Danıştay, önlisans üzerine lisans bitirmede intibak görüşünü değiştirdi

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

Danıştay Başkanlığı, 14 Eylül 2015 tarihinde memurlar.net’te yayımlanan kararında, önlisans üzerine lisans bitirilmesi halinde intibak yapılabileceğini belirtmişti.

Danıştay, İDDK’nun yeni kararı üzerine bu eski görüşünü değiştirmiştir. Yeni görüş yazısında her ikisi de yüksek tahsil olduğu için önlisans üzerine lisans bitiren kişinin intibakı yapılmaz kararı verildi.

İŞTE O KARAR

T.C.

DANIŞTAY

12. DAİRE

E. 2018/8041, K. 2019/1765

T. 12.3.2019

ÖZET: Dava, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (A) fıkrası kapsamında hemşire olarak misyon yapan davacının lisans mezunu olduğundan bahisle maaş ve özlük haklarının mezun olduğu yüksek tahsile nazaran düzenlenmesi istemiyle yaptığı müracaatın reddine dair sürecin iptali ile mahrum kaldığı mali haklarının yasal faiziyle Birlikte ödenmesine karar verilmesi istemine ilişkindir.

Mevzuat uyarınca, önlisans ve lisans eğitimleri birer yükseköğretim olarak sayılmış ve gerek İdadi üzerine 4 yarıyıllık bağımsız bir önlisans programından mezun olarak, gerekse 8 yarıyıllık lisans tahsilinin birinci 4 yarıyılını bitirerek önlisans diploması Meydan şahısların bir yükseköğrenimi bitirmiş oldukları kabul edilmiş bulunmaktadır.

Bu durumda, önlisans mezunu olarak yükseköğretimi bitirmiş şahıs pozisyonunda bulunan ve bu tahsili nedeniyle intibakı yapılan davacının, sonradan bitirdiği lisans tahsilinin eğitim seviyesi bakımından önlisans tahsilinin üst tahsili olarak kabul edilip, intibakın da kıymetlendirilmesi Muhtemel olmadığından, davacı hakkında tesis edilen süreçte hukuka terslik, dava konusu sürecin iptali ile mahrum kalınan mali hakların müracaat tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle Birlikte ödenmesi yolundaki mahkeme kararında ise hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

İSTEMİN KONUSU:

Kocaeli 1. idare Mahkemesi’nin 11/09/2012 tarih ve E:2010/1209, K:2012/939 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Nuh Çimento Ağız ve diş sıhhati merkezinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun ( A ) fıkrası kapsamında hemşire olarak vazife yapan davacı tarafından, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 4 Yıl vadeli İşletme lisans kısmından mezun olması nedeniyle yeni tahsil durumuna mali ve özlük haklarının belirlenmesi isteğiyle yaptığı müracaatın reddine ait sürecin iptali ile mahrum kaldığı nakdî haklarının yasal faiziyle Bir arada ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Kocaeli 1. idare Mahkemesince, iki Yıl periyodik yükseköğrenimi bitirenler ile 4 Yıl müddetli lisans tahsilini tamamlayanların memuriyete giriş derece ve kademelerinin farklı olduğu, lisans tahsilinin tamamlanması halinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. unsurun 12/d bendi uyarınca süreç tesis edilmesi gerektiği; davacının lisans tahsilini tamamlaması nedeniyle memuriyete giriş derece ve kademesinin değişeceği ve hizmet yılı gözönüne alınarak maaşına temel derece ve kademesinde değişiklik olacağı dikkate alındığında, dava konusu sürecin davacının maaşının yeni tahsil durumuna nazaran kıymetlendirilmesine yönelik talebinin reddine ait kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin bu kısmının iptali ile iptal edilen kısım nedeniyle mahrum kaldığı mali haklarının müracaat tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle Birlikte ödenmesine, dava konusu sürecin, davacının mezun olduğu lisans tahsilinin üst tahsil olmadığı; hasebiyle, üst tahsile dayalı artırım ve tazminatların ödenmesine ait talebinin reddine yönelik kısmında hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle sürecin bu kısmına ait tazminat istemi tarafından davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ:

Davalı yönetim tarafından, Yükseköğretim Yürütme Konsey kararınca davacının bitirmiş olduğu işletme kısmının sıhhat ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfının üst tahsili olmadığı ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36/12-d bendine nazaran davacının üst tahsil intibakının yapılmasına İmkan bulunmadığı argüman edilerek mahkeme kararının dava konusu sürecin iptal kabul ile sonuçlanan kısmı tarafında bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ FİKRİ: Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR: İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Davacı, Nuh Çimento Ağız ve Diş Sıhhati Merkezinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Unsurunun ( A ) fıkrası kapsamında hemşire olarak misyon yapmaktadır.

2005 tarihinde Anadolu Üniversitesi, Aleni Öğretim Fakültesi, İktisadi ve İdari Programlar Kısmının 2 Yıl periyodik sıhhat Kurumları İşletmeciliği Programından mezun olmuş, davalı yönetim tarafından, davacının, önlisans eğitim durumuna nazaran, 2008 tarihinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/12-d hususu mucibince memuriyet derece ve kademe ilerlemesi yapılmıştır.

Davacı, 31/05/2010 tarihinde de Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinin dört Yıl müddetli İşletme Kısmından mezun olmuştur.

18/08/2010 tarihli dilekçeyle lisans mezunu olduğundan bahisle maaş ve özlük haklarının mezun olduğu yükseköğrenime nazaran düzenlenmesi istemiyle davalı yönetime başvurmuştur.

Davalı yönetimin, 21/09/2010 tarih ve 225701 Sayılı süreci ile bildirilen, sıhhat Bakanlığının 07/03/1996 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 142 seri numaralı Devlet Memurları Kanunu genel Bildirimi çerçevesinde davacının daha Evvel bir üst tahsil bitirmesi sebebiyle intibakının yapıldığı ikinci Kez intibakının yapılmayacağı gerekçesiyle, müracaat reddedilmiştir.

Bunun üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. hususunun “Ortak Hükümler” başlıklı (A) işaretli fıkrasının (12/d) bendinde, memuriyette iken yahut memuriyetten ayrılarak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 87. unsuruna tabi kurumlarda çalışanlar iç ) üst tahsili bitirenlerin, birebir üst tahsile tahsile Uzaklık vermeden başlayan ve olağan mühleti içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst tahsilin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet müddetlerinin tamamı her Yıl bir kademe, her üç Yıl bir derece hesabıyla ek edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilecekleri kuralına yer verilmiştir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 43. hususunun (b) bendinde, birebir Uğraş ve ilim kısımlarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim mühleti ve Yıl içindeki kıymetlendirme temelleri bakımından muadil olması ve tahsilden sonra kazanılan unvanların tıpkı ve elde edilen hakların muadil sayılması konusunun, Üniversitelerarası Heyetin önerisi üzerine Yüksek Öğretim Kurulunca düzenleneceği; 3. unsurunun (a) bendinde, yükseköğretim, ulusal eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim – öğretimin tümü formunda tanımlanmış; ( r ) bendinde, önlisansın, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kapsayan Ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan yahut lisans öğretiminin birinci kademesini teşkil eden bir yükseköğretim olduğu ve (s) bendinde de lisansın, ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretim olduğu belirtilmiş; 44. hususun nihayet fıkrasında ise; lisans tahsilini tamamlamayanların yahut tamamlayamayanların önlisans diploması almaları yahut Uğraş yüksekokullarına intibak ettirilmelerinin Yükseköğretim Şurası tarafından hazırlanacak yönetmelik asıllarına nazaran düzenleneceği kurallarına yer verilmiştir.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Yukarıda yer verilen mevzuatta, önlisans ve lisans eğitimleri birer yükseköğretim olarak sayılmış ve gerek İdadi üzerine 4 yarı yıllık bağımsız bir önlisans programından mezun olarak, gerekse 8 yarı yıllık lisans tahsilinin birinci 4 yarı yılını bitirerek önlisans diploması Meydan bireylerin bir yükseköğrenimi bitirmiş oldukları kabul edilmiş bulunmaktadır.

Bu durumda, önlisans mezunu olarak yükseköğretimi bitirmiş şahıs pozisyonunda bulunan ve bu tahsili nedeniyle intibakı yapılan davacının, sonradan bitirdiği lisans tahsilinin eğitim seviyesi bakımından önlisans tahsilinin üst tahsili olarak kabul edilip, intibakında kıymetlendirilmesi Mümkün olmadığından, davacı hakkında tesis edilen süreçte hukuka terslik, dava konusu sürecin iptali ile mahrum kalınan mali hakların müracaat tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle Bir arada ödenmesi yolundaki mahkeme kararında ise hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Nitekim, Danıştay İdari Dava Daireleri Heyetinin 18.05.2018 tarihli ve E:2016/3587; K:2018/2615 Sayılı kararı da bu istikamettedir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun’un 49. unsuruna Müsait bulunan davalı yönetimin temyiz isteminin kabulüne,

2. Temyize husus Kocaeli 1. idare Mahkemesi’nin 11/09/2012 tarih ve E:2010/1209, K:2012/939 Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yine bir karar verilmek üzere belgenin anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun’un (Geçici 8. hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu Aleni olmak üzere, 12.03.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir