Kurum içi akademik yükselmelerde norm takım çıkmazı !

Kiralık Evler Eki 26, 2022 Yorum Yok

Bildiğiniz üzere, Yükseköğretim Heyeti Başkanlığınca hazırlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Takımlarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına Ait Yönetmelik” 02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Memurlar.net olarak bahis hakkında sık sık yaptığımız haberlerle akademik toplulukta çiçeği burnunda sayılacak bu yönetmeliğin uygulamaları hakkında dikkat edilecek konuları ve uygulama örneklerini gündeme getirmeye çaba ediyoruz.

Yürürlüğe girmesi ile birlikte altı ayı geride bırakan kelam konusu yönetmelik ülkemiz genelindeki tüm yükseköğretim kurumlarında istikrarlı bir takım dağılımını hedeflerken, emele ulaşmada kasvet yaratabilecek kök sebeplerden biri olması mümkün olan kurum içi akademik yükselmelerin bu süreçte seyri ne tarafta oldu?

Üniversiteler Yükseköğretim Şurası Başkanlığı tarafından belirlenen taban takım sayılarından yola çıkarak mezkür yönetmeliğin 4 üncü unsurunun 2 nci ya da 4 üncü fıkraları uyarınca birim bazında norm takım sayılarını lehlerine olacak şekilde norm takımlarını belirlediler. Belirlenen sayılar dışında kalan takımları ise ilgili yönetmeliğin 4 üncü unsurunun 3 üncü fıkrasında belirtilen “Yükseköğretim kurumlarında norm takımların kâfi olmaması halinde norm dışı takım talebi, ilgili anabilim/anasanat kısmı ve/veya kısım şurasının uygun görüşü, ilgili ünite ve üniversite idare konseyinin gerekçeli kararı ile Yükseköğretim Heyetine iletilir. Bu talep, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, ileri seviye araştırma ve geliştirme faaliyetleri, doktora programlarından mezun sayısı, üniversitenin eğitim ve öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Konseyi tarafından karara bağlanır.” kararı uyarınca norm dışı kadro olarak Yükseköğretim Şurası Başkanlığından talep etmeye başladılar.

Öte yandan yönetmeliğin 5 nci unsurunun 4 üncü fıkrasında yer alan “Öğretim elemanı minimum takım sayısını aşan bütün atamalarda asgari takımlar da dahil olmak üzere takımların en fazla 2/3’ü birebir unvan için kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıya gerçek yuvarlama yapılır. Meslek yüksekokullarında bu kural aranmaz.” kararı kısımlarda mevcut unvan istikrarının nasıl yönetileceği konusunda yönetmeliğin tabiri caizse pusulası üzere misyon üstlenip norm takım uygulamalarında büyük bir ehemmiyet arz etmektedir.

Hal bu türlü olunca Üniversiteler genelinde mevcut norm takım hesaplamalarında misyonlu olduğu ünitede norm takım kapsamında sayılan öğretim elemanın üst bir akademik takıma atanması hususu; –kadro ilanına başvuran rastgele biri olarak kıymetlendirilmesi nedeniyle– tahminen de ilanı olası takımın yeni durumda norm takım sayısı üzerinde bir sayıya ulaşacağından (Örneğin, Türkçe Eğitimi Anabilim kolunda misyon yapmakta olan 3 Tabip Öğretim Üyesi ve 3 Doçent olmak üzere toplamda 6 öğretim üyesi içerisindeki Hekim Öğretim Üyelerinden birinin daha Doçent takımına atanma durumunda ünitede 7 nci takım olarak norm dışı durumuna düşmesi) ünitede –NORM DIŞI KADRO– sayılacak ve Yükseköğretim Konseyinin üstte belirtilen çoklu kıymetlendirme ölçütleri (öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, ileri seviye araştırma ve geliştirme faaliyetleri, doktora programlarından mezun sayısı, üniversitenin eğitim ve öğretim dışında yürüttüğü hizmetler)sonucu takım talebi -OLUMSUZ- olarak karara bağlanabilecektir.

Dahası birçok kurum içi yükselme yoluyla atanacak öğretim elemanları 2/3 kuralına takılmaktadır. (Örneğin Türkçe Eğitimi Anabilim kolunda misyon yapmakta olan 2 Tabip Öğretim Üyesi ve 4 Doçent olmak üzere toplamda 6 öğretim üyesi içerinde yer alan Tabip öğretim üyesinin birinin daha 2/3 kuralı gereği doçent takımına atanamaması) Bu süreç uzadıkça akademisyenlerin özlük haklarında büyük mağduriyetler yaratacaktır. Üniversiteler bu duruma kendilerince çıkış yolu olarak Meslek Yüksekokullarında 2/3 zaruriliği olmadığından alakasız programlara sadece akademik yükselme için yetki bölümü çerçevesinde birçok vakit hizmet gereklerini de gözetmeksizin öğretim üyesi takımı ilanlarını vermeye başlamışlardır.

Diğer taraftan, mezkür yönetmeliğin 6 ncı unsuru uyarınca atanmaları tarafından kapsam dışı bırakılan ama atandıktan sonra norm takım hesaplamalarına dahil olan ve şu an gündemi yakinen ilgilendiren –OHAL kapsamındaki atamalar ile 1416 sayılı Kanun uyarınca yapılacak atamalarda- hesaplamaları allak bullak edip ünitesinde yıllarca emek harcayıp elde ettiği akademik unvanın sonucu olarak kurum içi yükselme bekleyenlerin önüne aniden bariyer oluşturmaya başlamıştır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, Yükseköğretim Kurumlarının yüksek seviyede bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim bilgilerini yaymak, bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek üzere amaçlarının olduğunuhatırlatılarak bilim dünyasına emek veren ve nitelikli iş gücü oluşmasına aracılık eden öğretim elemanlarımızın kurum içi akademik yükselmelerinde mağduriyete mahal vermemesi için norm takım yönetmeliğinin gözden geçirilmesinde yarar bulunmaktadır.

Yavuz Selim KAPLAN

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir