Bir ay yerine 4,5 ay sonra verilen soruşturma oluru disiplin cezasını asıldan sakatlar mı?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 03, 2022 Yorum Yok

Olayda; Dahiliye uzmanı (doktor) olarak misyon yapan davacının, hastaları hastane idaresi aleyhine kışkırttığı ve kendisini sorumluluktan kurtarmak hedefiyle gerçek dışı yazdığı yazıları şahısların düzgün niyetini istismar ederek onlara imzalattığı hususu sübut bulduğundan bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C-(ı) hususu uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ait süreç tesis edildiği, bu sürecin iptali istemiyle dava açılmıştır.

İlk derece mahkemesi, zamanaşımı konusuna girmeksizin, “olayla ilgili olarak birinci dereceden bilgi sahibi olan (olması gereken) dilekçe sahiplerinin tabirine başvurulmadığı, yapılan Noksan inceleme/soruşturma nedeniyle de, dilekçelerin kim tarafından, nerede yazıldığı ve imzalandığı, davacının rastgele bir yönlendirmesinin olup olmadığı, olmuşsa neden ve ne halde olduğu konularının tam olarak açıklığa kavuşturulmadığının görüldüğü, bu durumda, Noksan soruşturmaya dayalı olarak, davacıya isnat edilen fiilin sübüt bulduğundan bahisle tesis olunan dava konusu disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle” iptaline karar verilmiştir.

Danıştay ise gerekçeyi yanılgılı bulmakla birlikte, iptal kararını aşağıdaki münasebet ile onamıştır:

Davacı hakkında 28.09.2010 tarihinde Yurt dışı müsaadesine ayrıldığı beş günlük süreçte servisine yatırdığı hastaları Öbür bir tabibe devretmediği, başhekime bu hususta bilgi vermediği, buna bağlı olarak hastaların takip ve tedavilerinin aksamasına neden olduğu hakkındaki soruşturmaya bahis ikinci hareketin davalı idarece 28.09.2010 Pazartesi günü öğrenildiğinin belirtildiği, yönetimin soruşturma konusu ikinci fiili bu tarihte öğrenmesine Karşın sıhhat Bakanlığı Teftiş Heyeti Başkanlığı’nın inceleme olurunu 14.02.2011 tarihinde verdiği görülmektedir.

Bu durumda; en geç 28.10.2010 tarihine kadar tarzına Müsait bir soruşturmacı tayin edilerek soruşturmaya başlanılması gerekirken disiplin soruşturma zamanaşımı geçirildikten sonra 14.02.2011 tarihinde verilen inceleme oluru ile yapılan disiplin soruşturması sonucunda verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE

Esas : 2017/820

Karar : 2019/3661

Tarih : 15.05.2019

İSTEMİN KONUSU:

Gaziantep 1. idare Mahkemesinin 29/03/2013 tarih ve E:2011/1832, K:2013/392 sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Onikinci Dairesinin 05/12/2016 tarih ve E:2013/8263, K:2016/6048 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun Süreksiz 8. hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı kanun ile değişik 54. unsuru uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Kahramanmaraş ili, Afşin Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı (doktor) olarak vazife yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C-(ı) hususu uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ait 23.08.2011 tarihli ve 246040 sayılı sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Gaziantep 1. idare Mahkemesince; Disiplin cezasına mevzu olan, davacının gerçek dışı yazdığı ve şahıslara imzalattığı sav edilen, Süreyya Özcan, Gülden Terzi ve Derya Özdemir ismine başka farklı yazılmış, hastanedeki mağduriyetlerini bahis alan, imzalı olarak Afşin Devlet Hastanesi Baştabipliğine 01.06.2010 tarihinde verilen dilekçeler (üç tane) ile ilgili olarak yapılan soruşturma kapsamında, işçi şefi, sekreter ve davacının tabirlerine başvurulmuş ise de, olayla ilgili olarak birinci dereceden bilgi sahibi olan (olması gereken) dilekçe sahiplerinin tabirine başvurulmadığı, yapılan Noksan inceleme/soruşturma nedeniyle de, dilekçelerin kim tarafından, nerede yazıldığı ve imzalandığı, davacının rastgele bir yönlendirmesinin olup olmadığı, olmuşsa neden ve ne biçimde olduğu konularının tam olarak açıklığa kavuşturulmadığının görüldüğü, bu durumda, Noksan soruşturmaya dayalı olarak, davacıya isnat edilen fiilin sübüt bulduğundan bahisle tesis olunan dava konusu disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Davalı yönetimin temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onkinci Dairesince, temyize mevzu karar hukuk ve adaba Müsait bulunmuş ve kararın onanmasına karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEP EDENİN TEZLERİ:

Davalı yönetim tarafından, temyiz evresinde ileri sürdüğü tezlerin değerlendirilmediği, davacının disiplin cezasına bahis hareketlerinin sübüt bulduğu, sürecin tarz ve hukuka Müsait olduğu ileri sürülerek Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK YARGICININ NİYETİ:

Karar düzeltme isteminin kabulü ile anılan kararın soruşturma zamanaşımı nedeniyle sonucu itibariyle onanmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun’un Süreksiz 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı kanun ile değişik 54. hususu kararına Müsait bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Onikinci Dairesinin 05/12/2016 tarih ve E:2013/8263, K:2016/6048 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık tekrar incelendi:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Kahramanmaraş İli, Afşin Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı (doktor) olarak misyon yapan davacının, hastaları hastane idaresi aleyhine kışkırttığı ve kendisini sorumluluktan kurtarmak maksadıyla gerçek dışı yazdığı yazıları şahısların iyiniyetini istismar ederek onlara imzalattığı hususu sübüt bulduğundan bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C-(ı) unsuru uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ait süreç tesis edildiği, bu sürecin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “zamanaşımı” başlıklı 127. hususunda, “Bu Kanunun 125 inci hususunda sayılan Fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu Fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, …

başlanmadığı takdirde disiplin cezası Eda yetkisi zamanaşımına uğrar.” kararına yer verilmiştir.

Disiplin cezaları halk hizmetinin gereği üzere yürütülmesi bakımından halk vazifelilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri yahut mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde direkt ve Kıymetli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve kişisel tesirleri bulunduğu üzere halk misyonunun gereği üzere sürdürülmesi ve halk sisteminin sağlanması bakımından objektif ve kamusal kıymete sahiptirler.

Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek metot, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve şuralar olumlu olarak mevzuatta belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da bahis ile ilgili disiplin hukuku prensipleri oluşturulmaktadır.

Yukarıda Aleni metnine yer verilen aylıktan kesme cezalarında bir ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası Eda yetkisinin zamanaşımına uğrayacağını Anlatım eden mevzuat kararı karşısında, belirtilen mühletin geçirilmesinden sonra disiplin soruşturmasına başlanamayacağı açıktır.

Disiplin Şuraları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik’in 19/a unsurunda; disiplin amirlerinin memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline karşıt davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen muhakkak müddetler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak ve Gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası Eda yetkisinin zamanaşımına uğramasını önlemek zorunda oldukları belirtilmiştir.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Olayda; davacı hakkında 28.09.2010 tarihinde Yurt dışı müsaadesine ayrıldığı beş günlük süreçte servisine yatırdığı hastaları Öbür bir tabibe devretmediği, başhekime bu mevzuda bilgi vermediği, buna bağlı olarak hastaların takip ve tedavilerinin aksamasına neden olduğu hakkındaki soruşturmaya bahis ikinci hareketin davalı idarece 28.09.2010 Pazartesi günü öğrenildiğinin belirtildiği, yönetimin soruşturma konusu ikinci fiili bu tarihte öğrenmesine Karşın sıhhat Bakanlığı Teftiş Konseyi Başkanlığı’nın inceleme olurunu 14.02.2011 tarihinde verdiği görülmektedir.

Bu durumda; en geç 28.10.2010 tarihine kadar yoluna Müsait bir soruşturmacı tayin edilerek soruşturmaya başlanılması gerekirken disiplin soruşturma zamanaşımı geçirildikten sonra 14.02.2011 tarihinde verilen inceleme oluru ile yapılan disiplin soruşturması sonucunda verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığından, idare Mahkemesi kararının münasebeti yerinde bulunmamakta ise de, temyizen incelenen karar sonucu prestijiyle yol ve hukuka Müsait olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davalı yönetimin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu sürecin üstte özetlenen münasebetle iptaline ait, Gaziantep 1. idare Mahkemesinin 29/03/2013 tarihli ve E:2011/1832, K:2013/392 sayılı kararının 2577 sayılı Kanun’un 49. unsuru uyarınca üstte yer verilen münasebetle sonucu prestijiyle ONANMASINA,15.05.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir