Uludağ İhracatçı Birlikleri 3 Uzman Yardımcısı Alacak

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ genel SEKRETERLİĞİ (UİB)

İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

1. Uludağ İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne uzman yardımcısı takımı için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla, Yekün 3 (üç) işçi alınacaktır.

2. İmtihana Katılma Şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Askerlik misyonunu yapmış yahut erteletmiş yahut bu vazifeden muaf olmak,

c. 18 yaşını bitirmiş olmak,

d. Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen kısımlarından ya da bu kısımlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak.

e. 01.01.2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

f. halk haklarından yoksun bulunmamak,

g. Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle ya da devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme hatalarından mahküm olmamak,

h. Misyonunu devamlı yapmasına Mani rastgele bir özrü bulunmamak;

i. TİM ve İhracatçı Birliklerinden yahut daha Evvel çalıştıkları Amel yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci unsurunun birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle mukavelesi feshedilmiş olmamak,

j. İngilizce yabancı dilbilgisinden, 2018-2019-2020 yıllarına ilişkin Yabancı lisan İmtihanlarından (YDS /e-YDS) en az 70 puan yahut milletlerarası kabul gören lisan imtihanlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı lisan Eşdeğerlik Tablosuna nazaran 70 puana karşılık gelen minimum puanı almış olmak,

k. 2019-2020 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanında Tablo 1’de belirtilen puan çeşidinden en az 70 ve üst puan almış olmak.

TABLO.1

3. Karşılaşma imtihanına katılmak üzere başvuran adaylar ortasından, duyuruda belirtilen eleme imtihanında, ilgili puan cinsinden aldıkları puana nazaran sıralamaya tabi tutularak, 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört sert kadar Namzet imtihana çağrılır. İmtihana başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla tıpkı puana sahip adaylar da imtihana çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve müracaat yahut kıymetlendirme süreci devam eden imtihanlardan yalnızca birine başvurabilir, birdenbire Çok müracaat durumunda adayın bütün müracaatları iptal edilecektir. Daha Evvel TİM yahut Birlik imtihanlarında 2 kere elenen adaylar ile TİM ve İhracatçı Birliklerinde Deneyim mühleti içerisinde ilişiği kesilmiş adaylar imtihana katılamaz.

4. Müracaatta İstenilen Belgeler*

  1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.uib.org.tr) temin edilecek Amel talep formu,
  2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
  3. İki adet vesikalık fotoğraf,
  4. Öğrenim Diploması yahut mezuniyet evrakının fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik dokümanı ile birlikte)
  5. KPSS Sonuç belgesi
  6. Yabancı lisan imtihanından taban puanı aldığını gösterir belge
  7. Güncel Özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan evrak asılları istenecektir.

5. müracaat Adresi

Başvurular, 4’üncü unsurda belirtilen dokümanlar ile, Uludağ İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği adresine en geç 30/10/2020 tarih saat 17.30’a kadar şahsen ve posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, nihayet müracaat tarihinden sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten, doküman ve bilgileri Noksan olan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır. Namzet evrak fotokopilerinin aslının tıpkı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi imtihana ait bütün hakları iptal edilir.

6. Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, İmtihan tarihi ve yeri genel Sekreterliğimiz WEB adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihan, adayların, genel kültür, bağlantı ve analitik düşünme yeteneği, hal, hal ve davranışlarındaki genel Görüntü ile mesleksel bilgi üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı lisan bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7. Kimlik Belgesi

Adaylar, kelamlı imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TELEFON / WEB ADRESİ

ADRES

Uludağ İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği (UİB)

0 (224) 219 10 00

www.uib.org.tr

ik@uib.org.tr

Işıktepe OSB Mah. Kahverengi Cad. No: 11

16215 Nilüfer-Bursa TÜRKİYE

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir