Türkiye Kömür İşletmeleri 5 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu genel Müdürlüğü’ne 5 müfettiş yardımcısı alımı yapılacaktır.

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU genel MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ HEYETİ BAŞKANLIĞI

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

Kurumumuz Merkez Teşkilatı Teftiş Heyeti Başkanlığında görevlendirilmek üzere, Karşılaşma imtihanı ile 7. dereceden 5 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1) İMTİHANA GİRİŞ ŞARTLARI:

a) Devlet Memurları Kanununun 48. hususunda yazılı şartları taşımak,

b) Üniversitelerin Maden, Jeoloji, Jeofizik, Kimya, Makine, İnşaat yahut Elektrik Mühendisi yetiştiren fakülteleri yahut bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kuramlarından birini bitirmiş olmak,

c) sıhhat durumu her türlü seyahat ve iklim şartlarında vazife yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak,

d) 2021 yılının Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 ve daha sonra doğanlar imtihana girebileceklerdir.

e) Taksirli cürümler dışında hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak,

f) ÖSYM tarafından 14-20-21 Temmuz 2019 yahut 6-12-13 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanı (KPSS) sonucuna nazaran KPSS 1 puan cinsinde en az 80 puan ile Bir arada İmtihan tarihi prestiji ile İngilizce, Almanca yahut Fransızca lisanlarından biri olmak üzere Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (YDS) (veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan Öbür bir sınavdan) en az 70 puan aldığına yönelik geçerli evraka sahip olmak,

2) GEREKLİ EVRAKLAR:

Yazılı İmtihan Öncesi İstenen Dokümanlar:

Yazılı imtihana müracaatlar 26/07/2021 günü saat 09:00’dan 20/08/2021 günü 23:59’a kadar www.tki.gov.tr web sitesinde duyurular kısmında yer Meydan müracaat linki üzerinden yapılacaktır. İmtihan başvurusu, adaya ilişkin nihayet 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, KPSS Sonuç Evrakı, Yabancı lisan İmtihanı Sonuç Dokümanı, e-devlet sistemi üzerinden alınacak kare kodlu mezuniyet dokümanı, nüfus cüzdanı yahut T.C. kimlik kartı ile ilişkide bulunan müracaat formu ve eklerinin kişinin kendi el yazısıyla doldurularak istenen formatta sisteme yüklenmesi suretiyle tamamlanacaktır.

Yapılacak incelemede, Namzet formlarında yer Meydan bilgilerde tereddüt hasıl olması halinde, yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adayların isimleri açıklanmadan Evvel Laf konusu bilgilerin belgelendirilmesi istenecektir.

3) YAZILI İMTİHAN BİÇİMİ VE MEVZULARI:

a) HUKUK: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), idare Hukuk (Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel Temeller ve halk Yönetiminin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), İş Hukuku, KİT Mevzuatı (233 ve 399 Sayılı KHK)

b) KOMPOZİSYON: (Enerji Bölümü yahut Türkiye Kömür İşletmeleri genel Müdürlüğünün çalışma alanları hakkında)

Konularında yazılı İmtihan yapılacak olup, hukuk imtihanı test yolu ile olacaktır. Kompozisyon imtihanı ise, Anlatım kabiliyeti, içerik bütünlüğü ve imla kuralları açısından değerlendirilecektir.

4) MÜRACAAT HALİ VE MÜHLETİ:

Sınava müracaatlar 20/08/2021 günü 23:59’a kadar, www.tki.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. 21/08/2021 günü 00:00’dan sonra sisteme yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5) MÜRACAAT ADRESİ:

www.tki.gov.tr

6) MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHANA ÇAĞRI

Başvuruda bulunan adaylardan KPSS P1 puanı en yüksek olanlardan başlamak üzere belirlenen boş takım sayısının 20 (yirmi) sert sayıda Namzet yazılı imtihana çağırılacaktır. Eşit puan almaları nedeniyle nihayet sıradaki Namzet sayısının apansız Çok olması halinde bu puana sahip adayların tümü imtihana çağırılacaktır.

Yazılı imtihana girmeye hak kazanan adaylar www.tki.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat kararında olup, adaylara ayrıyeten bildirim yapılmayacaktır.

Adaylar yazılı imtihana giriş evraklarını Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında yer Meydan link üzerinden alabileceklerdir.

7) İMTİHANDA UYULACAK KURALLAR VE ESASLAR

Sınava girecek adaylar, İmtihana Giriş Dokümanı ile Birlikte nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı yahut şoför dokümanı üzere Özel bir tanıtıcı kimlik dokümanını de yanlarında bulunduracaklardır. İmtihana Giriş Dokümanını yanında bulundurmayan adaylar imtihana alınmayacaktır.

Soru zarfları açıldıktan sonra imtihana gelenler, imtihana alınmazlar.

Sınav salonuna kağıt, kitap, not, cep telefonu, Davet aygıtı, telsiz, fotoğraf makinesi, hesap makinesi, saat işlevi dışında işlevi bulunan saat, çanta ve gibisi eşyalar alınmayacaktır. Bu sayılan eşyalar ile İmtihan salonuna girdikleri tespit edilen adayların bu durumları tutanak altına alınır ve imtihanları geçersiz sayılır.

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile İmtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır. Kuruluş tarafından yapılan müfettiş yardımcılığı imtihanlarına kabul edilmeyecektir.

8) YAZILI İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

Yazılı imtihan, 05/09/2021 günü Ankara’da yapılacak olup, İmtihan yeri ve saati yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar ile Birlikte www.tki.gov.tr internet adresinde duyurulacak ve İmtihana Giriş Dokümanında de belirtilecektir.

Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için her iki oturumdan 100 tam puan üzerinden 60’dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir. Başarılı olanların Çok olması halinde, her kümede en yüksek puan alandan başlamak üzere ilan edilen boş takım sayısının iki sert kadar Namzet kelamlı imtihana girmeye hak kazanır. Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan en düşük puana sahip Namzet ile birebir puana sahip olan adaylar ortasından yabancı lisan notu daha yüksek olan Namzet tercih edilir. Bu durumun da eşitliği halinde yabancı lisan notu eşit olan adayların tümü çağrılır.

10) YAZILI İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yazılı imtihanda başarılı olan adayların listesi 20/09/2021 günü www.tki.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bireylere ayrıyeten tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçerli sayılacaktır.

11) YAZILI İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, yazılı İmtihan sorularına ve uygulamasına ait itirazlarını, imtihanın sona ermesinden itibaren, yazılı İmtihan sonuçlarına ait itirazlarını, sonuçların Kurum tarafından ilan edildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde başşehir Üniversitesine yapabileceklerdir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylar, soru ve sonuçlara ait itiraz müracaatlarını TR97 0013 4000 0007 9691 0001 16 Numaralı başşehir Üniversitesi hesabına 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) itiraz fiyatı yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve irtibat adresinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile Kuruma yahut bedam@baskent.edu.tr adresine e-posta yoluyla yapacaklardır.

12) KELAMLI SINAV

Yazılı imtihanı kazananlar kelamlı imtihana çağırılırlar. Kelamlı imtihanın tarihi ve yeri, kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi ile Bir arada Kurum tarafından ilan edilen tarih ve yerde yapılacak olup, kelamlı imtihan, adayların;

a) İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) genel Yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden kıymetlendirilerek, farklı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adayların başarılı sayılması için 100 tam puan üzerinden kelamlı İmtihan notu ortalamasının 65’den aşağı olmaması gerekir.

Giriş İmtihan notu, yazılı ve kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

Giriş İmtihan notunun hesaplanmasından sonra oluşturulan muvaffakiyet sıralamasında, muvaffakiyet gösterenlerin sayısı, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından Çok olursa, giriş İmtihan notu daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Giriş İmtihan notlarının eşitliği halinde yabancı lisan notu üstün olan aday, bunun eşitliği halinde kelamlı İmtihan notu yüksek olan aday, bunun da eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan Namzet öncelik kazanır. Öbürleri için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

14) KELAMLI İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçları kendilerine bildirim edilenler, bildiri tarihinden başlayarak 7 takvim günü içinde dilekçe ile Yönetime başvurmak suretiyle kelamlı İmtihan sonuçlarına itiraz edebilirler.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulundukları tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

15) ÖTEKİ HUSUSLAR

Asil listede yer alanlardan Nakil süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen müddet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile Gerekli koşulları taşımadığı sonradan anlaşılanların Nakil süreçleri yapılmayacaktır. Nakil yapılması için kendilerine bildirilen mühlet içinde mazeretsiz olarak başvurmayan yahut ataması yapıldığı halde müddeti içinde vazifeye başlamayan adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kuruluş internet sayfasından (www.tki.gov.tr) yahut TKİ genel Müdürlüğü Teftiş Konseyi Başkanlığından (Hipodrom Cad. No:12 Yenimahalle/ANKARA) temin edilebilir.

Bilgi alınacak telefon numaraları: (312) 540 10 00 / 1446-1509-1546

İlanen duyurulur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir