TMMOB, hür yeminli Uğraş mensupluğu İmtihan duyurusu

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: ÖZGÜR YEMİNLİ Uğraş MENSUPLUĞU İMTİHAN DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman sanayi Mühendisliği ve Ağaç İşleri sanayi Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı ve 8 inci hususları ile “Orman Mühendisliği, Orman sanayi Mühendisliği ve Ağaç İşleri sanayi Mühendisliği Hür Yeminli Uğraş Mensupluğu Tüzüğü” nün 13 üncü ve 14 üncü hususlarına nazaran hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleksel Tecrübe Kazanma ve Uğraş Mensupluğu İmtihan Yönetmeliği” asıllarına nazaran Hür Yeminli Uğraş Mensupluğu imtihanları yapılacaktır. İmtihanlara aşağıdaki kuralları taşıyan orman mühendisi, orman sanayi mühendisi ve ağaç işleri sanayi mühendisi unvanlı hür Uğraş mensupları ve/veya hür Uğraş mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılacaktır.

A) İMTİHANA GİRECEK HÜR YEMİNLİ Uğraş MENSUBU ADAYLARINDA ARANACAK KAİDELER VE İMTİHAN MÜRACAAT ASILLARI:

1- Orman Mühendisi, Orman sanayi Mühendisi ve Ağaç İşleri sanayi Mühendisi yetiştiren lisans seviyesinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kuramlarından mezun mühendis yahut yüksek mühendis unvanına sahip olmak.

2- 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Kanunun 6 ncı unsurundaki hür yeminli Uğraş mensubu olacaklar için aranan genel ve Özel kurallara sahip olmak.

3- Hala halk kuramlarında vazifeli olmamak. (Mes. Den. Kaz. ve Sın. Taraf. Md.51/2)

4- Hür Uğraş Mensupluğu Ruhsat Dokümanına sahip olmak.

5- Odaya borcu bulunmamak.

6- Cumhuriyet Savcılığından alınacak isimli sicil dokümanında Özgür Yeminli Uğraş Mensubu olmasına Mani sicil kaydı bulunmamak.

7- Bu hususun aşağıdaki bentlerinde belirtilen mesleksel alanların biri yahut bir kaçında, toplumsal garantili olarak Yekün en az 10 (on) Yıl vadeli Hür Uğraş Mensubu olarak çalıştığını yahut ormancılık, orman sanayisi ve ağaç işleri sanayisi hususlarında hizmet veren halk kuramlarında Hür Uğraş Mensubu hakkını kazandığını, hizmet cetveli ve/veya toplumsal Emniyet evrakı ile kanıtlayarak bu dokümanları duyuruda örneği ekli formu doldurup dilekçeye ekleyerek Odaya teslim etmek.

Buna nazaran;

a) Ormancılık, orman sanayisi ve ağaç işleri sanayisi mevzularında hizmet veren halk kuramlarında, Hür Uğraş Mensupluğu hakkını kazanmış olarak çalıştığı müddetler; “Orman Mühendisleri Odası Mesleksel Tecrübe Kazanma ve Uğraş Mensupluğu İmtihan Yönetmeliği” nin 51 inci unsuru asıllarına nazaran ve resmi dokümanlara dayalı olarak kanıtlanacaktır.

b) Odaya kayıtlı oldukları tarihten itibaren Özgür Uğraş Mensubu olarak çalıştıkları müddetler aşağıdaki hallerde kanıtlanacaktır.

– 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) Evvel çalışılan mühletler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak kaidesiyle, özgür mühendis ve müşavir evrakı ile kendi nam ve hesabına yahut hizmet akdiyle Odaya tescilli ofislerde ve/veya şirketlerde toplumsal garantili olarak çalışılan müddetler, resmi evraklara dayalı olarak kanıtlanması.

– 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) sonra çalışılan mühletler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak kuralıyla, özgür Uğraş mensupluğu ruhsat dokümanlı ve çalışanlar listesinde kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına kurduğu ormancılık yahut orman eserleri ofisleri ile hür ormancılık ve orman eserleri şirketlerinde yahut hizmet akdiyle tıpkı ofislerde yahut şirketlere toplumsal teminatlı olarak çalışılan müddetlerin Oda kayıtlarından belgelenmesi.

c) Odaya kayıtlı olduğu tarihinden itibaren ormancılık, orman sanayisi ve ağaç işleri sanayisi mevzularında iştigal eden gerçek ve/veya Özel hukuk hukuksal şahıslarında, toplumsal garantili olarak ve mesleksel aktiflik hususlarına Müsait işlerde mühendis olarak çalıştığının toplumsal Emniyet dokümanı ile kanıtlanması.

8- İmtihan müracaatları online sistemi üzerinden ve aşağıdaki halde yapılacaktır;

a) Online süreç merkezinden “SYMM İmtihan Başvurusu” menüsüne girilerek müracaat formu doldurularak kaydedilecek, form doldurulurken hangi derslerden imtihana girileceği işaretlenecektir.

b) Müracaatın onaylanabilmesi için Tekrar online süreç merkezinin form ekranında da belirtilen

Özgür Uğraş mensupluğu yapmış ve/veya özgür Uğraş mensupluğu hakkını kazanmış olarak en az 10 (on) Yıl periyodik çalışıldığını kanıtlayan evraklara dayalı Hizmet Cetveli Formu ve form eki belgeler

Cumhuriyet savcılığından alınacak isimli sicil kaydı,

Özgür Uğraş Mensupluğu Ruhsat Dokümanı ve Vize cetveli fotokopisi

Vesikalık fotoğraf (2 Adet)

Belgelerinin 20 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya direkt yahut taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu dokümanların gelip gelmediği Tekrar online süreç merkezinden takip edilebilecektir.

c) İmtihan müracaatları TEMDEM kurulunca 25 Ağustos 2021 Çarşamba gününe kadar incelenecek, SYMM imtihanına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Heyetine bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 27 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar birinci Sefer imtihana gireceklere ilişkin süreksiz Namzet listesi duyurulacaktır. müracaat sonuçları tıpkı vakitte online süreç merkezinden takip edilebilecektir. SYMM adayları, süreksiz Namzet listesine rağmen 1 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar Odaya itiraz edebilirler. Oda, 3 Eylül 2021 Cuma gününe kadar itirazları Kesin sonuca bağlayarak, SYMM imtihanına birinci Defa girecek adaylar ile Bir arada başarısız olunan derslerden girecek adayların Kesin listesini Odanın ilan tahtası ile internet sayfasında duyurur.

d) SYMM imtihanına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği İmtihan hususlarına ilişkin İmtihan fiyatının 08 Eylül 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, Tekrar birebir formda bulunan “Öde” butonu kullanılarak kredi kartı ile direkt ödenebileceği üzere; banka havalesi yahut Oda muhasebesine de ödenebilecek lakin sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit ettirilecektir.

e) İmtihan giriş dokümanı, müracaat onaylandıktan sonra online süreç merkezinde müracaat yapılan ekrandan 10 Eylül 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır.

f) Özgür Uğraş mensupluğu İmtihan giriş evrakıyla imtihanlara girilebilecektir.

g) İmtihanlara, özgür yeminli Uğraş mensupluğu İmtihan giriş dokümanıyla girilecek ve yanlarında fotoğraflı nüfus cüzdanı yahut Oda üyeliği kimlik dokümanı bulunacaktır.

B) İMTİHANLARA AİT BİLGİLER:

1) İmtihan günü: 11 Eylül 2021 Cumartesi günü her uzmanlık alanında Biricik Celse yapılacaktır.

2) İmtihan başlama saati: 09.30

3) İmtihan müddeti: Her bahis için İmtihan mühleti 25 dakikadır. Biricik oturumda Oda Yönetim kurulunca belirlenecek en Fazla sekiz bahiste İmtihan yapılacaktır.

4) İmtihan yeri ve adresi: Ankara, İmtihan giriş dokümanında belirtilen adres ve salonda

5) İmtihanların biçimi: Çoktan seçmeli yazılı test

6) İmtihan soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı hususunun birinci fıkrasındaki mevzularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki hususlarda orman sanayi mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki hususlarda ağaç işleri sanayi mühendisleri imtihanlara girecekler ve her bir mevzuda 25 (yirmi beş) soru sorulacaktır.

7) Puan durumu: Her İmtihan konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun pahası 4 (dört) puandır.

5531 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliğe nazaran, Özgür Yeminli Uğraş Mensupluğu imtihanlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman sanayi Mühendisi ve Ağaç İşleri sanayi Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci unsuru uyarınca ilanen duyurulur.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: ÖZGÜR Uğraş MENSUPLUĞU İMTİHAN DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman sanayi Mühendisliği ve Ağaç İşleri sanayi Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı unsuru uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleksel Tecrübe Kazanma ve Uğraş Mensupluğu İmtihan Yönetmeliği” ne Müsait olarak, bir Yıl vadeli mesleksel tecrübe kazanma çalışmalarını muvaffakiyetle tamamlamış orman mühendisi, orman sanayi mühendisi ve ağaç işleri sanayi mühendisi Namzet Uğraş mensuplarının katılacakları özgür Uğraş mensupluğu imtihanları, uzmanlık alanlarına nazaran farklı ayrı olmak üzere aşağıdaki asıllar dahilinde yapılacaktır. Buna nazaran;

A) İMTİHANA GİRECEK Namzet Uğraş MENSUPLARINDA ARANACAK KOŞULLAR:

a) SMM İmtihanlarına aşağıdaki hür Uğraş mensubu adaylar girebileceklerdir.

1- Mesleksel tecrübe kazanma çalışmalarını muvaffakiyetle tamamlamış ve birinci defa imtihana girecek adaylar.

2- Hür Uğraş mensupluğu imtihanlarında başarısız olunan bahisler ile not yükseltilmek istenen hususlarda imtihanlara girmek isteyen adaylar

b) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı Uğraş mensubu yanında yahut kontrol ve nezaretinde bir Yıl müddetli mesleksel tecrübe kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı Uğraş mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye kıymetlendirme notu alarak başarılı olmak şartıyla tezkiye varakası düzenlenecektir. Tezkiye varakası birebir vakitte yanında mesleksel tecrübe kazanma çalışması yapılan Uğraş mensubu tarafından online sistemi üzerinden de doldurulacaktır.

c) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen mühlet içinde Odaya teslim edilecek, tez kıymetlendirme sonuçları Oda tarafından sisteme işlenecek ve İmtihan müracaatları online sistemi üzerinden aşağıdaki halde yapılmaya başlanacaktır.

1- Online süreç merkezinden “SMM İmtihan Başvurusu” menüsüne girilerek müracaat formu doldurulacak ve form doldurulurken hangi derslerden imtihana girileceği işaretlenecektir.

2- Müracaatın onaylanabilmesi için;

Tezkiye varakasının aslı,

Cumhuriyet Savcılığından alınacak isimli sicil evrakı,

Mesleksel tecrübe kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair Tamamlama Dokümanı,

23 Ağustos 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya direkt yahut taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ç) İmtihan müracaatları TEMDEM kurulunca 25 Ağustos 2021 Çarşamba gününe kadar incelenecek, SMM imtihanına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Şurasına bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 27 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar duyurulacaktır. müracaat sonuçları tıpkı vakitte online süreç merkezinden takip edilecektir.

d) SMM imtihanına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği İmtihan fiyatının 03 Eylül 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar, Yeniden tıpkı formda bulunan “Öde” butonu kullanılarak kredi kartı ile direkt ödenebileceği üzere; banka havalesi yahut Oda muhasebesine de ödenebilecek lakin sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit ettirilecektir.

e) İmtihan giriş evrakı, müracaat onaylandıktan sonra online süreç merkezinde müracaat yapılan ekrandan 10 Eylül 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır.

f) Hür Uğraş mensupluğu İmtihan giriş evrakıyla imtihanlara girilebilecektir.

B) İMTİHANLARA AİT BİLGİLER:

a) İmtihan günü: 11 Eylül 2021 Cumartesi günü her uzmanlık alanında Biricik Celse yapılacaktır.

b) İmtihan başlama saati: 09.30

c) İmtihan müddeti: Her bahis için İmtihan müddeti 25 dakikadır. Biricik oturumda Oda Yönetim kurulunca belirlenecek orman mühendisleri için en Fazla yedi mevzuda, orman sanayi mühendisleri için en Fazla altı bahiste İmtihan yapılacaktır.

ç) İmtihan yeri ve adresi: Ankara, İmtihan giriş evrakında belirtilen adres ve salonda

d) İmtihanların formu: Çoktan seçmeli yazılı test

e) İmtihan soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı hususunun birinci fıkrasındaki hususlarda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki bahislerde orman sanayi mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki bahislerde ağaç işleri sanayi mühendisleri imtihanlara girecekler ve her bir hususta 25 (yirmi beş) soru sorulacaktır.

f) Puan durumu: Her İmtihan konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun pahası 4 (dört) puandır.

5531 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliğe nazaran hür Uğraş mensupluğu imtihanlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman sanayi Mühendisi ve Ağaç İşleri sanayi Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci hususu uyarınca ilanen duyurulur.

6882/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir