Okul müdürü hakkında soruşturma müsaadesi Bakanlıkta değil valilikte

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 02, 2022 Yorum Yok

Olayda, 2 Bakanlık Maarif Müfettişi ve 1 Okul Müdürünün ismi geçtiği aksiyonlara ait olarak 4483 sayılı kanun çerçevesinde ön inceleme yapılmıştır.

Müfettişler hakkında soruşturmaya husus hareketler:

Müdür hakkındaki disiplin soruşturmasında, sübuta eren hata niteliğindeki fiilleri gerçeğe ters biçimde saptırarak, kanıtların tamamını toplamayarak, kâfi incelemeyi ve araştırmayı yapmayarak, olaylar hakkında fiili duruma ve gerçeğe muhalif, taraflı değerlendirmeler yaparak, bu kişinin şahitleri etkilemesine, soruşturmayı yönlendirmeye çalışmasına sessiz kalarak, kimi kanıtların karartılmasına göz yumup bu konuda araştırmada bulunmayarak ve isimli mercilere intikali gereken birtakım mevzuları da isimli mercilere intikal ettirmeyerek, mesnetsiz ve mevzuata ters yorumlarda bulunarak, ceza ve işlenen Fiil açısından …’ya orantısız disiplin cezası Teklif ederek, birtakım fiiller istikametinden de hiçbir ceza Teklif etmeyerek, savlarla ilgili illiyet bağı bulunan ve disiplin soruşturması buyruğu verilen birebir Okulda Müdür Yardımcılarını soruşturmaya iç etmeyerek ve haklarında Teklif getirmeyerek yürüttükleri disiplin soruşturmasında …’yı ve ismi geçenleri korumak, …’nın hak ettiği cezayı almasına Mani olmak ve soruşturma konusu olayların kapanmasını sağlamak.

Müdür hakkında soruşturmaya husus aksiyonlar:

Okulda Tertip sınıfları oluşturacağını söyleyerek çocuklarının bu sınıflarda eğitim-öğretim görmesini isteyen velilerden kayıt parası ismi altında Nakit almak suretiyle çıkar temin etmek.

Bakanlıkça, bu hareketler hakkında soruşturma müsaadesi vermemiştir.

Danıştay maarif müfettişleri için soruşturma müsaadesi verilmemesine ait itirazı reddetmiştir. Okul Müdürü için olan kısmı ise bozmuştur. Bozma münasebetinde şu tabirler yer verilmiştir.

Okul müdürü hakkında soruşturma müsaadesi vermeye yetkili merciin 4483 sayılı Kanunun 3’üncü unsurunun (b) bendi uyarınca Aksaray Valisindedir. Maarif müfettişleri hakkında tez edilen aksiyonlar Okul müdürü ile iştirak halinde işlenmiş bir kabahat değildir.

DANIŞTAY

Birinci Daire

Esas No : 2019/2003

Karar No : 2019/1994

1-.Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi

2- Birebir Bakanlıkta Maarif Müfettişi

3- Aksaray… Ortaokulu Müdürü

İtiraz Edilen Karar: Haklarında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma müsaadesi verilmemesine ait ulusal Eğitim Bakanının 9.5.2019 tarih ve E.9226367 sayılı kararı.

Karara İtiraz Eden: Şikayetçi… vekili Av. …

Milli Eğitim Bakanının 9.5.2019 tarih ve E.9226367 sayılı kararına yapılan itiraz bağlamında, soruşturulacak aksiyonlar ve ilgilileri aşağıda belirtilmiştir.

Soruşturulacak Hareketler:

ve …’nün;

1- Şikayetçi… tarafından başlanılıp daha sonra kendilerine devredilen Aksaray… Ortaokulu Müdürü… hakkındaki disiplin soruşturmasında, sübuta eren kabahat niteliğindeki fiilleri gerçeğe ters halde saptırarak, kanıtların tamamını toplamayarak, kâfi incelemeyi ve araştırmayı yapmayarak, olaylar hakkında fiili duruma ve gerçeğe karşıt, taraflı değerlendirmeler yaparak, bu kişinin şahitleri etkilemesine, soruşturmayı yönlendirmeye çalışmasına sessiz kalarak, birtakım kanıtların karartılmasına göz yumup bu konuda araştırmada bulunmayarak ve isimli mercilere intikali gereken kimi hususları da isimli mercilere intikal ettirmeyerek, mesnetsiz ve mevzuata alışılmamış yorumlarda bulunarak, ceza ve işlenen Fiil açısından …’ya orantısız disiplin cezası Teklif ederek, birtakım fiiller istikametinden de hiçbir ceza Teklif etmeyerek, tezlerle ilgili illiyet bağı bulunan ve disiplin soruşturması buyruğu verilen birebir Okulda Müdür Yardımcıları olan …, …, … ve …’i soruşturmaya iç etmeyerek ve haklarında Teklif getirmeyerek yürüttükleri disiplin soruşturmasında …’yı ve ismi geçenleri korumak, …’nın hak ettiği cezayı almasına Mani olmak ve soruşturma konusu olayların kapanmasını sağlamak.

…’nın;

2- Okula kayıt sırasında Okulda Tertip sınıfları oluşturacağını söyleyerek çocuklarının bu sınıflarda eğitim-öğretim görmesini isteyen velilerden kayıt parası ismi altında Nakit almak suretiyle çıkar temin etmek.

Eylem Tarihi: 2018 Yılı.

Ankara Bölge idare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 21.11.2019 tarih ve E:2019/557, K:2019/943 sayılı misyonsuzluk kararıyla gönderilen evrak, ulusal Eğitim Bakanının 9.5.2019 tarih ve 9226367 sayılı soruşturma müsaadesi verilmemesine ait kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Safiye Bircan’ın açıklamalar dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve öbür halk Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

Dosyanın incelenmesinden, Aksaray … Ortaokulu Müdürü …’nın Okula kayıt sırasında Okulda seviye sınıfları oluşturacağını söyleyerek çocuklarının bu sınıflarda eğitim-öğretim görmesini isteyen velilerden kayıt parası ismi alanda Nakit almak suretiyle çıkar temin etmek, birtakım velilerden TEOG kaynaklı kurs için kırtasiye ismi altında Nakit istenerek velilere muhakkak kırtasiyelere Nakit yatırtıldığı, v.s. hareketleri nedeniyle şikayetçi… tarafından ismi geçen hakkında disiplin soruşturması yürütürken 10.1.2018 ve 15.1.2018 tarihlerinde yaşanan olaylarda …’nın şikayetçiyi tehdit ettiği, hakarette bulunduğu, adı geçenin malına ziyan verdiği, soruşturma yapmasını engellediği tezleri üzerine şikayetçiden bu soruşturma vazifesinin alınarak… ve …’ye devredildiği, şikayetçi tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar esnasında …’ya isnat edilen aksiyonların sübuta erdiği tespit edildiği halde, ismi geçenlerin …’nın yanında yer aldığı, birtakım kanıtların karartılmasına göz yumdukları, hata niteliğindeki fiilleri gerçeğe muhalif biçimde saptırdıkları, …’nın şahitleri etkilemesine, soruşturmayı yönlendirmeye çalışmasına sessiz kaldıkları, isimli mercilere intikali gereken konulan bu mercilere intikal ettirmedikleri, fiili duruma ve gerçeğe karşıt, taraflı değerlendirmeler yaptıkları, kanıtların tamamını toplamadıkları, ceza ve işlenen Fiil açısından …’ya orantısız disiplin cezası Teklif ederek ve kimi fiiller tarafından disiplin cezası Teklif etmeyerek, argümanlarla ilgili illiyet bağı bulunan ve disiplin soruşturması buyruğu verilen tıpkı Okulda Müdür Yardımcıları olan …, …, … ve … hakkında inceleme yapmayarak ve Teklif getirmeyerek, kâfi incelemeyi ve araştırmayı yapmadan olaylar hakkında mesnetsiz ve mevzuata ters yorumlarda bulunarak disiplin soruşturmasını yürüttükleri, böylelikle …’yı ve ismi geçen diğer bireyleri korudukları, …’nın hak ettiği cezayı almadığı, ismi geçen hakkındaki Laf konusu argümanların üzerinin kapatıldığının argüman edildiği görülmüştür.

l. husustan ilgililere isnat edilen hareketlerle ilgili olarak, … hakkındaki şikayet konusu soruşturmada, savlarla ilgili olarak Okulda misyonlu öğretmen, işçi ile Fazla sayıda velinin tabirlerine başvurulduğu, bu tabirlerde ismi geçenin çıkar temin ettiğine ait beyanları olmadığı, öte yandan, disiplin soruşturması raporunda ismi geçen hakkında “bazı birinci sınıflarda not ayrımı gözeterek notları yüksek olan öğrencilere yönelik seçilmiş Sınıf oluşturmak” hareketi nedeniyle kınama cezası, “Okulun Özel kurum/kuruluşlara borcu olduğunu söyleyerek kimi velileri istekli bağış ismi altında bu kurum/kuruluşlara Nakit yatırtmak” hareketi nedeniyle 1/30 oranında aylıktan kesme cezası, “2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonunda kimi Talebe velilerini TEOG (mülga) kursu için 4(M) TL kaynak kitap ve Deneyim İmtihan fiyatı ismi altında kırtasiyelere fiyat yatırmak üzere yönlendirmek” hareketi nedeniyle kınama cezası, “5/f sınıfı Talebe velilerine (WhatsApp üzerinden) ulusal Eğitim ya da güvenlik tarafından çağrıldıklarında kendileri ile görüşmeden gitmemeleri gerektiği tarafında bildiri göndermek” aksiyonu nedeniyle uyarma cezası verilmesinin Teklif edildiği, ayrıyeten Laf konusu tezlerle illiyet bağı olmadığı anlaşılan Müdür Yardımcıları …. ve …’in disiplin soruşturması kapsamından çıkartıldığı, tekrar alınan onayda bu bireylerin isimleri bulunmadığından haklarında disiplin cezası Teklif edilmediği, öte yandan, soruşturmacı yahut incelemeci olarak görevlendirilenlerin, soruşturma yahut inceleme raporu düzenleme vazifelerini yerine getirirken elde edilen bulguların saptırılması yahut kanıtların karartılması üzere davranış ve değerlendirmeleri dış olmak üzere, elde ettikleri doküman ve bilgilerle uyumlu kanaatlerine nazaran getirdikleri teklifler nedeniyle haklarında vazifeleri sebebiyle kabahat işledikleri yolundaki savların, bu konunun aksini ortaya koyacak nitelikte Önemli evraklara dayanması gerektiği, bu belgede ise, ilgililerin yaptığı inceleme sonucu elde ettiği bilgi ve dokümanlara nazaran teklifte bulundukları, bu konunun aksini ortaya koyan, …ve …’nün taraflı soruşturma yürüttüklerine ait şikayetçi …’nın şikayet ve itiraz dilekçelerindeki konulardan Öbür somut bilgi, evrak, kanıt olmadığı, kaldı ki, disiplin soruşturması raporundaki değerlendirmelerin ve tekliflerin ceza vermeye ve süreç temin etmeye yetkili makamlar açısından bağlayıcılığının bulunmadığı, bu nedenlerle l. husustan ilgililere isnat edilen hareketlerin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, ulusal Eğitim Bakanının 9.5.2019 tarih ve E.9226367 sayılı kararının; l. unsurda belirtilen aksiyondan … ve … için soruşturma müsaadesi verilmemesine ait kısmına yapılan şikayetçi itirazının reddine,

Diğer taraftan, 4483 sayılı Memurlar ve öbür halk Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun müsaade vermeye yetkili merciler başlığını taşıyan 3. unsurunun (b) bendinde, vilayette ve merkez ilçede vazifeli memurlar ve diğer halk vazifelileri hakkında valinin, soruşturma müsaadesi vermeye yetkili olduğu, birebir hususun fıkrasında ast memur ile üst memurun tıpkı fiile iştiraki halinde müsaadenin, üst memurun bağlı olduğu merciden isteneceği karara bağlanmıştır.

2’ncı unsurdan ilgiliye isnat edilen hareketle ilgili olarak, …’nın …’in Ortaokulu Müdürü olduğu, 1. ve 2. unsurlardaki ön inceleme konusu hareketlerin birbirinden farklı olduğu, bu nedenle 2’ncı hususta belirtilen aksiyonun, ast memurun üst memur ile iştirak halinde islendiğinin kabul edilemeyeceği, bu hareket sebebiyle… hakkında soruşturma müsaadesi verilmesine yahut verilmemesine karar Eda yetkisinin 4483 sayılı Kanunun 3’üncü unsurunun (b) bendi uyarınca Aksaray Valisinde olduğu anlaşıldığından, itirazın kabulüyle ulusal Eğitim Bakanının 9.5-2019 tarih ve E.9226367 sayılı kararının; 2’nci hususta belirtilen aksiyondan … için soruşturma müsaadesi verilmemesine ait kısmının kaldırılmasına,

Dosyanın, 2. husustan… hakkında Aksaray Valiliğince karar verilmesi için tefrik edilerek Aksaray Valiliğine iletilmek üzere karar ekli olarak ulusal Eğitim Bakanlığına iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edenin vekiline gönderilmesine 19.12J019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir