Danıştay’dan öğretim üyesi atamalarındaki heyet tespitine dair Kıymetli tespit!

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunun tabip öğretim üyesi takımına başvuran Namzet hakkında belirlenen heyetlerin 2 olumsuz, 1 Olumlu olması sonucunda atanması Müsait bulunmamıştır.

İlgili tarafından açılan dava sonucunda Birinci Derece Mahkemesince verilen kararda; davacının atanmak için müracaatta bulunduğu takım için ünite yöneticisi olan Kısım Liderinin yazılı görüşünün alınmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir.

Danıştay’a üniversite tarafından temyiz edilen evrak sonucunda Sekizinci Daire, tabip öğretim üyesi heyetinin kurulmasında üçüncü kişinin seçimine dair bir kriterin ilgili mevzuatta yer almadığı, bir kısma alınması planlanan tabip öğretim üyesi ilanına başvuran adayları kıymetlendirecek olan jüri heyetinden bir kişinin o ünitenin yöneticisi, bir kişinin tarafsızlığın sağlanması maksadıyla üniversite dışından seçileceği, üçüncü bir kişinin ise öncelikli olarak üniversiteden seçilmesi gerektiği, şayet unvan itibariyle heyet üyesi belirlenemiyor ise mecburilik halinde heyet üyesinin dışarıdan seçilebileceği sonucuna varmıştır.

Sekizinci Daire, bu münasebetlerle karar düzeltme istemini reddetmiştir.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRESİ

Esas No.: 2019/8119

Karar No.: 2020/6099

T.C. Danıştay Başkanlığı – 8. Daire

Esas No.: 2019/8119

Karar No.: 2020/6099

Karar tarihi: 29.12.2020

Kararın Düzeltilmesi İsteminde Bulunan (Davalı): … Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili: Av..

Karşı taraf (Davacı):..

Vekili: Av…

İstemin Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesinin 12/04/2019 gün ve E:2014/7140, K:2019/3063 sayılı kararının hukuka karşıt olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanununun 54. unsuru uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : ..

Düşüncesi : Karar düzeltme istemin İzah ile reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; .. Üniversitesi .. Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Kolu için ilan edilen 1(bir) adet Yardımcı doçent takımına müracaatta bulunan davacının, anılan takıma atanmamasına ait 11/02/2013 tarih ve 50-2881 sayılı davalı yönetim sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; akademik takımlara yapılacak atamalarda adayın bilimsel yeterliliği ile atanma şartları bakımından değerlendirilmesinde yüksek öğretim kurumlarınca mevzuatla belirlenen koşullara nazaran heyet teşekkül ettirilmesi Mecbur olup, davacının atanmak için müracaatta bulunduğu takım için ünite yöneticisi olan .. Anabilim Kolu Kısım Lideri olan Doç. Dr. ..’e davacının dokümanları gönderilmek suretiyle yordamına Müsait olarak yazılı görüşünün alınmadığı anlaşıldığından dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun (işlem tarihindeki haliyle) ‘Yardımcı Doçentliğe atama’ başlıklı 23. unsurunda; “Bir üniversite ünitesinde Aleni bulunan Yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o ünitenin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör yahut doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan yahut ilgili müdür kendi Yönetim konseylerinin görüşünü de aldıktan sonra tekliflerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır…” kararı düzenlenmiştir.

Dava evrakının incelenmesinden, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan davacının, Ankara Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesinde radyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamladığı, …. Üniversitesi …. Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Kısmı için ilan edilen 1 adet Yardımcı doçent takımına müracaatta bulunduğu, bilimsel çalışmalarını pahalandırmak üzere ….. Üniversitesi’nden Prof. Dr. ….., ….. Üniversitesi’nden Doç. Dr. …..’ın ve davalı yönetimden …… .’ın heyet üyesi olarak belirlendiği, düzenlenen raporlarda heyet üyelerinin birinin olumlu, ikisinin Olumsuz görüş bildirdiği, 02/01/2013 tarih ve 8 sayılı …. Üniversitesi …… Fakültesi Fakülte Yönetim Şurası Kararı ile davacının anılan takıma atanmasının Müsait olmadığına karar verilmesi üzerine, bu sürecinin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. hususuna nazaran; bir üniversite ünitesinde Aleni bulunan Yardımcı doçentlik takımına yapılan müracaatların kıymetlendirilmesi maksadıyla oluşturulacak heyetin Fakültelerde ve bağlı kuruluşlarında dekan tarafından seçileceği, seçilecek bireylerden birinin alım yapılacak olan ünitenin yöneticisi, bir kişinin ise üniversite dışından seçebileceği anlaşılmakta olup, üç bireyden oluşan heyet heyetinin nihayet üyesinin alım yapılacak üniversiteden mi yoksa üniversite dışından mı olması gerektiğine dair açıkça bir esas getirilmediği görülmüştür. Bu durumda heyetin oluşumunda yer alacak üçüncü üyenin belirlenmesi noktasında yorum düzeneklerinin işletilmesi, öbür bir Anlatım ile lafzi, amaçsal ya da diğer yorum formülleri kullanılarak yorumlanması gerekmektedir.

İdare hukuku, içtihadi bir hukuk kısmı olup, Yasa kurallarının ve buna dayalı alt düzenlemelerin; hukuk ve hakkaniyete Müsait sonuçlar doğurması hedefi doğrultusunda amaçsal yoruma tabi tutulması mümkündür. Kanunların, Anayasa ve hukukun genel unsurlarının maksadına Müsait bir biçimde yorumlanmasının, tüzel yorum yollarından birisidir.

Bir üniversitenin gereksinimi doğrultusunda Yardımcı doçent alımı ilanına yapılacak müracaatların değerlendirilmesinde adayların bilimsel ve mesleksel yeterlilikleri ile alım yapılması planlanan kısma ve gösterilen eğitime sağlayabilecekleri katkılar da kıymetlendirilmektedir. Bu kıymetlendirme ise en sağlıklı ve gerçekçi bir biçimde o kısımda vazife yapan şahıslar tarafından yapılabilecektir. Çünkü kısımda okutulan dersler, yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalar ile kısmın gelişimsel takibi en âlâ kısımda çalışan şahıslar tarafından yapılabilecektir.

Yasa koyucu tarafından heyet heyetinin teşekkülünde üçüncü kişinin seçimine dair bir kriterin yer almadığından kanun kararının amaçsal yorumlanması gerekmekte olup, bir kısma alınması planlanan Yardımcı doçentlik ilanına başvuran adayları kıymetlendirecek olan heyet heyetinden bir kişinin o ünitenin yöneticisi, bir kişinin tarafsızlığın sağlanması emeliyle üniversite dışından seçileceği, üçüncü bir kişinin ise öncelikli olarak üniversiteden seçilmesi, şayet unvan itibariyle heyet üyesi belirlenemiyor ise, mecburilik halinde heyet üyesinin dışarıdan seçilebileceği sonucuna varılmıştır.

Danıştay dava daireleri ve İdari yahut Vergi Dava Daireleri Heyetleri tarafından verilen kararlar hakkında karar düzeltilmesi yoluna başvurulabilmesi 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanununun 54. hususunda yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

Açıklanan nedenlerle, istemde bulunan tarafından öne sürülen düzeltme nedenleri kelamı edilen unsurda belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından karar düzeltme isteminin üstte yer Meydan İzah ile reddine, karar düzeltme masraflarının istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 29/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir