Taammüden işlenmeyen kabahatlerden Dolayı 6 Yıl mahpus Meydan kişinin memuriyete nihayet verilebilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

Emniyet Müdürlüğü takımında polis memuru olarak misyon yapmakta iken, işlediği bir kabahatten ötürü, 6 Yıl 8 ay müddetle mahpus cezası ile cezalandırılan davacı tarafından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 ve 98/b unsurları uyarınca memuriyetinin sona erdirilmesine dair İçişleri Bakanlığı güvenlik genel Müdürlüğü sürecinin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Olayın incelenmesinde, davacının, hırsızlık hareketi sebebiyle kaçan şahısları yakalama niyetiyle ateş ettiği, yapılan atış sonucunda olayla ilgisi olmayan bir kişinin vefatına yol açtığı, kaçan şahısları yakalama niyetiyle ateş eden davacının insan öldürme kasti bulunduğuna dair Kesin kanıt olmadığı, ancak davacının kastin aşılması suretiyle insan öldürme hatasının sübuta erdiği gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesinin kararını Yargıtay 1 inci Ceza Mahkemesi tarafından onanarak mutlaklaşması sonucunda cezalandırıldığı değerlendirilmekle Birlikte idare Mahkemesi memur olma koşullarını kaybettiğinden bahisle, davacı hakkında tesis edilen süreçte hukuka terslik bulmayarak davayı reddetmiştir.

Danıştay 5. Dairesi ise temyize mevzu olayda; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Memurluğa alınacakların kapsamındaki 48/A-5 unsurunda, “Türk Ceza Kanununun 53. hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir kabahatten dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmaması” kararının yer aldığı, Memurluğun Sona Ermesi başlıklı 98/b unsurunda ise “Devlet memurlarının memurluğa alınma kurallarından rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması yahut memurlukları sırasında bu kurallardan rastgele birini kaybetmesi” halinde memuriyetlerinin sona erdirileceği kararlarına nazaran davacının “KASTİ AŞAN ADAM ÖLDÜRME” kabahatinden Dolayı 6 Yıl 8 ay mühletle mahpus cezası ile cezalandırılması kararı dikkate alınması gerektiğinden, davacının 657 Sayılı Kanun’un 48/A-5 hususunda yer Meydan “KASTEN İŞLENEN BİR CÜRÜMDEN DOLAYI” mahkum olmadığını, bu sebeple anılan Kanunun 98/b unsuru kapsamında davacı hakkında tesis edilen memuriyetinin sona erdirilmesi sürecinde hukuka uyarlık bulunmadığına karar vererek yönetim mahkemesinin kararını bozmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

5. DAİRE

E. 2016/15139

K. 2017/21294

T. 18.10.2017

İstemin Özeti : İstanbul 1. idare Mahkemesi’nin 27.12.2010 tarih ve E:2010/284, K:2010/2115 Sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 Sayılı İdari Yargılama Metodu Kanununun 49. unsuru uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi: …

Düşüncesi : idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, İstanbul güvenlik Müdürlüğü takımında polis memuru olarak misyon yapmakta iken işlediği bir cürümden ötürü, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 4.4.2007 tarih ve E:2006/188, K:2007/80 Sayılı kararıyla 6 Yıl 8 ay müddetle mahpus cezası ile cezalandırılan davacının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 ve 98/b unsurları uyarınca memuriyetinin sona erdirilmesine dair 14.7.2009 tarihli İçişleri Bakanlığı güvenlik genel Müdürlüğü sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

İstanbul 1. idare Mahkemesi’nin 27.12.2010 tarih ve E:2010/284, K:2010/2115 Sayılı kararıyla; davacının polis memuru iken 9.2.1999 tarihinde işlemiş olduğu “kasti aşan adam öldürme” kabahatinden yargılanarak, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 4.4.2007 gün ve E:2006/188, K:2007/80 Sayılı kararıyla, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 448. unsuru delaletiyle tıpkı kanunun 452/1 ve 59/2 unsurları mucibince 6 Yıl 8 ay mühletle mahpus cezası ile cezalandırıldığı ve bu kararın Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 13.5.2008 tarih ve E:2007/793, K:2008/3964 Sayılı kararıyla mutlaklaştığı, bu durumda memuriyeti devam ederken 6 Yıl 8 ay müddetle mahpus cezasına mahkum olan davacının memur olma kurallarını kaybettiğinden bahisle, davacı hakkında tesis edilen süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, davaya mevzu sürecin hukuka ters olduğunu ileri sürmekte ve idare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurluğuna alınma kurallarını düzenleyen 48/A-5. unsurunda, memurluğa alınacakların “Türk Ceza Kanununun 53. hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmaması” gerektiği ve Tekrar tıpkı kanunun “Memurluğun Sona Ermesi” başlıklı 98/b unsurunda “Devlet memurlarının memurluğa alınma koşullarından rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması yahut memurlukları sırasında bu kaidelerden rastgele birini kaybetmesi” halinde memuriyetlerinin sona erdirileceği belirtilmiştir.

Dava evrakının incelenmesinden, İstanbul güvenlik Müdürlüğü takımında polis memuru olarak misyon yapmakta iken, 18.6.2008 tarihinde kendi istemi ve Bakanlık Makamı onayı ile emekliye ayrılan davacı hakkında, 9.2.1999 tarihinde vazife sırasında işlemiş olduğu, “kasti aşan adam öldürme” cürmünden Dolayı Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 4.4.2007 gün ve E:2006/188, K:2007/80 Sayılı kararıyla, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 448. hususu delaletiyle birebir kanunun 452/1 ve 59/2 hususları mucibince 6 Yıl 8 ay müddetle mahpus cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu mahkumiyet kararının Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 13.5.2008 tarih ve E:2007/793, K:2008/3964 Sayılı kararıyla katılaştığı, böylelikle davacının memuriyeti sırasında memurluğa alınma kaidelerinden birini kaybetmesi sebebiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunun 5. fıkrası delaletiyle 98. unsurunun ( b ) bendi yeterince memuriyetinin sona erdirilmesi üzerine temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bakılan uyuşmazlıkta, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanarak mutlaklaşan Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 4.4.2007 gün ve E:2006/188, K:2007/80 Sayılı kararıyla; davacının, hırsızlık aksiyonu sebebiyle kaçan şahısları yakalama kanısıyla silahıyla yere değil karşı istikamete yanlışsız ateş ettiği, kalabalığın gelip geçtiği, cadde ve kavşak üzerinde, Öbür bireylerin de isabet alabileceğinin öngörülebileceği durumda, yapılan atış sonucunda olayla ilgisi olmayan bir kişinin vefatına yol açtığı, kaçan şahısları yakalama fikriyle ateş eden davacının insan öldürme kasti bulunduğuna dair Kesin kanıt olmadığı, lakin davacının kastin aşılması suretiyle insan öldürme cürmünün sübuta erdiği gerekçesiyle cezalandırıldığı anlaşılmaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 ve 98/b unsurları uyarınca, 1 Yıl yahut daha Çok mühletle mahpus cezasına mahkum olunması halinde, kişinin memurluğa alınmaması yahut memuriyetinin sona erdirilebilmesi için, Laf konusu mahkumiyetin taammüden işlenen bir cürümden Dolayı olması gerektiği açıktır.

Bu durumda, davacının memuriyetinin sona erdirilmesi sürecine münasebet olan Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesinin, insan öldürme kasti olmaksızın “kasti aşan adam öldürme” hatasından Dolayı 6 Yıl 8 ay müddetle mahpus cezası ile cezalandırılması kararı dikkate alındığında, davacının 657 Sayılı Kanun’un 48/A-5 hususunda yer Meydan “kasten işlenen bir kabahatten dolayı” mahkum olmadığı anlaşılmış olup, bu sebeple davacı hakkında tesis edilen memuriyetinin sona erdirilmesi sürecinde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki idare Mahkemesi kararında ise hukuksal isabet görülmemiştir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle İstanbul 1. idare Mahkemesi’nin 27.12.2010 tarih ve E:2010/284, K:2010/2115 Sayılı kararının; 2577 Sayılı İdari Yargılama Metodu Kanununun süreksiz 8. unsuru mucibince uygulanmasına devam edilen 3622 Sayılı kanun ile değişik 49. unsurunun 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca bozulmasına, yukarda belirtilen konular da gözetilerek tekrar bir karar verilmek üzere belgenin ismi geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu Aleni olmak üzere, 18.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir