Danıştay’dan idari çalışanın eş durumu tayinleri hakkında Değerli karar!

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

Karamanoğlu Mehmet Üniversitesinde Bilgisayar İşletmeni takımında grafiker olarak misyon yapmakta iken, baroya bağlı avukat olarak misyon yapmakta olan eşinin bulunduğu Öbür vilayetteki bir belediyeye atanmak üzere tarafına muvafakat verilmesi talebi Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönergesi kapsamında reddedilmiştir. İlgili memur mevzuyu yargıya taşımıştır.

Birinci Derece Mahkemesi, yeni kurulan Üniversitenin idari işçi gereksiniminin bulunması, davacının Biricik grafiker olarak misyon yapması, davacının eşinin 21.01.2015 -26.01.2016 tarihleri ortasında çalışmasından Dolayı “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin” 14 üncü hususunun (d) bendinde belirtilen mühlete ait kuralları (iki yıl) taşımadığı gerekçesiyle reddetmiştir.

Danıştay 12. Daire ise; “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliği“nin aile birliği mazeretine dayalı yer değişikliği kapsamındaki 14 üncü hususu uyarınca istekte bulunan memurun , “….eşinin halk Kuruluş ve kuruluşlarında halk işçisi olarak çalıştığına yahut atanmayı talep ettiği yerde eşinin müracaat tarihi prestijiyle nihayet iki Yıl içinde 360 gün toplumsal Emniyet primi ödemek suretiyle kendi ismine yahut bir hizmet akdi ile patrona bağlı olarak hala çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan vazifelerde bulunduğuna ait belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıyeten yer değiştirme müracaatına, evlilik durumunu kanıtlayan dokümanın de eklenmesi gerekir.” hükmü doğrultusunda davacının eşinin, müracaat tarihinden itibaren nihayet iki Yıl içinde ödemiş olduğu prim gün sayısının 360 günün üzerinde olduğu (2015 yılı için 341 gün, 2016 yılı için ise 25 gün olmak üzere Yekün 366 gün) anlaşıldığından muvafakat verilmemesine ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

2. DAİRE

E. 2018/4252

K. 2019/1172

T. 12.3.2019

İSTEMİN KONUSU : Konya Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nce verilen 18/01/2018 günlü, E:2017/2640, K:2018/156 Sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 Sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; Karamanoğlu M. Beyefendi Üniversitesinde memur olarak misyon yapan davacı tarafından, eşinin İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak çalıştığından bahisle, Esenler Belediyesi’ne atanmak üzere tarafına muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı müracaatın reddine ait 03/02/2016 günlü, 2401 Sayılı süreç ile, anılan sürecin desteği olan Karamanoğlu M. Beyefendi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. hususunun 1. fıkrasının ( e ) bendinin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Konya 1. idare Mahkemesi’nin 28/12/2016 günlü, E:2016/411, K:2016/1599 Sayılı kararıyla, Karamanoğlu Mehmet Beyefendi Üniversitesi’nin yeni kurulmuş bir üniversite olarak Amel ve süreçlerini sonlu sayıda işçi ile yürüttüğü, davacının yönetimlerinde vazife yapan Biricik grafiker olduğu, davacının eşinin 21/01/2015 tarihinden itibaren avukat olarak çalıştığı, davacının müracaatının ise 25/01/2016 tarihli olduğu, halk çalışanı olmayan davacının eşinin, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 14. unsurunun (d) bendinde belirtilen müddete ait kaideleri (iki yıl) taşımadığı, Tüm bu konular Bir arada değerlendirildiğinde, davacının, eş durumu nedeniyle Kurum değişikliği istikametindeki talebine muvafakat verilmemesine ait dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı; öte yandan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10 uncu unsurunun 1 inci fıkrasının (e) bendinde “muvafakat Eda şartları“nın düzenlendiği, Laf konusu düzenlemenin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ve 25/06/1983 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmelik kararlarına ters olmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi Kararının Özeti : Konya Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin 18/01/2018 günlü, E:2017/2640, K:2018/156 Sayılı temyize mevzu kararıyla, davacının, eş durumu özrü nedeniyle muvafakat verilmesi istemiyle müracaatta bulunduğu Ocak-2015 periyodu itibariyle nihayet iki Yıl içindeki ( 25/01/2013 – 26/01/2015 tarihleri ortasındaki ) prim ödeme günü sayısının Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliği’nin 14. unsurunun 1. fıkrasının (d) bendinde öngörülen mühlet kadar olmadığı, bir Öbür anlatımla, davacının eşinin prim ödeme gün sayısının 360 günün altında olduğu, davacıya muvafakat verilmemesi yolunda tesis edilen sürece karşı açılan davada verilen davanın reddi yolundaki istinaf müracaatına mevzu kararda sonucu itibariyle hukuka karşıtlık bulunmadığı; davacıya muvafakat verilmemesine ait sürecin desteği olarak gösterilen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. hususunun 1. fıkrasının (e) bendinin iptali istemi tarafından ise; genel Yönetmeliğin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği başlıklı 14. hususunun 1. fıkrasının (d) bendinde, halk çalışanı olmayan eş nedeniyle eş durumundan tayin talebinde bulunulabilmesi için; ”son iki Yıl içinde 360 gün toplumsal Emniyet primi ödemek suretiyle çalışmış ve hala çalışıyor olması” şartları öngörülmüş iken, Karamanoğlu Mehmet Beyefendi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. unsurunun 1. fıkrasının iptali istenilen (e) bendinde belirtilen muvafakat Eda kaidelerinin, kelamı edilen Yönetmeliğin 14. unsurunun 1. fıkrasının (d) bendinde yer verilen kaidelerden farklı bir biçimde düzenlendiği; davaya bahis Yönergenin 10. unsurunun 1. fıkrasının (e) bendinde, genel Yönetmeliğin 28. hususu ve Süreksiz 5. hususunda yer verilen düzenlemeler uyarınca hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle istinaf müracaatının kısmen reddi ve kısmen kabulü ile, Konya 1. idare Mahkemesi’nin 28/12/2016 günlü, E:2016/411, K:2016/1599 Sayılı kararının davacıya muvafakat verilmemesine ait kısmı tarafından istinaf müracaatının üstteki münasebetle reddine; Karamanoğlu M. Beyefendi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. hususunun 1. fıkrasının (e) bendi istikametinden ise, istinaf müracaatının kabulü ve istinaf müracaatına mevzu kararın bu kısmının kaldırılarak, Karamanoğlu M. Beyefendi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. hususunun 1. fıkrasının (e) bendinin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI : Davacı tarafından, 25/01/2016 tarihinde muvafakat verilmesi istemiyle yönetime müracaatta bulunduğu, lakin, müracaat dilekçesinde tarih kısmının sehven 25/01/2015 olarak yazıldığı, müracaat tarihinden itibaren nihayet iki Yıl içinde ödemiş olduğu prim gün sayısının 360 günün üzerinde olduğu ( 2015 yılı için 341 gün, 2016 yılı için ise 25 gün olmak üzere Yekün 366 gün ), bu nedenle prim gün sayısının yine hesaplanarak bir karar verilmesi gerektiği ileri sürülerek, temyize mevzu Konya Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nce verilen kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN KARŞILIĞI : yanıt verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ KANISI : Temyiz isteminin kabul edilerek Bölge idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi’nce, Tetkik Yargıcı’nın açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE MÜNASEBET :

MADDİ Hadise :

Davacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi buyruğunda bilgisayar işletmeni takımında grafiker olarak misyon yapmakta iken, eş durumu mazereti nedeniyle İstanbul/Esenler Belediyesine atanmak için tarafına muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı müracaatın reddi üzerine temyize bahis davayı açmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. unsurunun 1. fıkrasında; kurumların vazife ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları takım derecelerine eşit yahut 68. husustaki asıllar çerçevesinde daha üst Kurum içinde tıpkı yahut Öbür yerlerdeki öteki takımlara naklen atayabilecekleri kararına yer verilmiş, tıpkı hususun 2. fıkrasında; memurların kendi istekleri ile kazanılmış hak derecelerinin en Fazla üç derece altındaki takımlara atanabilecekleri karara bağlanmıştır.

657 Sayılı Kanun’a dayanılarak çıkarılan ve 19/04/1983 günlü, 83/6525 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğin 30/06/2014 günlü, 2014/6578 Sayılı Bakanlar Şurası Kararıyla değişik “Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı 14. hususunun dava konusu sürecin tesis edildiği tarihteki halinde; “Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a- ) halk çalışanı olan eşinin, Kuruluş içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması yahut mevzuatı uyarınca eşin Mecbur yer değiştirmeye tabi tutulan bir misyonda bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

c- ) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar ortasında Gerekli uyum sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet muhtaçlığının bulunduğu yere,

d- ) halk işçisi olmayan eşinin, talep edilen yerde müracaat tarihi prestijiyle nihayet iki Yıl içinde 360 gün toplumsal Emniyet primi ödemek suretiyle kendi ismine yahut bir hizmet akdi ile patrona bağlı olarak çalışmış ve hala çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

atanması suretiyle yapılabilir.

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin halk Kuruluş ve kuruluşlarında halk işçisi olarak çalıştığına yahut atanmayı talep ettiği yerde eşinin müracaat tarihi prestijiyle nihayet iki Yıl içinde 360 gün toplumsal Emniyet primi ödemek suretiyle kendi ismine yahut bir hizmet akdi ile patrona bağlı olarak hala çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan vazifelerde bulunduğuna ait belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür.

Ayrıca yer değiştirme müracaatına, evlilik durumunu kanıtlayan dokümanın de eklenmesi gerekir.”; “Özel Yönetmelikler” başlıklı 28. hususunda; “Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde hala vazifede bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin Çeşitli hususlarında kurumlarca tespiti öngörülen öteki konuları kapsayan Özel Yönetmeliklerini Devlet İşçi Dairesinden Olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe ters kararlar yer alamaz.”, 30/06/2014 günlü, 2014/6578 Sayılı Bakanlar Konseyi Kararı Eki Yönetmeliğin 12. hususuyla eklenen Süreksiz 5. hususta de, “Kamu Kurum ve kuruluşları bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe Müsait hale getirirler. Bu müddet içerisinde halk Kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe karşıt olmayan kararlarının uygulanmasına devam edilir.” düzenlemeleri yer almıştır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME :

Dosyanın incelenmesinden; davacı tarafından, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi buyruğunda bilgisayar işletmeni takımında grafiker olarak vazife yapan davacının, eşinin İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak çalıştığı, Esenler Belediyesi’nde bir vazifeye atanmak üzere tarafına muvafakat verilmesi istemiyle yapılan müracaatın, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. hususunda belirtilen muvafakat Eda kaidelerini taşımadığı ve hizmetine gereksinim duyulduğu gerekçesiyle reddine ait 03/02/2016 günlü, 2401 Sayılı süreç ile anılan sürecin desteği olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. unsurunun 1. fıkrasının (e) bendinin iptali istemiyle temyize mevzu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat kararları ve evrak kapsamı Bir arada değerlendirildiğinde; davacının eşinin, İstanbul vilayetinde 21/01/2015 tarihinden itibaren müracaat tarihi prestijiyle nihayet iki Yıl içinde 360 gün toplumsal Emniyet primi ödemek suretiyle sigortalı olarak çalıştığı anlaşıldığından; davacı açısından, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğin 14. unsurunda belirlenen koşulların oluştuğu anlaşılmış olup; bu sebeple, davacıya muvafakat verilmemesine ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık; bu süreç tarafından, davanın reddi yolunda verilen idare Mahkemesi kararına yönelik istinaf müracaatının değişik münasebet ile reddi yolundaki Bölge idare Mahkemesi kararında ise tüzel isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. Konya Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nce verilen 18/01/2018 günlü, E:2017/2640, K:2018/156 Sayılı kararın redde ait kısmının, 2577 Sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun temyize husus kararın verildiği tarih prestijiyle yürürlükte olan haliyle 49. unsurunun 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. 2577 Sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 6545 Sayılı Kanun’la değişik 50. hususunun 2. fıkrası yeterince ve üstte belirtilen konular da gözetilerek, bozulan kısım hakkında yine bir karar verilmek üzere belgenin, kararı veren Konya Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’ne gönderilmesine, 12.03.2019 tarihinde Kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir