Tapu ve Kadastro 20 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro genel Müdürlüğünden:

TAPU VE KADASTRO MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI MÜSABAKA İMTİHANI DUYURUSU

Tapu ve Kadastro genel Müdürlüğü Teftiş Heyeti Başkanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, aşağıda misyon yeri, sınıfı, unvanı, takım derecesi ve sayısı belirtilen müfettiş yardımcısı takımlarına imtihanla Yekün 20 adet Müfettiş Yardımcısı (15 Hukuk Kısmı, 5 Teknik Bölüm) alınacaktır.

Görev Yeri

Sınıfı

Unvan

Kadro Derecesi

Sayısı

genel Müdürlük

GİH

Müfettiş Yrd.

7

11

genel Müdürlük

GİH

Müfettiş Yrd.

8

9

1.1) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanlarından (KPSS) birine katılmış olanlardan,

a) Hukuk kısmı için A kümesi KPSS P9 puan çeşidinden en az 85 puan almış olmak,

b) Teknik kısım için A Kümesi KPSS P3 puan tipinden en az 75 puan almış olmak,

c) İlgili KPSS puan tipine nazaran yapılan puan sıralamasında, hukuk ve teknik kısım için farklı ayrı olmak üzere belirtilen takım sayısının en Çok 6 katını oluşturacak sayı kadar puan sıralamasının üst sıralarına girmiş olmak, (Eşit puan almış olmaları nedeniyle nihayet sıradaki Namzet sayısının aniden Çok olması halinde, bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.)

1.2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususundaki şartlara sahip olmak,

1.3) Hukuk kısmı için; üniversitelerin 4 Yıl mühlet ile eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,

Teknik Kısım için; Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Mühendisi ve Mühendisi yetiştiren fakülteler ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt dışındaki en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

1.4) Karşılaşma imtihanının yapıldığı gün prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (22.11.1985 ve sonraki tarihte doğanlar)

1.5) Erkek adaylar için askerliğini yapmış yahut ertelemiş olmak yahut askerlikle ilgisi bulunmamak,

1.6) sıhhat durumu bakımından, yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve seyahat şartlarında vazife yapmaya elverişli bulunmak,

1.7) Müfettişlik Ira ve niteliklerini taşımak.

1.8) Müddeti içinde başvurmuş ve müracaat evrakı ile Birlikte istenilen doküman ve bilgileri müddetinde Teftiş Heyeti Başkanlığına vermiş yahut göndermiş bulunmak.

2) İMTİHANIN ŞEKLİ

Müfettiş yardımcılığı Karşılaşma imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Yazılı İmtihan klasik olarak yapılacaktır. Yazılı imtihanda baraj notunu geçen adaylardan, ayrılmış kontenjana nazaran alınması öngörülen müfettiş yardımcısı sayısının 3 katını oluşturacak sayı kadar Namzet yazılı imtihanı kazanmış sayılarak kelamlı imtihana çağrılacaktır.

3) MÜRACAAT YERİ VE MÜDDETİ

Başvurular imtihanın ilanından itibaren en geç 02.11.2020 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar, istenilen evraklar ile birlikte, Tapu ve Kadastro genel Müdürlüğü Teftiş Konseyi Başkanlığı ek Hizmet Binası (Kızılay Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 15 06420 Demirtepe / Çankaya / ANKARA) adresine şahsen yahut iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda 02/11/2020 tarihi Pazartesi günü mesai bitiminden Evvel belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Belirlenen müracaat tarihlerinden sonra yahut Noksan evraklarla yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler kabul edilmez.

4) YAZILI İMTİHAN İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Yazılı İmtihan için müracaatta istenen evraklar;

4.1) İmtihan müracaat formu

a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

b) İkametgah beyanı,

c) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

d) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

e) sıhhat durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve seyahat şartlarında misyon yapmaya elverişli olduklarına dair yazılı beyan,

İçeren İmtihan müracaat formu, https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=TKB adresinden doldurulacak ve çıktı alınıp Yaş imza ile imzalanacaktır.

4.2) nihayet bir Yıl içerisinde çekilmiş 4,5×6 ebadında fotoğraf,

4.3) KPSS Sonuç evrakı çıktısı,

4.4) Yükseköğretim kurumlarından verilmiş diploma yahut bitirme dokümanının aslı, noterlikçe yahut Teftiş Şurası Başkanlığınca onaylı sureti.

5) YAZILI İMTİHANA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN BELİRLENMESİ

Başvuru mühleti içerisinde geçerli müracaat yapan adaylardan ilgili KPSS puan tipine nazaran yapılan puan sıralamasında, belirtilen takım sayısının en Çok 6 katını oluşturacak sayı kadar puan sıralamasının üst sıralarına girmiş olanlar (hukuk Kısmı için birinci 90, teknik kısım için birinci 30) ile imtihana çağrılacak nihayet adayın puanına eşit puan almış olan öbür adayların tümü yazılı imtihana çağrılacaktır.

Yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi, ilgilinin ad-soyadı, Namzet numarası ve KPSS puanı belirtilmek suretiyle genel Müdürlüğün internet sitesinde (https://www.tkgm.gov.tr/) 06.11.2020 Cuma günü ilan edilecek olup ilanda yazılı imtihanın yapılacağı yerin adresi de belirtilecektir.

6) YAZILI İMTİHAN TARİHİ, YERİ VE İMTİHAN GİRİŞ FORMU

Sınav Tarihi : 21 Kasım 2020 Cumartesi günü Saat: 10.00

Sınav Yeri : Yazılı İmtihan ANKARA’da yapılacak olup yazılı imtihana katılmaya hak kazananlara ait duyuruda İmtihan yerinin adresi de belirtilecektir.

Sınav Giriş Formu : İmtihana girmeye hak kazanan adaylar, Tapu ve Kadastro genel Müdürlüğü Teftiş Konseyi Başkanlığına şahsen Müracaat etmek suretiyle en geç 20 Kasım 2020 Cuma günü mesai saati sonuna kadar İmtihan Giriş Formunu alırlar.

Sınava T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı ile Bir arada sınav giriş belgesinin gösterilmesi suretiyle girilir. İmtihan saatinde adaylar İmtihan için belirtilen yerde Amade bulunurlar. İmtihan için belirlenen saatten sonra gelen adaylar imtihana alınmazlar.

7) YAZILI İMTİHAN KONULARI

Yazılı İmtihan bahisleri; Meydan bilgisi ve yabancı lisan bilgisi sorularından oluşur. Meydan bilgisi ve yabancı lisan bilgisi sorularının puanlamaları 100 puan üzerinden başka ayrı yapılır. Meydan bilgisi bahisleri, hukuk kısmı ve teknik kısım için farklıdır:

a) Hukuk kısmı için Meydan bilgisi imtihanı aşağıdaki bahisleri kapsar:

1) Anayasa Hukuku,

2) uygar Hukukun Başlangıç, Bireyler, Aile, Miras ve Eşya Hukuku kararları,

3) Borçlar Hukukunun genel ve Özel kararları,

4) Ticaret Hukukunun genel kararları ve Şirketler Hukuku kararları,

5) Ceza Hukukunun genel ve Özel kararları,

6) Yöntem Hukukunun İdari Yargılama Metodu, Hukuk ve Ceza Tarzı kararları,

7) idare Hukuku,

8) Devletler özel Hukuku,

9) İcra ve İflas Hukuku,

10) halk Maliyesi,

11) genel iktisat ve şimdiki ekonomik mevzular.

b) Teknik kısım için Meydan bilgisi imtihanı aşağıdaki hususları kapsar:

1) Ölçme Bilgisi,

2) Kadastro Bilgisi,

3) Jeodezi,

4) Fotogrametri,

5) Dengeleme,

6) Yüksek Matematik.

Yabancı lisan bilgisi imtihanı, adayın tercihine nazaran İngilizce, Fransızca yahut Almanca lisanlarından birisinden yapılır. Yabancı lisan bilgisi imtihanı baraj olmayıp, tercih sebebidir.

8) DEĞERLENDİRME

Yazılı imtihanda, minimum 70 ve üzerinde puan almış olmak şartıyla, Meydan bilgisi İmtihan notlarına nazaran yapılan puan sıralamasında, o İmtihan devrinde o alandan alınması öngörülen Müfettiş Yardımcısı sayısının 3 katını oluşturacak sayı kadar puanlamanın üst sıralarına girmiş olan adaylar yazılı imtihanı kazanmış sayılır. Yazılı İmtihan notu 70’ten daha düşük olan bir aday, puan sıralamasının üst kısımlarında yer alsa bile imtihanı kazanamamış sayılır. Tekrar yazılı İmtihan notu 70’ten yüksek olan bir aday, puana nazaran yapılan sıralamada, alımı öngörülen Müfettiş Yardımcısı sayısının 3 katını oluşturacak sayı kadar puanlamanın üst sıralarına girememişse, yazılı imtihanı kazanamamış sayılır.

Alan bilgisi puanları eşit olan adayların kendi ortalarındaki sıralamasında, yabancı lisan puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Meydan bilgisi ve yabancı lisan puanlarının her ikisi de eşit olan adayların kendi ortalarındaki sıralamasında ise, kurumun temel aldığı KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Yazılı imtihanı kazananların listesi, ilgilinin ad-soyadı, Namzet numarası ve aldığı puan belirtilmek suretiyle İmtihan kurulunca genel Müdürlükte ve genel Müdürlüğün internet sitesinde (https://www.tkgm.gov.tr/) ilan edilir ve bu şahıslar Teftiş Heyeti Başkanlığınca kelamlı imtihana çağırılır. duyuru ve davette kelamlı imtihanın yeri ve vakti belirtilir.

Yazılı İmtihan sonucuna ilandan itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir ve İmtihan Kurulunca bu itiraz en geç yedi gün içinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebligat yapılır.

Yazılı imtihanı kazanan adaylardan; kendi el yazıları ile eğitim durumu, mesleği ve yaptığı işleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri, telefonları ve adreslerini belirten kısa özgeçmişleri alınacaktır.

Yazılı imtihanı kazanan adayların müfettişlik mesleğinin gerektirdiği davranış, Ira ve nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi gayesiyle, kelamlı imtihandan Evvel Teftiş Şurası Başkanlığınca en az iki müfettişe inceleme yaptırılacaktır.

Yazılı imtihanı kazananlar, muvaffakiyet sırasına nazaran kelamlı imtihana alınırlar. Kelamlı imtihanda yazılı İmtihan bahislerinden sorulan sorularla birlikte, Namzet hakkında müfettişler tarafından yapılan incelemenin sonucu, adayın yazılı İmtihan bahislerindeki bilgi seviyesi ve zeka, kavrama, davranış, temsil ve düzgün konuşma yeteneği Birlikte kıymetlendirilir. Kelamlı imtihanda 70 ve üzerinde puan Meydan adaylar kelamlı imtihanı kazanmış sayılır.

Yazılı ve kelamlı İmtihan notlarının ortalaması Karşılaşma İmtihan notudur.

Sınav sonuçları, genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra muvaffakiyet sırasına nazaran genel Müdürlükte ve internet sitesinde (https://www.tkgm.gov.tr/) ilan edilerek adaylara duyurulur. İmtihanı kazanan adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılır.

Yarışma İmtihan sonucuna itiraz, İmtihan sonuçlarının ilan edildiği günden başlamak üzere yedi gün içinde yazılı olarak şahsen Teftiş Şurası Başkanlığına yapılır. İmtihan Kurulunca itirazlar en geç yedi gün içinde kıymetlendirilerek, Sonuç ilgiliye bildirilir.

Atama yapılacak takım sayısı kadar Namzet muvaffakiyet sıralamasına nazaran asil Namzet olarak, sıralamada bunlardan sonra gelen adaylar da yedek Namzet olarak kabul edilecektir.

9) ÖTEKİ KONULAR

Sınavı kazanan adayların yaptığı beyanlarının doğruluğu Nakil süreçlerinden Evvel Teftiş Konseyi Başkanlığınca tespit edilir. Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunanların imtihanı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıyeten, gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilen şahıslar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

Sınav için istenen evraklar ile Teftiş Heyeti Başkanlığı hakkında detaylı bilgi https://www.tkgm.gov.tr/tr/daire-baskanliklari/teftis-kurulu-baskanligi adresinden, Teftiş Şurası Başkanlığının (0312) 551 43 54 numaralı telefonundan alınabilir.

İlan olunur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir