımında vazife yapan davacının, eşi ……’nun Silifke’de Özel kesimde çalışması sebebiyle Silifke Belediye Başkanlığına Müracaat ederek eş durumu nedeniyle Müsait bir takıma atanma talebinde bulunması üzerine Silifke Belediye Başkanlığının davalı yönetimden muvafakat talebinin reddine ait …… Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığının 07/05/2019 tarih ve E.1386 sayılı sürecinin iptali istemiyle açılan davada, kurumlar ortası naklin lakin kurumlarının muvafakati ile yapılabileceği, muvafakat Eda konusunda yönetimlere takdir yetkisi tanındığı, muvafakatin verilmeme nedeninin işçi gereksiniminden kaynaklandığı bu nedenle yönetimin sahip olduğu takdir yetkisinin hizmet gereklilikleri gözetilerek kullanıldığı dikkate alındığında, dava konusu muvafakat verilmeme sürecinde hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ait Van 3. idare Mahkemesi’nin 18/03/2020 gün ve E:2019/1210, K:2020/338 sayılı kararının; iki çocuğunun bulunduğu, eşinin Bitlis vilayetine gelmesinin Muhtemel olmadığı, eşinden ve çocuklarından farklı kalmaya zorlanmasının halk faydasından Irak olduğu ileri sürülerek kaldırılması ve dava konusu sürecin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : İstinafa bahis kararın hukuka Müsait olduğu ileri sürülerek istinaf müracaatının reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Erzurum Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince evrak tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeden işin temeline geçilerek gereği görüşüldü:

Dava; …… Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde şef takımında misyon yapan davacının, eşi …..’nun Silifke’de Özel kesimde çalışması sebebiyle Silifke Belediye Başkanlığına Müracaat ederek eş durumu nedeniyle Müsait bir takıma atanma talebinde bulunması üzerine Silifke Belediye Başkanlığının davalı yönetimden muvafakat talebinin reddine ait ….. Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığının 07/05/2019 tarih ve E.1386 sayılı sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. unsurunun 1. fıkrasında; “Memurların bu Kanun’a tabi kurumlar ortasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden yahut 68. unsurdaki temeller çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan yahut tahsil durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir takıma nakilleri mümkündür(…)” kararı yer almaktadır. ….. Üniversitesi İdari Çalışanının Vilayet Dışı Naklen Tayin Süreçleri Hakkındaki Yol ve Temeller’in 5 inci unsurunda; “Başka bir kuruma naklen atanmak isteyen çalışana muvafakat verilip verilemeyeceği, aşağıdaki konular dikkate alınarak kıymetlendirilir.

A) Eş durumu özrü nedeniyle naklen tayin talebinde bulunacak işçi

1) Üniversitemiz çalışanının; eş durumu nedeniyle kurumlar ortası geçiş talebinde bulunabilmesi için eşinin, Bitlis Vilayet ve ilçelerine naklen tayin imkanı bulunmadığını belgelendirmesi gerekmektedir.

2) İşçinin Üniversitemizde geçen fiilli hizmet mühletinin en az 3 Yıl olması gerekmektedir. (Askerlik yahut aylıksız müsaadeli olarak geçirilen müddetler hizmet müddetinden sayılmaz.)

3) Çalışanın eşi Özel kesimde çalışıyor ise; müracaat tarihi itibariyle geriye dönük nihayet iki yıllık müddet içinde en az 360 gün sigortalı hizmetinin bulunması ve hala sigortalı çalışıyor olması gerekmektedir.” kararı, 6.maddesinde; ”

Yukarıdaki hususlarda sayılan sebepler nedeniyle yer değiştirmeye tabi işçinin karşı kurumdan atamasının yapılmasına Karşın hizmetinin devamına gereksinim duyulması halinde, ilgili Yıl sonuna kadar misyonuna devam eder. Çağ ve teslim ile yükümlü olanlar, bu süreçlerin sonuna kadar vazifelerini bırakamazlar.” kararı yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. hususunun 1. fıkrasında; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar ortasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden yahut 68 inci husustaki temeller çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan yahut tahsil durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir takıma nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları takım derecesi ile kazanılmış hak dereceleri ortasındaki farkın 3 dereceden Fazla olmaması ve memurların isteği de kaidedir.” kararı yer almıştır.

Davacının başvurusu ve Dava konusu süreç tarihinde yürürlükte olan ….. Üniversitesi İdari Çalışanının Vilayet Dışı Naklen Tayin Süreçleri Hakkındaki Metot ve Temeller’in 5. unsurunda “Başka bir kuruma naklen atanmak isteyen çalışana muvafakat verilip verilemeyeceği, aşağıdaki konular dikkate alınarak kıymetlendirilir.

A) Eş durumu özrü nedeniyle naklen tayin talebinde bulunacak işçi

1)Üniversitemiz çalışanının; eş durumu nedeniyle kurumlar ortası geçiş talebinde bulunabilmesi için eşinin, Bitlis Vilayet ve ilçelerine naklen tayin imkanı bulunmadığını belgelendirmesi gerekmektedir.

2)Personelin Üniversitemizde geçen fiilli hizmet mühletinin en az 3 Yıl olması gerekmektedir. (Askerlik yahut aylıksız müsaadeli olarak geçirilen müddetler hizmet müddetinden sayılmaz.)

3)Personelin eşi Özel bölümde çalışıyor ise; müracaat tarihi itibariyle geriye dönük nihayet iki yıllık mühlet içinde en az 360 gün sigortalı hizmetinin bulunması ve hala sigortalı çalışıyor olması gerekmektedir.” kararı düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. unsuru uyarınca kurumlar ortası naklen Nakil süreci kurumların muvafakatı ile sağlanmakta olup, naklen atamaya muvafakat verip vermemek konusunda kanunla halk yönetimlerine takdir yetkisi tanındığı kuşkusuzdur. Elbet halk yönetimleri, takdir yetkisine dayalı olarak tesis ettikleri süreçlerdeki Laf konusu kıymetlendirme serbestisini, halk faydası amacı ile ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanmak zorundadır. Bu bağlamda çalışanının Öbür bir kuruma nakline muvafakat verip vermeme konusunda yönetimin takdir yetkisi kullanmasının, halk faydası amacının ve hizmet gereklerinin dikkate alınıp alınmadığı noktasında hukuka uygunluk kontrolüne tabi tutulacağı lakin bu değerlendirmenin sonlarını aşacak ve idari süreç niteliğinde yargı kararı verilmesi manasına istikbal biçimde, takdir yetkisini muhakkak bir istikamette kullanma konusunda idareyi zorlayacak halde yargı kararı verilemeyeceği de alışılmıştır.

Dava evrakının incelenmesinden; …. Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde şef takımında vazife yapan davacının, eşinin Silifke’de Özel kesimde çalışması sebebiyle 24/04/2019 tarihinde Silifke Belediye Başkanlığı’na Müracaat ederek eş durumu nedeniyle Müsait bir takıma atanma talebinde bulunduğu, Silifke Belediye Başkanlığı tarafından, 25/04/2019 tarih ve 49268162-152 sayılı yazma ile davalı yönetimden davacı …. ‘nun vazifesinden ayrılmasında sakınca bulunup bulunmadığı sorularak, naklen atanmasına muvafakat edilmesi halinde hizmet evrakının gönderilmesinin istenildiği, davalı yönetim tarafından, dava konusu 07/05/2019 tarih ve E.1386 sayılı süreç ile Üniversitenin işçiye olan muhtaçlığı göz önünde bulundurularak ismi geçene muvafakat verilmesinin Rektörlükçe Müsait görülmediğinin belirtilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, 14/11/2019 tarihli Yönetim Şurası kararı ile iptal edilen ve Ama davacının müracaat tarihi ve dava konusu süreç tarihinde yürürlükte bulunan …. Üniversitesi İdari Çalışanının Vilayet Dışı Naklen Tayin Süreçleri Hakkındaki Adap ve Asıllar çerçevesinde karar verilmesi gerektiğinde, dava belgesinde yer Meydan bilgi ve dokümanlar Bir arada değerlendirildiğinde; davacının başvurduğu tarih itibariyle eşinin Silifke’de Özel dalda çalışıyor olduğu ve Bitlis’e atama imkanının olmadığı ve nihayet iki Yıl en az 360 günden Çok sigortalı hizmetinin bulunduğu, davacının fiyatsız müsaadeleri fiili hizmet müddetinin dış 5 Yıl 7 ay 9 gün olduğu, hasebiyle davacının ilgili yöntem ve temellerde aranan kaideleri taşıdığı görülmüştür.

Her ne kadar davalı yönetim tarafından, davacının hizmetine muhtaçlık bulunduğu belirtilmiş ise de, Üniversite bünyesinde 21 dolu 6 boş olmak üzere Yekün 27 şef takımı bulunduğu, davacının çalıştığı ünite olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde ise şef takımında çalışan iki memur bulunduğu, bunlardan birisinin davacı, oburunun ….. olduğu, lakin şef takımında bulunan …. ‘nin 07/11/2018 tarihinden itibaren İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde görevlendirildiği, münasebetiyle davacının atama talebinin kabul edilmesi halinde davacı yerine de görevlendirme yapılabileceği açıktır.

Bu durumda, davalı yönetimin kendi tarz ve asılları kapsamında yer Meydan koşulları taşıdığı anlaşılan davacıya muvafakat verilmesi istikametinde süreç tesis edilmesi gerekirken, davacının talebinin reddine ait dava konusu süreçte mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmadığı Sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; istinaf müracaatının kabulüne, Van 3. idare Mahkemesi’nin 18/03/2020 gün ve E:2019/1210, K:2020/338 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu sürecin iptaline, yürürlükte bulunan Avukatlık Minimum Fiyat Tarifesi kararları uyarınca belirlenen 1.700,00-TL vekalet fiyatı ile aşağıda dökümü yapılan Yekün 486,250-TL yargılama sarfiyatının davalı yönetimden alınarak davacıya verilmesine, kullanılmayan 73,10-TL yürütme durdurma harcının istemi halinde, artan posta avansının ise re’sen Mahkemesi tarafından davacıya iadesine, bu kararın Kesin olduğunun taraflara bildirisine, 16/07/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir