Kontratlı işçi farklı bir vazifede çalıştırılabilir mi?

Kiralık Evler Kas 04, 2022 Yorum Yok

Soru: Sözleşmeli Takviye Çalışanının tahsil durumu, sertifika vb. dikkate alınarak Kuruluş amirinin takdiri ile ofis(yazıhane) Amel ve süreçlerinde çalıştırılmasında mevzuatsal bir Mani Mevcut mıdır, 4 yıllık yükseköğrenim bitiren kontratlı takviye çalışanı, ofis(yazıhane) süreçlerinde Yardımcı olabilir yahut o misyonu üstlenebilir mi?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususunda kontratlı işçi; “Kalkınma planı, yıllık program ve Amel programlarında yer Meydan Kıymetli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için Koşul olan, mecburî ve istisnai hallere münhasır olmak üzere Özel bir Uğraş bilgisine ve ihtisasına gereksinim gösteren süreksiz işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen temel ve tarzlar çerçevesinde, ihdas edilen konumlarda, mali yılla hudutlu olarak kontrat ile çalıştırılmasına karar verilen ve Amele sayılmayan halk hizmeti görevlileridir” şeklinde tanımlanmıştır.

Sözleşmeli işçi istihdamına genel olarak baktığımızda; sistemin süreksiz bir istihdam formu olarak kurgulandığı, durum ile işçi ortasında sıkı bir bağ olduğu, istihdamda belirleyici ögenin hizmet muhtaçlığı olduğu, hizmetin ortadan kalkmasıyla istihdamın da sona erdiği, hem yönetim hem işçi bakımından esnekliğin ve devinim alanının bulunmadığı bir Bina olduğu görülmektedir. Bu durum; kamuda istisnai bir hizmet gördürme yolu olan vekalet, ikinci misyon uygulamasının kontratlı işçi için öngörülmemiş olması, bu işçinin kurumlar ortası nakline İmkan verilmemesi, Kuruluş içi yer değişikliği imkanlarının memura nazaran daha kısıtlı olması, toplumsal gayeli istihdamın (engelli, Devlet müdafaasındaki çocuklar, şehit yakını ve gazi) kontratlı statü için öngörülmemiş olması, fiyatın belirlenmesinde kamudaki Yekün hizmetin değil mesleksel kıdemin temel alınması, vazifede yükselme ve unvan değişikliği hakkı tanınmaması halinde kendini göstermektedir.

Diğer taraftan, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin ekinde yer Meydan Kontratlı İşçi Konum Unvanları ile Taban Nitelikleri Gösterir Cetvelde destek personelinin niteliği “Şoförlük, paklık, Yalın bakım, ısıtma üzere hizmetleri yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.” halinde belirlenmiştir. Birebir Cetvelde ofis(yazıhane) çalışanının niteliği ise “Proje hizmetleri, data girişi, kayıt tutma ve gibisi ofis(yazıhane) hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.” olarak gösterilmiştir.

Ayrıca Asılların 4. unsurunda çalışanın, kontratlarında belirtilen misyon yeri dışında çalıştırılamayacağı, fakat süreksiz olarak vazife yeri dışına gönderilebileceği, 6. unsurunda ilgililerin kontratlarında belirtilen misyon dışında Öbür bir işte çalıştırılamayacakları karara bağlanmıştır.

Yukarıda yer verdiğimiz İzah ve kararlar çerçevesinde kontratlı çalışana konum unvanı dışındaki vazifelerin verilemeyeceğini, bu bağlamda takviye çalışanı durumunda istihdam edilen kontratlı çalışana ofis(yazıhane) çalışanının vazife tarifindeki işlerin yönetim Müsait görse bile yaptırılamayacağını değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir