Memuriyete atanmadan Evvel tahsil değişirse üst tahsil intibakı yapılır mı?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

Davacı, halk Çalışanı Seçme İmtihanına müracaatta bulunduğu ve girdiği 2010 yılı prestijiyle İdadi mezunu olup; 02/02/2011 tarihinde Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Kısmı Elektronik Öğretmenliği Kısmını lisans programından mezun olmuştur. 2012 tarihinde ise Laf konusu KPSS puanına istinaden İdadi mezuniyetine nazaran davalı yönetim bünyesine arama ve kurtarma teknisyeni olarak atanan davacı tarafından, lisans mezuniyetine istinaden intibakının yapılması ve teknik İdadi mezuniyeti de dikkate alınarak derece ve kademesinin düzeltilmesi isteğiyle davalı yönetime müracaatta bulunulduğu, anılan müracaatın davalı yönetimin 19/04/2012 tarihli süreci ile reddi üzerine bakılan dava açılmıştır.

Davacı, atandığı yönetime atamasının ortaöğretim seviyesinde 12/3 olarak yapılmasından Dolayı nihayet tahsil durumu dikkate alınarak intibakının yapılmasını talep etmiştir. idare kişinin başvurusunu reddetmiştir.

İlk derece mahkemesi kararında, 657 Sayılı Kanun’un 36 ncı hususunun 12 nci fıkrasının (d) bendinde üst tahsil intibakının fakat memuriyette iken bitirilen üst tahsil nedeniyle yapılabileceğinin Aleni bir biçimde düzenlendiğini, kişinin lisans mezuniyetini ortaöğretim mezunu olarak atandığı memuriyeti esnasında bitirmemiş olması nedeniyle derece/kademesinin lisans mezuniyetine nazaran belirlenemeyeceği gerekçesiyle süreci hukuka karşıt bulmamıştır.

Danıştay Onikinci Dairesi ise verdiği kararın münasebetinde “Hukuk ve yargı içtihatlarında, hukukî memurluk statüsünün Laf konusu vazifeye atanarak başlama ile kazanıldığının kabul edildiği, buna nazaran; atandığı ve misyona başladığı tarihte dört yıllık yükseköğrenimini tamamlamış bulunan davacının, vazifeye başlama derece/kademesinin dört yıllık yükseköğrenim mezuniyetine nazaran belirlenerek intibakının buna nazaran yapılması gerektiğinden davacının bu istikametteki talebinin reddine ait süreçte ve Laf konusu sürecin iptali istemiyle açılan davada, davanın reddi yolundaki idare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmadığı” sözlerine yer vermiştir. Lakin davacının, lisans tahsiline nazaran derece ve kademesinin belirlenerek memuriyete lisans mezunu şahıs pozisyonunda devam edecek olması nedeniyle, teknik İdadi mezuniyetine dayalı bir haktan yararlanmasının da Muhtemel olmadığını belirtmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

12. DAİRE

E. 2018/3324

K. 2019/1091

T. 15.2.2019

İSTEMİN KONUSU: Balıkesir idare Mahkemesi’nin 11/07/2013 tarih ve E:2012/842, K:2013/910 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Balıkesir Vilayet Afet ve Acil durum Müdürlüğünde arama ve kurtarma teknisyeni olarak vazife yapan davacı tarafından, memuriyet özlük haklarının, nihayet öğretim durumu olan lisans mezuniyeti ve olağan öğretim mühletinden bir Yıl Çok okunan teknik İdadi mezuniyeti konuları dikkate alınarak derece ve kademesinin 8. derecenin 3.kademesi olarak düzeltilmesi isteğinin reddine ait sürecin iptali ve mahrum kalınan mali haklarının yasal faiziyle Birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Davacının, teknik İdadi mezuniyeti dikkate alınarak 12. derecenin 3.kademesinden atamasının yapılmış olduğu, 657 Sayılı Kanun’un 36.maddesinin 12. fıkrasının (d) bendinde üst tahsil intibakının ise lakin memuriyette iken bitirilen üst tahsil nedeniyle yapılabileceğinin Aleni bir biçimde düzenlendiği, davacının lisans mezunu olmasına Karşın ortaöğretim mezunu olarak atanmak emeli ile müracaatta bulunmuş olması ve üst tahsilini ortaöğretim mezunu olarak atandığı memuriyeti esnasında bitirmemiş olması nedeniyle, derece ve kademesinin mezun olduğu lisans mezuniyetine nazaran belirlenemeyeceği, bu sebeple dava konusu süreçte ve davacıya ortaöğretim mezunları ( teknik İdadi ) için öngörülen derece ve kademe üzerinden maaş ödemesi yapılmasında hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, 657 Sayılı Kanun’un 36/A hususu uyarınca, memuriyet başlangıç derece/kademesinin nihayet tahsil düzeyine nazaran belirlenmesi gerektiği, talebinin memuriyete başlama derece/kademesine ait olduğu, bu sebeple idare Mahkemesi kararının hukuka alışılmamış olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı yönetim tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK YARGICININ DÜŞÜNCESİ: Davacının atandığı tarihten Evvel dört yıllık yüksek tahsil mezunu olması sebebiyle intibakının dört yıllık yüksek tahsil mezuniyetine nazaran yapılması gerektiğinden yönetim mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği; öte yandan, davacının, lisans tahsili nedeniyle intibakının yapılarak derece ve kademesinin bu tahsiline nazaran belirlenecek olması nedeniyle, teknik İdadi mezuniyetine dayalı bir haktan yararlanması Muhtemel bulunmadığından, davacının Laf konusu talebi tarafından ise karar verilmesine İmkan bulunmadığı düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince; Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra, Danıştay Başkanlık Konseyi’nin 13/09/2018 tarihli ve 2018/32 Sayılı kararı uyarınca Dairemize devredilen belge incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Davacı, halk Çalışanı Seçme İmtihanına müracaatta bulunduğu ve girdiği 2010 yılı prestijiyle İdadi mezunu olup; 02/02/2011 tarihinde Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Kısmı Elektronik Öğretmenliği Kısmını lisans programından mezun olmuştur. 2012 tarihinde ise Laf konusu KPSS puanına istinaden İdadi mezuniyetine nazaran davalı yönetim bünyesine arama ve kurtarma teknisyeni olarak atanan davacı tarafından, lisans mezuniyetine istinaden intibakının yapılması ve teknik İdadi mezuniyeti de dikkate alınarak derece ve kademesinin düzeltilmesi isteğiyle davalı yönetime müracaatta bulunulduğu, anılan müracaatın davalı yönetimin 19/04/2012 tarihli süreci ile reddi üzerine bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. unsurunun “Ortak Hükümler” kısmının “A” bendinde, İdadi dengi mesleksel yahut teknik tahsili bitirenlerin memuriyete girişinin 12. derecenin 2. kademesi, dört Yıl müddetli yükseköğrenimi bitirenlerin memuriyete girişinin 9. derecenin 1. kademesi olduğu kuralı yer almıştır. Anılan kararın 6/b bendinde ise; Rüştiye ve dengi, İdadi ve dengi okulların, olağan tahsil mühletinden Çok olması halinde, başarılı her tahsil yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanacağı, bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili vazifelerde çalışmaları halinde ayrıyeten bir kademe ilerlemesi daha verileceği, düzenlemesi yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davacının, 2010 yılında halk Çalışanı Seçme İmtihanına müracaatta bulunarak imtihana girdiği, bu İmtihan sonucunda almış olduğu puana nazaran 2012 yılında atamasının yapıldığı, atanmayı beklediği iki yıllık müddet içerisinde ise lisans tahsilini tamamladığı açıkça görülmektedir.

Hukukumuzda ve yargı içtihatlarında, memurluk statüsünün Laf konusu misyona atanarak başlama ile kazanıldığı kabul edilmektedir. Buna nazaran; atandığı ve vazifeye başladığı tarihte dört yıllık yükseköğrenimini tamamlamış bulunan davacının, vazifeye başlama derece/kademesinin dört yıllık yükseköğrenim mezuniyetine nazaran belirlenerek intibakının buna nazaran yapılması gerektiğinden, davacının bu taraftaki talebinin reddine ait süreçte ve Laf konusu sürecin iptali istemiyle açılan davada, davanın reddi yolundaki idare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan; davacının, lisans tahsili nedeniyle intibakının yapılarak derece ve kademesinin bu tahsiline nazaran belirlenerek memuriyete lisans mezunu şahıs pozisyonunda devam edecek olması nedeniyle, teknik İdadi mezuniyetine dayalı bir haktan yararlanması Muhtemel bulunmadığından, davacının Laf konusu talebi tarafından karar verilmesine İmkan bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun’un 49. hususuna Müsait bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait temyize bahis Balıkesir idare Mahkemesi’nin 11/07/2013 tarih ve E:2012/842, K:2013/910 Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Tekrar bir karar verilmek üzere evrakın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun’un ( Süreksiz 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen ) 54. unsurunun birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu Aleni olmak üzere, 15.02.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir