Öğretim elemanları naklen atanabilir mi?

Kiralık Evler Kas 05, 2022 Yorum Yok

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunda vazifeli araştırma vazifelisi Öbür bir üniversitede Yardımcı doçent takımına atanmaya hak kazanmıştır. Halihazırda vazife yaptığı üniversite ilgilinin üst takıma atanmaya hak kazanmasına Karşın muvafakat vermemiştir.

İlk derece mahkemesi,kamu vazifelilerinin Özel şartlarına nazaran verimliliklerinin en yüksek olduğu, hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir ünitede, gördükleri eğitime Müsait halde istihdam edilmelerinin halk faydası bakımından öncelikli olması nedeniyle ismi geçenin öğretim yardımcılığı sınıfından öğretim üyeliği takımına geçişine muvafakat verilmesi gerekirken aykırı tarafta tesis edilen sürecin iptaline karar vermiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise, öğretim elemanlarının farklı bir üniversitede vazife yapmak istemeleri halinde, geçiş yapmak istedikleri üniversite tarafından takım ilanı yapıldıktan sonra ilan edilen takımın kurallarının taşıyor olmaları halinde müracaat yapmaları ve mevzuat gereği yapılması Mecbur olan İmtihan ve heyet değerlendirmelerinden geçerek atanmaya hak kazanmaları gerektiği, bu kapsamda üniversitelerin muhtaçlık duydukları alandaki öğretim elemanlarını Gerekli kuralları taşımaları halinde bir Cin açıktan Nakil yordamı ile misyona başlatabilecekleri, öğretim elemanlarının farklı bir üniversiteye naklen yahut muvafakat yoluyla atanmalarının Muhtemel olmadığı Anlatım edilmiş ve yönetimin muvafakat talebinin reddine ait süreç hukuka Müsait bulunmuştur.

Son olarak, Mülga Devlet İşçi Başkanlığı da Danıştay Sekizinci Dairesinin kararı tarafında görüş vermiş ve öğretim elemanlarının üniversiteler ve öteki halk yönetimlerine naklen atanamayacağını Anlatım etmişti. İlgili habere ulaşmak için .

T.C.

DANIŞTAY

8. DAİRE

Esas No: 2014/7869

Karar No: 2019/4158

İstemin Özeti : Erzurum 2. idare Mahkemesi’nin 14/04/2014 gün ve E:2013/359, K:2014/358 Sayılı kararının hukuka ters olduğu öne sürülerek, 2577 Sayılı Kanun’un 49 uncu unsuru uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: …

Düşüncesi : İstemin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, …. Üniversitesi … Uğraş Yüksek Okulu’nda Araştırma Vazifelisi olarak çalışmakta iken … Üniversitesi …. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Yardımcı Doçent Takımına atanma talebinin kabul edilmesi üzerine istenilen muvafakat talebinin reddine ait 12.11.2012 tarih ve 21753 Sayılı davalı yönetim sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, halk hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı prensibi yeterince, halk vazifelilerinin Özel şartlarına nazaran verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir ünitede istihdam edilmelerinin halk faydasına daha Müsait olacağı, davacının 2547 sayıl kanun uyarınca “Öğretim Yardımcıları” statüsünden “Öğretim Elemanları” statüsüne yükseleceği ve hizmetine bu formda devam edeceği görüldüğünden, “kariyer” ve “liyakat” prensipleri göz önüne alındığında, halk vazifelilerinin Özel şartlarına nazaran verimliliklerinin en yüksek olduğu, hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir ünitede, gördükleri eğitime Müsait biçimde istihdam edilmelerinin halk faydası bakımından öncelikli olması karşısında; muvafakat verilmesi gerekirken aykırı tarafta tesis edilen davalı yönetim sürecinde halk faydası ve halk hizmetinin gerekleri bakımından hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, sürecin iptaline karar verilmiştir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Hadise tarihindeki haliyle 23. hususunda “yardımcı doçent”, 24. hususunda “doçent” ve 25. hususunda ise “profesör” takımlarına atanmak için uygulanan prosedür düzenlenmekte olup, genel itibariyle, Laf konusu takımlara Nakil adabının üniversitelerde boş takım bulunması halinde rektörlük tarafından ilana çıkılması ve adayların Gerekli koşulları taşıyıp taşımadığının mevzuat ile yetki verilen üniteler tarafından kıymetlendirilmesi suretiyle gerçekleştirildiği görülmektedir.

Öğretim elemanı takımlarına atanma prosedürü ise 31/07/2008 tarihli ve 26953 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Yöntem ve Asıllar Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olup, Laf konusu Yönetmelikte öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı takımlarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi İmtihan ve giriş imtihanlarına ait yöntem ve temellerle bu imtihanlara girecek adaylarda aranacak koşullar belirlenmekte ve imtihanlarda başarılı olan adayların atamalarının yürürlükteki mevzuata nazaran yapılacağı düzenlenmektedir.

Yukarıdaki yer Meydan mevzuat kararları değerlendirildiğinde; öğretim elemanlarının farklı bir üniversitede vazife yapmak istemeleri halinde, geçiş yapmak istedikleri üniversite tarafından takım ilanı yapıldıktan sonra ilan edilen takımın kaidelerinin taşıyor olmaları halinde müracaat yapmaları ve mevzuat gereği yapılması Mecbur olan İmtihan ve heyet değerlendirmelerinden geçerek atanmaya hak kazanmaları gerekmektedir. Hasebiyle üniversitelerin muhtaçlık duydukları alandaki öğretim elemanlarını Gerekli kuralları taşımaları halinde bir Cin açıktan Nakil metodu ile misyona başlatabilecekleri, bir Öbür anlatımla, öğretim elemanlarının farklı bir üniversiteye naklen yahut muvafakat yoluyla atanmalarının Mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının …. Üniversitesi .. Uğraş Yüksek Okulu’nda Araştırma Vazifelisi olarak çalışmakta iken .. Üniversitesi .. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Yardımcı Doçent Takımına atanma talebinin kabul edilmesi üzerine, … Üniversitesi Rektörlüğü tarafından .. üniversitesi Rektörlüğünden davacının muvafakatinin istenildiği, bu Öğrenci yanıt verilmemesi üzerine durumun 15.11.2012 tarihli yazma ile davacıya bildirilmesi üzerine Amel bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacıya muvafakat verilmemesine ait süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığından davanın reddi gerekmekte iken, dava konusu süreci iptal eden Mahkeme kararında türel isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; Erzurum 2. idare Mahkemesi’nin temyize mevzu kararının bozulmasına, belgenin yine bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu Aleni olmak üzere, 03/05/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir