İcra müdürlüğü imtihanı için Değerli karar… Tıpkı gerçek sayısına sahip adaylar farklı puan alabilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı imtihanına katılan ve imtihanda 69.06429 puan alarak başarısız sayılan davacı tarafından, İmtihan sorularına yanlış uygulanan standart sapma sürecinin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk derece mahkemesi davayı reddetmiştir. Mahkeme şu konulara vurgu yapmıştır.

Davacıyla birebir yanlışsız sayılarına sahip emsal 9 adayın İmtihan sonucu en düşük 66.47, en yüksek 72.11 dir. Puanı en yüksek hesaplanan adayın öteki adaylardan faklı olarak en az yanlışsız yanıt verilen Meydan soruları Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu alt testlerinde sorulan Yekün 9 soruya 9 yanlışsız karşılık vermiştir.

Emsal öbür adayların belirtilen alt testlere yüklü olarak 6 hakikat karşılık vermiştir.

Davalı idarece standart sapma ve muvaffakiyet puan hesaplamaları bir formül kullanılarak hesaplanmış, alt testlerde farklı yanlışsız sayılarına sahip olan fakat genel Yetenek ve genel Kültür Testi ile Meydan Bilgisi Testinde birebir sayıda gerçek karşılığı bulunan adayları genel muvaffakiyet puanının farklı olmasının da işin tabiatı gereği olduğunu belirtmiştir.

Danıştay 12. Dairesi bu kararı onamıştır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2020/2020
Karar No: 2021/96

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .
VEKİLİ: Av..
KARŞI taraf (DAVALI) : . Başkanlığı.
VEKİLİ: Av. .
İSTEMİN KONUSU : . idare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

DAVA KONUSU İSTEM:

Dava, 28 Aralık 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı imtihanına katılan ve imtihanda 69.06429 puan alarak başarısız sayılan davacı tarafından, İmtihan sorularına yanlış uygulanan standart sapma sürecinin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

idare Mahkemesince; davalı idarece standart sapma ve muvaffakiyet puanlarının bir formül kullanılarak hesaplandığı, alt testlerde farklı hakikat sayılarına sahip olan Ama genel Yetenek ve genel Kültür Testi ile Meydan Bilgisi Testinde tıpkı sayıda hakikat yanıtı bulunan adayları genel muvaffakiyet puanının farklı olmasının da işin tabiatı gereği olduğu, davacı tarafından genel maksatlı dilekçe ile davalı yönetime tekrar inceleme talebiyle yapılan müracaat üzerine yapılan kıymetlendirme sonucunda bir yanılgı tespit edilmediği, münasebetiyle İmtihan sorularına uygulanan standart sapma ile ilgili olarak hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ:

Davacı tarafından, idare Mahkemesince detaylı bir hesap gerektiren standart sapmanın rastgele bir yetkinliğe sahip bir uzmana tevdi edilmeden yalnızca davalı idarece hesaplanan standart sapmaya riayet edilerek karar verildiği, kendisiyle birebir gerçek sayılarına sahip adayların imtihanda başarılı sayıldığı, davalı yönetim tarafından hangi soruya kaç puan verildiği ve standart sapma puanının kaç olduğuna ait doküman sunulmadığından idare Mahkemesi kararının hukuka ters olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı yönetim tarafından, dava konusu İmtihan sonuçlarının hesaplanmasında standart sapmanın hakikat uygulandığından dava konusu sürecin ve idare Mahkemesi kararının hukuka Müsait olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK YARGICININ KANISI:

Temyiz isteminin reddi ile yordam ve yasaya Müsait olan idare Mahkemesi kararının Daire kararımızda belirtilen münasebet ile onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Dava, 28 Aralık 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı imtihanına katılarak, Meydan Soru testinden 27 hakikat 8 yanlış, genel Kültür – genel Yetenek testinden 16 hakikat 19 yanlış yapan ve İmtihan sonucunda 69.06429 puan alarak başarısız sayılan davacı tarafından, İmtihan sorularına yanlış uygulanan standart sapma sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

6114 sayılı Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Örgüt ve Misyonları Hakkında Kanun’un Temel unsurlar başlıklı 7. unsurunda;

Görevleri Hakkında Kanun’un Temel prensipler başlıklı 7. unsurunda;

(9) özel kurumların taleplerine yönelik imtihanlar, Yönetim Heyetinin yapacağı düzenlemeler ile gerçekleştirilir kararı bulunmaktadır.

2019 eşitlik Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme İmtihanı müracaat Kılavuzunda, imtihanı oluşturan sorulara uygulanan standart sapma ile ilgili yazılı imtihanda genel Yetenek ve genel kültür sorularının yirmi (20), Meydan bilgisi sorularının seksen (80) puan yüküne sahip olacak halde değerlendirileceği, bu kıymetlendirme yapılırken genel Yetenek ve genel kültür mevzuları ile Meydan bilgisi bahislerinin kendi ortalarında eşit olarak puanlandığı, genel Yetenek Ve genel Kültür Testinde bulunan 5 husus ile Meydan Bilgisi Testinde bulunan 5 bahsin farklı birer alt test olarak değerlendirileceği, 10 alt test için adayların olmamış puanlarının başka ayrı hesaplanacağı, her bir alt test için imtihana giren adayların olmamış puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma bedellerinin bulunacağı, bulunan ortalama ve standart sapma pahaları kullanılarak her bir alt test için adayların olmamış puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürüleceği, genel Yetenek Ve genel Kültür Testinde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her birinin 0,2 yüklendirme katsayısı ile çarpılarak ve toplanarak, genel Yetenek ve genel Kültür Testi Yüklü Puanın bulunacağı, Meydan Bilgisi Testinde bulunan 5 alt test için hesaplanan puanların her biri 0,2 yüklendirme katsayısı ile çarpılacağı ve toplanacağı bunun sonucunda ise Meydan Bilgisi Testi Yüklü Puanının bulunacağı, genel Yetenek ve genel Kültür Testi Yüklü Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü genel Yetenek ve genel Kültür Testinin bütününde hesaplanan en düşük olmamış puan bedelinin 4/7 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak formda puanlara dönüştürüleceği ve bu puanın genel Yetenek ve genel Kültür Testi Muvaffakiyet Puanı olarak belirleneceği, Meydan Bilgisi Testi Yüklü Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Meydan Bilgisi Testinin bütününde hesaplanan en düşük olmamış puan bedelinin 16/7 ile çarpılması sonucu bulunan değer olacak formda puanlara dönüştürüleceği ve bu puanın Meydan Bilgisi Testi Muvaffakiyet Puanı olarak belirleneceği, genel Yetenek ve genel Kültür Testi Muvaffakiyet Puanı ile Meydan Bilgisi Testi Muvaffakiyet Puanının toplanması ile genel Muvaffakiyet Puanının hesaplanacağı belirtilmiştir.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Bakılan uyuşmazlıkta davacının katıldığı imtihanda, Meydan Soru testinden 27 hakikat 8 yanlış, genel Kültür – genel Yetenek testinden 16 hakikat 19 yanlış yaptığı ve İmtihan sonucunun 69.06 puan olarak hesaplandığı, Dairemizin 19/10/2020 tarihli Uzaklık kararına cevaben davalı yönetim tarafından sunulan bilgi ve dokümanlardan, davacıyla tıpkı hakikat sayılarına sahip emsal 9 adayın İmtihan sonucunun en düşük 66.47, en yüksek 72.11 olarak hesaplandığı, puanı en yüksek hesaplanan adayın öbür adaylardan faklı olarak en az gerçek yanıt verilen Meydan soruları Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu alt testlerinde sorulan Yekün 9 soruya 9 yanlışsız yanıt verdiği, emsal diğer adayların belirtilen alt testlere yüklü olarak 6 gerçek yanıt verdiği, davacının da bu alanlarda Yekün 6 doğruya sahip olduğu görüldüğünden, davalı idarece standart sapma ve muvaffakiyet puan hesaplamaları bir formül kullanılarak hesaplandığı, alt testlerde farklı gerçek sayılarına sahip olan Ancak genel Yetenek ve genel Kültür Testi ile Meydan Bilgisi Testinde tıpkı sayıda gerçek yanıtı bulunan adayları genel muvaffakiyet puanının farklı olmasının da işin tabiatı gereği olduğu, münasebetiyle İmtihan sorularına uygulanan standart sapma sürecinde hukuka terslik bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda; idare Mahkemesi kararının münasebeti yerinde bulunmamakta ise de, kelamı edilen konu sonucu prestijiyle hukuka Müsait bulunan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte bulunmamıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın reddine ait . idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının üstte belirtilen MÜNASEBETLE ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı Kanun’un 20/B hususunun birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca Kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 21/01/2021 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X)

KARŞI OY

Dava; 28 Aralık 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı imtihanına katılarak, Meydan Soru testinden 27 yanlışsız 8 yanlış, genel Kültür – genel Yetenek testinden 16 hakikat 19 yanlış yapan ve İmtihan sonucunda 69.06429 puan alarak başarısız sayılan davacı tarafından, İmtihan sorularına yanlış uygulanan standart sapma sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

Dava konusu olayda, uyuşmazlığın tahlili niteliği prestijiyle uzmanlık gerektirdiğinden standart sapmanın yanılgılı uygulanıp uygulanmadığının uzman incelemesi yaptırılarak tespitinden sonra işin aslı hakkında bir karar verilmesi gerektiği karşı oyu ile çoğunluk kararına katılmıyorum.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir