Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 05, 2022 Yorum Yok

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından:

SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

A. Genel

(1) Savunma Sanayii Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Giriş İmtihanı (Sözlü İmtihan Yöntemi) ile genel idare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece takımlara atanmak üzere aşağıda belirtilen tahsil kısımları ve tahsil kısmı karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:

B. İmtihan müracaat Şartları

(1) Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş imtihanına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun (A) bendinde belirtilen genel kurallan taşımaları,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ilan metninde yer Meydan tahsil kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlannın ilgili kısımlarından mezun olmalan,

c) İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları (01.01.1986 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç) 2020 ve 2021 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanından ilan metninde yer Meydan tahsil kısımlarına karşılık gelen puan çeşitlerinden 85 (seksen beş) ve üzeri puan almış olmalan,

d) 15.11.2019 tarihinden sonra açıklanan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanı (YDS) yahut Elektronik Yabancı lisan İmtihanından (e-YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana yahut Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı lisan İmtihanları Eşdeğerlik Tablosuna nazaran milletlerarası geçerliliği olup YDS/e-YDS imtihanlarına denkliği kabul edilen yabancı lisan İmtihan puanına sahip olmaları,

e) Askerlik durumu prestijiyle; askerlikle ilgilerinin bulunmaması (muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmalan),

f) Vazifelerini devamlı yapmalanna Mani olabilecek akıl hastalıklannın bulunmaması gerekmektedir.

C. istenen Belgeler

(1) Adaylar başvurulannı; 1 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021 tarihleri ortasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) İmtihan müracaat ekranında tarifli olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen dokümanları nihayet müracaat tarihi olan 15 Kasım 2021, Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir. Giriş İmtihanına ilişkin bütün dokümanlar elektronik ortamda alınacak olup posta yahut öteki hallerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

a) Özgeçmiş

b) nihayet 6 aya ilişkin vesikalık fotoğraf

c) Diploma yahut mezuniyet dokümanının yahut Yükseköğretim Şurası tarafından onaylanmış denklik evrakının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-Devlet’ten alınmış barkodlu Yükseköğretim mezun belgesi

ç) Memleketler arası geçerliliği olup, lisan yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı lisan İmtihanları Eşdeğerlik Tablosuna nazaran YDS/e-YDS imtihanlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla müracaatta bulunulması halinde ilgili belge

(2) Noksan evrak, bilgi ve şartlan uymadığı halde yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar imtihana çağnlmayacaktır.

Ç. Giriş İmtihanına Çağrı

(1) tahsil kısımlarına nazaran ilanda kontenjan bilgisi belirtilen kısımların her biri için müracaatta bulunan adaylardan KPSS sonuçlarına nazaran en yüksek puana sahip olandan başlanarak Nakil yapılacak takım sayısının dört katına kadar Namzet (son sıradaki adayla tıpkı puanı alanlar dahil) giriş imtihanına çağrılacaktır.

(2) Giriş imtihanına katılmaya hak kazananların adlan, soyadları, KPSS puanlan, imtihanın tarihi, yeri ve saatleri Başkanlığın internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ilan edilecektir. Bu İlan tebligat kararında olup, aynca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

(3) İmtihana katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra imtihana katılma şartlannı taşımadığı tespit edilenler giriş imtihanına alınmayacaktır. Bunlardan giriş imtihanına girmiş olanların imtihanları da geçersiz sayılacaktır.

(4) İmtihana katılmayan Namzet başarısız sayılacaktır.

D. Giriş Sınavı

(1) Giriş imtihanı kelamlı İmtihan halinde yapılmaktadır. Adayın muvaffakiyet puanı, kelamlı İmtihan puanıdır.

(2) Kelamlı imtihan, adayların;

a) Alanı ile ilgili bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden kıymetlendirilerek, başka ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, konsey tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden bedellendirilmektedir.

(3) Kelamlı İmtihan puanı, komite üyelerinin her birinin her bir Namzet için farklı ayn verdiği puanlann aritmetik ortalaması alınması suretiyle hesaplanmaktadır.

E. Kıymetlendirme ve Atama

(1) Giriş imtihanında başarılı sayılabilmek için, giriş imtihanı mevzularında 100 (yüz) puan üzerinde yapılan kıymetlendirme sonucunda en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir,

(2) Adaylar, başan puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle muvaffakiyet derecesine nazaran sıralanmaktadır. (Adayların muvaffakiyet puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınmaktadır.)

(3) Asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adayların, giriş imtihanından 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmemektedir.

(4) Giriş imtihanı sonuçlan, Başkanlıkta ve Başkanlık internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer Meydan adaylara bildirilmektedir.

(5) Asıl listeden imtihanı kazandığı halde misyona başlamayanların yahut Türlü sebepler ile misyonundan ayrılanlann (ölüm, istifa yahut atama vb.) yerine muvaffakiyet listesine nazaran yedek listeden Namzet çağrılabilir.

(6) İmtihan sonucunda ilanda kontenjan bilgisi belirtilen kısımlarda kâfi sayıda başarılı Namzet bulunmaması halinde, Başkanlık bu kısımlar ortasında muhtaçlığa nazaran düzenleme yapabilir ya da ilan edilenden daha az sayıda takıma Nakil yapabilir.

(7) Başan sırasına nazaran alınacak yedek listede yer Meydan adaylarm haklan ilan tarihini takip eden altı ay mühletle geçerli olup, daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik hakkı teşkil etmemektedir.

(8) İmtihanda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen müddet içerisinde Savunma Sanayii Başkanlığı İşçi ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(9) Rastgele bir halk kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı imtihanını kazanan adaylardan misyon yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat verilmeyenler için Başkanlık kıymetlendirme hakkını Zımnî tutmaktadır.

F. Bilgi Alma

(1) ihtiyaç duyulması halinde detaylı bilgi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı İşçi ve Eğitim Daire Başkanlığının (312) 411 91 36, (312) 411 93 02, (312) 411 96 85 ve (312) 411 88 20 numaralı telefonlarından edinilebilir.

9778/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir