Kontratlı işçi siyasi partiye Üye olabilir mi?

Kiralık Evler Kas 03, 2022 Yorum Yok

Soru: 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. unsuruna istinaden kontratlı çalışan bir şahıs siyasi partiye Üye olabilir mi? Partiye üyeyken vazifeye başladıysa istifa etmesi Kural mı?
2. Devlet memurunun siyasi partiye Üye olması ve mensubu olduğunu beyan etmesi 657 sayılı Kanunun 7 ve 125/E hususu uyarınca memuriyetten çıkarılma sebebi midir?

Cevap: Anayasanın 68. unsurunun beşinci fıkrasında, “Hakimler ve savcılar, Sayıştay iç yüksek yargı organları mensupları, halk Kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki vazifelileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan öteki halk görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere Üye olamazlar.” kararı yer almaktadır. Birebir karara 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 11. unsurunda de yer verilmiştir.

Devlet Memurları Kanununun 7. unsurunda, Devlet memurlarının siyasi partiye Üye olmaları, rastgele bir siyasi parti, şahıs yahut zümrenin faydasını yahut ziyanını gaye tutan bir davranışta bulunmaları yasaklanmış, Kanunun 125. unsurunda siyasi partiye girmek yani Üye olmak memuriyetten çıkarılmayı gerektiren, partiye Üye olunmasa bile rastgele bir siyasi parti faydasına yahut ziyanına fiilen faaliyette bulunmak ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller olarak belirlenmiştir.

5393 sayılı Kanunun 49. unsurunda Belediyelerde misyon yapan kontratlı işçi hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen konularda vize koşulu aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilen kontratlı işçi hakkındaki kararların uygulanacağı belirtilmiştir. Hem 657 sayılı Kanunun 4/B hususunda, hem de bu hususa dayalı olarak yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde kontratlı çalışanın siyasi partiye Üye olup olamayacağına ait düzenlemeye yer verilmemiştir. Fakat üstte yer verilen Anayasanan 68. unsuru ve Siyasi Partiler Kanunun 11. hususu dikkate alındığında sözleşmeli çalışanın Amele niteliği taşımayan halk vazifelisi kapsamında olduğu ve siyasi partiye Üye olamayacağı açıktır.

Danıştay 12. Dairesi E.2012/5570, K.2015/6613 sayılı Kararında, tıpkı vakitte şube lideri da olan bir memura verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı açılan iptal davasında iptal istemini; “kamu vazifelisi olan davacının hiçbir siyasi partiye Üye olamayacağı, rastgele bir siyasi parti, şahıs ve zümrenin Yarar yahut ziyanını maksat tutan bir davranışta bulunamayacağı, davacının siyasi parti tarafından düzenlenen toplantıya katılması, ilgili toplantıda konuşulanlara Olumlu yada Olumsuz katkıda bulunmak suretiyle anılan partinin faydasına katkı yapmasının halk görevilyle bağdaşmayacağı, birsiyasi partinin düzenlediği toplantının halk görvelileri ile ilglii bir yanının bulunmadığı, Sonuç olarak dava konusu işlamda huuka terslik görülmediği” münasebetleriyle reddeden birinci derece mahkemesi kararını onamıştır.

Memurlar ve kontratlı çalışanın bu misyonlarına atanmadan Evvel varsa siyasi parti üyeliğinden ayrılmaları mecburidir. E-Devlet üzerinden siyasi parti üyeliği sorgulanabilmekte ve üyelikten ayrılma talebinde bulunulabilmektedir.

Sonuç olarak Devlet memurları ile mahalli yönetimlerde vazife yapanlar da iç kontratlı işçinin siyasi partiye Üye olamayacakları, Üye olanların vazifelerine nihayet verileceğini değerlendirmekteyiz. Ayrıyeten, halk vazifesine atanmadan evvelki üyeliklerle ilgili olarak bir uygulama geliştirilmesi ve emekçiler dışındaki halk vazifelilerinin üyeliklerinin otomatik olarak sonlandırılması sağlanmalıdır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir