Sıhhat çalışanı, AÖF İşletme kısmını bitirirse intibakı yapılır mı?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

Danıştay 11. Dairesi, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kısmının sıhhat hizmetleri sınıfına atanmaya İmkan veren bir üst tahsil olmadığına karar verdi.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.
DANIŞTAY
11. DAİRE
E. 2015/1225
K. 2018/1835
T. 5.4.2018
İNTİBAKIN LİSANS SEVİYESİNDE YAPILMASI İSTEMİ ( sıhhat Hizmetleri ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri Sınıfında vazife Yapan Davacının Bitirmiş Olduğu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kısmının Mesleğiyle İlgili Bir Üst tahsil Olmadığı Aleni Olduğundan Müracaatın Reddine Dair Süreçte Hukuka Terslik Bulunmadığı/İşlemi İptal Eden Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )
BİTİRİLEN KISMIN ÜST TAHSİL SAYILMAMASI ( Yükseköğretim Yürütme Kurulunca Üniversiteler Bünyesinde Yer Meydan İşletme iktisat halk İdaresi Maliye Lisans Programlarının Ebe Hemşire sıhhat Teknisyeni sıhhat Memuru Anestezi Teknikeri Röntgen Teknisyeni yahut Teknikerliğinin Üst Tahsili Olmadığına Karar Verildiği – İşletme Kısmını Bitiren Davacının İntibakının Lisans Seviyesinde Yapılmasına Dair Müracaatın Reddi Sürecinde Hukuka Karşıtlık Görülmediği )
YARDIMCI SIHHAT HİZMETLERİ SINIFI ( sıhhat Uğraş Lisesi Mezunlarının sıhhat Hizmetleri ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri Sınıfında sıhhat Vazifelisi Olarak İstihdam Edildiği – Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sıhhat Kurumları İşletmeciliği Programı sıhhat Uğraş Liselerinin Devamı Niteliğinde Olduğundan sıhhat Kurumları İşletmeciliği Programının sıhhat Hizmetleri ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri Sınıfında Çalışan sıhhat Vazifelileri Açısından Üst tahsil Olduğunun Kabul Edildiği )
MESLEĞE DAİR KABUL EDİLECEK ÜST TAHSİL ( Üniversitelerin İşletme Fakültesi İşletme Kısmından Mezun Olanların Salt Anılan Kısımdan Mezun Olmaları Nedeniyle sıhhat Hizmetleri ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri Sınıfında İstihdam Edilmelerinin Muhtemel Olmadığı – sıhhat Kurumları İşletmeciliği Programından Dikey Geçiş Yapmak Suretiyle İşletme Fakültesi İşletme Kısmını Bitiren sıhhat Vazifelilerinin Bitirmiş Oldukları Bu Kısmın sıhhat Çalışanlarının Mesleğiyle İlgili Bir Üst tahsil Olarak Kabul Edilemeyeceği )
2547/m.45
ÖZET : Dava, Devlet Hastanesinde ebe takımında hastane müdür yardımcısı olan davacının, Açıköğretim Fakültesi, iki yıllık sıhhat Kurumları İşletmeciliği Kısmını bitirdikten sonra İşletme Fakültesi 4 Yıl müddetli İşletme Kısmından mezun olması sonrasında intibakının lisans seviyesinde yapılması talebiyle yaptığı müracaatın reddine dair sürecin iptaline karar verilmesi istemine ilişkindir.

“Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri Sınıfında” misyon yapan davacının, bitirmiş olduğu Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Kısmının mesleğiyle ilgili bir üst tahsil olmadığı Aleni olduğundan, dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı sonucuna varılmış olup, karşıt istikamette verilen Mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır.

İstemin Özeti : Çanakkale idare Mahkemesince verilen 08.12.2010 tarihli ve E:2010/396; K:2010/810 Sayılı kararın; davalı idare tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Fikri :Yükseköğretim Yürütme Heyetinin 18.8.2010 tarihli toplantısında, üniversiteler bünyesinde yer Meydan İşletme, İktisat, halk İdaresi, Maliye, Milletlerarası Bağlar, Çalışma İktisadı ve sanayi Bağları lisans programlarının Ebe, Hemşire, sıhhat Teknisyeni, sıhhat Memuru, Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyeni, Anestezi, Anestezi Teknisyeni, sıhhat Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Diş Teknisyeni, Etraf, Etraf Kirlenmesi ve Denetimi, sıhhat Memuru ( cemiyet sıhhati ), Anestezi Teknikeri, Röntgen Teknisyeni yahut Teknikerliğinin üst tahsili olmadığına karar verilmesi karşısında; sıhhat Hizmetleri ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri Sınıfında vazife yapan davacının, bitirmiş olduğu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kısmının mesleğiyle ilgili bir üst tahsil olmadığı Aleni olduğundan, yönetim mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince Danıştay Başkanlık Heyeti’nin 22.12.2014 günlü, K:2014/17 Sayılı kararı uyarınca Dairemize devredilen belge incelenerek, işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Çanakkale İli, Yenice Devlet Hastanesinde ebe takımında hastane müdür yardımcısı olarak vazife yapan davacı tarafından, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, iki yıllık sıhhat Kurumları İşletmeciliği Kısmını bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi 4 Yıl periyodik İşletme Kısmından mezun olması sonrasında intibakının lisans seviyesinde yapılması talebiyle yaptığı müracaatın reddine ait sürecin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; ebe olarak sıhhat hizmetleri sınıfında misyon yapan ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kısmı mezunu olan davacının, mezun olduğu İşletme Kısmının 04.11.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Heyeti kararına nazaran; sıhhat Uğraş lisesi mezunları için üst tahsil sayılmamasına karşın, sıhhat Kurumları İşletmeciliği Önlisans programının devamı niteliğinde kabul edilerek anılan programın bir üst tahsili olarak kabul edildiğinin anlaşılması karşısında; davacının bitirmiş olduğu İşletme Kısmının, sıhhat Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans programının bir üst tahsili kabul edilerek lisans seviyesinde intibakının yapılması gerekirken, bitirmiş olduğu kısmın üst tahsil olarak kabul edilmediğinden bahisle, davacının müracaatının reddine ait süreçte hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir.

Davalı yönetim tarafından, dava konusu sürecin hukuka Müsait olduğu ileri sürülerek, Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, yükseköğretime nasıl girileceğini düzenleyen ve bu düzenleme çerçevesinde asıllarını belirlemede Yükseköğretim Konseyi’ne yetki veren, “Yükseköğretime Giriş” başlıklı ve 18.8.1983 günlü, 2880 Sayılı Kanun’un 26. hususuyla değişik 45. hususunun ( a ) fıkrasının 3. paragrafında, bir mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunlarının, Yükseköğretim Konseyi tarafından belirlenecek tıpkı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, muvaffakiyet notlarının ayrıyeten tespit edilecek bir katsayı ile çarpılmak suretiyle kıymetlendirilerek giriş imtihanı puanlarına ekleneceğinin belirtildiği; tıpkı unsura 4207 Sayılı Kanun’un 2. hususuyla eklenen ( e ) fıkrasında ise; mesleksel ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde yahut buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleksel ve teknik eğitim bölgesi içinde yer Meydan yahut bölgesi dışındaki Uğraş yüksekokullarına imtihansız olarak yerleştirilebilecekleri kuralına yer verilmiş olup, Yükseköğretim Heyeti öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından hazırlanan ve basımı, dağıtımı ve uygulanması da, Yükseköğretim genel Şurası’nın kararları ile kabul edilen ve çeşitli yıllara ilişkin öğrenci Seçme İmtihanı Kılavuzlarında, sıhhat Uğraş lisesi mezunlarının Laf konusu kural çerçevesinde Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sıhhat Kurumları İşletmeciliği Programına yerleştirilirken belirtilen kolaylıklardan yararlandırılmaları konusunda düzenlemelere yer verildiği görülmektedir.

Buna nazaran, sıhhat Uğraş lisesi mezunlarının sıhhat Hizmetleri ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri Sınıfında sıhhat vazifelisi olarak istihdam edildiği, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sıhhat Kurumları İşletmeciliği programının da sıhhat Uğraş liselerinin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle sıhhat Kurumları İşletmeciliği programının sıhhat Hizmetleri ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri Sınıfında çalışan sıhhat vazifelileri açısından üst tahsil olduğu konusunda kuşku bulunmamaktadır.

Ancak, üniversitelerin İşletme Fakültesi İşletme Kısmından mezun olanların, salt anılan kısımdan mezun olmaları nedeniyle sıhhat Hizmetleri ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri Sınıfında istihdam edilmeleri Muhtemel olmadığından; sıhhat Kurumları İşletmeciliği programından dikey geçiş yapmak suretiyle İşletme Fakültesi İşletme Kısmını bitiren sıhhat vazifelilerinin bitirmiş oldukları bu kısmın sıhhat çalışanlarının mesleğiyle ilgili bir üst tahsil olarak kabul edilmesine İmkan yoktur.

Nitekim, Yükseköğretim Yürütme Şurasının 18.8.2010 tarihli toplantısında da, üniversiteler bünyesinde yer Meydan İşletme, İktisat, halk İdaresi, Maliye, Milletlerarası Bağlar, Çalışma İktisadı ve sanayi Bağları lisans programlarının Ebe, Hemşire, sıhhat Teknisyeni, sıhhat Memuru, Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyeni, Anestezi, Anestezi Teknisyeni, sıhhat Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Diş Teknisyeni, Etraf, Etraf Kirlenmesi ve Denetimi, sıhhat Memuru ( cemiyet sıhhati ), Anestezi Teknikeri, Röntgen Teknisyeni yahut Teknikerliğinin üst tahsili olmadığına karar verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, ebe takımında hastane müdür yardımcısı olarak vazife yapan davacının, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sıhhat Kurumları İşletmeciliği programından mezun olduğu, daha sonra ise, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kısmını bitirdiği, intibakının lisans seviyesinde yapılması talebiyle yaptığı müracaatın reddi üzerine de görülmekte olan davayı açtığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri Sınıfında” misyon yapan davacının, bitirmiş olduğu Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Kısmının mesleğiyle ilgili bir üst tahsil olmadığı Aleni olduğundan, dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı sonucuna varılmış olup, karşıt tarafta verilen Mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı Yönetimin temyiz isteminin kabulüyle Mahkeme kararının BOZULMASINA; evrakın yine bir karar verilmek üzere Mahkemeye gönderilmesine, kararın bildiri tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere, 05.04.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir