Bağlantı Başkanlığı 30 bağlantı uzmanı yardımcısı alacak

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığından:

SINAVLA İRTİBAT UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

I- genel BİLGİLER

(1) İrtibat Uzman Yardımcısı unvanıyla Nakil yapılabilecek azami takım sayısı otuz (30) adettir. Giriş imtihanını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9’uncu derece takımlara yapılacaktır.

(2) İmtihanın bütün etapları Ankara ‘da yapılacaktır.

(3) Giriş imtihanına ait olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 27/11/2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği”nde yer almaktadır. Yönetmeliğe Başkanlık resmi internet sitesi (www.iletisim.gov.tr) üzerinden erişilmesi mümkündür.

II- İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

(1) İmtihana başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda sayılan genel kuralları taşımak,

b) 01/01/2021 tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren;

– Hukuk, siyasal bilgiler, İktisadi ve İdari bilimler, işletme ve İktisat fakültelerinden,

– Bağlantı fakültelerinden,

– Mühendislik fakültelerinin lisans kısımları ile matematik ve istatistik lisans kısımlarından,

– İlgi fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, toplumsal antropoloji, halkbilim, insan ve cemiyet bilimleri kısımlarından,

veya bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak gerekmektedir.

(2) Müracaat kaidelerini taşıyan bütün adaylar “ön eleme yazılı yarışma” imtihanına Davet edilecektir.

(3) İlgili kısımlardan kâfi müracaatın olmaması halinde, öteki kısımlardan de alım yapılabilecektir.

(4) İmtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlık resmi internet sitesinden (www.ilelisim.eov.tr) ilan edilecektir.

(5) İmtihana katılabilecek adaylara ait duyuruda İmtihan programına, imtihanın yapılacağı adreslere ve öbür konulara ait bilgilere yer verilecektir.

(6) İmtihana müracaat için KPSS kaidesi aranmamaktadır.

III- MÜRACAAT BİÇİMİ. MÜDDETİ, MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1 ) İmtihan başvurusu 09-20 Ağustos 2021 tarihleri ortasında Anadolu Üniversitesi İmtihan Hizmetleri web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üzerinden yapılacaktır.

(2) İmtihan müracaat fiyatı, müracaat sürecinin nihayet adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. İmtihan müracaat fiyatı 125 (yüzyirmibeş) TL’dir.

(3) İmtihan müracaat adımlarını tamamlamayan yahut imtihana müracaat sürecini yaptığı halde İmtihan fiyatım yatırmayan adayların müracaatları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.

(4) müracaat esnasında, adayın çarçabuk tanınmasını sağlayacak biçimde ön cepheden, yüzü Aleni olarak nihayet 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İmtihan günij kimlik doğrulamasında Ehemmiyet arz eden fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj üzere Görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Smav günü görevlilerin, fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede zahmet çekebileceği ve bu nedenle adayın imtihana alınmayacağı/ imtihanının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulund uru İmalıdır.

(5) Sürekli/geçici engelli yahut sıhhat sorunu olan adaylar, İmtihan müracaatlarım tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici dayanağı, başka İmtihan salonu, Özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek gayesiyle, sıhhat Durumu / Mani Bilgi Formunu (Ek-1) doldurup Yaş imzalı biçimde, üniversite yahut devlet hastanesinden alacakları (adayın etıgel/sağlık durumunu, kullanması gereken Özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sıhhat raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle Bir arada İmtihan müracaat müddeti içinde, Laf konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese rastgele bir sebeple vaktinde ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Laf konusu adaylar, yetkililerce yapılan kıymetlendirme sonucunda Müsait görülen formda imtihana alınacaklardır.

(6) müracaat bilgilerinin doğruluğu ve fotoğrafın uygunluğundan, müracaat onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan yahut eksiklikten Namzet sorumludur. Aday, müracaat mühleti dolduktan sonra, İmtihan müracaat esnasında beyan ettiği bilgilerde (yabancı lisan seçimi vb.) değişiklik yapamayacaktır.

IV- İMTİHAN ŞEKLİ

(1) İmtihan; ön eleme yazılı imtihanı (çoktan seçmeli), Meydan bilgisi yazılı imtihanı ve kelamlı İmtihan olmak üzere üç basamakta yapılacaktır.

(2) Ön eleme yazılı imtihanı:

– Çoktan seçmeli olup aşağıdaki mevzuları kapsayacaktır.

genel Yetenek (30 soru)

genel Kültür (40 soru)

– Tarih, coğrafya, hukuk Temel kavramları, Milletlerarası kuruluşlar, Türkiye ve dünya ile ilgili genel kültür ve yeni sosyo-ekonomik konular(15 soru)

– Mevzuat (10 soru)

. Temel Hak ve Özgürlükler

. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Genel Hükümler)

. 14 sayılı Bağlantı Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

– İrtibat Teorileri (10 soru)

– Sosyolojiye Giriş, Türk Siyasal Hayatı (5 soru)

Yabancı lisan (30 soru)

– İmtihan puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Kıymetlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, sırf gerçek karşılıklar dikkate alınarak yapılacak, yanlış yanıtlar İmtihan sonucuna tesir etmeyecektir. Kıymetlendirme sırasında iptal edilen soru/sorular olması durumunda, bu soru/sorular yanlışsız kabul edilerek değerlendirmeye katılacaktır.

– Adaylar İmtihan sorularına ve uygulamasına ait itirazlarını İmtihan tarihinden itibaren 3 (üç) Amel günü içerisinde. İmtihan Hizmetleri web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz çeşidi için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 15 (onbeş) TL ödemesi, Laf konusu formu eksiksiz ve yanlışsız biçimde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında yahut Öbür kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İmtihan sonuçları açıklandıktan sonra adaylar İmtihan sonuçlarına ait itirazlarını, Sonuç İzah tarihinden itibaren 3 (üç) Amel günü içerisinde, İmtihan Hizmetleri web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen İmtihan İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 15 (onbeş) TL ödemesi, Laf konusu formu eksiksiz ve gerçek formda doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında yahut Öbür kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

(3) Meydan bilgisi Yazılı İmtihanı: Ön eleme imtihanını geçen adaylar (70 ve üstünde puan alanlar) ortasından duyuruda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısının 20 sert kadar Namzet cn yüksek puandan sıralanarak (son sıradaki Namzet ile eşit puana sahip olanlar dahil) “Alan Bilgisi Yazılı Sınavına” katılacaktır. Laf konusu İmtihan her Meydan için farklı kümelerde yapılacaktır.

(4) Yazılı imtihanda başarılı sayılmak için Çehre (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alınması koşuldur. Yazılı imtihanda başarılı olanlar ortasından, en yüksek puandan başlanarak Nakil yapılacak takım sayısının en Çok dört sert kadar Namzet (son sıradaki adayla eşitpuana sahip olanlar dahil) kelamlı imtihana girmeye hak kazanır. Meydan bilgisi yazılı imtihanının kapsamı ve İmtihan hali ise ön eleme imtihanından sonra resmi internet sitesinden(www.iletisim.gov.tr) duyurulacaktır.

(5) Kelamlı İmtihan: Kelamlı imtihan, ön eleme imtihanı ardından yapılacak yazılı imtihandan sonra yapılabileceği üzere, giriş imtihanı duyurusunda belirtilmesi kaydıyla ön eleme imtihanından sonra yazılı İmtihan yapılmadan da yapılabilir. Ön eleme sınavı/ Meydan bilgisi yazılı imtihanında başarılı olan adaylardan Yekün takım ölçüsünün 4 (dört) sert kadar Namzet muvaffakiyet sırasına nazaran kelamlı İmtihan etabına geçmeye hak kazanacaktır,

(6) İrtibat Başkanlığı, ön eleme imtihanından sonra Meydan bilgisi yazılı İmtihan yapmadan da ön eleme imtihanında başarılı olan adayları direkt kelamlı imtihana çağırabilecektir.

(7) Meydan bilgisi yazılı imtihanından sonra yapılan kelamlı imtihanda adaylar;

a) Giriş imtihanı duyurusunda belirtilen İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı taraflarından değerlendirilecektir.

(8) Yazılı ve kelamlı İmtihan sonucunda başarılı sayılabilmek için; adayın, yazılı ve kelamlı imtihanların her birinden en az 70 puan almış olması gerekmektedir. İmtihanda alman ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe yanlışsız sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak Nakil yapılacak takım sayısı kadar Namzet giriş imtihanını asıl olarak kazanmış sayılır. Bu nedenle ortalama 70 ve üzeri puan Meydan her Namzet imtihanı kazanmış sayılmayacaktır.

(9) Asıl adayların yanı sıra, giriş imtihanı puanı yetmiş (70) ve üzerinde olan adaylardan muvaffakiyet sıralamasına nazaran, Nakil yapılacak takım sayısının en Çok yarısı kadar yedek Namzet belırlenebilecektir.

(10) Yazılı ve kelamlı İmtihan sonucunda rastgele bir kısımdan kâfi Namzet alınamaması halinde, Noksan kalan takım Başkanlık tarafından Müsait görülecek öteki kısımlardan Nakil yapılarak doldurulabilecektir.

(11) Yazılı ve kelamlı İmtihan sonucunda yeteri kadar Müsait Namzet olmaması halinde ilan edilenden daha az sayıda takıma Nakil yapılabilecektir.

V- İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

(1) Ön eleme imtihanı 12/09/21121 tarihinde ve saat 10.00’da başlayacak ve Biricik oturumda yapılacaktır. İmtihan müddeti 120 dakika olacaktır.

(2) Ön eleme imtihanına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile İmtihan yeri Bağlantı Başkanlığı resmi internet sitesinde (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.

(3) İmtihana katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan imtihana katılma kaidelerini taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş imtihanına alınmayacaklardır. Bunlardan imtihana girmiş olanların imtihanları da geçersiz sayılacaktır.

(4) Yazılı İmtihan puanlarına nazaran yapılacak sıralama sonucunda Meydan bilgisi yazılı imtihanına katılmaya hak kazananların isimleri ile imtihanın tarihi ve yeri, İrtibat Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

VI- KİMLİK DOKÜMANI VE İMTİHANA GİRİŞ BELGESİ

(I) Adaylar, imtihana girebilmek için İmtihan Giriş Dokümanı ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Evrakını (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı şoför evrakı, müddeti geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından müsaadeyle ayrılanlar ve bunların yasal mirasçılarına ilişkin mavi kart, Nüfus ve Vatandaşlık işleri genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve müddeti geçerli Süreksiz Kimlik Dokümanı bu gayeyle kullanılabilir) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışındaki dokümanlar (TC. Kimlik numarasız şoför evrakı, mesleksel kimlik kartları vb.) imtihana giriş için geçerli kimlik evrakı olarak kabul edilmez. doküman denetimleri İmtihan görevlilerince yapılacak olup, Noksan evrakı olanlar imtihana alınmayacaktır.

(2) İmtihan, sıhhat Bakanlığının Kovid-19 önlemleri kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda adayların İmtihan binasına girişinde ateş ölçümü gerçekleştirilecektir. Adaylar maske ve HES kodu ile İmtihan salonlarına giriş yapabilecektir. T.C. sıhhat Bakanlığının yayımladığı Kovid-19 Salgın İdaresi ve Çalışma Rehberi kararları doğrultusunda Kovid-19 (+) olan, Kovid-19 temaslısı olan yahut İmtihan binasına giriş esnasında gövde sıcaklığı 38 derece ve üzeri olan riskli adaylar İmtihan binasına alınmayacaktır. Belirtilen sebeplerden dolay imtihana giremeyen adaylar için İmtihan fiyatı iade edilecektir. İade süreci için adayların İmtihan müracaat sayfasında yer Meydan iade dilekçesini doldurmaları, ilgili durumlarını belgeleyen sıhhat raporları ile imtihandan sonraki 5 (beş) Amel günü içinde dilekçe üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese rastgele bir sebeple vaktinde ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır.

(3) Başvurusu geçersiz sayılan, imtihana girmeyen yahut giremeyen, imtihana alınmayan yahut çıkarılan, imtihanda başarısız olan yahut imtihanı geçersiz sayılan, fiyat gerektirmeyen bir süreç için fiyat yatıran yahut tıpkı süreç için apansız Çok ödeme yapmış olan adayların ödedikleri fiyatlar iade edilmeyecektir. Fiyatların yanlışsız yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.

(4) İmtihan Giriş Evrakları, İmtihan Hizmetleri web sitesi üzerinden 06-10 Eylül 2021 tarihinde adayların erişimine açılacaktır. İmtihan Giriş Evrakının renkli yahut Siyah ak çıktısı alınabilir. Adaylar, bu evrakların yazıcıdan dökümünü alırken doküman üzerindeki bütün alanların görünür olmasına dikkat etmelidir. Evrakın üzerinde adayın imtihana gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. İmtihan Giriş Dokümanında yazılı olan salondan Öbür bir yerde imtihana giren adayın imtihanı geçersiz sayılır. Adayın imtihana gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek emeli ile İmtihan gününden Evvel gidip görmesi İmtihan günü adaya kolaylık sağlayacaktır. İmtihan Giriş Evrakı adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

VII- KAZANANLARIN İLANI VE A YANMASI

Sınavı asil yahut varsa yedek olarak kazananların isimleri Bağlantı Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecektir. İmtihanda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen müddet içinde İrtibat Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Giriş imtihanım kazananlardan müracaat dokümanlarında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

VIII- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaralan ile İrtibat Başkanlığı intemetAveb sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.

Telefon Numarası: (0 312) 590 27 58/ 27 59 /27 69

İnternet/Web Sayfası: http://www.ilctisim.gov.tr

E-posta: basvuru@iletisim.gov.tr

Adres: İrtibat Başkanlığı Hizmet Binası Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kızılırmak, Mevlana Bulvarı No: 144, 06520 Çankaya/ ANKARA

Gönderim Adresi: Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ESKİŞEHİR

6502/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir