İTKİB 13 işçi alacak

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

İstanbul Dokuma ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı takımı için 5 (beş), İdari Memur takımı için 5 (beş), İdari Memur (Engelli) takımı için 1 (bir), Sürücü takımı için 1 (bir), Hizmetli takımı için 1 (bir) olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla, Yekün 13 (onüç) işçi alınacaktır.

İSTANBUL DOKUMA VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ genel SEKRETERLİĞİ (İTKİB) İŞÇİ ALIMI DUYURUSU

 1. İstanbul Dokuma ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı takımı için 5 (beş), İdari Memur takımı için 5 (beş), İdari Memur (Engelli) takımı için 1 (bir), Sürücü takımı için 1 (bir), Hizmetli takımı için 1 (bir) olmak üzere, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kelamlı imtihanla, Yekün 13 (onüç) işçi alınacaktır.
 1. Sınava Katılma genel Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel kaideleri sağlaması zorunludur.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik vazifesini yapmış yahut erteletmiş yahut bu misyondan muaf olmak,
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 4. Üniversite yahut fakültelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen kısımlarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Heyeti tarafından onaylanmış yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak,
 5. 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 6. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle ya da devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme cürümlerinden mahküm olmamak,
 8. Görevini devamlı yapmasına Mani rastgele bir özrü bulunmamak;
 9. TİM ve İhracatçı Birliklerinden yahut daha Evvel çalıştıkları Amel yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci unsurunun birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle kontratı feshedilmiş olmamak,

UZMAN YARDIMCILIĞI MÜRACAAT ŞARTLARI

 1. 2019 veya 2020 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanlarında Tablo 1’de belirtilen puan tipinden en az 70 ve üst puan almış olmak.
 2. 2019-2020-2021 yıllarına ilişkin Yabancı lisan İmtihanlarından (YDS /e-YDS) İngilizce, Almanca yahut Fransızca yabancı lisan bilgisinden, en az 70 puan yahut milletlerarası kabul gören lisan imtihanlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı lisan Eşdeğerlik Tablosuna nazaran 70 puana karşılık gelen taban puanı almış olmak, (İkinci yabancı lisan tercih sebebi olacaktır.)

TABLO.1

İDARİ MEMUR MÜRACAAT ŞARTLARI

 1. 2019 yahut 2020 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanlarında Tablo 2 ve Tablo 3’de belirtilen puan cinsinden en az 70 ve üst puan almış olmak.

TABLO.2

ENGELLİ İDARİ MEMUR MÜRACAAT ŞARTLARI

 1. 2019 yahut 2020 yıllarında yapılan Engelli halk İşçisi Seçme İmtihanlarında Tablo 4’de belirtilen puan cinsinden en az 70 ve üst puan almış olmak.

TABLO.4

ŞOFÖR MÜRACAAT ŞARTLARI

 1. 2019 yahut 2020 yıllarında yapılan Ortaöğretim halk Çalışanı Seçme İmtihanından Seçme Tablo 5’de belirtilen puan çeşidinden en az 70 ve üst puan almış olmak.
 2. En az beş yıldır (B) sınıfı ehliyete sahip olmak ve faal araç kullanıyor olmak.

TABLO.5

HİZMETLİ MÜRACAAT ŞARTLARI

 1. 2019 yahut 2020 yıllarında yapılan Orta Öğretim halk İşçisi Seçme İmtihanından Tablo 6’da belirtilen puan tipinden en az 70 ve üst puan almış olmak.

TABLO.6

  Yarışma imtihanına katılmak üzere başvuran adaylar ortasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme imtihanında, ilgili puan tipinden aldıkları puana nazaran sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört sert kadar Namzet imtihana çağrılır. İmtihana başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde imtihana başvuranların tamamı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla birebir puana sahip adaylar da imtihana çağrılır.
 1. Başvuruda İstenilen Belgeler
 1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.itkib.org.tr) Amel talep formu ve Ferdî Bilgilerin Korunması Çalışan / Stajyer Adayı Aydınlatma Metni (imzalı olarak)
 2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
 3. İki adet vesikalık fotoğraf,
 4. Öğrenim Diploması yahut mezuniyet evrakının fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik dokümanı ile birlikte)
 5. Barkodlu KPSS Sonuç belgesi
 6. Yabancı lisan imtihanından taban puanı aldığını gösterir belge
 7. Güncel Özgeçmiş (CV)
 8. Şoför takımı müracaatları için Ehliyet (Ehliyet fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
 9. Şoför Takımı için Mevcut ise Psikoteknik Sonuç evrakının eklenmesi.

*Sınavı kazanan adaylardan doküman asılları istenecektir.

 1. Başvuru Adresi

Başvurular, 4’üncü hususta belirtilen evraklar ile, İstanbul Dokuma ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri genel Sekreterliği en geç 30 Haziran 2021 saat 16:00’a kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır. nihayet müracaat tarihinden sonra gelen müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten, doküman ve bilgileri Noksan olan adayların müracaatları sürece konulmayacaktır. Namzet evrak fotokopilerinin aslının birebir olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi imtihana ait bütün hakları iptal edilir.

 1. Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, İmtihan tarihi ve yeri genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü imtihan, adayların, genel kültür, irtibat ve analitik düşünme yeteneği, hal, hal ve davranışlarındaki genel Görünüm ile mesleksel bilgi üzere hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı lisan bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 1. Kimlik Belgesi

Adaylar, kelamlı imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

BAĞLANTI BİLGİLERİ

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir