Ferdî Dataları Muhafaza Kurumu 10 uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

Kişisel Dataları Müdafaa Kurumundan:

KİŞİSEL DATALARI MUHAFAZA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHAN İLANI

1 – Ferdî Dataları Müdafaa Uzman Yardımcılığı İmtihanı:

Kişisel Bilgileri Müdafaa Kurumunda genel idare Hizmetleri Sınıfında Aleni bulunan 8. derece takımlarda misyon yapmak üzere; 10 adet Ferdî Bilgileri Müdafaa Uzman Yardımcısı takımı için, 2020 ve 2021 yılı halk İşçisi Seçme İmtihanı (KPSS) sonuçlarına nazaran, 09/10/2021 tarihinde yazılı İmtihan yapılacaktır. Her Küme için müracaatta bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına nazaran en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş takım sayısının 20 sert kadar aday, yazılı imtihana çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip öteki adaylar da yazılı imtihana çağrılacaktır.

Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere iki evreli yapılacak, yazılı İmtihan test yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Alınacak uzman yardımcılarının tahsil kümesi, sayısı, imtihana çağırılacak Namzet sayısı ve KPSS puan tipleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2 – İmtihana katılacak adaylarda aranılan kaideler:

Sınava katılacak adaylarda aşağıdaki kaideler aranacaktır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen genel kaideleri taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yahut 2021 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanına (KPSS) katılmış ve üstte yer Meydan tabloda belirtilen puan tiplerinden taban 75 puan ve üzerinde puan almış olmak,

c) Kurumun takım ve gereksinim durumuna nazaran;

1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-4 kümesi için),

2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, İktisat ve işletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer Meydan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP-38 kümesi için),

3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği kısımlarından ya da sayılan kısımların denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-3 kümesi için),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen “Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (YDS) nihayet beş Yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almak yahut lisan yeterliliği bakımından yahut buna denkliği kabul edilen milletlerarası geçerliliği bulunan Öbür bir evraka sahip olmak, (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı lisan imtihanlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr),

d) 2021 yılı Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1986 tarihinden sonra doğanlar)

3 – İmtihan bahisleri:

3.1. Yazılı İmtihan Mevzuları ve Tartı Oranları:

3.1.1. Ortak Konular

– genel Kültür (% 15),

– genel Yetenek (%15),

– Ferdî Bilgilerin Korunması Kanunu ve öbür düzenlemeler, ferdî dataların korunması ile ilgili milletlerarası mevzuat ve uygulamalar (%20)

3.1.2. Mesleksel Meydan Bilgisi

– Hukuk Fakültesi mezunları için; Anayasa Hukuku, idare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, uygar Hukuk, Ticaret Hukuku, Borçlar hukuku (% 50),

– Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, iktisat ve İşletme mezunları için; Anayasa Hukuku, idare Hukuku, Mikro ve Makro İktisat, iktisat Siyaseti, Türkiye İktisadı, Milletlerarası İktisat, halk Maliyesi, Türk Vergi Sisteminin genel Temelleri, Maliye Siyaseti, İşçi İdaresi, Memleketler arası Bağlar, Memleketler arası Kuruluşlar, Türk Hariç Siyaseti, Siyasi Tarih (% 50).

– Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunları için; Temel Bilgisayar Programlama ve Algoritma Geliştirme, Bilişim Teknolojilerinde Temel Kavramlar (Bilgisayar Teknolojileri Kavramları, Temel Bilgisayar Ağları ve İnternet, Temel Bilgi Güvenliği, Temel Data Tabanı), Yazılım Mühendisliği, Bilgi Tabanı Yönetim Sistemleri, Bilgi Yapıları ve Algoritmalar, Bilgisayar Ağları ve İnternet, Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Elektronik Devreler, Sayısal Mantık Tasarımı, Mikro İşlemciler, Haberleşme (% 50).

3.2. Kelamlı İmtihan Hususları ve Yük Oranları:

Adaylar:

– İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesi,

– Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

– Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

– Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

– genel Yetenek ve genel kültürü,

– Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden kıymetlendirilerek, farklı başka puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, kelamlı imtihanda, İmtihan Heyeti tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilecektir.

4 – Kıymetlendirme prosedürü ve sonuçların ilanı:

Yazılı İmtihan notu, 100 tam puan üzerinden pahalandırılacak, yazılı İmtihan sonucunda 70 puandan az olmamak üzere en yüksek puandan başlanarak giriş imtihanı duyurusunda belirtilen takımın dört katına kadar Namzet kelamlı imtihana girmeye hak kazanacaktır. Yapılan sıralama sonucunda nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip öbür adaylar da kelamlı imtihana çağrılacaktır. Yazılı İmtihan sonuçları Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.

Sözlü İmtihan Kurum tarafından yapılacak olup, kelamlı imtihanın yeri, günü ve saati ile imtihana katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Karşılaşma imtihanları sonucu puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir Meydan için Nakil yapılacak takım sayısı kadar asıl, asıl Namzet sayısının yarısı kadar da yedek Namzet belirlenir. Kelamlı İmtihan puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yazılı İmtihan puanı, yabancı lisan puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alır.

5 – İmtihan müracaat tarihi ve biçimi:

Sınav müracaatları 31/08/2021 – 27/09/2021 tarihleri ortasında Kurumun internet sitesinden (www.kvkk.gov.tr) indirilerek doldurulacak Şahsî Bilgileri Müdafaa Uzman Yardımcılığı Karşılaşma İmtihanı müracaat Formuna, aşağıda istenilen evrakların eklenmesi suretiyle müracaat müddeti içerisinde Kuruma şahsen yahut posta yoluyla teslim edilerek yapılacaktır. nihayet müracaat tarihinde saat 18.00’dan sonra Kuruma intikal eden müracaatlar kabul edilmeyecek olup, postada meydana istikbal gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda istenilen dokümanlar:

a) Ferdî Dataları Muhafaza Uzman Yardımcılığı Karşılaşma İmtihanı müracaat Formu (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve çıktısı alınarak imzalanacaktır).

b) KPSS Sonuç evrakının aslı yahut fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

c) Yabancı lisan Sonuç dokümanının aslı yahut bilgisayar çıktısı,

ç) Diploma yahut süreksiz mezuniyet dokümanının aslı, noter, üniversite yahut Kurumca onaylı örneği (Belgenin aslı ve fotokopisi ile şahsen Müracaat edilmesi halinde bir örneği Tasdik edilerek, aslı iade edilecektir), (Eğitimi Yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik evrakının aslı yahut onaylı örneği), (e-Devlet üzerinden alınmış “Yükseköğretim Mezun Belgesi” de geçerli kabul edilecektir),

d) Üç adet vesikalık fotoğraf,

e) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,

6 – İmtihan fiyatının yatırılması:

Sınava giriş fiyatı olan 75,00 TL (Yetmişbeş), yazılı imtihana katılmaya hak kazananlar tarafından, https://www.aybu.edu.tr/hukuk/ adresinde ilan edilecek tarihler ortasında, üniversite tarafından bildirilecek banka hesabına yatırılacak olup, İmtihan fiyatını müddetinde yatırmayanlar imtihana katılmaya hak kazanamayacak, İmtihan fiyatını yatırmasına Karşın rastgele bir sebeple imtihana katılmayanların fiyatları üniversite tarafından kendilerine iade edilmeyecektir.

7- İmtihan giriş evrakları:

Adaylar için ayrıyeten İmtihan giriş dokümanı düzenlenmeyecek olup adayların imtihana fotoğraflı T.C. kimlik kartı, ehliyet, pasaport yahut evlilik cüzdanı ile gelmeleri gerekmektedir. İmtihan yeri (bina, İmtihan salon no ve Dizi no) bilgileri İmtihan tarihinden evvelki pazartesi günü ve/veya en geç 08/10/2021 tarihine kadar https://www.aybu.edu.tr/hukuk/ adresinde ilan edilecektir.

8 – İmtihan tarihi ve yeri:

Yazılı İmtihan 09/10/2021 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 15 Temmuz Şehitleri ve/veya ulusal İrade Yerleşkelerinde (Etlik/Ankara) gerçekleştirilecek olup, İmtihan salonu ve saati https://www.aybu.edu.tr/hukuk/ adresinde ilan edilecektir. Adayların İmtihan saatinden en az yarım saat Evvel imtihana girecekleri yerde Amade bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik dokümanı (Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı; kimlik kartı, nüfus cüzdanı, şoför dokümanı yahut pasaport) olması gerekmektedir. İmtihanın başlamasından evvelki nihayet 10 dakikadan itibaren binaya Namzet girişi kabul edilmeyecektir.

9 – İmtihan Müracaatında Elde Edilen Ferdî Veriler

Kişisel Dataları Müdafaa Uzman Yardımcılığı giriş imtihanına başvuranlardan talep edilen müracaat formu ve eklerinde yer alan; adaya ilişkin kimlik, fotoğraf, eğitim, imtihan, bağlantı ve çalışma durumu bilgileri, 6698 sayılı Kanunun 5 inci hususunun ikinci fıkrası gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için Gerekli olması” sürece kaidesi doğrultusunda;

– Adayların imtihana iştirak hizmeti hakkının tesisi, kullanılması yahut korunması,

– İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda kanıt olarak kullanılması

– Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,

– Müracaatların teyidi ve istatistiksel gayeyle tespiti

amaçlarıyla sonlu olarak Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak No:4 Çankaya adresinde mukim Şahsî Bilgileri Müdafaa Kurumu tarafından şahsen/posta yoluyla yapılan müracaat dokümanları doğrultusunda manuel olarak işlenmektedir.

Kişisel Bilgileri Müdafaa Uzman Yardımcılığı giriş imtihanının yapılması konusunda Şahsî Dataları Müdafaa Kurumu ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ortasında işbirliği protokolü ve kontrat imzalanmış olup, İmtihan müracaatında bulunan şahıslardan elde edilmekte olan ferdî datalar, 6698 sayılı kanun açısından data sorumlusu olan Ferdî Bilgileri Müdafaa Kurumu ismine data işleyen sıfatıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından da işlenecektir.

Kurumumuzla ve Kurumumuz ismine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiyle paylaştığınız ferdî bilgileriniz, yalnızca türel uyuşmazlıklarda; talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Adaylar, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci hususu kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna müracaat Yordam ve Temelleri Hakkında Tebliğe” nazaran Şahsî Dataları Müdafaa Kurumuna yazılı olarak iletebilirler.

10- öteki Konular:

Sınav sonuçlarına itiraz fiyatı ^100,00TL^ (Yüz) Türk Lirasıdır. Adaylar İmtihan sonuçlarına itirazlarını, itiraz fiyatlarını, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin hesaplarına “Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası ve Şahsî Bilgileri Müdafaa Uzman Yardımcısı İmtihanı sonucuna itiraz” açıklamasını belirtmek suretiyle yatırdıklarını gösteren dekontu ekleyecekleri bir dilekçe ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilgili ünitesine yazılı olarak yapacaklardır.

Soruya İtiraz fiyatı her bir soru için ^100,00TL^ (Yüz) Türk Lirasıdır. Adaylar imtihanda sorulan soruya ait itirazlarını, her bir soru için itiraz fiyatını, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin hesaplarına “Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası ve Şahsî Bilgileri Müdafaa Uzman Yardımcısı İmtihanı … adet İmtihan sorusuna itiraz” açıklamasını belirtmek suretiyle yatırdıklarını gösteren dekontu ekleyecekleri hangi sorulara itiraz ettikleri konusunu da içeren bir dilekçe ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ilgili ünitesine yazılı olarak yapacaklardır.

Giriş imtihanını kazananlardan, İmtihan müracaatında gerçeğe karşıt beyanda bulundukları tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur. Bu biçimde Kurumu yanıltanlar halk vazifelisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Sınav müracaatında bulunan engelli adayların, yüklenici tarafından Gerekli hazırlıkların yapılarak Müsait ortamın sağlanabilmesi için müracaatları sırasında, bu hususu belirterek Mani durumlarını gösteren evrakları de eklemeleri gerekmektedir.

Olağanüstü durumlar ve zorlayıcı sebepler münasebetiyle İmtihan takviminde yapılacak değişiklikler kurumun internet adresinden duyurulacak olup adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

6687/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir