Mecburi hizmetli araştırma vazifelisi Öbür üniversitede üst takıma geçebilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

Dava konusu süreçte Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde araştırma vazifelisi olarak 35 inci husustan Dolayı Zarurî hizmetle yükümlü bir öğretim elemanı Öbür bir yükseköğretim kurumuna tabip öğretim üyeliği için atanmaya hak kazanmıştır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ilgilinin Zarurî hizmetinin bulunması ve hizmetine gereksinim duyulması sebebiyle talebini reddetmiştir.

Yargıya yansıyan Hadise sonrası husus hakkında idare Mahkemesi, davacının atanmak istediği tabip öğretim üyesi takımının, bulunduğu kurumda ifa ettiği araştırma vazifelisi takımından daha üst bir vazife olduğu, atanmak istediği yerde kendi Özel şartlarına, maddi ve manevi olarak kendini geliştireceğine inandığı bir misyonda daha verimli olabileceği konularını göz önüne alarak süreci iptal etmiştir.

Danıştay ise, Mecburî hizmetle yükümlü olan kişinin devredilme yollarının (eş ve sıhhat mazereti) kanunda Aleni olduğu, bunun dışında bir takdir hakkının yargı kararıyla zorlanmasının hukuka Müsait olmadığı, bu biçimde muvafakat taleplerine Olumlu Cevap verilmesinin gelişmekte olan üniversitelerde nitelikli akademik işçi açığına Sebep olacağından Dolayı dava konusu süreçte hukuka terslik olduğuna hükmederek idare Mahkemesinin kararını bozmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

8. DAİRE

Esas: 2014/11523

Karar: 2019/3727

İstemin Özeti : Çanakkale idare Mahkemesi’nin 15/10/2014 gün ve E:2014/621, K:2014/896 Sayılı kararının hukuka alışılmamış olduğu öne sürülerek, 2577 Sayılı Kanun’un 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Kanısı : Davacının öğretim vazifelisi olarak vazife yaptığı kısım dava açıldığı sırada kapalı olup, Talebe alımı olmadığından sürecin iptali tarafında verilen karar bu tarafıyla hakkaniyete Müsait olduğundan, İstemin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çan Uğraş Yüksekokulu Materyal ve Gereç Sürece Teknolojileri Kısmında araştırma vazifelisi iken, davacının Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve tabiat Bilimleri Fakültesi Gereç Mühendisliği Kısmında var olan Yardımcı doçent takımına atanması için muvafakat verilmemesine dair 07.03.2014 tarih ve 2837 Sayılı sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davalı idarece davacının hizmetine muhtaçlık duyulduğu münasebet gösterilerek muvafakat verilmemiş ve davacının her ne kadar yükseköğrenimine Müsait bir meslekte misyonunu ifa etmekte olduğu görülmekte ise de, atanmak istediği Yardımcı doçent takımının, bulunduğu kurumda ifa ettiği araştırma vazifelisi takımından daha üst bir misyon olduğu, atanmak istediği yerde kendi Özel şartlarına, maddi ve manevi olarak kendini geliştireceğine inandığı bir misyonda daha verimli olabileceği konuları gözönüne alındığında, dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, sürecin iptaline karar verilmiştir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Yükseköğretim Heyetinin Görevleri” başlıklı 7. unsurunun (a) bendinde “Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda belirlenen gaye, gaye ve prensipler doğrultusunda kurulması, geliştirilmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının gereksinim duyduğu öğretim elemanlarının Yurt içinde ve Yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli planlar hazırlamak, üniversitelere tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar çerçevesinde tesirli bir biçimde kullanılmasını nezaret ve kontrol altında bulundurmak” Yükseköğretim Konseyinin misyonları ortasında sayılmış, “Öğretim Elemanı Yetiştirme” başlıklı 35. hususunda “Yükseköğretim kurumları; kendilerinin ve yeni kurulmuş ve kurulacak öbür yükseköğretim kurumlarının muhtaçlığı için Yurt içinde ve dışında, kalkınma planı unsur ve maksatlarına ve Yükseköğretim Heyetinin belirteceği muhtaçlığa ve asıllara nazaran öğretim elemanı yetiştirirler.

Öğretim elemanı yetiştirilmesi emeliyle üniversitelerin araştırma vazifelisi takımları, araştırma yahut doktora çalışmaları yaptırmak üzere Öbür bir üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca süreksiz olarak tahsis edilebilir. Bu halde doktora yahut tıpta uzmanlık yahut sanatta yeterlik payesi alanlar, bu eğitimin sonunda takımlarıyla Birlikte kendi üniversitelerine dönerler.

Yurt içi yahut Yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel kararlara nazaran bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında Mecburî hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu Mecburî hizmet, eş durumu ve sıhhat mazeretleri dış olmak üzere Öbür yükseköğretim kurumlarında ve halk Kuruluş ve kuruluşlarında yerine getirilemez. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında vazife verilmez. özel kanunlarla getirilen Mecburî hizmet çalışmaları bu karar dışındadır. ” kararına yer verilmiştir. “Bir Üniversite İsmine Bir öteki Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Vazifelileri Hakkında Yönetmelik”in 4. hususunun 4. fıkrasında da, 2547 Sayılı Kanun’un 35. unsuruna Enlem olarak, görevlendirilme yahut Nakil sürecinden Evvel adaylardan, kendilerine takımı tahsis edilen üniversite yahut teknoloji enstitüsünde 2547 Sayılı Kanun’un 35. unsuru kuralları içinde lisansüstü eğitim-öğretim müddeti kadar Mecburî hizmeti yerine getirmek zorunda olduklarına dair bir taahhüt ve kefalet senedi alınacağı belirtilmiştir.

Dolayısıyla, 2547 Sayılı Kanun’un 35. unsuru uyarınca öğretim elemanı yetiştirilmek üzere Öbür bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere görevlendirilen araştırma vazifelileri için anılan Kanunda ve Yönetmelikte Zarurî hizmet yükümlülüğünün öngörüldüğü tartışmasızdır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Uğraş Yüksekokulu Gereç ve Materyal Sürece Teknolojileri Kısmı’nda araştırma vazifelisi olarak misyon yaptığı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve tabiat Bilimleri Fakültesi Materyal Mühendisliği Kısmı’nda var olan Yardımcı doçent takımına atamasının yapılması için müracaatta bulunduğu, müracaatının kabul edilmesi üzerine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’nden 11/12/2013 tarihli yazma ile muvafakat istediği, muvafakat verilmesi isteminin hizmetine muhtaçlık bulunduğundan bahisle, 07/03/2014 tarih ve 2837 Sayılı davalı yönetim süreci ile reddedilmesi üzerine anılan sürecin iptali istemiyle de Amel bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

2547 Sayılı Kanun’un üstte anılan 35. hususunun nihayet fıkrası uyarınca öğretim elemanlarının Zarurî hizmetlerini takımlarının bulunduğu yükseköğretim kurumunda yerine getirmeleri yasal bir mecburilik olup, bunların bu yükümlülüklerini yerine getirmeden, takımlarının bulunduğu yükseköğretim kurumunu onay vermesi konusunda yargı yoluyla zorlama imkanı bulunmadığı açıktır. Kaldı ki bu formda muvafakat taleplerine Olumlu Karşılık verilmesinin gelişmekte olan üniversitelerde nitelikli akademik işçi açığına Sebep olacağından, dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, davacının talebinin reddine ait süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığından davanın reddi gerekmekte iken, dava konusu süreci iptal eden Mahkeme kararında türel isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; Çanakkale idare Mahkemesi’nin temyize mevzu kararının bozulmasına, evrakın tekrar bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın bildirim tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu Aleni olmak üzere, 26.04.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir