Danıştay: Yüzde 30 hududu aşıldığı için belediye sözleşmelisi işten çıkarılamaz

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. unsuru uyarınca kontratlı ekonomist olarak vazife yapan davacının, 31/12/2016 tarihinde sona erecek olan hizmet kontratının yenilenmeyeceğinin bildirilmesine ait 07/11/2016 tarih ve 834 sayılı sürecin iptali ve bu süreç nedeniyle mahrum kalınan mali ve özlük haklarının faiziyle Birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk derece mahkemesi, belediye işçi sarfiyatı %30’u aştığı münasebeti ile davayı reddetmiştir.

Bölge idare Mahkemesi de, kararının hukuka ve tarza Müsait olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunu reddetmiştir.

Danıştay ise bu kararı bozmuştur:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. unsurunda öngörülen; belediyelerin yıllık Yekün işçi masraflarının, gerçekleşen en nihayet Yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Yöntem Kanunu’na nazaran belirlenecek tekrar değerleme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak ölçünün yüzde otuzunu aşamayacağı ve Yıl içerisinde aylık ve fiyatlarda beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda işçi masraflarının Laf konusu oranları aşması durumunda cari Yıl ve izleyen yıllarda işçi masrafları bu oranın altına ininceye kadar yeni işçi alımı yapılamayacağına ait düzenlemenin, ilgili oranlar aşıldıktan sonra yönetim tarafından yeni işçi alımının yapılmamasına ait olduğu, bu düzenlemenin mevcut işçinin vazifesine nihayet vermek ya da mukavelesini yenilememek suretiyle istikrarın sağlanmasını öngörmediği, davacının misyonunda yetersiz yahut başarısız olduğuna ait kâfi ve somut bir tespit bulunmaması ve hizmetine muhtaçlık duyulmadığının somut bilgi ve dokümanlarla ortaya konulamaması konuları da göz önüne alındığında, davacının hizmet kontratının yenilenmemesine ait dava konusu sürecin haklı bir nedene dayanmadığı, bu nedenle de hukuka ters olduğu sonucuna varılmaktadır.”

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas : 2019/589

Karar : 2020/1009

Tarih : 06.02.2020

TEMYİZ EDEN (DAVACI): …

VEKİLİ : Av. …

KARŞI taraf (DAVALI): … Belediye Başkanlığı

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem : … İli, … Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. hususu uyarınca kontratlı ekonomist olarak misyon yapan davacının, 31/12/2016 tarihinde sona erecek olan hizmet mukavelesinin yenilenmeyeceğinin bildirilmesine ait 07/11/2016 tarih ve 834 sayılı sürecin iptali ve bu süreç nedeniyle mahrum kalınan mali ve özlük haklarının faiziyle Birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … idare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı ile; davalı yönetimin işçi masraflarının, 2016 yılı bütçe gelirlerinin yüzde otuzunu aştığı ve bu durumda fedakarlığın, hizmetine en az muhtaçlık duyulan takımda çalışan çalışandan başlanarak yapılabileceği, hizmetine gereksinim bulunmadığı bildirilen davacının mukavelesinin yenilenmemesine ait süreçte hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf müracaatına husus … idare Mahkemesi kararının hukuka ve adaba Müsait olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen tezlerin Laf konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 45. hususunun üçüncü fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ: Davacı tarafından, 2010 yılından bu yana davalı yönetim bünyesinde çalıştığı ve misyonunda başarısızlığının Laf konusu olmadığı, yıllık Yekün işçi masraflarının, bir evvelki yılın bütçe gelirlerinin yüzde otuzunu aştığı gerekçesiyle 2016 yılının Şubat ayında mukavelesinin feshedildiği, bu sürecin iptali istemiyle açmış olduğu davada verilen yürütmeyi durdurma kararı üzerine tekrar misyona başlatıldığı, daha sonra davanın iptal ile sonuçlandığı lakin davalı yönetim tarafından bu sefer de tıpkı münasebetle kontratının yenilenmediği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı yönetim tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ Hadise :

… Belediye Başkanlığında 2010 Aralık – 2013 Aralık periyodunda taşeron personel, 2014 Ocak – 2016 Aralık devrinde ise kontratlı ekonomist olarak vazife yapan davacının, 5393 sayılı Kanun’un 49. unsurunun sekizinci fıkrası uyarınca, belediyenin işçi masraflarının, bir evvelki Yıl bütçe gelirlerine oranının %30’un üzerinde olduğu ve hazırlamış olduğu ekonomik raporların kâfi görülmediğinden bahisle 2017 yılına ait hizmet mukavelesinin yenilenmeyeceği kendisine bildirilmiş, bakılan dava, bu sürecin iptali ve mahrum kalınan mali ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Norm Takım ve İşçi İstihdamı” başlıklı 49. unsurunun üçüncü fıkrasında; “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm takıma Müsait olarak etraf, sıhhat, veterinerlik, teknik, hukuk, iktisat, bilişim ve irtibat, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, Belde ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker üzere uzman ve teknik işçi yıllık kontrat ile çalıştırılabilir. Kontratlı işçi eliyle yürütülen hizmetlere ait boş takımlara ayrıyeten Nakil yapılamaz. Bu işçinin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş takım unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları kuraldır. Bu fıkra uyarınca kontratlı olarak istihdam edileceklere ödenecek net fiyat, Laf konusu takım unvanı için birinci derecenin birinci kademesi temel alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na nazaran tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net fiyatının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. genel kararlara nazaran birinci dereceden takım ihdas edilemeyen takım unvanları için ise o takım unvanından ihdası yapılmış en yüksek takım derecesinin birinci kademesi temel alınır ve yapılacak ödemenin azami fiyatı üstte belirtilen yordama nazaran tespit olunur. Bu fıkra kararlarına nazaran çalıştırılacak işçi için İçişleri Bakanlığı unvanlar prestijiyle sınırlama getirebilir.” kararı bulunmaktadır.

Anılan hususun sekizinci fıkrasında ise; “Belediyenin yıllık Yekün işçi masrafları, gerçekleşen en nihayet Yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Yol Kanunu’na nazaran belirlenecek yine değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak ölçünün yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerde bu Oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve fiyatlarda beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda işçi masraflarının Laf konusu oranları aşması durumunda, cari Yıl ve izleyen yıllarda işçi masrafları bu oranların altına ininceye kadar yeni işçi alımı yapılamaz. Yeni işçi alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak halk ziyanı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle Birlikte belediye liderinden Tahsil edilir. İşçinin her türlü alacakları vaktinde ve öncelikle ödenir.

” kararı yer almaktadır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. hususunda öngörülen; belediyelerin yıllık Yekün işçi masraflarının, gerçekleşen en nihayet Yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Metot Kanunu’na nazaran belirlenecek tekrar değerleme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak ölçünün yüzde otuzunu aşamayacağı ve Yıl içerisinde aylık ve fiyatlarda beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda işçi masraflarının Laf konusu oranları aşması durumunda cari Yıl ve izleyen yıllarda işçi sarfiyatları bu oranın altına ininceye kadar yeni işçi alımı yapılamayacağına ait düzenlemenin, ilgili oranlar aşıldıktan sonra yönetim tarafından yeni işçi alımının yapılmamasına ait olduğu, bu düzenlemenin var çalışanın vazifesine nihayet vermek ya da mukavelesini yenilememek suretiyle istikrarın sağlanmasını öngörmediği, davacının vazifesinde yetersiz yahut başarısız olduğuna ait kâfi ve somut bir tespit bulunmaması ve hizmetine muhtaçlık duyulmadığının somut bilgi ve dokümanlarla ortaya konulamaması konuları da gözönüne alındığında, davacının hizmet mukavelesinin yenilenmemesine ait dava konusu sürecin haklı bir nedene dayanmadığı, bu nedenle de hukuka alışılmamış olduğu sonucuna varılmaktadır.

Bu prestijle, davanın reddine yönelik … idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki temyize mevzu Bölge idare Mahkemesi kararında türel isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun’un 49. hususuna Müsait bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine yönelik idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının reddi yolundaki temyize husus … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Tekrar bir karar verilmek üzere evrakın … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesine, (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere) 06.02.2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI oy :

Bölge idare Mahkemesince verilen kararın hukuka ve mevzuata Müsait olduğu sonucuna varıldığından, davacının temyiz isteminin reddedilmesi gerektiği görüşüyle Daire kararına katılmıyoruz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir