SGK Proje kapsamında işçi alacak

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

SGK Sigorta Primleri genel Müdürlüğü’ne Proje kapsamında işçi alımı yapılacaktır.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SİGORTA PRİMLERİ genel MÜDÜRLÜĞÜ

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE

DAİRE BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ İŞÇİ SEÇME İMTİHANI İLANI

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kayıtlı Bayan İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi” bünyesinde, Takviye Takımında görevlendirilmek üzere proje mühletince tam vakitli kontratlı işçi istihdam edilecektir. Laf konusu proje “Kayıtlı Bayan İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu” çerçevesinde yürütülecektir.

Proje, bayan girişimciliğinin teşviki ve bayan çalışanların istihdam edilebilirliklerinin geliştirilerek bayanların işgücüne iştirakini ve kayıtlı istihdamını artırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede bayan girişimcilere ilişkin mikro ölçekli ve genç işletmelerde ek olarak istihdam edilecek bayan Amele için patronlara mali takviye sağlanacaktır. Proje kapsamında Merkez Ofis Grubunda projeye ilişkin Amel ve süreçlerin yürütümünün sağlanması için muhakkak periyodik işçi istihdam edilecektir. Bu çalışanın belirlenmesi için Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığınca seçme imtihanı düzenlenecektir.

Seçme imtihanı sonucunda başarılı olan adaylar, Toplumsal Emniyet Kurumu’nda Amel mukavelesine istinaden istihdam edilecektir. Başarılı olan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında makul müddetli Amel kontratı ile istihdam edilecek olup, devlet memurluğu ile rastgele bir ilgileri bulunmayacaktır. Proje mühletince mukavelelerin yenilenmesi ve uzatılması Laf konusu değildir. Fiyat ve diğer haklarla ilgili bilgiler adaylarla kelamlı imtihana Davet basamağında paylaşılacaktır.

I. SEÇME İMTİHANINA KATILMA genel KOŞULLARI

Seçme imtihanına katılabilmek için aşağıdaki genel koşullar aranır:

. Arşiv araştırması açısından manisi bulunmamak,

. halk haklarından yoksun olmamak,

. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış yahut askerlikten muaf olmak,

. Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek hastalığı ve/veya mahzuru bulunmamak,

. Yurt içi/yurt dışı seyahat pürüzü bulunmamak,

. SGK’nın daha Evvel yürütmüş olduğu projelerde çalışıp işten çıkarılmamış olmak, genel şartlara ek olarak, her durum için Amel tarifleri ve adaylarda aranan nitelikler aşağıda listelenmiştir.

II. İLETİŞİM UZMANI (MERKEZ OFİS EKİBİ)

II.1. . İŞ TARİFİ VE SORUMLULUKLAR

İletişim Uzmanı, Ankara SGK merkez teşkilatında çalışmak üzere tam vakitli olarak istihdam edilecektir. Bu uzman; Proje müddetince, Proje Koordinatörüne, Operasyon Uyum Ünitesine ve Grup Başkanına karşı Mesul olacaktır.

Sorumluluklar:

. Toplumsal Emniyet Kurumu bünyesinde yürütülen bu projedeki bağlantı ve görünürlük

faaliyetlerini yürütmek.

. Proje bağlantı stratejisinin geliştirilmesini sağlamak. Hazırlanan bu bağlantı stratejisini

uygulamak.

. Proje tanıtımının ve görünürlüğünün artırılması ile ilgili proje faaliyetlerine ait bütün çalışmaları yürütmek.

. Proje takımı ve SGK tarafından talep edilecek görsel malzemeleri tasarlamak, hizmet alımı yoluyla yaptırılan gereçlerin dizaynının yapılmasını sağlamak.

. Proje mühletince üretilecek gereçlerin AB görünürlük kurallarına Müsait olmasını sağlamak.

. Projelerin medya/sosyal medya, internet sayfası vb. Amel ve süreçlerini yürütmek.

. Proje Koordinatörü, Operasyon Uyum Ünitesi ve Ekip Önderinin verdiği misyonları yapmak.

II.II. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

III. ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirmenin birinci etabında adayların istenilen dokümanları eksiksiz ve vaktinde teslim edip etmedikleri Denetim edilecektir. Bu etapta istenilen dokümanları Noksan gönderen yahut dokümanları aşağıda belirtilen nihayet müracaat tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (Taahhütlü gönderimlerde gönderim tarihi temel alınır.)

İkinci etapta adaylarda aranan taban nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler, adayların özgeçmişleri ve müracaatta sunulan evraklar üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede fiyatlı ve fiyatsız stajlar Amel tecrübesi olarak sayılmayacaktır. genel nitelikler yahut mesleksel tecrübe ve nitelikler için üstte belirtilen taban şartları sağlayamayan adaylar elenecektir. Minimum şartları sağlayan adaylar 70 (yetmiş) puan almış olacaktır. Minimum şartları sağlayan adaylara yönelik değerlendirmede, tercih nedeni olan niteliklere ait her bir kriter kendi içinde puanlanarak adaylar Yekün 30 (otuz) tam puan üzerinden pahalandırılacak ve adayın ön kıymetlendirme evresindeki notu elde edilecektir.

Ön değerlendirmenin sonucunda, puan sıralaması göz önünde bulundurularak her durum için aşağıda belirtilen sayıda Namzet mülakata çağrılacaktır. Listede yer Meydan sonuncu sıradaki Namzet ile birebir puana sahip olan adaylar da kontenjan hududuna bakılmaksızın mülakat listesine iç edileceklerdir.

Sözlü İmtihan ANKARA‘ da yapılacaktır. Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi ile imtihanların yapılacağı yer ve tarihler www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıyeten bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü İmtihan kademesinde, öncelikle mülakat etabında değerlendirileceği belirtilen taban nitelikler belirtildiği formda yazılı ve/veya kelamlı olarak değerlendirilecektir (Örneğin İngilizce dilbilgisi istenen konumlar için adayların lisan bilgisi düzeyini ölçmeye yönelik olarak mesleksel bir metnin İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce çevirisi yaptırılacaktır.). Minimum nitelikleri karşılamayan Namzet direkt elenecektir. Taban koşulu sağlayan adayların evrak üzerinden değerlendirilmiş olan minimum ve tercihi niteliklere ait özellik ve tecrübelerinin yanı sıra, başvurdukları konuma yönelik lisan ve mesleksel bilgileri, genel kültür seviyeleri ve muhakeme, kavrayış, Anlatım ve temsil kabiliyetleri vb. özellikleri değerlendirilecektir. Adaylar ayrıyeten genel kültür seviyeleri, mesleksel bilgileri, Türkiye’de toplumsal Emniyet ve Türkiye’de bayanlara dönük toplumsal siyasetler alanında belirlenecek sorulara da Karşılık vereceklerdir.

Sözlü İmtihan etabında başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almak kaydı ile üyelerce verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Her bir Üye tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması kelamlı İmtihan sonucu olacaktır.

Ön kıymetlendirme skoru ile kelamlı İmtihan sonucunun aritmetik ortalaması adayın en son kıymetlendirme sonucu olacaktır.

Değerlendirme sonucuna nazaran en yüksek puanı Meydan aday(lar) asıl ve sonraki aday(lar) ise yedek olarak belirlenip www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

IV.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

BAŞVURU ŞEKTİ VE YERİ:

Sosyal Emniyet Kurumu internet adresinden www.sgk.gov.tr temin edilecek müracaat Formu (Job Application Form), müracaat Dilekçesi, sıhhat Beyanı, İsimli Sicil Beyanı ile özgeçmiş ve aşağıda sayılan dokümanlar, elden yahut posta yoluyla aşağıda yer Meydan adrese teslim edilecektir:

“Sosyal Emniyet Kurumu Sigorta Primleri genel Müdürlüğü

Kayıt Dışı İstihdamla Gayret Daire Başkanlığı

Mithatpaşa Cad., No:7, Sıhhiye/Çankaya, 06430, Ankara”

Başvuruda istenen evraklar kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde aşağıdaki görsele Müsait formda kesinlikle şu bilgiler yer almalıdır:

– Adayın ismi ve soyadı;

– Gönderen adresi;

– “T.C. Toplumsal Emniyet Kurumu Kayıt Dışı İstihdamla Uğraş Daire Başkanlığı Kontratlı İşçi Seçme Sınavı” ibaresi.

– Başvurduğu pozisyon/pozisyonlar (Ör: İrtibat Uzmanı);

– müracaat yapmak istediği konumun tercih sırası; (Ör: 1. Tercih)

Alıcı adresi.

Başvurduğu unvan ve Vilayet tercihini belirtmeyenler ile başvurusunu adabına Müsait biçimde yapmayan adayların müracaatları iptal edilebilecektir.

Başvurular için nihayet tarih 27.08.2021 mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler ve öbür sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların müracaatları dikkate alınmayacaktır (Taahhütlü gönderimlerde gönderim tarihi temel alınır).

İşe alım sürecine ait sorular nihayet müracaat tarihinden 10 gün öncesine kadar womenup@sgk.gov.tr e-posta adresine iletilmedir. Sadece bu ilan metninde açıkça Anlatım edilmeyen konulara ait sorular yanıtlanacak olup, her türlü Karşılık sıkça sorulan sorular halinde verilecek ve verilen karşılıklar nihayet müracaat tarihinden 7 gün öncesine kadar www.sgk.gov.tradresinde yayınlanacaktır. Sözlü ön görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kabul edilmeyecektir.

V. MÜRACAATTA İSTENEN DOKÜMANLAR:

Adayların, müracaat sırasında aşağıdaki evrakları sunması gerekmektedir:

. “Başvuru Formu” ve “Özgeçmiş Formu”

. Diploma yahut mezuniyet dokümanının fotokopisi

. İş tecrübesini ispat etmek üzere adayların evvelki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları konumu, misyonlarını ve çalışma müddetlerini gösteren çalışma dokümanları yahut bu bilgileri içeren SGK hizmet dökümü

. Erkek adaylar için askerlik vazifesini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir doküman (Tecil evrakı geçerli sayılmayacaktır)

. Kimlik dokümanının fotokopisi

. Misyonunu yerine getirmeye Mani bir sıhhat sorununun ve seyahat pürüzünün olmadığına dair beyan

. nihayet altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

. İsimli Sicil Kaydı olmadığına ait belge

. Yabancı lisan bilgisini gösterir evrak (Yabancı lisan bilgisi istenen durumlar için)

. Taban ve tercih nedeni olan niteliklere ait ispatlayıcı bilgi ve/veya belgeler

Sözlü imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, müracaat sırasında fotokopilerini sunmak zorunda olduğu bütün dokümanların asıllarını yahut noter onaylı örneklerini yahut e-devlet çıktılarını kelamlı imtihandan Evvel Kayıt Dışı İstihdamla Gayret Daire Başkanlığına ibraz etmek zorundadır.

VI. İŞÇİ ALIMININ VE İLANIN İPTALİ:

Sosyal Emniyet Kurumu, rastgele bir kurala bağlı olmaksızın işçi alım ilanını Geri çekebilir, Gerekli gördüğü hallerde ilanı ve işçi alımını rastgele bir evrede iptal edebilir. Bu durum müracaat sahipleri açısından hak ve Sonuç doğurmaz.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA PRİMLERİ genel MÜDÜRLÜĞÜ

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA GAYRET DAİRE BAŞKANLIĞINA

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kayıtlı Bayan İstihdamının Desteklenmesi Projesi” takviye grubunda istihdam edilmek istiyorum.

Sınavı kazandığım takdirde, 4857 Sayılı İş Kanunla ve Muhakkak Vadeli İş Mukavelesi ile tam/yarı vakitli olarak istihdam edileceğimi, Laf konusu işin devlet memurluğu ile rastgele bir ilgisi bulunmadığını, Amel mukavelemin yenilenmesinin ve/veya uzatılmasının Laf konusu olmadığını, fiyat ve diğer haklarla ilgili bilgilerin adaylarla kelamlı İmtihan evresinde paylaşılacağını ve Noksan rastgele bir bilgi evrak vermem halinde elenebileceğimi biliyorum.

İlanı okuyup anladığımı, aşağıda bahsi geçen bilgi ve evrakları müracaat zarfına eklediğimi onaylıyorum.

TC Kimlik No : …. /….. Z20…

Adı Soyadı :

Belge Denetim Listesi

? müracaat Formu (Job Application Form İngilizce)

? Özgeçmiş Formu (CV)

? Diploma yahut mezuniyet dokümanının fotokopisi

? Mesleksel tecrübesi ispat etmek üzere, adayların evvelki işyerlerinden yahut ilgili Kurumdan alacakları, çalıştıkları konumu, vazifelerini, yaptıkları belirli başlı işleri ve çalışma müddetlerini gösteren çalışma belgeleri

? Erkek adaylar için askerlik misyonunu yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir evrak (Tecil dokümanı geçerli sayılmayacaktır.)

? Kimlik dokümanının fotokopisi

? nihayet altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

? Vazifesini yerine getirmeye Mani bir sıhhat sorunu yahut seyahat mahzuru olmadığına dair beyan

(İlan metninin sonunda yer almaktadır.)

? Kamuda istihdam edilmeye Mani teşkil edecek İsimli Sicil Kaydı olmadığına dair beyan (İlan metninin sonunda yer almaktadır.)

? Minimum ve tercihi niteliklere ait ispatlayıcı bilgi ve/veya belgeler

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir