Sıhhat Bakanlığı 2021 2, Devre Birinci kere ve Tekrar Nakil Kurası İlanı

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

Sağlık Bakanlığından:

2021 YILI 2. DEVİR BİRİNCİ sefer VE YİNE Nakil KURASI İLANI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci hususu ile halk Kuruluş ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Kimi sıhhat Çalışanının Nakil Yöntem ve Temellerine Ait Yönetmelik kararlarına nazaran sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer halk Kuruluş ve kuruluşlarının muhtaçlıkları için, tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı takımlarına birinci sefer yahut yine yapılacak atama-yerleştirme Amel ve süreçleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A-GENEL ESASLAR

1) Müracaatlar, sıhhat Bakanlığı Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer Meydan İşçi Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen müddetler içinde yapılacaktır.

2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3) müracaat yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler ortasında PBS üzerinden müracaat formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Mutlaklaştırma süreci yapıldıktan sonra müracaat bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

4) Mutlaklaştırılan müracaat formu fiziki evrak olarak ayrıyeten gönderilmeyecektir.

5) 2527 sayılı kanun kapsamında bulunan Türk Soylu yabancıların resmi kurumlardan alınan Türk Soylu olduklarına dair belgeyi müracaat sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

6) Başvuracak adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en Çok on (10) tercih yapabileceklerdir. genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

7) Kura müracaatında bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 15 Eylül 2021 Çarşamba – 27 Eylül 2021 Pazartesi saat 18:00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yine müracaatta bulunamazlar.

8) İnceleme sonucunda Müsait görülmeyen müracaatlar, ret münasebetleri ile Bir arada tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçları PBS üzerinden ilan edilecektir.

9) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yine atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci unsurundaki müddetler dikkate alınır. Fakat, bu durumda olanlardan, kura nihayet müracaat tarihi prestiji ile Mani hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların müracaatları kabul edilecektir.

10) sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları takımlarına yerleşen adayların Nakil tebligatında, adayın müracaatta belirttiği adres temel alınacaktır.

11) Kura sonucu rastgele bir takım yahut konuma yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir Yıl müddetle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

12) duyuru metninde belirtilen kaidelere uymayan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Müracaatları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

13) Dokümanları Noksan olan yahut yanlışlı müracaatta bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

14) Kura sonrasında sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar takımlarına yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Arşiv araştırması Olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

B-KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen genel koşulları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile halk Kuruluş ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A unsuruna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki öteki statülerde misyon yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) Birinci kere yahut yine atanmak isteyen ve 3359 sayılı kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) halk Kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki öteki statülerde vazife yapan ve kura nihayet müracaat tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura nihayet müracaat tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 14 Eylül 2021 Salı günü saat 18:00’e kadar sıhhat Hizmetleri genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura nihayet müracaat tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. sıhhat Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen sıhhat Bakanlığı tabip Bilgi Bankasında müracaat yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren süreksiz mezuniyet evrakı yahut diploma suretini müracaat sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıyeten yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik dokümanlarını elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu unsuru, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci hususu kapsamında, emekli olan doktor ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı kurum takımlarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli doktor ve uzman tabipler Bakanlığımız sıhhat tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

C-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR

1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen kuralları taşımayanlar,

3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile öbür halk Kuruluş ve kuruluşlarında hala vazife yapmakta olanlar,

5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı unsurunda belirtilen ıslak haddini doldurmuş olanlar,

6) 4924 sayılı kanun kapsamında kontratlı olarak çalışanlar,

7) 4924 sayılı kanun kapsamında kontratlı olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra vazifesinden ayrılanlar, (PBS üzerinden müracaat yapmış olsalar dahi müracaatları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)

8) Müracaatta bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara nazaran en üst tahsil durumuna Müsait unvan ve branşta müracaat yapmaları gerekmekte olup, alt tahsil durumuna nazaran müracaatta bulunanlar. (Örneğin Yan kısım uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin anne kol uzmanlık branşına yahut tabip unvanına, uzman doktor tescili olanların tabip unvanına, uzman diş tabibi tescili olanların ise diş tabibi unvanına başvurması halinde müracaatları kabul edilmeyecektir.)

D-ATAMAYA temel İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar takımlarına yerleşen adayların Nakil süreçlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya temel dokümanlar müracaat dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak formda kargo ile gönderilecek yahut elden teslim edilecektir.

a) İsimli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Vazifesini devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf, (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

f) öteki halk Kurum ve kuruluşlarında misyon yapmakta iken vazifelerinden ayrılmış olanların, en nihayet çalıştıkları kuramlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.

g) halk Kurum ve kuruluşlarında kontratlı çalışanlar ve Özel sıhhat tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair doküman (Kamu Kurum ve kuruluşlarında kontratlı çalışanlar ve Özel sıhhat tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra vazifeye başlayacakları sıhhat tesisine teslim etmelidirler.)

SAĞLIK BAKANLIĞI TAKIM VE DURUMLARINA YERLEŞEN ADAYLAR ATAMAYA temel DOKÜMANLARINI AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.

DİĞER KURUMLARIN TAKIM VE DURUMLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İSE ATAMAYA temel DOKÜMANLARINI ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR.

T.C. SIHHAT BAKANLIĞI

YÖNETİM HİZMETLERİ genel MÜDÜRLÜĞÜ

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir