Son değişiklikleriyle, 4/B’li Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllar

Kiralık Evler Eki 26, 2022 Yorum Yok

SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINA AİT ESASLAR

Bakanlar Konseyi Kararının;

Tarihi ve No’su : 6/6/1978-7/15754

Dayandığı Kanun : 28/2/1978-2143

Yayımlandığı Resmi Gazete : 28/6/1978-16330

Madde 1- (Değişik:22/11/2010-2010/1169)Bu Temeller, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) fıkrası kararı uyarınca kamu yönetim, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sonlu olarak mukavele ile çalıştırılan ve personel sayılmayan kamu hizmeti vazifelileri hakkında uygulanır.

Madde 2- (Mülga:22/11/2010-2010/1169)

Madde 3- (Ek:22/11/2010-2010/1169) Kontratlı işçinin fiyatı; durum un-va-nı, bu unvana ait eği-tim seviyesi, kamu kurum ve kuruluşlarında tıpkı takım yahut konum unvanında[2] geçen hizmet mühleti dik-ka-te alınarak tespit edilir. (Ek:14/05/2018-2018/11809) Pilot unvanlı kontratlı işçi durumlarına ait mukavele fiyatlarının tespitinde, kamu kurum ve kuruluşları dışında pilot olarak geçen hizmet müddetleri de dikkate alınır.

(Değişik: 6/1/1989-89/13691)Sözleşme ile çalıştırılacak işçiye ödenecek fiyatların aylık brüt fiyatı ile sağlanacak başka nakdî ve tıpkı menfaatlerin yıllık brüt meblağının on ikide birinin toplamı 6.372,49 TL’yi[3] geçemez. Lakin, yurtdışı teşkilatında çalıştırılan işçi ile Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestralarında, Devlet Opera ve Balesinde ve Devlet Konservatuvarlarında görevlendirilecek yabancı konuk şef, solist ve sanatkarlar hakkında bu karar uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen 6.372,49 TL, misyonun değeri ve özelliği ile çalıştırılacak çalışanın niteliği dikkate alınarak Maliye Bakanlığı’nın görüşü üzerine Başbakan’ın onayı ile artırılabilir.

(Ek:3/1/2008-2008/13055)Sözleşme fiyatları; (Ek:11/9/2017-2017/10818) havacılık simülatör uzmanı, helikopter makinisti ve uçuş teknisyeni konumlarıyla uçuş ile ilgili bakım ve kontrolörlük ve yükseköğretim kurumlarının (Ek:5/1/2009-2009/14539) gemiadamı durumları ile araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ait konumlarda çalıştırılacaklar için ikinci fıkrada belirtilen tavan fiyatın iki katını, (Ek:04/02/2019- 2019/704) Savunma Sanayii İcra Komitesince uygun bulunan araştırma-geliştirme projelerinde çalıştırılacaklar ile pilot (Ek:11/9/2017-2017/10818) ve havacılık sertifikasyon uzmanı durumlarında çalıştırılacaklar için ise üç katını geçmemek kaydıyla belirlenebilir

(Ek: 3/8/2005-2005/9245) Mukavele ile çalıştırılacak çalışana mukavele fiyatı dışında rastgele bir isim altında ödeme yapılamaz ve kontratlara bu yolda karar konulamaz.

(Değişik:20/02/2017-2017/9949) Fakat, yurt dışında çalıştırılacak yabancı asıllı çalışana bulundukları yerin gelenek, görenek ve yasal düzenlemeleri gereği zarurî olarak ödenmesi gereken Noel, Nevruziye, Ramazan, Tatil ikramiyeleri ve gibisi nitelikteki başka ikramiyeler, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an kursları ile yaz Kur’an kurslarında kontratlı olarak çalıştırılan Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım ve vaizlere ek ders fiyatı, Ulusal Eğitim Bakanlığında norm takım sonucu ortaya çıkan öğretmen muhtaçlığının takımlı öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde kontratlı olarak çalıştırılacak öğretmenlere ek ders fiyatı ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği ile 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu Yönetimleri ve Özel Bütçeli Yönetimlerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine Ait Kanun Kararında Kararnamenin 14 üncü unsuruna nazaran avukat ve dava vekillerine ödenecek vekalet fiyatları dördüncü fıkra kararı dışındadır.

(Ek:22/11/2010-2010/1169) İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan işçi için 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giysi eşyalarından, emsali kontratlı işçi de birebir temel ve yordamlar çerçevesinde faydalandırılır.

(Mülga: 6/1/1989-89/13691)

Personele kontratlarla verilmesi öngörülen birebir menfaatler, Maliye Bakanlığı ve Devlet İşçi Başkanlığınca görevlendirilecek ikişer uzmandan oluşacak bir şura tarafından kıymetlendirilir. Limiti aşan mukavelelerin tekrar düzenlenmesi mümkün olmadığı takdirde, fazla kısım ilgiliden geri alınır.

Bu unsur kararlarına uyulmaması halinde 6183 sayılı Kanun uyarınca gerekli süreç yapılır.

Madde 4- İşçi, mukavelelerinde belirtilen misyon yeri dışında çalıştırılamaz.

Görev yeri dışına süreksiz olarak gönderilenlerin gündelik ve yol masrafları, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kararlarında saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah ölçüsünü aşmamak üzere mukavelelerde belirtilir. (Ek: 24/4/2007-2007/12061) (…)[4].

Madde 5- (Değişik:22/11/2010-2010/1169) Sözleşme mühletleri mali yıl ile sonludur.

Madde 6- İlgililer kontratlarında belirtilen misyon dışında diğer bir işte çalıştırılamaz.

Madde 7- (Değişik: 3/8/2005-2005/9245)

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında kontratlı olarak çalıştırılan yabancı asıllı işçi ile haftalık çalışma saati mühleti 40 (kırk) saatin altında bulunan işçi (Milli Eğitim Bakanlığında norm takım sonucu ortaya çıkan öğretmen muhtaçlığının takımlı öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde kontrat ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat koşulu aranmaz)[5] hariç olmak üzere, kurumunda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;

(Değişik:22/11/2010-2010/1169) a) 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu yeterince daima tam iş göremezlik geliri, malüllük yahut yaşlılık aylığı bağlanması yahut toptan ödeme yapılması,

b)Hizmetlerine gerek kalmadığı için kontratının feshedilmesi yahut yenilenmemesi,

c) İlgilinin ek 6 ncı unsurun ikinci fıkrası uyarınca mukaveleyi feshetmesi,

ç) İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi,

d) İlgilinin vefatı,

hallerinden birinin vuku bulmasından ötürü hizmet kontratı sona erenlere, misyon yapmakta olduğu durum unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa nazaran girebilecekleri hizmet sınıfındaki birebir yahut gibisi takım unvanı temel alınarak hizmet yılı ve tahsil durumu tıpkı olan emsali çalışana 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kararlarına nazaran bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi fiyatını geçmemek üzere kurumunda, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet kontratında yazılı aylık brüt fiyat fiyatında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan mühletler için de, tam yıl için hesaplanan ölçüden o mühlete isabet eden meblağ kadar ödeme yapılır.

Bu tazminatın ödenmesinde; daha evvel iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile gibisi ödemelerde değerlendirilmiş müddetler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış mühletler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kararları uyarınca ödenecek ikramiye hesabında kıymetlendirilmez. Vefat halinde, üstteki fıkra uyarınca hesaplanacak fiyat, ölenin yasal mirasçılarına ödenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında kontratlı olarak çalıştırılan yabancı asıllı çalışandan; hizmetlerine gerek kalmaması yahut yaş haddi nedenleriyle kontratı fesh edilen yahut yenilenmeyenler, mahallî toplumsal güvenlik mevzuatına nazaran emeklilik, malüllük yahut mevt nedeniyle ayrılanların iş sonu tazminatı konusunda, lokal mevzuata uyulmasının mecburî olmadığı durumlarda, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının uygun görüşleri alınmak şartı ile mukavelelere karar konulabilir. Fakat bu yolla ödenecek iş sonu tazminatı meblağı aralıksız olarak çalışılan her tam yıl için son aylık mukavele fiyatının %50’sini geçemez. Bir yıldan artan mühletler için de, tam yıl için hesaplanan ölçüden o mühlete isabet eden meblağ kadar ödeme yapılır.

Bu statüde çalışanların kontrat şartlarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, mukavele temelleri dışında rastgele bir nedenle çalışanlar tarafından, kontratının feshedilmesi yahut yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödenmez.

İş sonu tazminatı ödemelerinde emsal belirleme konuları ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Madde 8- (Değişik: 3/2/1982-8/4250)Sözleşme ile çalıştırılan işçi dışarıda çıkar getirici öbür bir iş yapamaz (Avukat, dava vekili, günün yahut haftanın makul saatlerinde çalıştırılacak doktor ve uzman doktor, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik işçi ve 657 sayılı Kanunun Ek süreksiz 12 ve 13 üncü hususlarında sayılan işçi ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç).

Madde 9- (Değişik:14/05/2018-2018/11809) 217 sayılı Devlet İşçi Başkanlığı Kuruluş ve Misyonları Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin 2 nci unsurunda belirtilen kurumlarda geçen hizmet mühleti, bir yıldan on yıla kadar olan işçiye yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün fiyatlı yıllık müsaade verilir.

(Ek: 5/6/2006-2006/10557) Ulusal Eğitim Bakanlığında norm takım sonucu ortaya çıkan öğretmen gereksiniminin takımlı öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde mukavele ile çalıştırılacak öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde müsaadeli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve öteki mazeret müsaadeleri dışında, ayrıyeten yıllık müsaade verilmez.

(Değişik: 2/3/2009-2009/14799) Kontratlı bayan işçiye, doğumdan evvel sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta müddet ile fiyatlı doğum müsaadesi verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık müsaade müddetine iki hafta eklenir. Fakat beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sıhhat durumunun uygun olduğunu tabip raporu ile belgeleyen kontratlı bayan işçi, isterse doğumdan evvelki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kontratlı bayan çalışanın isteği halinde doğum öncesi fiilen[6] çalıştığı müddetler, doğum sonrası müsaade müddetine eklenir. (Ek:14/05/2018-2018/11809) Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum müsaadesinin kullanılamayan kısmı de doğum sonrası müsaade müddetine ek edilir. Doğum müsaadesinin başlaması gereken tarihten evvel gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum müsaadesinin başlaması gereken tarih ortasındaki müddet doğum sonrası müsaadeye ek edilir. Doğumda yahut doğum sonrasında doğum müsaadesi kullanırken annenin mevti halinde, isteği üzerine kontratlı işçi olan babaya anne için öngörülen müddet kadar müsaade verilir. (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Doğum müsaadesi sebebiyle Toplumsal Güvenlik Kurumunca ödenen süreksiz iş göremezlik ödeneği ilgilinin fiyatından düşülür.”

(Değişik:14/05/2018-2018/11809) Kontratlı çalışana, çocuğunu emzirmesi için fiyatlı doğum müsaadesi müddetinin bitim tarihinden itibaren birinci altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt müsaadesi verilir. Süt müsaadesinin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

(Değişik:14/05/2018-2018/11809) Kontratlı çalışana isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün, kendisinin yahut çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin yahut eşinin ana, baba ve kardeşinin vefatı halinde ve her olay için yedi gün fiyatlı mazeret müsaadesi verilir.

(Ek: 24/4/2007-2007/12061) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve direkt radyasyona maruz kalan kontratlı işçiye ilgili mevzuatı uyarınca fiyatlı sıhhat müsaadesi verilir.

(Ek: 30/6/2014-2014/6576) Kontratlı işçiye; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana yahut babadan yalnızca biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan yahut kısımlar halinde on güne kadar fiyatlı mazeret müsaadesi verilir.

(Ek:14/05/2018-2018/11809) Yıllık müsaade hakkı bulunmayan kontratlı çalışana bu unsurda belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir mukavele periyodu içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık müsaade vermeye yetkili amirlerince fiyatlı mazeret müsaadesi verilebilir.

(Ek:14/05/2018-2018/11809) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte yahut münferit olarak evlat edinen kontratlı işçi ile kontratlı işçi olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde kontratlı işçi olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta mühlet ile müsaade verilir. Bu müsaade evlatlık kararı verilmeden evvel çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

(Ek:14/05/2018-2018/11809) Kontratlı çalışanın, bakmakla yükümlü olduğu yahut kontratlı işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi yahut tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sıhhat konseyi raporuyla belgelendirilmesi koşuluyla, istekleri üzerine üç aya kadar fiyatlı müsaade verilir. Refakat sebebiyle müsaade verilmesine temel teşkil edecek sıhhat heyeti raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, daima ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek formda refakat mühleti ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir.

Madde 10- Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda (…)[7] fiyatlı hastalık müsaadesi verilebilir. Hastalık sebebiyle, Toplumsal Sigortalar Kurumunca ödenen süreksiz iş göremezlik tazminatı ilgilinin fiyatından düşülür.

Madde 11- Ödemeler her ay başında peşin yapılır. (Değişik:22/11/2010-2010/1169) Ay sonundan evvel ayrılmalarda, 5510 sayılı Kanun kararlarına nazaran aylık bağlanması yahut mevt sebebiyle kontratın sona ermesi halleri dışında, kalan günlere düşen ödemeler direkt geri alınır.

Madde 12- (Değişik:20/02/2017-2017/9949) Kontratlı olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel şartların yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gereklidir.

Ancak, yabancı asıllı doktorların Türkiye’de rastgele bir Tıp Fakültesinden mezun yada denkliği kabul edilmiş diploma sahibi olması, uzman iseler bunların uzmanlık dokümanlarının Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine uygunluğunun onaylanmış bulunması mecburidir.

(Değişik: 6/12/1993-93/5097)Özel kanunlarında yaş haddine ait özel karar bulunan haller dışında, 65 yaşını bitirmiş olanlar kontratlı olarak çalıştırılamazlar. Kontratlı çalıştırılmakta iken 65 yaşını dolduranların mukaveleleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir sürece gerek kalmaksızın sona erer.

(Ek: 27/8/1979-7/18126; mülga: 6/12/1993-93/5097)

Madde 13- (Değişik: 9/2/1979-7/17150)

Bakanlar Kurulunca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve mühletleri kontratlı işçi için de uygulanır (Sözleşmeli olarak çalıştırılacak doktorlar için 2162 sayılı Kanunun 6 ve 7 nci hususları kararları geçerlidir)[8].

Ancak, tam gün çalışmayı gerektirmeyen durumlarda Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak kaydıyla birinci fıkra kararı dışında düzenlemeler yapılabilir.

(Ek:22/11/2010-2010/1169) Bu Karar Asıllarına nazaran çalıştırılacak kontratlı işçi o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Olağan çalışma müddetlerini aşan bu mühletler için ilgili kanunlarında öngörülen kararlar gizli kalmak kaydıyla her sekiz saati için bir gün hesabıyla müsaade verilir.

(Ek:14/05/2018-2018/11809) Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan kontratlı işçinin çalışma saat ve halleri kurumlarınca düzenlenir. Lakin, bayan işçiye; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından evvel ve her halde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl müddetle isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası misyonu verilemez. Engelli kontratlı işçiye de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası misyonu verilemez.

(Mülga:22/11/2010-2010/1169)

(Mülga:22/11/2010-2010/1169)

(Ek: 3/2/1982-8/4250) Yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde istihdam edilen editörler için dördüncü fıkrası hariç [9] bu husus kararı uygulanmaz.

Madde 14- (Değişik: 9/2/1979- 7/17150)

657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran çalıştırılacak kontratlı işçinin (…)[10] sayısı, unvanı, nitelikleri, kontrat fiyatı ve müddetleri ilgili Bakanlığın önerisi ve Devlet İşçi Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca saptanır.

Bu saptamaya dayanılarak ilgili Bakanın onayı ile kontratlı işçi çalıştırılabilir.

(Ek: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli işçi konumları merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise vilayet yahut bölge [11] bazında tahsis edilir. Maliye Bakanlığınca vize edilen durumlara ait cetvellerin bir örneği ilgili kurumlar tarafından vize tarihinden itibaren bir ay içinde elektronik ortamda Devlet İşçi Başkanlığına gönderilir.

Madde 15- (Değişik:22/11/2010-2010/1169) Esaslara, Kontratlı İşçi Durum Unvanları ile Minimum Nitelikleri Gösterir (4) sayılı Cetvel eklenmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında kontratlı işçi konumları kullanılamaz ve talepte bulunulamaz. Kurumlar, kelam konusu cetvelde belirlenen minimum niteliklere, hizmetin gereği ek nitelikler belirleyebilirler.

Madde 16- Birinci unsurda belirtilen kuruluşlarda, bu karar kararlarının uygulanmasıyla ilgili konularda, Devlet Bütçe Uzmanları ile Devlet İşçi Uzmanları her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidir.

Ek Unsur 1- Yine Hizmete Alınma (Değişik: 14/05/2018-2018/11809) Doğum, evlat edinme ve askerlik sebebiyle hizmet mukavelesi feshedilen kontratlı işçinin konumu gizli tutulur ve istekleri halinde bu işçi ayrıldığı kurumunda yine hizmete alınır. Lakin tekrar hizmete alınacak kontratlı işçinin;

a) Kontratının feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte yahut münferit olarak evlat edinilmesi yahut kontratlı işçi olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet mukavelesini feshedenlerin, doğum müsaadesinin yahut evlat edinme nedeniyle kullanılan müsaadenin bitiminden itibaren en geç iki yıl; askerlik sebebiyle hizmet kontratı feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yine istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

Bu unsur çerçevesinde tekrar istihdam edilecek işçi ile yapılacak kontrat eski kontratın devamı niteliğindedir.

(Mülga:22/11/2010-2010/1169)

(Ek:22/11/2010-2010/1169) Sözleşmeli çalışanın, hizmet kontratı asıllarına alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelesinin feshedilmesi yahut mukavele devri içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi konumlarında tekrar istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi vakitli yahut proje müddeti ile hudutlu çalışanlardan,

b) (Değişik: 14/05/2018-2018/11809) Tahsil durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ait konumlara ek 4 üncü husus çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş yahut sıhhat durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla bir arada; geçiş yapacağı hizmet ünitesi bulunmaması, ünite bulunmakla birlikte o ünitede birebir unvan ve niteliği haiz boş konum bulunmaması yahut en az bir yıllık fiili çalışma kaidesini karşılayamaması nedenlerinden rastgele birine bağlı olarak, Ek 3 üncü unsurun (b) yahut (c) bendi kararı kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, bir yıllık müddet kaidesine tabi tutulmadan tekrar istihdam edilebilirler.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin tekrar istihdam edilebilmeleri için birinci kere işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zaruridir.

Sınav şartı

Ek Husus 2- (Ek: 11/6/2007-2007/12251) Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran;

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Çalışanı Seçme İmtihanı (KPSS) (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle direkt yapılacak merkezi yerleştirme,

b) Yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın, KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,

c) (Değişik: 2/3/2009-2009/14799) Bu Asıllara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen kontratlı işçi konumlarına KPSS (B) kümesi puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan kontratlı işçi konumunun on katına kadar aday ortasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya kelamlı imtihan başarısı sırasına nazaran yapılacak yerleştirme,

yöntemlerinden rastgele biri ile kontratlı işçi istihdam edebilirler.

Kamu kurum ve kuruluşları, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle alınanlar haricinde, istihdam edilecek kontratlı çalışana ait olarak, boş kontratlı işçi durum unvan ve sayısını, bu konumlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, konumlara yapılacak yerleştirme metodunu, imtihanla alınacaklarda imtihanın yeri, tarihi, tipi, hususları ile başka konuları yerleştirme yahut imtihan tarihinden en az onbeş gün evvel Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmi internet sitelerinde ilan ederler.

Sınav yahut yerleştirme müracaatlarının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan kurumlarca teşkil edilecek kurul sorumludur. Komite; ilgili kurum yahut kuruluşun atamaya yetkili amirinin yahut görevlendireceği ünite amirinin başkanlığında, işçi işlerinden sorumlu ünite yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş bireyden teşekkül eder.

Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca yapılacak imtihanlar ile uygulama imtihanlarında, işçi işlerinden sorumlu ünite yöneticisi hariç, kurul üyelerinin tahsil seviyesi adaylarda aranan tahsil seviyesinden düşük olamaz. Kelam konusu kurulun lider ve üyeleri, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldığı imtihanlarda vazife alamazlar.

(Değişik: 2/3/2009-2009/14799) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek işçi, yabancı uyruklular ve yükseköğretim kurumlarının gemiadamı konumları ile araştırma-geliştirme projelerinde proje müddetleri ile hudutlu olmak üzere istihdam edecekleri işçi ile bu Temellere ekli 1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen kontratlı işçi konumları için imtihan koşulu aranmaz

Bu Temellere ekli 2 sayılı cetvelde unvanları belirtilen kontratlı işçi konumlarına alınacaklar yalnızca mesleksel uygulamalı imtihana tabi tutulur. Mesleksel uygulamalı imtihanlar da, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen yönteme uygun olarak ilan edilir ve gerçekleştirilir.

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu hususu ve bu hususa yapılan atıflara istinaden istihdam edilecek kontratlı işçinin hizmete alınmasında bu unsur kararları uygulanmaz.

(Değişik:26/3/2018-2018/11587) Bu Asıllara ekli 3 sayılı Cetvelde unvanları belirtilen kontratlı işçi konumları hariç, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında bulunan durumlarda bu Temeller kapsamında çalıştırılmak üzere alınacak kontratlı işçi Adalet Bakanlığının birinci kere Devlet memurluğuna atanacaklara ait ilgili mevzuatında belirtilen imtihan ile atama tarz ve asıllarına nazaran, Danıştay Başkanlığında çalıştırılmak üzere alınacak kontratlı işçi ise 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12 nci unsurundaki yol ve temellere nazaran imtihana tabi tutularak istihdam edilir. (Ek:22/11/2010-2010/1169) Yükseköğretim Heyeti Başkanlığında yürütülen değerli proje ve hizmetlerde istihdam edilecek en az (B) düzeyinde KPDS yahut dengi yabancı lisan bilgisine sahip uzman unvanlı kontratlı işçi durumlarına yapılacak alımlarda, ekli (4) sayılı cetvele bağlı kalınmaksızın, bu unsurun (c) bendi kararları uygulanır.

(Ek:12/9/2011-2011/2249) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde İngilizce, Fransızca ve Almanca lisanları dışındaki lisanlarda Mütercim-Tercüman ve sayısı 30’u geçmemek üzere Basın-Enformasyon İşçisi üstteki kararlara bağlı olmaksızın Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve kelamlı imtihan sonucuna nazaran çalıştırılabilir.

(Ek: 30/6/2014-2014/6576) Emniyet Genel Müdürlüğünde bu Asıllar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak tam vakitli avukat unvanlı kontratlı işçi durumları için imtihan kuralı aranmaz. Bu durumlara, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek metot ve asıllara nazaran atama yapılır.

(Ek: 7/5/2015-2015/7698; Değişik:02/05/209-2019/1024) Maden İşleri Genel Müdürlüğünde bu temeller kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak maden haritacılığı uzmanı, yeraltı maden uzmanı ve yerüstü maden uzmanı unvanlı kontratlı işçi, üstteki kararlara bağlı olmaksızın anılan Genel Müdürlükçe belirlenecek metot ve asıllara nazaran yapılacak yazılı ve/veya kelamlı imtihan sonucuna nazaran çalıştırılabilir.

(Ek: 28/3/2016-2016/8720) Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığında bu Temeller kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak eczacı unvanlı kontratlı işçi, üstteki kararlara bağlı olmaksızın anılan Başkanlıkça belirlenecek yöntem ve temellere nazaran yapılacak kura yahut yazılı ve/veya kelamlı imtihan sonucuna nazaran çalıştırılır.

(Ek:27/06/2016-2016/8994) Kültür ve Turizm Bakanlığında bu Temeller kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak mimar, mühendis, kent plancısı, öteki teknik hizmet işçisi, arkeolog, kütüphaneci, müze araştırmacısı, tekniker ve teknisyen unvanlı kontratlı işçi, üstteki kararlara bağlı olmaksızın KPSS (B) kümesinden yetmiş ve üzeri puan alanlardan puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir durum sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar ortasından, anılan Bakanlıkça belirlenecek metot ve asıllara nazaran yapılacak yazılı ve/veya kelamlı imtihan sonucuna nazaran çalıştırılır.

(Değişik:19/2/2018-2018/11465) İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Yargıtay Başkanlığı, Ulusal Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Ulusal Savunma Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı[12] ismine vize edilmiş olan kontratlı işçi durumlarından ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde belirtilen unvanlara ait konumlar ile yabancı asıllı işçi ve yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek işçi için kullanılacak konumlar dışındaki kontratlı işçi durumlarına yapılacak alımlarda bu hususun birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen prosedür uygulanır.

(Ek: 14/05/2018-2018/11809) Aile ve Toplumsal Siyasetler Bakanlığında bu Asıllar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak aile toplumsal dayanak çalışanı unvanlı kontratlı işçi, üstteki kararlara bağlı olmaksızın KPSS (B) kümesi puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir konum sayısının on katına kadar çağırılacak adaylar ortasından, anılan Bakanlıkça belirlenecek yol ve asıllara nazaran yapılacak yazılı ve/veya kelamlı imtihan sonucuna nazaran çalıştırılır.

(Ek: 14/05/2018-2018/11809) Orman Genel Müdürlüğünde bu Temeller kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak orman koruma memuru unvanlı kontratlı işçi (Ek:09/01/2019-2019/579) ile orman mühendisi unvanını haiz olanlar ortasından mühendis unvanlı durumlarda istihdam edilecek kontratlı işçi, üstteki kararlara bağlı olmaksızın KPSS (B) kümesi puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir durum sayısının dört katına kadar çağırılacak adaylar ortasından, anılan Genel Müdürlükçe belirlenecek yol ve asıllara nazaran yapılacak kelamlı ve uygulama imtihan sonucuna nazaran çalıştırılır.

(Ek: 14/05/2018-2018/11809) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde bu Asıllar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak iş ve meslek danışmanı unvanlı kontratlı işçi, üstteki kararlara bağlı olmaksızın KPSS (B) kümesinden yetmiş ve üzeri puan alanlardan puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir durum sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar ortasından, anılan Genel Müdürlükçe belirlenecek yol ve asıllara nazaran yapılacak yazılı ve/veya kelamlı imtihan sonucuna nazaran çalıştırılır.

(Ek: 14/04/2019-2019/1004) Milli Saraylar Yönetimi Başkanlığına tahsis edilmiş olan konumlarda istihdam edilecek kontratlı işçi, üstteki kararlara bağlı olmaksızın anılan Başkanlıkça belirlenecek yöntem ve asıllara nazaran yapılacak yazılı ve/veya kelamlı imtihan sonucuna nazaran çalıştırılır.

Kurum içi yer değişikliği

Ek Unsur 3 – (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli işçinin kurumlar ortası yer değişikliği yapılamaz.

Kontratlı çalışanın kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, birebir unvan ve hizmet niteliklerini haiz kontratlı çalışanın kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, durumunun vizeli olduğu ünitede fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları kuralıyla yerine getirilebilir.

b) Çalışanın eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu ünitede fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet ünitesinde tıpkı unvan ve niteliği haiz boş durum bulunması ve kamu çalışanı olan eşin, kurum içi misyon yeri değişikliği mümkün olmayan yahut mevzuatı uyarınca zarurî yer değiştirmeye tabi tutulan bir misyonda bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

c) Sıhhat sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret müddetince geçerli olmak üzere, işçinin geçiş yapacağı hizmet ünitesinde birebir unvan ve niteliği haiz boş konum bulunması, durumunun bulunduğu vilayetteki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ait sıhhat şurası raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sıhhat mazeretinin sona ermesi durumunda, eski konumun bulunduğu vilayet sonları içerisindeki birebir unvan ve niteliği haiz boş duruma yine atama yapılır.

ç) Birebir unvan ve niteliği haiz boş konum bulunması halinde, eşi şehit olan çalışanın kurum içi yer değişiklik talebi, bir keze mahsus olmak üzere yerine getirilir.

d) (Ek:12/5/2011-2011/1802) Konumunun bulunduğu yerde, kendisinin, eşinin yahut bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğü isimli yahut mülki makamlarca belgelendirilen işçi ile eşi vefat eden işçinin kurum içi yer değişikliği talebi; geçiş yapacağı ünitede tıpkı unvan ve niteliğe haiz boş durum bulunması kaydıyla kurumun hizmet gerekleri dikkate alınarak yerine getirilebilir.

e) (Ek:12/5/2011-2011/1802) Kamu yönetimleri ismine vizeli boş durumlara kontratlı işçi alımı yapılmadan evvel yılda bir kere, konumun vizeli olduğu vilayette en az üç yıl hizmet mühleti bulunan çalışanın geçiş yapmak istediği ünitede tıpkı unvan ve niteliğe haiz boş konuma kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine nazaran belirlenecek yordam ve asıllar çerçevesinde yerine getirilebilir.İdareler, vilayet kümelerinden oluşan vazife bölgeleri ve bu bölgeler için üç yıldan başlamak üzere farklı hizmet mühletleri belirleyebilir.

Unvan değişikliği

Ek Husus 4 – (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Kontratlı çalışanın, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı konum için öngörülen birinci sefer hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür

Ek Husus 5 – (Ek: 25/10/2010-2010/982) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün boş bulunan vizeli mevcut kontratlı işçi durumlarından; sosyolog, çocuk eğiticisi, toplumsal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, öğretmen, (Ek:22/11/2010-2010/1169) diyetisyen, (Ek: 14/05/2018-2018/11809) avukat, hemşire, öbür sıhhat işçisi ve din vazifelisi unvanlı konumlarında istihdam edilecek çalışanın seçiminde, bu Asılların ek 2 nci unsurunun birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yol uygulanabilir.

Mukavelenin feshi

Ek Husus 6 –(Ek:22/11/2010-2010/1169) Personelin;

a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi,

c) Mukavele periyodu içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün yahut toplam on gün mühletle vazifesine gelmemesi,

(…)[13]

d) Hizmetinin gerektirdiği duruma muhtaçlık kalmaması,

e) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının yahut proje kısımlarının kontratta öngörülen mühletten evvel tamamlanması,

f) (Ek: 20/02/2017-2017/9949) Terör örgütleriyle hareket birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması,

hallerinden rastgele birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca kontratı tek taraflı feshedilir.

Personel; kendi isteği ile bir ay evvelce haber vermek şartıyla yahut Ek 1 inci hususun dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca mukaveleyi tek taraflı feshedebilir.

Hizmet mukavelesi, mevt ve 7 nci hususun birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılan hallerde tabiatıyla sona erer.

Ek Husus 7 ?(Ek:12/3/2012-2012/2964) Kontratlı işçi alımı müracaatlarında adaylardan istenecek bilgi ve evraklar şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası dışında adaylardan kimlik bilgilerine ait olarak ayrıyeten bir bilgi yahut doküman istenmez. Fakat ilgili kamu kurum yahut kuruluşu Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi gayesiyle adaydan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslını göstermesini talep edebilir.

b) Adres bildirimi, isimli sicil ve askerlik durumlarına ait olarak yazılı beyanları. Bu konularda adaylardan yazılı beyanları dışında bir doküman talep edilmez.

c) Sıhhat durumlarına ait olarak yazılı beyanları. Kamu kurum ve kuruluşları kontratlı çalışana verilecek vazifenin uygun yürütülmesi açısından zorunlu görmeleri durumunda, işçi ve insan kaynaklarına ait mevzuatlarında açıkça belirtilmesi kaydıyla adaylardan sıhhat durumlarına ait rapor talep edebilirler.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat gereği adaylardan talep ettikleri dokümanların suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla tasdik edilerek sürece alınır.

Adayların kimlik ve adres bilgilerine ait beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla araştırılır. Adayların isimli sicil ve askerlik durumlarına ait olarak yazılı beyanlarının doğruluğu ise yetkili isimli ve askeri mercilerden alınacak bilgilerle teyit edilir. İşçi alım süreçleri, adayların yönetime beyan ettikleri bilgilerin teyidi sürecinin tamamlanması beklenmeksizin devam ettirilir.

Gerçeğe alışılmamış evrak verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği konuları kontratlı işçi alım ilanlarında kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirtilir.

Adaylardan müracaat sırasında istenen formlar kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal internet sayfalarında yayımlanır.

Yabancı uyruklular için ilgili yönetim tarafından istenecek bilgi ve evraklar işçi alım ilanında belirtilir.

Bir yıldan az müddetli yahut mevsimlik çalışma

Ek Husus 8 – (Ek:26/3/2018-2018/11587) 657 sayılı Kanunun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca bir yıldan az periyodik yahut mevsimlik hizmet kapsamında yılın, ayın yahut haftanın kimi günleri ya da günün muhakkak saatleri üzere kısmi vakitli yahut modül başı fiyat vermek suretiyle mukavele müddetiyle sonlu olarak çalıştırılabilecek hizmetler ile bu hizmetlerde çalıştırılacakların fiyat ve adet üst sonları ekli 5 sayılı Bir Yıldan Az Periyodik yahut Mevsimlik Hizmetlere Ait Cetvelde gösterilmiştir.

Anılan Cetvelde gösterilen üst hudutları aşmamak üzere, bu kapsamda çalıştırılacak kontratlı çalışanın sayısı, mukavele fiyatı ve çalışma müddetleri, her yıl ilgili kurumun önerisi ve Devlet İşçi Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca saptanır.

Bu unsur uyarınca kontratlı olarak çalıştırılacakların, 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), ve (7) numaralı alt bentleri ile hizmet gerekleri açısından gereksinim duyulması halinde (8) numaralı alt bendinde belirtilen kaideleri taşımaları gerekir. Kurumlar, bu şartlara ek olarak hizmet gereği özel kurallar belirleyebilirler.

Parça başı ve saat fiyatı karşılığı çalışanlar hariç olmak üzere, bu unsur uyarınca kontratlı olarak çalıştırılacakların çalışma saat ve mühletleri konusunda 13 üncü unsur kararları uygulanır. Saat fiyatı karşılığı çalıştırılacak işçinin çalışma müddeti, günde beş saati geçmemek üzere kurumu tarafından tespit edilir.

Bu kapsamda vazife yapan çalışana, modül başı ve saat fiyatı karşılığı çalışanlar hariç, çalıştıkları her ay için iki gün fiyatlı müsaade verilir ve çalışılan her ay için kazanılan müsaadeler kontrat devri içinde kalmak kaydıyla toplu olarak da kullandırılabilir. Bu işçinin mazeret müsaadelerine dair konularda bu Temellerde yer alan kararlar uygulanır.

Bu kapsamda vazife yapan çalışana, ikinci fıkra uyarınca belirlenen fiyatlar dışında rastgele bir isim altında ödeme yapılamaz ve hizmet mukavelelerine bu yolda karar konulamaz. Fiyatlar, misyonun yapılmasını müteakiben her ayın 15’inde ödenir.

Bu unsur uyarınca istihdam edilen işçiden 65 yaşını dolduranların mukaveleleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir sürece gerek kalmaksızın sona erer. Lakin yaptırılacak işin özelliği gereği kurumlar çalıştıracakları çalışanda 65 yaşını geçmemek üzere farklı üst yaş sonu belirleyebilir.

Bu husus kapsamında istihdam edilmiş olmak, yönetimler açısından sonraki yıllarda tıpkı halde tekrar çalıştırma zaruriliği doğurmaz.

Bu unsur kararlarına muhalif olmamak üzere, çalıştırılacak işçinin çalışma tarz ve temellerine dair koşullar ile öbür konular hizmet mukavelelerinde düzenlenir.

Bu kapsamda vazife yapacak çalışana ilişkin tip mukavele örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zaruridir. Vize süreci yapılmadan kontrat yapılamaz ve rastgele bir ödemede bulunulamaz.

Bu unsur uyarınca istihdam edilen işçi hakkında bu Asılların kontratın feshi kararları ile 4 üncü hususundaki harcırah kararları dışındaki kararları uygulanmaz.

Ek Husus 9 – (Ek:26/3/2018-2018/11587) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kararları çerçevesinde özelleştirme programına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) kısmen yahut büsbütün satışı nedeniyle kamu hukuksal kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde yahut öbür sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi prestijiyle İş Kanunu kararlarına tabi daimi personel statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci hususuna nazaran nakil hakkı bulunmayan çalışandan iş kontratı özelleştirme tarihinden evvel kamu tarafından yahut özelleştirme tarihinden sonra özel dal tarafından kıdem tazminatına hak kazanacak biçimde sona erdirilenler 657 sayılı Kanunun 4 üncü hususunun (B) fıkrası kapsamında istihdam edilir.

Birinci fıkra kapsamında istihdam edilecek işçinin;

a) Müracaat tarihi prestijiyle emeklilik yahut yaşlılık aylığı almaya hak kazanamamış olması,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan genel kaideleri taşıması,

c) İş akitlerinin kamu tarafından feshedilmesi halinde kuruluşları kanalıyla, iş akitlerinin özel dal tarafından feshedilmesi halinde ise özel kesim tarafından, şahsen yahut posta yoluyla ekli 1 sayılı Müracaat Formu ile birlikte noter onaylı diplomalarıyla Özelleştirme Yönetimi Başkanlığına başvurmaları,

gerekir.

Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı bu unsur kapsamında yapılacak müracaatları kıymetlendirerek hak sahibi olduğu tespit edilenleri Ocak, Mayıs ve Ekim aylarının birinci işgünü prestijiyle ve her periyot için tek liste halinde ekli 2 sayılı Bildirim Formu kullanmak suretiyle yazılı ve elektronik ortamda Devlet İşçi Başkanlığına intikal ettirir.

Programa alınma tarihinden sonra özelleştirme programındaki kuruluşlarda istihdam edilmeye başlanılan işçi bu husus kararlarından yararlanamaz.

Sözleşmeli işçi olarak atama teklifi yapılmasına karşın misyona başlamayanlar, kontratını feshedenler, askerlik hizmeti ve doğum hasebiyle ayrılanlar ile bir kamu iktisadi teşebbüsü yahut bağlı iştiraklerinde tekrar personel olarak çalışırken özelleştirme uygulamaları sonucunda bildirilenler hariç olmak üzere rastgele bir nedenle hizmet mukavelesi sona eren yahut erdirilenler müracaat yapamaz ve ikinci defa bu husus kararlarından faydalanamaz.

Yüzde ellinin üzerinde kamu hissesine sahipken özelleştirme programına alınan kuruluşlarda, programa alınma tarihi prestijiyle kontratlı işçi olma hakkını haiz olanların kayıtları Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı tarafından Devlet İşçi Başkanlığına bildirilir. Bu kuruluşlardan kamu hissesi yüzde ellinin altına düşecek formda özelleştirilen kuruluşlarda, birinci bildirimde yer alıp kontratlı işçi olma vasfını devam ettirenlerin kayıtları Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı tarafından Devlet İşçi Başkanlığına tekrar bildirilir. Kelam konusu kayıtlar her iki kurum tarafından saklanır.

Bu kapsamda bildirilen çalışanın atama teklifleri, Devlet İşçi Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarınca DPB e-uygulama üzerinden iletilen talepler temel alınarak; bildirimi takip eden altmış gün içerisinde kura tarzı ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet İşçi Başkanlığı Kuruluş ve Misyonları Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin 2 nci hususunun (a), (b) ve (e) bentlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları ile toplumsal güvenlik kurumlarına yapılır. Kelam konusu taleplerin kâfi olmaması halinde Devlet İşçi Başkanlığınca resen tıpkı tarz ile atama teklifi yapılır.

Söz konusu çalışandan; yükseköğrenim mezunu olanların “idari ofis görevlisi” unvanlı durumlara, başkalarının ise “idari dayanak görevlisi” unvanlı konumlara atama teklifleri yapılır.

Bu husus kapsamında yer alan çalışana ait konumlar; Devlet İşçi Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifi yapıldığı tarih prestijiyle diğer bir sürece gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Bu kapsamda ihdas edilen durumlar rastgele bir formda boşalmaları halinde hiçbir sürece gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama süreci yapılan işçiye ait bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç onbeş gün içinde Devlet İşçi Başkanlığına bildirilir.

Söz konusu işçi öncelikle tercih ettikleri vilayetlerde, bu vilayetlerde istihdamlarının mümkün olmaması halinde başka vilayetlerde istihdam edilir.

Kurumlar, Devlet İşçi Başkanlığınca atama teklifi yapılan çalışanın atama süreçlerini güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasından itibaren otuz gün içerisinde tamamlar ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu kararlarına nazaran ilgililere bildiri eder.

Devlet İşçi Başkanlığınca atama teklifi yapılan işçi, kurumun atama teklifi yapılan vilayette teşkilatının bulunmaması durumu hariç olmak üzere iade edilemez.

Sözleşmeli işçi, atandıkları yerin iş akitlerinin feshedildiği andaki vazife yerlerinin yer aldığı mahalli sonlar içerisinde olması halinde atama buyruklarının kendilerine bildirim edildiği günü izleyen iş günü, öbür yerlerdeki misyonlara atananlar ise atama buyruklarının kendilerine bildirim tarihinden itibaren onbeş günü izleyen iş günü içerisinde işe başlamak zorundadır. Çalışanın raporlu olması tebligata pürüz olmamakla birlikte, belirtilen mühletler rapor süresinin bitiminde başlar. Evrak ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın müddeti içerisinde vazifeye başlamayanların ve evrak ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle misyona başlamama hali iki ayı aşanların atama teklifleri iptal edilir.

Askerlik misyonunu yapmakta olanlardan özelleştirilen kuruluşta işe başlamak istemeyen yahut işe başlatılmayanlar için bu unsurun bildirim ve öbür temellere ait müddetleri terhislerini takip eden ayın onbeşinden itibaren başlar. Askerlik dönüşü özelleştirilen kuruluşta işe başlayanlar ise bu unsur kararlarına tabi olurlar.

Bu husus kapsamında istihdam edilecek çalışanın kontratları, 5510 sayılı Kanun kararları uyarınca yaşlılık yahut malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer. Kelam konusu tarih kurumlarınca Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edilir.

Kurumlarca, ataması yapılan işçi ile ataması yapıldığı halde vazifeye başlamayan işçi otuz gün içerisinde Devlet İşçi Başkanlığına bildirilir.

Kurumlarca, ataması yapılan çalışandan rastgele bir halde vazifesinden ayrılanların son durumları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla birlikte kelam konusu işçinin bilgilerini içerecek formda, her yıl Mayıs ve Kasım aylarında Devlet İşçi Başkanlığına elektronik ortamda bildirilir.

Bu unsur kapsamında atananların, Ek 3 üncü hususun ikinci fıkrasında sayılan sebeplerle hudutlu olarak yapacakları kurum içi yer değişikliği talepleri, konumlarında ünite değişikliği yapılması suretiyle yerine getirilebilir.

Bu unsurun uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet İşçi Başkanlığı yetkilidir.

Geçici Husus 1- Bu karar kararları yürürlüğe girmeden evvel Bakanlar Kurulunca mukavele ile çalıştırılmaları kararlaştırılmış olan işçi hakkında, kontrat müddetleri bitinceye kadar mukavelelerinde bulunan kararların uygulanmasına devam olunur. Lakin bu müddet 1978 Bütçe Yılı sonunu geçemez.

Geçici Husus 2- (Mülga: 9/2/197- 7/17150)

Geçici Unsur 3- (Ek: 26/12/2001-2001/3487)

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarından Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İspanya, İtalya, Finlandiya ve Avusturya’ya ait olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran vize edilen kontratlı işçi konumlarında istihdam edilen kontratlı çalışana, 1/1/2002 tarihinden itibaren 19/4/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Bakanlar Şurası Kararının 1 inci unsurunda belirtilen Euru kuru temel alınarak ödeme yapılır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran, İrlanda, Portekiz ve Yunanistan’a ait olarak vize edilen kontratlı işçi durumlarında istihdam edilenlerin kontrat fiyatlarının, kazanılmış hak teşkil etmemek üzere 31/12/2003 tarihine kadar A.B.D. Doları olarak ödenmesine devam olunur. 1/1/2004 tarihinden itibaren, bu fıkra kapsamına giren kontratlı çalışanın kontrat fiyatlarının A.B.D. Doları olarak ödenmesine son verilir ve 19/4/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Bakanlar Konseyi Kararının 1 inci hususunda belirtilen Euro kuru temel alınarak ödeme yapılır. Bu konular işçinin yıllık mukavelelerine karar konulmak suretiyle ayrıyeten belirtilir.

Geçici Husus 4- (Mülga: 3/1/2008-2008/13055)

Geçici Unsur 5- (Ek: 24/4/2007-2007/12061) Bu Asılların yürürlüğe girdiği tarihten evvel doğum sebebiyle kontratı feshedilenler; ayrıldıkları kurumlarında birebir unvanlı münhal durum bulunması ve kurumun isteği halinde, öncelikle ayrıldığı misyon yerinde, mezkur misyon yerinde tıpkı unvanlı münhal durum bulunmaması halinde ise ilgili kurumca öteki ünitelerindeki tıpkı unvanlı münhal konumda istihdam edilmek üzere, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ayrıldıkları kurumlara yazılı müracaatta bulunmaları kaydıyla bir kereye mahsus olmak üzere işe alınabilirler. Bu husus kararlarına nazaran öncelikli olarak işe almada ek 1 inci husus kararları uygulanır.

Geçici Unsur 6- (Ek: 11/6/2007-2007/12251) 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunun 1 inci hususunun (a) bendinde belirtilen kamu yönetimlerinde 21/4/2007 tarihi prestijiyle iş kontratları devam edenlerden birebir Kanunun süreksiz 1 inci unsurunun birinci fıkrası kapsamında olanlar, Devlet İşçi Başkanlığının uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vize edilen kontratlı işçi durumlarında, bu Asıllar ile getirilen imtihan koşulu aranmaksızın, kurumlarınca 2007 yılı içerisinde bir keze mahsus olmak üzere yapılacak kelamlı imtihanda başarılı bulunmaları kaydıyla istihdam edilebilirler.

Geçici Husus 7 – (27/3/2009 tarihli ve 2008/8151 Temel sayılı Danıştay Kararı ile yürürlüğü durdurulmuştur.)

Geçici Husus 8 – (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Bu Asılların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca kendilerine tahsis edilmiş kontratlı işçi konumları, merkezde ünite ismine vizelenmiş olanlar merkez teşkilatı ismine, taşra teşkilatı ismine vizelenmiş olanlar ise vilayet bazında vizesi yapılacak formda görüşleri alınmak üzere Devlet İşçi Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

Geçici Unsur 9 – (Ek:22/11/2010-2010/1169) Bu Temellerin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut vizeli durumlardan ekli (4) sayılı cetvelde yer almayanlar, kurumsal gereksinim devam ettiği sürece kullanılır. Bu durumlarda hizmet gereği değişiklik talebi, 14 ve 15 inci husus kararlarına nazaran gerçekleştirilir.

Geçici Unsur 10 – (Ek:22/11/2010-2010/1169) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, toplam sayısı (Değişik:12/9/2011-2011/2249) 60’yi geçmemek kaydıyla ek 2 nci unsur kararlarına bağlı olmaksızın 2011 yılı sonuna kadar, Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenecek asıllara nazaran kontratlı işçi alabilir.

Geçici Husus 11 – (Ek:26/3/2018-2018/11587) 657 sayılı Kanunun süreksiz 43 üncü hususu çerçevesinde kontratlı işçi statüsüne geçiş hakkına sahip olup; anılan Kanunun 4 üncü unsurunun mülga (C) fıkrasına nazaran Türkiye İstatistik Kurumunda çalışanlar “anketör” unvanlı, öteki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan yükseköğrenim mezunu olanlar “idari ofis görevlisi” unvanlı, öbürleri ise “idari takviye görevlisi” unvanlı konumlara yönetimlerince atanır. Bu kapsamda atanacaklarda (4) sayılı Cetvelde yer alan nitelikler aranmaz.

Bu formda atanacakların konumları, atama sürecinin yapıldığı tarih prestijiyle diğer bir sürece gerek kalmaksızın merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise bölge teşkilatı bulunan kurumlarda bölge, başka kurumlarda vilayet bazında vize ve tahsis edilmiş sayılır. (Ek: 14/05/2018-2018/11809) Bu kapsamda ihdas edilen konumlar rastgele bir biçimde boşalmaları halinde hiçbir sürece gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Vize ve tahsis edilen konumların teşkilatı, ünitesi, unvanı ve sayısı ilgili kurumlarca atama sürecinin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Devlet İşçi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

(Mülga:13/4/2018-2018/11673)

657 sayılı Kanunun 4 üncü unsurunun mülga (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan bu unsur uyarınca kontratlı işçi konumlarına atananların kontratları, 5510 sayılı Kanun kararları uyarınca yaşlılık yahut malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer. Kelam konusu tarih kurumlarınca Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edilir.

(Ek: 14/05/2018-2018/11809) Bu unsur kapsamında kontratlı işçi durumlarına geçirilenlerin, Ek 3 üncü unsurun ikinci fıkrasında sayılan sebeplerle hudutlu olarak yapacakları kurum içi yer değişikliği talepleri, konumlarında ünite değişikliği yapılması suretiyle yerine getirilebilir.

Geçici Husus 12 – (Ek:26/3/2018-2018/11587) Özelleştirme programında olan kuruluşlarda 1/1/2015 tarihinden evvel istihdam edilmiş olanlar hakkında ek 9 uncu unsurun dördüncü fıkrası kararı uygulanmaz.

Geçici Husus 13 – (Ek:26/3/2018-2018/11587) 657 sayılı Kanunun 4 üncü unsurunun mülga (C) fıkrasına nazaran süreksiz işçi olma hakkından yararlanmak için mülga 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Temeller kapsamında müracaat yapmayanlar, atama teklifi yapılmasına karşın vazifeye başlamayanlar, istifa edenler yahut vazifeye başladıktan sonra rastgele bir nedenle hizmet mukavelesi sona erdirilenler ile 01/07/2014 tarihinden evvel özelleştirilen kuruluşlarda, özelleştirme sürecini takip eden altı aylık müddet geçtikten sonra iş mukaveleleri sona erenler ek 9 uncu husus kapsamında müracaat yapamaz ve anılan unsur kararlarından faydalanamaz.

Geçici Unsur 14 – (Ek:26/3/2018-2018/11587) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlarda bu unsurun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle süreksiz iş durumlarında istihdam edilenler hakkında da ek 9 uncu, süreksiz 12 nci ve süreksiz 13 üncü unsur kararları uygulanır.

GEÇİCİ UNSUR 15- (Ek: 14/04/2019-2019/1004) Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında Ulusal Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı ünitelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası kapsamında kontratlı işçi olarak çalışmakta iken konumları Ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığına devredilecek çalışanın mukavele fiyatları, dönem sürecinden evvelki en son ay aldıkları kontrat fiyatı ve her türlü ödeme fiyatlarını içerecek halde belirlenir. Bunlara, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Şurası Kararı kapsamında ayrıyeten ek ödeme yapılmaz.

Ek Süreksiz Husus 1- (Mülga:1/2/1980-8/308)

Madde 17- Bu Temeller yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 18 – Bu Temelleri Bakanlar Heyeti yürütür.

Esasların son hali için tıklayın.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir