Danıştay’dan memurluktan bilgisayar işletmenliğe geçişte takdir hakkı vurgusu!

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 02, 2022 Yorum Yok

Üniversitede bilgisayar işletmeni olarak vazife yapmakta iken, Öbür bir üniversite bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74 üncü hususu uyarınca naklen memur olarak atanan davacı, atandığı kurumunca 37 adet bilgisayar işletmeni takımının açılarak, İmtihan ile Nakil yapılabilmesi yolunda çalışana İlan yapması üzerine, daha Evvel kendisinin bilgisayar işletmeni takımında çalışmasından Dolayı imtihansız atanma talebinde bulunmuş, Ancak başvurusu zımnen reddedilmiştir. Müracaatının reddi üzerine yapılan imtihana katılan davacı, İmtihan sonucunda 38 inci şahıs olarak başarısız sayılmıştır.

Dava sürecinde Birinci Derece Mahkemesi Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Çalışanı Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 20/1-b hususunda bildirilen, ”Ancak, kurumda yahut diğer halk Kuruluş ve kuruluşlarında daha Evvel bulunulan misyonlar ile bu misyonlarla tıpkı seviye vazifelere yahut alt vazifelere, vazifede yükselme imtihanı yahut unvan değişikliği imtihanına tabi tutulmadan Nakil yapılabilir.” düzenlemesi gereği davacının daha Evvel bilgisayar işletmeni takımında misyon yaptığından tıpkı hizmet kümesi içerisinde imtihansız atamasının yapılması gerektiği halde başvurusu reddedilmesinde hukuka uyarlık bulmayarak yapılan süreci iptal etmiştir.

Danıştay İkinci Dairesi ise; boş bulunan bir takıma halk faydası gayesini ve hizmet gereklerini gözeterek en Müsait kişiyi tayinetmek üzere Gerekli nitelikleri taşıyanlar ortasında tercihte bulunmak hak ve yetkisine sahip olan yönetimin, bu yetkisini belirli bir şahıs lehine kullanmaya yargı kararıyla zorlanamayacağı; öte yandan, yönetimin, takdir yetkisini, vazifede yükselme imtihanı ilanı vererek İmtihan sonucu muvaffakiyet sırası ile alımdan yana kullandığı görüldüğünden, bu takıma davacının imtihansız atanma isteminin reddine ait dava konusu süreçte mevzuata ve hukuka terslik bulunmadığına karar vermiştir.

T.C.

DANIŞTAY

2. DAİRE

Esas No: 2016/8501

Karar No: 2020/299

İSTEMİN KONUSU:

Afyonkarahisar idare Mahkemesince verilen 22/04/2015 günlü, E:2015/29, K:2015/405 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Dava; ………………. Üniversitesi ……………. Uğraş Yüksekokulu Müdürlüğünde memur olarak vazife yapan davacının, bilgisayar işletmenliği takımına imtihansız olarak atanma istemli 16/09/2014 tarihli talebinin zımnen reddine ait sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti :Afyonkarahisar idare Mahkemesinin temyize bahis kararıyla; davacının daha Evvel davalı Kuruluş ile birebir nitelikte olan ………….. Üniversitesinde bilgisayar işletmeni olarak çalışmış olması, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları İşçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 20/1-b unsurunun ikinci cümlesinde, ”Ancak, kurumda yahut öteki halk Kuruluş ve kuruluşlarında daha Evvel bulunulan misyonlar ile bu misyonlarla tıpkı seviye vazifelere yahut alt vazifelere, misyonda yükselme imtihanı yahut unvan değişikliği imtihanına tabi tutulmadan Nakil yapılabilir.” düzenlemesine yer verilmesi karşısında, davacının birebir hizmet kümesi içerisinde imtihansız atamasının yapılması gerektiği halde dava konusu zımnen ret kararı ile davacının müracaatının reddedildiği; bu durumda, davacının memur takımından daha Evvel vazife yaptığı bilgisayar işletmenliği takımına imtihansız atamasının yapılması istikametindeki talebinin yanıt verilmeyerek reddedilmesine ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle anılan süreç iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı yönetim tarafından, davacının dayandığı kanun ve Yönetmelik kararlarının emredici nitelikte olmadığı, yönetimin takdir yetkisine dayalı düzenlemeler içerdiği, öte yandan davacının imtihana girdiği, fakat birinci 37 kişinin içerisine iç olmak için kâfi puanı alamadığı ileri sürülerek Mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: karşılık verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi’nce, Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Şurasının 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının “Ortak Hükümler” kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıyeten bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen belgede, Tetkik Yargıcı’nın açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR :

İNCELEME VE MÜNASEBET :

MADDİ OLAY:

…………………………… Uğraş Yüksekokulu Müdürlüğünde memur olarak vazife yapan davacının, bilgisayar işletmenliği takımına imtihansız olarak atanma istemli 16/09/2014 tarihli talebinin zımnen reddine ait sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

12/04/2014 günlü, 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Çalışanı Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin “Görev Grupları” başlıklı 5. unsurunda; “Bu Yönetmelik kapsamında misyonda yükselme ve unvan değişikliğine tabi takım unvanları aşağıda gösterilmiştir.

E ) İdari Hizmetleri Kümesi;

1) Ayniyat saymanı, sıhhi materyal saymanı, sayman,

2) Memur, bilgisayar işletmeni, data hazırlama ve Denetim işletmeni, anbar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru, Yurt Yönetim memuru, tahsildar, mutemet, ikmal materyal sorumlusu, raportör, sürücü, müdafaa ve Emniyet görevlisi” düzenlemesi yer almaktadır.

Aynı Yönetmeliğin “Görev kümeleri ortasındaki geçişler ve imtihansız atanma” başlıklı 20. hususunda; “5 inci hususta belirtilen misyon kümeleri ortasındaki atamalar aşağıdaki temellere nazaran yapılır.

a) Birebir misyon kümesi içinde kalmak kaydıyla, ilgili işçinin isteği ve atanılacak takımın gerektirdiği özellikleri taşıyanlar İmtihan yapılmaksızın alt vazifelere atanabilirler.

b) Kümeler ortasındaki vazifede yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalar vazifede yükselme imtihanı yahut unvan değişikliği imtihanına tabidir. Fakat, Kurumda yahut öbür halk Kuruluş ve kuruluşlarında daha Evvel bulunulan misyonlar ile bu misyonlarla birebir seviye vazifelere yahut alt misyonlara, misyonda yükselme imtihanı yahut unvan değişikliği imtihanına tabi tutulmadan Nakil yapılabilir.” kararına yer verilmiştir.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Dava evrakının incelenmesinden; davacının daha Evvel ………. Üniversitesi Tıp Fakültesinde 5. derecede bilgisayar işletmeni olarak vazife yaparken, ……………………….. Uğraş Yüksekokuluna 657 sayılı Kanun’un 74. hususu yeterince naklen 5. derecede memur olarak atandığı, daha sonra ………………. Uğraş Yüksekokuluna Tekrar memur olarak atandığı, çalıştığı kurumca 37 adet bilgisayar işletmenliği takımının açılarak, İmtihan ile Nakil yapılabilmesi yolunda işçiye İlan yapılması üzerine, davacının daha Evvel bilgisayar işletmenliği takımında çalışmasından Dolayı imtihansız Nakil talebinde bulunduğu, müracaatın zımnen reddi üzerine işbu davanın açıldığı, davacının bahsi geçen vazifede yükselme imtihanına girdiği, İmtihan sonucunda muvaffakiyet sıralamasına nazaran 38. sırada yer alarak başarısız olduğu anlaşılmıştır.

Olayda, boş bulunan bir takıma halk faydası maksadını ve hizmet gereklerini gözeterek en Müsait kişiyi tayinetmek üzere Gerekli nitelikleri taşıyanlar ortasında tercihte bulunmak hak ve yetkisine sahip olan yönetimin, bu yetkisini muhakkak bir şahıs lehine kullanmaya yargı kararıyla zorlanamayacağı; öte yandan, yönetimin, takdir yetkisini, vazifede yükselme imtihanı ilanı vererek İmtihan sonucu muvaffakiyet sırası ile alımdan yana kullandığı görüldüğünden, bu takıma davacının imtihansız atanma isteminin reddine ait dava konusu süreçte mevzuata ve hukuka karşıtlık bulunmamaktadır.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI YÖNETİMİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. Afyonkarahisar idare Mahkemesince verilen 22/04/2015 günlü, E:2015/29, K:2015/405 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun temyize bahis kararın verildiği tarih prestijiyle yürürlükte olan haliyle 49. hususunun 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Tıpkı unsurun 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yine bir karar verilmek üzere evrakın ismi geçen idare Mahkemesine gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen ) 54. hususunun 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere, 14.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir