Dört Yıl sonra kelamlı İmtihan iptal edilirse memurun misyonuna nihayet verilebilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 02, 2022 Yorum Yok

Dava konusu olayda, eşitlik Bakanlığı infaz muhafaza memuru takımına müracaat yaptıktan sonra kelamlı imtihanda elenmiştir. Bunun üzerine, yönetim mahkemesi nezdinde açtığı davada kelamlı imtihanın iptaline karar verilmiş, davalı idarece yine yapılan kelamlı İmtihan sonucunda başarılı sayılan kişinin Metris 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ataması yapılmıştır.

Davacının ataması yapıldıktan sonra birinci derece mahkemesinin kararı temyiz edildiğinden, Danıştay Onikinci Dairesi tarafından imtihanın iptaline ait alınan bu karar bozularak iptal edilmiştir. Mahkemece bozma kararına uyarak, davanın reddine karar vermiştir. Devam eden süreçte mahkeme kararının uygulanması emeliyle eşitlik Bakanlığı tarafından davacının vazifesine nihayet verilmiştir.

Bu kere, misyona nihayet verilme sürecine dair açılan davada, birinci derece mahkemesi dava konusu süreçlerin aslının kelamlı imtihana yönelik olduğu, münasebetiyle infaz muhafaza memuru olarak atanması için ilgili yönetmelikte belirtilen kuralları taşıyan davacının, kelamlı imtihanın iptaline yönelik mahkeme kararının temyiz incelemesi sonucunda bozularak davanın reddine karar verildiğinde bahisle vazifesinin sona erdirilmesine ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle sürecin iptaline karar vermiştir.

Danıştay Onikinci Dairesince yine bakılan bahis hakkında davacının kelamlı imtihana tekrar alınmasının sebebinin mahkemece verilen iptal kararı olduğu, iptal kararının Danıştay’ca bozulması üzerine verilen davanın reddine ait karar kesinleştiğinden desteği kalmayan 2. Kelamlı İmtihan sonucunda yapılan Nakil sürecinin de hukuksal desteğinin ortadan kalktığı Anlatım edilerek vazifeye nihayet Eda süreci hukuka Müsait bulunmuştur.

Birinci derece mahkemesi Danıştay Onikinci Dairesince verilen karara uymayarak kararında ısrar etmiştir.

Israr kararının üzerine, Danıştay İdari Dava Yönetimleri Kurulunca verilen kararda özetle; davacının katıldığı birinci kelamlı imtihanın yargı kararıyla iptali sonrasında idarece tekrar yapılan kelamlı İmtihan sonucunda infaz muhafaza memuru olarak atanmak suretiyle, bu statü gereği şahsî kazanımlar elde ettiği, bu durumda, davacının infaz muhafaza memuru olarak atanmasından yaklaşık dört Yıl sonra yargı kararının uygulandığından bahisle, sübjektif kazanımlarını ortadan kaldıracak formda, vazifesine nihayet verilmesi yolunda tesis edilen süreçte hukuksal Emniyet ve idari istikrar prensiplerine uyarlık bulunmadığı Anlatım edilerek davacının misyona nihayet verilme sürecini hukuka alışılmamış bulmuştur.

T.C

DANIŞTAY

İdari Dava Daireleri Konseyi

Esas No: 2018/1077

Karar No: 2019/5430

Özeti: Temyiz Eden (Davalı): eşitlik Bakanlığı

Vekili : Av.

Karşı taraf (Davacı) :..

İstemin Konusu : İstanbul 9. idare Mahkemesinin 12/10/2017 tarih ve E:2017/17/42, K:2017/1726 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Yargılama Süreci:

Dava Konusu İstem: ..’nda İnfaz Muhafaza Memuru olarak vazife yapan davacının, atanmasının yapıldığı kelamlı İmtihan ait mahkeme kararının uygulanması münasebet gösterilerek vazifesine nihayet verilmesine dair 18/07/2013 tarih ve 9326 sayılı eşitlik Bakanlığı sürecinin iptali istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: İstanbul 9. idare Mahkemesinin 26/06/2014 tarih ve E:2013/2139, K:2014/1166 sayılı kararıyla;

Davacının başarısız sayıldığı kelamlı imtihanın biçiminin yol ve yasal düzenlemelere Müsait olmadığı, kelamlı imtihanın yoluna Müsait olarak yapılmadığı gerekçesiyle Mahkemece iptal edildiği. Mahkeme kararında davacının direkt atanmasını gerektirecek bir karar bulunmadığı, daha açıkçası iptal kararının münasebetinde kelamlı imtihanın adaba Müsait olarak yapılmadığının belirtildiği, hakikaten mahkeme kararı mucibince tekrar yapılan kelamlı imtihanda da davacının başarısız olması halinde atanamama durum olabilecekken, davalı idarece kelamlı imtihanda başarılı sayılarak atamasının yapıldığı ve yine bir kelamlı İmtihan yapılmak suretiyle esasen mahkeme kararının münasebetinin de yerine getirilmiş olduğu,

Hasebiyle atamasının desteğinin mahkeme kararı olmadığı sonucuna varılarak, infaz muhafaza memuru olarak atanması için ilgili yönetmelikte belirtilen kuralları taşıyan davacının, kelamlı imtihanın iptaline yönelik mahkeme kararının temyiz incelemesi sonucunda bozularak davanın reddine karar verildiğinde bahisle vazifesinin sona erdirilmesine ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle sürecin iptaline karar verilmiştir.

Daire Kararının Özeti: Karar Düzeltme evresinde Danıştay Onikinci Dairesinin 30/05/2017 tarih ve E:2016/8417, K:2017/2799 sayılı kararıyla;

Dava konusu olayda, davacının girmiş olduğu kelamlı imtihanın yoluna Müsait yapılmadığı gerekçesiyle mahkemece iptal edilmesi üzerine tekrar kelamlı imtihana alınarak başarılı sayılması üzerine infaz muhafaza memuru olarak atamasının yapıldığı fakat alınan iptal kararının Danıştay Onikinci Dairesince bozulması üzerine mahkemece bozmaya uyularak verilen davanın reddine dair kararın uygulanması gayesiyle davacının atanmasının iptal ile vazifesine nihayet verilmesi yolundaki dava konusu sürecin tesis edildiği,

Davacının kelamlı imtihana yine alınmasının sebebinin mahkemece verilen iptal kararı olduğu, iptal kararının Danıştay’ca bozulması üzerine verilen davanın reddine ait karar kesinleştiğinden desteği kalmayan 2. Kelamlı İmtihan sonucunda yapılan Nakil sürecinin de tüzel desteğinin ortadan kalktığı, bu nedenle davacının atamasının iptaline dair süreçte hukuka terslik, zıt yoldaki mahkeme kararında hukuksal isabet bulunmadığı sonucuna varılarak İstanbul 9. idare Mahkemesinin 26/06/2014 tarih ve E:2013/2139, K:2014/1166 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Israr Kararının Özeti: İstanbul 9. idare Mahkemesinin 12/10/2017 tarih ve E:2017/1742, K:2017/1726 sayılı kararıyla dava konusu sürecin iptali yolundaki birinci kararda ısrar edilmiştir.

Temyiz Edenin Tezleri: Davalı idare tarafından, davacının açıktan infaz muhafaza memurluğu atamasının, mülakat imtihanında başarısız sayılmasına ait sürecin iptali istemiyle açmış olduğu davada iptal kararı verilmesi üzerine, yine yapılan kelamlı imtihanda başarılı olarak …. Kurumuna İnfaz Muhafaza Memuru olarak yapıldığı, daha sonra anılan Mahkeme kararının temyiz incelemesi sonucunda Danıştay’ca bozulması üzerine Mahkemece bozma kararına uyularak davanın reddine karar verildiği, Mahkeme kararının uygulanması hedefiyle tesis edilen sürecin mevzuata Müsait olduğu belirtilerek, yasal destekten mahrum davanın reddi gerektiği ileri sürülmektedir.

Karşı Tarafın Savunması: Davacı tarafından, idare Mahkemesince verilen kararın metot ve hukuka Müsait bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Muhammed Şeker’in Niyeti:

Temyiz isteminin reddi ile İstanbul 9. idare Mahkemesince verilen ısrar kararının motamot onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten sonra evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İnceleme ve Münasebet:

Maddi Olay: Davacının, ..Adalet Komitesi Başkanlığı tarafından münhal bulunan infaz müdafaa memurluğu takımına yapılacak olan açıktan atamalar için 29/03/2007 tarihinde başvurduğu ve 24-25-26/04/2007 tarihlerinde … yapılan kelamlı imtihandan (60) puan aldığı, daha sonra davacı tarafından aritmetik muvaffakiyet ortalamasının (70) puanın altında kaldığından bahisle başarısız sayılması üzerine kelamlı imtihandan başarısız sayılmasına ait sürecin iptali istemiyle İstanbul 3. idare Mahkemesinin E:2008/643 aslına kayden dava açıldığı, anılan Mahkemenin 26/06/2009 tarih ve K:2009/1142 sayılı kararı ile davacının kelamlı imtihanda başarısız sayılmasına ait sürecin iptaline karar verildiği, bu karar uyarınca davalı idarece 09/09/2009 tarihinde yine yapılan kelamlı imtihanda başarılı sayılan davacının 01/12/2009 tarihinde …Ceza İnfaz Kurumuna atandığı, anılan mahkeme Danıştay Onikinci Dairesinin 26/11/2012 tarih ve E:2009/8783, K:2012/9525 sayılı kararıyla bozulması üzerine, Mahkemece bozma kararına uyularak, 30/0472013 tarih ve E:2013/822, K:2013/741 sayılı kararla davanın reddine karar verildiği, devam eden süreçte mahkeme kararının uygulanması emeliyle 18/07/2013 tarih ve 9326 sayılı eşitlik Bakanlığı süreciyle davacının vazifesine nihayet verildiği ve bu sürecin iptali istemiyle temyizen bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İlgili Mevzuat:

Anayasa’nın ”Cumhuriyet nitelikleri” başlıklı 2. Unsurunda, ”Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, ulusal dayanışma ve eşitlik anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta Devletidir.”; ”Mahkemelerin bağımsızlığı” başlıklı 138. Unsurunun 4. Fıkrasında da, ”Yaşama ve yürütme organları ile yönetim, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve yönetim, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” Kararlarına yer verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun ”Kararların sonuçları” başlıklı 28.maddesinin 1.fıkrasında ise, ”Danıştay, bölge yönetim mahkemeleri, yönetim ve vergi mahkemelerinin temele ve yürütmenin durdurulmasına ait kararlarının icaplarına nazaran yönetim, gecikmeksizin süreç tesis etmeye yahut harekette bulunmaya mecburdur. Bu mühlet hiçbir formda kararın yönetime bildirisinden başlayarak otuz günü geçemez.” Kararı yer almaktadır.

Hukuki Kıymetlendirme:

Anayasanın Mahkemesi kararlarında, Anayasa’nın 2. Unsurunda belirtilen hukuk devleti, ”insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendirilen, aksiyon ve süreçleri hukuka Müsait olan her alanda adaletli bir hukuk nizamı kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya ters durum ve tavırlardan kaçınan, hukuku bütün devlet organlarına hükümran kılan, Anayasa ve maddelerle kendini bağlı sayan, yargı kontrolüne Aleni olan devlet” formunda tanımlanmıştır.

Anayasa’nın 2. Unsurunda Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri ortasında sayılan hukuk devletinin en Kıymetli ögelerinden birisi, ”hukuki Emniyet ilkesi’dir.” Hukuksal Emniyet unsuru, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin bütün aksiyon ve süreçlerinde devlete itimat duyabilmesini, devletinde yasal düzenlemelerde bu itimat hissini zedeleyici metotlardan kaçınmasını Gerekli kılar. öteki bir tabirle türel Emniyet prensibi, şahısları hukukî bağlar kurarken tabi olacakları hukuk kurallarını evvelden bilmeleri manasına gelirken, ”idari istikrar ilkesi” ise, bu kurallara dayanılarak kazanılan hakların korunacağı teminatının bireylere verilmesini Anlatım etmektedir.

Anayasa’nın 138. Ve 2577 sayılı Kanun’un 28. Unsuru uyarınca yönetimin yargı kararının gereğini yerine getirmesi bir mecburilik ise de, sübjektif kazanımlar Laf konusu olduğunda, bu sübjektif tesir sonuçların korunması da üstte değinildiği üzere hukuksal Emniyet ve idari istikrar prensiplerinin bir sonucudur.

Uyuşmazlıkta; davacı, katıldığı birinci kelamlı imtihanın yargı kararıyla iptali sonrasında idarece tekrar yapılan kelamlı İmtihan sonucunda infaz müdafaa memuru olarak atanmak suretiyle, bu statü gereği şahsî kazanımlar elde etmiştir.

Bu durumda, davacı, davacının infaz müdafaa memuru olarak atanmasından yaklaşık dört Yıl sonra yargı kararının uygulandığından bahisle, sübjektif kazanımlarını ortadan kaldıracak biçimde, misyonuna nihayet verilmesi yolunda tesis edilen süreçte tüzel Emniyet ve idari istikrar prensiplerine uyarlık bulunmamaktadır.

Bu prestijle, dava konusu sürecin iptaline yönelik temyize konusu ısrar kararında, sonucu prestijiyle hukuksal isabetsizlik bulunmamaktadır.

Karar Sonucu:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davalı yönetimin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu sürecin iptaline ait İstanbul 9. idare Mahkemesinin temyize husus 12/10/2017 tarih ve E:2017/1742, K:2017/17226 sayılı ısrar kararının üstte yer verilen münasebet ile onanmasına,

3. Bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere, 11/11/2019 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

İstanbul 9. idare Mahkemesinin 12/10/2017 tarih ve E:2017/1742, K:2017/1726 sayılı kararının Danıştay Onikinci Dairesinin 30/05/2017 tarih ve E:2016/8417, K:2017/2799 sayılı kararında yer Meydan münasebet doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir