Ankara Çankaya Belediyesi 5 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Kas 03, 2022 Yorum Yok

Ankara Çankaya Belediyesi 5 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Ankara ili Çankaya Belediye Başkanlığından:

TEFTİŞ ŞURASI MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Heyeti Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere; “Çankaya Belediye Başkanlığı Teftiş Konseyi Yönetmeliği” kararlarına nazaran genel idare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan Müfettiş Yardımcısı takımına 9. dereceden beş (5) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

BAŞVURU genel VE özel KURALLARI:

Çankaya Belediye Başkanlığının boş bulunan Müfettiş Yardımcısı takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve Özel koşullar aşağıdadır.

1. MÜRACAAT genel KURALLARI:

İlan edilen Müfettiş Yardımcısı takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

1.1 Türk vatandaşı olmak,

1.2 halk haklarından yoksun bulunmamak,

1.3 Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak,

1.4 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

1.5 Müfettiş olarak vazifesini devamlı yapmasına Mani olabilecek rastgele bir hali bulunmamak,

1.6 duyuru edilen takımlar için aranan öbür müracaat kurallarını taşımak.

2. MÜRACAAT özel KOŞULLARI:

2.1 En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört Yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen Yurt içi ya da Yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,

2.2 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) A Kümesi KPSS P48 puan çeşidinden minimum 80 (seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak,

2.3 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular)

2.4 Karakter, sicil, Anlatım ve temsil yeteneği, tavır ve davranış tarafından müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,

2.5 Rastgele bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak, (Sözlü imtihana girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.)

2.6 Yapılacak kelamlı imtihana en Çok ikinci sefer giriyor olmak,

2.7 Daha Evvel çalıştığı halk Kuruluş ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. İMTİHAN BAŞVURUSU VE İSTENİLEN EVRAKLAR:

3.1 Çankaya Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı Namzet müracaat Formu: Adaylar 26/04/2021-04/05/2021 tarihleri ortasında kurumumuzun (https://www.cankaya.bel.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda müracaat formu dolduracaklardır.

Adaylar müracaat formuna;

3.2 Yükseköğrenim Evrakı yahut Süreksiz Mezuniyet Dokümanını, Denklik Evrakı sunulacak olması durumunda ise yetkili makam tarafından Tasdik edilen Denklik Evrakını,

3.3 Giriş imtihanı ilanın yapıldığı tarihte geçerli olan (A) Kümesi KPSS Sonuç Evrakının ÖSYM internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısını, 26/04/2021- 04/05/2021 tarihleri ortasında kurumumuzun (https://www.cankaya.bel.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda ekleyeceklerdir.

4. YAZILI İMTİHANA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ, İMTİHAN GİRİŞ DOKÜMANI VE İLANI:

4.1 Yazılı imtihana, ilan edilen beş (5) Benlik boş takım sayısının 20 sert sayıdaki Yekün 100 Namzet çağrılacaktır. İmtihana katılma koşullarını taşıyan ve metoduna Müsait olarak başvuranların sayısının 100 bireyden Çok olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere birinci 100 Namzet giriş imtihanına alınacaktır. 100′ üncü sıradaki Namzet ile tam olarak eşit puan Meydan Namzet yahut adayların bulunması halinde bu Namzet yahut adaylar da yazılı imtihana alınacaktır.

4.2 Yazılı imtihana katılabilme şartlarını taşıyan adaylar 01/06/2021 tarihinde (https://www.cankaya.bel.tr) internet adresinde duyurulacaktır.

4.3 Müfettiş Yardımcılığı Mesleksel Giriş imtihanına katılacaklara (https://yasamboyu.hacettepe.edu.tr) tarafından İmtihan yeri ve tarihini belirten “Sınav Giriş Belgesi” en geç 07/06/2021 tarihinde adayların erişimine açılacaktır. İmtihana lakin bu doküman ve geçerli bir kimlik dokümanı (T.C Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, T.C kimlik nosu yazılı olan ehliyet yahut geçerli pasaport) gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.

4.4 İlanda belirtilen şartları taşımayan müracaatlar ile üstte belirtilen (https://www.cankaya.bel.tr) adres haricinde posta yahut e-posta yolu ile yapılacak müracaatlar sürece alınmayacaktır.

5. İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE BAHİSLERİ:

5.1 İmtihan; yazılı (çoktan seçmeli test yoluna nazaran 5 (beş) seçenekli) ve kelamlı olmak üzere iki kademelidir. Yazılı imtihan; Çankaya Belediye Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi ortasında yapılan protokole nazaran Hacettepe Üniversitesi tarafından 12-13/06/2021 tarihlerinde üç Celse olacak formda gerçekleştirilecektir. Yazılı imtihanda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı lisan İmtihan kümeleri için 40’ar soru sorulacaktır. Yanlış Cevap yanlışsız cevabı götürmeyecektir.

Tablo 1: İmtihan Oturumları ve Saat Dilimleri

Üniversiteye ulaşımda zorluk yaşanmaması ismine Emek Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No.11 adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Hizmet Binasının önünden 12-13/06/2021 tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günleri saat 8:45’te servis kaldırılacaktır. Cumartesi günü öğlen yemeği Belediyemiz tarafından verilecektir.

5.2 İşçi alım sürecinin diğer kademeleri yapılacak imtihana ve sonuçlarına bağlı olduğundan imtihana katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. İmtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen İmtihan tarihinde imtihana katılmayan adaylar, İmtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

5.3 Yazılı imtihanda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı lisan İmtihan kümeleri için 40’ar soru olacak halde Yekün 200 soru sorulacaktır. İmtihan 3 oturumdan oluşacaktır. (Bknz: Tablo 1: İmtihan oturumları ve saat dilimleri)

6. YAZILI İMTİHANIN BAHİSLERİ:

6.1 Hukuk

a) Anayasa Hukuku, (Genel Esaslar),

b) idare Hukuku,(Genel Asılları, İdari Yargı, İdari Teşkilat),

c) Ceza Hukuku, (Genel Temeller ve Devlet Yönetimi Aleyhine İşlenen Cürümler),

ç) uygar Hukuk, (Genel Asıllar ve tıpkı haklar),

d) Borçlar Hukuku,(Genel Esaslar),

e) Ticaret Hukuku, (Genel Temeller ve Kıymetli Evrak),

f) Ceza Muhakemesi Yöntemi Hukuku, (Genel Esaslar),

6.2 İktisat

a) iktisat Teorisi (Mikro-Makro iktisat vd.)

b) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür

c) Aktüel Ekonomik Sorunlar

ç) ulusal Gelir

d) Milletlerarası İktisadi Bağlar ve Kuruluşlar

e) İşletme kontrolü ve finansal yönetim

6.3 Maliye

a) genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

b) Türk Vergi Kanunlarının Esasları

c) halk Masrafları ve Sarfiyat Kanunlarının Esasları

ç) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri

d) halk Borçları

6.4 Muhasebe

a) genel Muhasebe

b) Bilanço Tahlili ve Teknikleri

c) Ticari Hesap

6.5 Yabancı Dil

a) İngilizce

b) Fransızca

c) Almanca, lisanlarından birisi.

7. İMTİHAN KIYMETLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

7.1 Giriş imtihanı; yazılı ve kelamlı olmak üzere iki kademelidir. Yazılı İmtihan çoktan seçmeli olacaktır. Yazılı imtihanda başarılı olamayan adaylar kelamlı imtihana katılmaya hak kazanamayacaklardır. Giriş imtihanında tam not yazılı İmtihan kümelerinden farklı başka, kelamlı imtihanda Biricik olmak üzere 100’dür. Yazılı imtihanda başarılı sayılmak için yabancı lisan dışındaki yazılı İmtihan kümelerinden alınan puanlardan her birinin 60’dan ve genel ortalamasının da 65’den az olmaması gerekir.

7.2 Yabancı lisan tam notu 100 puan olup yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için notun 60’dan aşağı olmaması gerekir. Yabancı lisan notu ayrıyeten yazılı İmtihan notunun genel ortalamasına iç edilmeyecektir.

7.3 Yazılı imtihanda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı lisan İmtihan kümeleri için soru kıymeti 2,5 puan olmak üzere Yekün 200 soru sorulacaktır. Hesaplamalarda standart sapma dikkate alınacaktır.

7.4 Giriş imtihanı puanı, kelamlı imtihanda başarılı olan adayların kelamlı İmtihan puanı ile standart sapma dikkate alınarak hesaplanan yazılı İmtihan puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların muvaffakiyet dereceleri tespit edilirken, giriş İmtihan puanlarının eşit olması halinde, yazılı İmtihan puanı yüksek olan aday; yazılı İmtihan puanlarının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday; KPSS puanlarının eşit olması halinde hukuk notu yüksek olan aday; hukuk notları da eşit olması halinde yabancı lisan notu yüksek olan Namzet öncelik kazanır.

7.5 Giriş imtihanından 65 ve üzeri puan almış olmak, Nakil yapılacak takım sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak sayılmaz.

7.6 Yazılı imtihana ait soru ve karşılık anahtarı kurumumuz tarafından 14-17/06/2021 tarihlerinde web (https://www.cankaya.bel.tr) sayfasından duyurulacaktır. Adayların imtihanla ilgili itiraz ve bilgilendirilmelerine ait bütün süreçler HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ tarafından yapılacaktır. Adaylar, İmtihan sorularına ait itirazlarını 14-18/06/2021 tarihlerinde, İmtihan sonuçlarına ait itirazlarını ise 12-16/07/2021 tarihlerinde saat 17:00’a kadar ÜNİVERSİTE’ye (Hacettepe Üni. Ömür Uzunluğu Öğrenme Merkezi, Beytepe Yerleşkesi, sanayi Mühendisliği binası yanı, Kosgeb Binası 1. Kat, 06800 Beytepe ANKARA) yazılı olarak elden yahut iadeli taahhütlü posta ile ulaştırmış olmalıdır.

7.7 Müddeti geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

7.8 İmtihan Konseyi; İmtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde İmtihan duyurusunda ilan edilenleri alıp almama hakkına sahiptir.

8. KELAMLI İMTİHANIN YAPILIŞ BİÇİMİ VE HUSUSLARI:

8.1 Yazılı imtihanda başarılı olan adayların isimleri 09/07/2021 tarihinde kurumumuz genel File sayfasında (https://www.cankaya.bel.tr/) duyurulacaktır. İmtihan sonucunun ilanı bildiri niteliğinde olduğundan, adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

8.2 Kelamlı imtihana, yazılı imtihana ait itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra, yazılı imtihandan en yüksek notu Meydan adaydan başlamak üzere ilana çıkılan boş takımın en Çok beş (5) katına kadar yirmibeş (25) Namzet Davet edilecektir. Davet edilecek en nihayet sıradaki adayla tıpkı puandaki adaylar da kelamlı imtihana Davet edilecektir. Kelamlı imtihana katılacak adaylar 02/08/2021 tarihinde kurumumuz genel File sayfasında (https://www.cankaya.bel.tr/) duyurulacaktır. duyuru bildiri niteliğinde olduğundan, adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

8.3 Müfettiş Yardımcısı takımları için yapılacak kelamlı İmtihan 04/08/2021 Çarşamba günü saat 09.30’da Emek Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No: 11- KIZILAY/ANKARA adresinde bulunan Çankaya Belediye Başkanlığı A2 Blok 9. Kat Teftiş Konseyi Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

8.4 Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.

8.5 Kelamlı imtihanda, adayların; genel olarak Meydan bilgi seviyesi ile zeka, intikal hızı, Anlatım kabiliyeti, muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel Yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı üzere şahsi nitelikleri değerlendirilecektir.

8.6 Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için İmtihan konseyi reis ve üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 65’ten az olmaması gerekir.

8.7 Kelamlı imtihanı kazanan asıl ve asıl Namzet sayısı kadar yedek adayların listesi, kurumumuz genel File sayfasında (https://www.cankaya.bel.tr) 09/08/2021 tarihinde ilan edilecek ve giriş imtihanında başarılı olan adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

8.8 İşçi alım sürecinin öbür etapları yapılacak imtihana ve sonuçlarına bağlı olduğundan kelamlı imtihana katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. İmtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen İmtihan tarihinde imtihana katılmayan adaylar, İmtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

8.9 Kelamlı imtihanı kazanan aday, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Nakil için Gerekli dokümanlar ile Birlikte Teftiş Konseyi Müdürlüğü’ne Müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder. Yerlerine yedek listedeki adaylardan Dizi ile Nakil yapılır.

9. BAŞKA KONULAR:

9.1 İmtihanı kazanan adaylardan atamaya temel teşkil etmek üzere istenilecek dokümanlar için kurumumuzun genel File sayfasında 09/08/2021 tarihinde (https://www.cankaya.bel.tr/) ayrıyeten bir ilan yayımlanacaktır.

9.2 müracaat evresinde yahut sonrasında gerçeğe muhalif yahut Noksan beyanda bulundukları tespit edilenlerin bütün süreçleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

İlan Olunur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir