Danıştay’dan, nihayet müracaat tarihinde mezun olmayan adayla ilgili Değerli karar

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

Dava konusu olayda, davacı lisans tahsiline devam etmekte iken KPSS’ye girmiştir. KPSS-2012/6 yerleştirmelerinde, tercihlerin ÖSYM’ye gönderileceği nihayet tarihte (31/12/2012) mezun durumda olmamasına rağmen tercihte bulunarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 4/B unsuru uyarınca ataması gerçekleştirilmiştir. İlgili şahıs tercih süreçlerinden Fazla kısa bir müddet sonra 10 Ocak 2013 tarihinde mezun olmuştur.

Davacı yedi ay vazife yaptıktan sonra, KPSS tercih devri prestijiyle mezun olmadığı anlaşıldığında idare tarafından ilişiği kesilmiştir. Bahsin yargıya taşınması sonrasında idare Mahkemesi, kişinin yönetimle mukavele imzaladığı tarih prestijiyle mezun durumda olması sebebiyle yapılan süreci hukuka karşıt görmüştür. idare mevzuyu temyize götürmüştür.

Danıştay 12.Dairesi, kılavuzda tercihlerin nihayet günü prestijiyle adayların mezun olması gerektiğinin Aleni olduğu, Nakil tarihi itibariyle mezun olacağını düşünerek tercihte bulunan bir adayın mezun olamaması durumunda, tercihte bulunduğu takımın boş kalması üzere bir durumla karşılaşılması olası olduğundan, bu durumun hizmet gerekleri ve halk faydasına Müsait olmadığının Aleni olduğu, bu durumun davacı üzere Nakil tarihinde mezun olabilecek olan, lakin Kılavuzda yer Meydan düzenleme nedeniyle tercihte bulunmayan adaylar istikametinden eşitsizliğe yol açacağı da dikkate alınarak yönetimin sürecini hukuka Müsait bularak, idare Mahkemesinin kararını bozmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

12. DAİRE

E. 2016/7269

K. 2018/1200

İstemin Özeti : Batman idare Mahkemesince verilen 21/03/2014 tarihli ve E:2013/2994, K:2014/645 Sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 Sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Kanısı :Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, KPSS 2012/6 tercih süreçleri sonucu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 4/B unsuru uyarınca kontratlı statüde Veteriner Tabip olarak istihdam edilen davacının, kontratının feshedilerek vazifesine nihayet verilmesine ait 26.06.2013 gün ve 1829 Sayılı davalı yönetim sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, 31/12/2012 tarihi itibariyle mezun durumda bulunmamakla Birlikte davacı ile yönetim ortasında imzalanan kontrat tarihi itibariyle mezun durumda bulunan ve memuriyet kurallarını haiz olan davacı hakkında, rehber kararı uyarınca uygulanabilecek Biricik yaptırımın, davacının vazifeye başlatılmaması olmasına rağmen kaideleri sonradan tamam hale gelen davacının yönetim ile imzalamış olduğu kontratın Biricik taraflı feshine ait dava konusu süreçte hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir.

Davalı yönetim tarafından, mahkeme kararının hukuka alışılmamış olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

Dava evrakının incelenmesinden; davacının Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde öğrenip görmekte iken halk Çalışanı Seçme İmtihanına girerek puan aldığı, KPSS-2012/6 yerleştirmelerinde, tercihlerin ÖSYM’ye gönderileceği nihayet gün olan 31/12/2012 tarihi itibariyle mezun durumda olmamasına rağmen tercihte bulunarak TARGEL Projesi kapsamında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 4/B unsuru uyarınca Batman İli Merkez Demirbilek Köyü’ ne atandığı, bu ortada davacının 09/01/2013 tarihinde mezun olduğu, 10/01/2013 tarihinde Mezuniyet Dokümanı aldığı ve bunun üzerine davalı yönetim ile 11/01/2013 tarihinde mukavele imzalayarak vazifesine başladığı, 7 ay misyon yaptıktan sonra dava konusu idari süreç ile 31/12/2012 tarihinden sonra mezun olduğu gerekçesiyle kontratının idarece Biricik taraflı olarak feshi üzerine görülen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda, Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak “Genel Şartlar” detaylı bir halde düzenlenirken, “Özel Şartlar” konusunda bir çerçeve çizilmiş ve hizmet göreceği Sınıf için 36. ve 41. hususlarda belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak ve kurumların Özel kanun ve diğer mevzuatında aranan kaideleri taşımak gerektiği karara bağlanmıştır.

Öte yandan, 657 Sayılı Kanun’un 50. hususunda, “Devlet halk hizmet ve vazifelerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu imtihanlarına girmeleri ve imtihanı kazanmaları koşuldur. İmtihanların yapılmasına dair adap ve asıllar ile imtihana tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve misyonlar ve bunların tabi olacağı asıllar Devlet İşçi Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir.” kararına yer verilmiştir.

657 Sayılı kanun kararlarına dayanılarak Devlet İşçi Başkanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Heyeti kararıyla yürürlüğe konulan “Kamu Misyonlarına Birinci defa Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmelik” ile de, Devlet memurluğuna atanacaklarla ilgili olarak yapılacak imtihanlarla ilgili yol ve temeller detaylı bir formda belirlenmiş, Yine düzenleyici süreç niteliğinde bulunan “Kamu İşçi Seçme İmtihanı Tercih Kılavuzu” ile genel Yönetmelik kararları uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacağı belirtilmiş ve Nakil yapılacak takımlara ait şartlarının belirlenip ilan edilmesi öngörülmüştür.

ÖSYM Yönetim Heyeti’nin 26.12.2012 gün ve 2012/00.00 Sayılı kararıyla onaylanan halk Çalışanı Seçme İmtihanı KPSS-2012/6 Tercih Kılavuzunun “Tercihlerin Yapılması İçin genel Bilgiler” başlıklı 2. hususunun 2.1 bendinde; “Tercihlerin geçerli olabilmesi tercihlerin ÖSYM’ ye internetle gönderildiği nihayet gün itibariyle ilgili lisans, ön lisans yahut ortaöğretim alan/programından mezun olunması zaruridir. Tercihlerin internetle ÖSYM’ ye gönderilmesinin nihayet günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirmeleri yapılmış olsa bile, vazifeye başlama süreçleri yapılmayacaktır.” kararına yer verilmiştir.

Söz konusu Tercih Kılavuzu incelendiğinde, adayların imtihana girdikleri tahsil seviyesindeki bir okuldan yahut programdan mezun olması şartının, imtihana girildiği tarih itibariyle değil, ÖSYM’ce yerleştirme süreçlerinin yapılmasına İmkan sağlanması açısından tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderilmesinin nihayet günü itibariyle arandığı anlaşılmaktadır. Yerleştirme süreçlerinin açıklanmasından Fazla kısa bir mühlet sonra ise ilgili kurumlar tarafından Nakil süreçleri gerçekleştirilmekte olup, Nakil tarihi itibariyle mezun olacağını düşünerek tercihte bulunan bir adayın mezun olamaması durumunda, tercihte bulunduğu takımın boş kalması üzere bir durumla karşılaşılması olası olduğundan, bu durumun hizmet gerekleri ve halk faydasına Müsait olmadığı açıktır.

Öte yandan bu durumun davacı üzere Nakil tarihinde mezun olabilecek olan, lakin Kılavuzun 2.1. hususunda yer Meydan düzenleme nedeniyle tercihte bulunmayan adaylar istikametinden eşitsizliğe yol açacağı da dikkate alındığında dava konusu sürecin iptali yolunda karar veren idare Mahkemesi kararında türel isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı yönetimin temyiz isteminin kabulüyle Mahkeme kararının BOZULMASINA, yine bir karar verilmek üzere evrakın idare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın bildirim tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu Aleni olmak üzere 20.03.2018 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

( X ) KARŞI oy :

İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı münasebet hukuk ve adaba Müsait olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği görüşüyle Daire kararına katılmıyorum.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir