Yönetim, sendika temsilcisini istediği yere tayinetmek zorunda mı?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 02, 2022 Yorum Yok


Danıştay 2’nci Dairesi, sendikal faaliyetlerinin yürütülmesini engelleyecek ya da zorlaştıracak biçimde atandığından bahsedilemeyecek durumlarda, halk işçisinin yerinin değiştirilebileceğine karar verdi.

Davacı; 15/12/2000 – 21/10/2004 tarihleri ortasında … Orman Bölge Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğünde memur olarak, 21/10/2004 tarihinden itibaren de tıpkı yerde orman sanayi mühendisi olarak vazife yapmaktadır.

23/11/2013 tarihinde yapılan seçimde… Sendikası… Şubesi Yönetim konseyi üyesi olarak seçilmiştir.

31/12/2014 tarihi prestijiyle; tıpkı bölge müdürlüğünde birebir misyonda 10 yılı aşkın müddettir vazife yapıyor olması nedeniyle rotasyona tabi tutulan davacı; 10/02/2015 tarihli dilekçesiyle; babasının sıhhat durumu, eşinin …’da Muallim olarak vazife yapması ve kendisinin de sendika Yönetim konseyi üyesi olması sebebiyle rotasyon kapsamından çıkarılmayı istemiştir.

09/03/2015 tarihinde de rotasyon kapsamında tercih yapmış ve Biricik tercihi olarak şark Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğünde makamın Müsait gördüğü üniteye atanmayı istemiştir.

İdare ise eleman muhtaçlığının Çok olduğu yere tayinini yapmıştır.

İlk derece mahkemesi, “4688 sayılı Kanun’un davacıya tanıdığı hakkın ortadan kalkacağı, ayrıyeten davalı idarece rotasyon uygulaması dışında bir nedene dayanılmadığı anlaşıldığı” münasebeti ile süreci iptal etmiştir.

Danıştay ise bu kararı aşağıdaki münasebet ile bozmuştur:

Davacının, Sebep gösterilmeksizin ve sendikal faaliyetlerinin yürütülmesini engelleyecek ya da zorlaştıracak biçimde atandığından bahsedilemeyeceği açıktır.

Bu prestijle, genel rotasyon kapsamında, halk faydası ile hizmet gerekleri doğrultusunda ve takdir yetkisi kapsamında tesis edilen dava konusu süreçte hukuka karşıtlık, anılan sürecin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuksal isabet görülmemiştir.

Öte yandan, davacı tarafından, eşinin… Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesinde Muallim olarak misyon yapıyor olması nedeniyle eş durumunun dikkate alınması gerektiği ileri sürülmüş ise de; davacının eşinin de halk vazifelisi olduğu, tıpkı bölge müdürlüğü bünyesindeki azami hizmet müddetinin dolduran davacının atandığı yere atamasının yapılmasını talep edebileceği açıktır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas : 2016/3664

Karar : 2020/1060

Davacının, 22/04/2015 günlü, 1397 sayılı dava konusu süreçle, rotasyon nedeniyle … Orman Bölge Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğüne atanması üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

TEMYİZ EDEN (DAVALI): Orman genel Müdürlüğü

VEKİLİ : …

KARŞI taraf (DAVACI): …

İSTEMİN KONUSU: … idare Mahkemesince verilen… günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Dava; … Orman Bölge Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğünde mühendis olarak misyon yapan davacı tarafından; rotasyon nedeniyle … Orman Bölge Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğünde atanmasına ait 22/04/2015 günlü, … sayılı sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: …İdare Mahkemesinin temyize mevzu kararıyla; uyuşmazlıkta; her ne kadar davalı idarece dava konusu naklen Nakil sürecinin, davacının bulunduğu yerde Mecbur hizmet müddetini doldurması nedeniyle tesis edildiği ileri sürülmekte ise de, dava evrakında bulunan 26/11/2013 tarihli İlçe Seçim Şurası Başkanlığınca düzenlenen, 23/11/2013 tarihinde yapılan … Sen Erzurum Şube Başkanlığı Seçimlerinde Organlara Seçilenleri Gösterir Kesin Sonuç Listesinden, davacının yapılan seçim sonucu Yönetim konseyi asil üyeliğine seçildiğinin görüldüğü, misyon yaptığı … vilayetinde sendika Yönetim heyeti üyesi olan davacının, rotasyon uygulaması sonucu … vilayetine atanması ile, 4688 sayılı Kanun’un davacıya tanıdığı hakkın ortadan kalkacağı, ayrıyeten davalı idarece rotasyon uygulaması dışında bir nedene dayanılmadığı anlaşıldığından, tesis edilen Nakil sürecinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Davalı yönetim tarafından; davacının, … Orman Bölge Müdürlüğü buyruğunda 21/10/2004-31/12/2014 tarihleri ortasında Yekün 10 Yıl 2 ay 10 gün birebir yerde mühendis unvanıyla misyon yaptığı, bulunduğu yerde çalışma müddetini tamamladığı ve rotasyona tabi olduğu; 09/03/2015 tarihli Nakil talep müracaat formunun yer değiştirme kurulunca değerlendirildiği; Biricik tercihi olan şark Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü için orman sanayi mühendisliği takımında ilana çıkılmadığı, hasebiyle hizmet muhtaçlığı bulunmadığından bu tercihine yerleşemediği; bakanlık makamı ile genel müdürlüğün Müsait görüşleri üzerine işçi planlaması ve ilgilinin bilgi birikimi sonucunda … Orman Bölge Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğüne atandığı, Orman genel Müdürlüğü Çalışanının Nakil ve Yer Değiştirme Asıllarına Ait Yönetmeliğin 17. hususu doğrultusunda ilanın yapıldığı, ilgililerin 15 adede kadar tercihte bulunabilecekleri; hizmet puanları dikkate alınarak kıymetlendirme yapıldığı ve Nakil süreçlerinin tesis edildiği; davacının sendika üyesi olmasının rotasyona tabi olmayacağı manasına gelmediği ileri sürülerek idare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN KARŞILIĞI : yanıt verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Davacı; 15/12/2000 – 21/10/2004 tarihleri ortasında … Orman Bölge Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğünde memur olarak, 21/10/2004 tarihinden itibaren de birebir yerde orman sanayi mühendisi olarak vazife yapmaktadır.

23/11/2013 tarihinde yapılan seçimde … Sendikası … Şubesi Yönetim konseyi üyesi olarak seçilmiştir.

31/12/2014 tarihi prestijiyle; tıpkı bölge müdürlüğünde tıpkı misyonda 10 yılı aşkın müddettir misyon yapıyor olması nedeniyle rotasyona tabi tutulan davacı; 10/02/2015 tarihli dilekçesiyle; babasının sıhhat durumu, eşinin …’da Muallim olarak vazife yapması ve kendisinin de sendika Yönetim heyeti üyesi olması sebebiyle rotasyon kapsamından çıkarılmayı istemiş; 09/03/2015 tarihinde de rotasyon kapsamında tercih yapmış ve Biricik tercihi olarak şark Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğünde makamın Müsait gördüğü üniteye atanmayı istemiştir.

Davacının, 22/04/2015 günlü, 1397 sayılı dava konusu süreçle, rotasyon nedeniyle … Orman Bölge Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğüne atanması üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. unsurunun 1. fıkrasında, “Kurumlar, vazife ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları takım derecelerine eşit yahut 68. unsurdaki temeller çerçevesinde daha üst, Kuruluş içinde birebir yahut Öbür yerlerdeki öbür takımlara naklen atayabilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

4688 sayılı halk Vazifelileri Sendikaları Kanunu’nun 18. hususunun 2. fıkrasında halk patronunun, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini, haklı bir Sebep olmadıkça ve sebebini Aleni ve Kesin bir biçimde belirtmedikçe değiştiremeyeceği kurala bağlanmıştır.

13/10/2013 günlü, 28794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman genel Müdürlüğü Çalışanının Nakil ve Yer Değiştirme Asıllarına Ait Yönetmeliğin dava konusu sürecin tesis edildiği tarih prestijiyle yürürlükte olan haliyle “Hizmet bölgelerinde en Çok çalışılabilecek süreler” başlıklı 10. hususunda; “(1) Taşra teşkilatı ünitelerinde bulanan takımlar ve vazifeler temel alınarak en Çok çalışılabilecek müddetler aşağıda gösterilmiştir.

a) Şefler birebir şeflik, müdür yardımcıları ile müdürler tıpkı müdürlük bünyesinde birebir misyonda 5 yıldan fazla,

b) Başmühendisler ve mühendisler, birebir bölge müdürlüğü yahut birebir enstitü müdürlüğü bünyesinde birebir misyonda 10 yıldan fazla,

c) Şube müdürleri birebir bölge müdürlüğü bünyesinde tıpkı misyonda 7 yıldan fazla,

ç) Bölge müdür yardımcıları ile bölge müdürleri tıpkı bölge müdürlüğü bünyesinde birebir misyonda 5 yıldan fazla,

d) Enstitü müdür ve müdür yardımcıları birebir müdürlükte 10 yıldan Çok birebir unvanda,

e) Saymanlar tıpkı müdürlükte 7 yıldan Çok vazife yapamazlar.” düzenlemesi yer almaktadır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

657 sayılı Kanun’un 76. unsuru ile memurların naklen atanmaları konusunda yönetime takdir yetkisi tanındığı Aleni olup, bu yetkinin lakin halk faydası ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, kelamı edilen bu durumun dava konusu idari sürecin Sebep ve niyet taraflarından hukuka karşıtlığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

İdarelerin, halk hizmetinin faal ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak, işçinin bir hizmet ünitesinde uzun müddet vazife yapmasının, gerek işçi ve gerekse hizmet tarafından ortaya çıkartabileceği aksilikleri gidermek ve Tekrar çalışanın, ekonomik, kültürel ve coğrafik şartları bakımından farklı Yurt bölgelerinde hizmet yapmalarını sağlamak üzere emellerle “rotasyon” uygulaması yapılabileceği; lakin, bu uygulamanın objektif ölçütlere bağlanması ve işçi ortasında rastgele bir nedenle ayrıma yol açacak biçimde uygulanmasından kaçınılması gerektiği açıktır.

Olayda; … Orman Bölge Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğünde 10 yıldan Çok müddetle orman sanayi mühendisi olarak vazife yapan davacının rotasyona tabi olduğu, rotasyon uygulaması sonucu davacıyla Bir arada tıpkı pozisyonda olan öbür çalışanın de misyon yerlerinin değiştirildiği, davacının rotasyon tercihinde yer olan şark Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü için 1 (bir) adet Ziraat mühendisi muhtaçlığı bulunurken, davacının atandığı yer olan … Orman Bölge Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğünde 2 (iki) adet orman sanayi mühendisi gereksiniminin bulunduğu, dava konusu Nakil sürecinin 13/10/2013 günlü, 28794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman genel Müdürlüğü İşçisinin Nakil ve Yer Değiştirme Asıllarına Ait Yönetmeliğin 10. unsuru ile 657 sayılı Kanun’un 76. unsuru mucibince tesis edildiği anlaşılmış olup; bu durum karşısında, davacının, Sebep gösterilmeksizin ve sendikal faaliyetlerinin yürütülmesini engelleyecek ya da zorlaştıracak biçimde atandığından bahsedilemeyeceği açıktır.

Bu prestijle, genel rotasyon kapsamında, halk faydası ile hizmet gerekleri doğrultusunda ve takdir yetkisi kapsamında tesis edilen dava konusu süreçte hukuka karşıtlık, anılan sürecin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuksal isabet görülmemiştir.

Öte yandan, davacı tarafından, eşinin… Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesinde Muallim olarak vazife yapıyor olması nedeniyle eş durumunun dikkate alınması gerektiği ileri sürülmüş ise de; davacının eşinin de halk vazifelisi olduğu, birebir bölge müdürlüğü bünyesindeki azami hizmet mühletinin dolduran davacının atandığı yere atamasının yapılmasını talep edebileceği açıktır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI YÖNETİMİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE;

2. … idare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun temyize bahis kararın verildiği tarih prestijiyle yürürlükte olan haliyle 49. hususunun 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA;

3. 2577 sayılı Kanun’un 49. unsurunun 3622 sayılı kanun ile değişik 3. fıkrası uyarınca yine bir karar verilmek üzere belgenin … idare Mahkemesine gönderilmesine;

4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. unsurunun 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere, 20.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir