4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri kıymetlendirilir mi?

Kiralık Evler Kas 05, 2022 Yorum Yok

Dava konusu olayda, kontratlı statüde vazife yapmakta olan memur bir yükseköğretim kurumuna öğretim vazifelisi olarak atanmıştır. Misyona başladıktan sonra 657 sayılı Kanunun 4/b statüsünde geçen müddetlerinin kazanılmış hak aylığında sayılmasını talep etmiş ve bu isteği üniversite tarafından zımnen reddedilmiştir.

Birinci derece mahkemesi davacının sırf istihdam biçiminin değiştiği, 657 sayılı Kanun’un 4/B hususu kapsamında kontratlı memur olarak misyona başlayan davacının, kontratlı statüde geçirdiği hizmet müddetlerinin tıpkı Kanun’un 36. hususunun Ortak Kararlar başlığı altında yer Meydan C/6. bendi kararı gereği kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde kıymetlendirilmesi gerektiğine hükmederek zımnen ret sürecini iptal etmiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise öğretim elemanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarının 2914 sayılı Yükseköğretim İşçi Kanunu’nda düzenlendiği, davacının SSK’ya tabi tayyare makinisti olarak yürüttüğü hizmetin 657 sayılı Kanun’da düzenlenen teknik hizmetler sınıfında bir takıma değil 2914 sayılı Kanun’a tabi öğretim elemanı sınıfında öğretim vazifelisi takımına atanmış olması nedeniyle, 657 sayılı Kanun’un üstte aktarılan 36-C/1-6 hususları kapsamında kıymetlendirilmesine İmkan bulunmadığına hükmederek birinci derece mahkemesinin kararını bozmuştur.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/13129

Karar No : 2021/2638

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : . Üniversitesi Rektörlüğü – .

Vekili : Av. .

Karşı taraf (Davacı) : .

Vekili : Av. .

İstemin Özeti : … idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının hukuka alışılmamış olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : .

Düşüncesi : İstemin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde 657 sayılı Kanunun 4/B hususu kapsamında . olarak vazife yapmakta iken 14/04/2014 tarihinde tıpkı Fakülteye takımlı . olarak atanan davacının, kontratlı statüde geçen hizmet müddetlerinin derece ve kademelerinde kıymetlendirilmesi istemiyle yapmış olduğu müracaatın zımnen reddine ait sürecin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının 2005 yılından itibaren 657 sayılı Kanun’un 4/B unsuru kapsamında kontratlı olarak misyonunu yürüttüğü, misyonuna devam ettiği sırada 14/04/2014 tarihinde vazifenin nihayet verilerek birebir tarihte ve birebir yerde takımlı duruma atandığı, her ne kadar takımlı konuma yapılan ataması birinci Nakil olarak nitelendirilse de, evvelki vazifesinden ayrılışının yapıldığı tarihte ve tıpkı yere yapılan atamanın, esasen daha Evvel yürüttüğü halk vazifesinin devamı niteliğinde olduğu, sırf istihdam formunun değiştiği, 2005 yılında 657 sayılı Kanun’un 4/B hususu kapsamında kontratlı memur olarak misyona başlayan davacının, kontratlı statüde geçirdiği hizmet müddetlerinin birebir Kanun’un 36. hususunun Ortak Kararlar başlığı altında yer Meydan C/6. bendi kararı gereği kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde kıymetlendirilmesi gerekirken, müracaatının reddi istikametinde tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. hususunun “Ortak Hükümler” başlığı altında yer Meydan C/1 bendinde; “Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden Evvel Yurt içinde yahut Yurt dışında mesleklerini hür olarak yahut resmi yahut Özel kurumlarda ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak tekrar memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen mühletinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci hususunda kelamı edilen kurumlarda geçen mühletin tamamı ve Geri kalan mühletin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu mühletler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç Yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kıymetlendirilir.” kuralı, C/6 bendinde “Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci unsurunun (e) fıkrasına nazaran kontrat ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, kontratlı olarak geçirdikleri hizmet mühletleri, her Yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç Yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kıymetlendirilir.” kuralı yer almaktadır.

2914 sayılı Yükseköğretim İşçi Maddesi’nde da öğretim elemanlarının sınıflandırılması, aylıkları, ek göstergeleri, derece yükseltmesi ve kademe ilerlemesinin Form ve kuralları ile toplumsal haklardan yararlanma, ek ders fiyatı vb. konular düzenlenmiştir.

Aynı Kanun’un 20. unsurunda, bu Maddede karar bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası kararlarının uygulanacağı kurala bağlanmıştır.

Sosyal Emniyet Kurumu Başkanlığı’nın davalı Üniversiteye gönderdiği “Hizmet birleştirmesi” bahisli 21/08/2014 tarih ve 2829 sayılı yazıda, “5510 sayılı Kanun’un 106. unsuru ile 5434 sayılı Kanun’un ek 18. hususu 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren yürürlükten kaldırıldığından, 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra birinci kere bu Kanun’un 4. hususunun birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan işçinin, daha Evvel mülga toplumsal Emniyet kanunlarına tabi geçen sigortalı müddetlerinin, emeklilik keseneğine temel aylık derece ve kademe ilerlemesinde kıymetlendirilmesine ait 5510 sayılı Kanun’da bir karar bulunmadığından, Laf konusu müddetlerin emeklilik keseneğine temel aylıklarında kıymetlendirilmesine İmkan bulunmadığı, bu mühletlerin sadece Yekün hizmet mühletinin hesabında dikkate alınacağı” belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının, 2005 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde 657 sayılı Kanun’un 4/B unsuru kapsamında kontratlı memur olarak vazife yaptığı, 14/04/2014 tarihinde vazifesine nihayet verilerek 657 sayılı Kanun’un 36. unsur kararı de destek gösterilmek suretiyle evvelce çalıştığı fakülteye öğretim vazifelisi olarak atandığı, daha sonra davacı tarafından 13/05/2015 tarihli dilekçe ile müracaatta bulunularak, kontratlı statüde geçen hizmet müddetlerinin derece ve kademelerinde değerlendirilmesinin istendiği, bu isteğin reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacı, 14/04/2015 tarihinde 657 sayılı Kanun’un 36, 2547 sayılı Kanun’un 26, 2914 sayılı Kanun’un 3, 5, 6 ve 12. hususları uyarınca 6/4 derece ve kademe misyon aylığı, 7/1 derece kademe emekli müktesebi, 7/1 derece kademe kazanılmış hak aylığı ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tayyare Gövde-Motor Bakım Kısmı’na öğretim vazifelisi olarak birinci Defa atanmıştır.

Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer Meydan öğretim elemanlarının aylık, ödenek ve sair özlük hakları 2914 sayılı Yükseköğretim İşçi Kanunu’nda düzenlendiğinden, davacının SSK’ya tabi tayyare makinisti olarak yürüttüğü hizmetinin, 657 sayılı Kanun’da düzenlenen teknik hizmetler sınıfında bir takıma değil 2914 sayılı Kanun’a tabi öğretim elemanı sınıfında öğretim vazifelisi takımına atanmış olması nedeniyle, 657 sayılı Kanun’un üstte aktarılan 36-C/1-6 unsurları kapsamında kıymetlendirilmesine İmkan bulunmamaktadır.

Bu durumda; üstte belirtilen mevzuat ve Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığı yazısı uyarınca davacının öğretim vazifelisi olarak 7/1 derece kademe kazanılmış hak aylığı ile intibak yapılarak vazifeye başlatıldığı, atamasının 5510 sayılı kanun kapsamında birinci Nakil olması nedeniyle kontratlı statüde geçen hizmet müddetlerinin değerlendirilmemesine ait süreçte hukuka terslik bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, davanın reddine karar verilmesi gerekmekte iken dava konusu sürecin iptaline ait Mahkeme kararında türel isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; … idare Mahkemesinin temyize mevzu kararının bozulmasına, evrakın yine bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu Aleni olmak üzere, 29/04/2021 tarihinde asılda ve münasebette oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI oy :

X – … idare Mahkemesi’nin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının hukuka Müsait olduğu ve onanması gerektiği kanısıyla çoğunluk kararına katılmıyorum.

KARŞI OY:

XX – Dava, Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde 657 sayılı Kanunun 4/B hususu kapsamında . olarak misyon yapmakta iken 14/04/2014 tarihinde tıpkı Fakülteye takımlı . olarak atanan davacının, kontratlı statüde geçen hizmet müddetlerinin derece ve kademelerinde kıymetlendirilmesi istemiyle yapmış olduğu müracaatın zımnen reddine ait sürecin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

2914 sayılı Yükseköğretim İşçi Kanunu’nun “Öğretim elemanlarının sınıflandırılması” başlıklı 3. hususunda, “Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

A) Öğretim üyeleri sınıfı: Bu sınıf, profesörler, doçentler ve Yardımcı doçentlerden oluşur.

a) Profesörler, profesör takımına atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,

b) Doçentler, doçent takımına atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,

c) Yardımcı doçentler, Yardımcı doçent takımına atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin, birinci kademe aylığını alırlar.

Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine nazaran üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her Yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar.

B) Öğretim vazifelileri ve okutmanlar sınıfı: Bu sınıf, öğretim vazifelileri ile okutmanlardan oluşur.

C) Öğretim yardımcıları sınıfı: Bu sınıf, araştırma vazifelileri ile uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarından oluşur.

Öğretim vazifelileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı hususunun “Ortak Hükümler”i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ait kararları hariç) Devlet Memurları Kanunu kararları uyarınca tahsil niteliğine ve mühletine nazaran tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir.” kararına;

“Uygulanacak öteki kanun hükümleri” başlıklı 20. unsurunda ise, “Bu Kanunda karar bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kararları uygulanır.” kararına yer verilmiştir.

657 Devlet Memurları Kanunu’nun 36. unsurunun (C) bendinin 1. fıkrasında, “Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden Evvel Yurt içinde yahut Yurt dışında mesleklerini hür olarak yahut resmi yahut Özel kuruluşlarda ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yine memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen mühletinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci unsurunda kelamı edilen kurumlarda geçen mühletin tamamı ve Geri kalan mühletin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu mühletler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç Yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kıymetlendirilir.” kararına, 6. fıkrasında “Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci hususunun (e) fıkrasına nazaran kontrat ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, kontratlı olarak geçirdikleri hizmet mühletleri, her Yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç Yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kıymetlendirilir.” kararına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının, 2005 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde 657 sayılı Kanunun 4/B unsuru kapsamında . olarak misyon yaptığı, 14/04/2014 tarihinde misyonuna nihayet verilerek 657 sayılı Yasanın 36.madde kararı de destek gösterilmek suretiyle evvelden çalıştığı fakülteye . olarak atandığı, daha sonra davacı tarafından 13/05/2015 tarihli dilekçe ile müracaatta bulunularak, kontratlı statüde geçen hizmet müddetlerinin derece ve kademelerinde değerlendirilmesinin istenildiği, bu isteğin reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer Meydan mevzuat kararlarının değerlendirilmesinden; 2914 sayılı Yükseköğretim İşçi Kanunu’nda, öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri ile öğretim elemanlarının vazife aylıklarının düzenlendiği, lakin öğretim elemanlarının vazife aylıkları düzenlenirken, belirli bir müddet mesleğini hür olarak yapan öğretim elamanlarının sigortalı olarak geçen hizmet müddetlerinin vazife aylıklarının belirlenmesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği istikametinde rastgele bir düzenlemeye yer verilmemesi ve 2914 sayılı Kanun’da karar bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun’un uygulanacağı tarafında atıf yapılması nedeniyle 657 Devlet Memurları Kanunu’nun 36.maddesinin (C) bendinin 1. ve 6. fıkrasında düzenlenen, teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden Evvel Yurt içinde yahut Yurt dışında mesleklerini özgür olarak yahut resmi yahut Özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak tekrar memurluğa girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen müddetinin, memurlukta geçmiş sayılarak bu mühletlerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirileceğine ait kararın 2914 sayılı kanun kapsamında bulunan öğretim elemanlarına da uygulanacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu durumda, hala öğretim vazifelisi olarak vazife yapan ve öğretim üyeleri üzere unvana dayalı üst derece sınırlamasına tabi olmayan davacının sigortalı olarak geçen hizmet müddetlerinin kazanılmış hak aylığının belirlenmesinde dikkate alınması gerekeceğinden, davacının kazanılmış hak aylığı intibakının yapılması talebinin reddine ait süreçte hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu nedenle, dava konusu sürecin iptaline ait idare Mahkemesi kararının belirtilen münasebet ile onanması gerektiği fikriyle zıt taraftaki çoğunluk kararına katılmıyorum.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir